ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

previously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *previously*, -previously-

previously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
previously (adv.) แต่ก่อน Syn. earlier, beforehand
English-Thai: Nontri Dictionary
previously(adv) เมื่อก่อนนี้,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อนหน้านี้ (adv.) previously See also: formerly Syn. ก่อนหน้า Ops. ภายหลัง, ทีหลัง
ครั้งกระโน้น (adv.) previously See also: formerly, the time before Syn. ครั้งก่อน, ครั้งนั้น Ops. ครั้งนี้
คราวก่อน (adv.) previously See also: on the previous occasion Syn. ครั้งก่อน
กระโน้น (adv.) previously day See also: that time ago, before, a long time ago, long ago, in former times Syn. ครั้งโน้น Ops. ปัจจุบัน
ครั้งโน้น (adv.) previously day See also: that time ago, before, a long time ago, long ago, in former times Ops. ปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mutant reptiles and amphibians provide new and previously unimagined taste sensations.สัตว์เลื้อยคลานกลายพันธุ์และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ถูกเตรียมและก่อนที่ จะไม่จินตนาการถึงรสชาดของมัน
We previously lived in the neighbor of the Weekก็คนที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตด้วยไงล่ะ
She could have done but as previously stated I'm...ก็อาจจะบอกแล้ว แต่ก็อย่างที่บอก คือผม...
It now appears that the creature, which disappeared after its attack, on surprised park goers today, is far more dangerous than previously assumed.ปรากฎว่าสัตว์ประหลาด, ที่หายไปหลังจากที่มันโจมตี, ผู้ที่ได้มาเดินเล่นในสวนสาธารณะวันนี้นั้น, ปรากฎว่า มีอันตรายมากกว่าที่เคยคาดไว้มาก
NARRATOR: Previously on Heroes.บรรยายไทยโดย drsutep
Of the 46 slides, 18 belonged to previously known butcher victims.ในทั้ง 46 แผ่น มี 18 แผ่นที่รู้กัน อยู่แล้วว่าเป็นของเหยื่อจอมสับ
"On the page are the names of the conspirators in the Lincoln assassination, as well as a previously unknown conspirator," กระดาษแผ่นนี้มีรายชื่อผู้สมคบคิด.. การลอบสังหารลินคอน มีรายชื่อคนที่พึ่งค้นพบใหม่..
On the page is a name of a previously unknown conspirator, Thomas Gates.ในกระดาษแผ่นนี้ มีชื่อผู้ก่อการที่ไม่เคยรู้มากก่อน โทมัส เกตส์.
The pipe burst in the hotel that we previously booked.คือ ท่อน้ำในโรงแรมที่เราจองไว้เกิดแตก
NARRATOR: Previously on Heroes.สัญญาณดาวเทียม Wi-Fi.
MOHINDER: Previously on Heroes.บรรยายไทยโดย drsutep
NARRATOR: Previously on Heroes...บรรยายไทยโดย drsutep

previously ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先前[xiān qián, ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ, 先前] before; previously
在此之前[zài cǐ zhī qián, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ, 在此之前] before that; beforehand; previously
此前[cǐ qián, ㄘˇ ㄑㄧㄢˊ, 此前] before this; before then; previously
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 向] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
[céng, ㄘㄥˊ, 曾] once; already; former; previously; (past tense marker used before verb or clause)
曾经[céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ, 曾经 / 曾經] once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause)
其先[qí xiān, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢ, 其先] previously; before that; up to then
从前[cóng qián, ㄘㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ, 从前 / 從前] previously; formerly
早先[zǎo xiān, ㄗㄠˇ ㄒㄧㄢ, 早先] previously; before
早前[zǎo qián, ㄗㄠˇ ㄑㄧㄢˊ, 早前] previously
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 嚮] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 曏] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang

previously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P)
可視化[かしか, kashika] (n,vs) (1) visualization (data, results, etc.); visualisation; (2) making something visible (that was previously unseen)
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment
既出[きしゅつ, kishutsu] (n,adj-no) something previously covered (e.g. topic, question)
既卒[きそつ, kisotsu] (adj-no,n) previously graduated
既述[きじゅつ, kijutsu] (n,vs,adj-no) previously mentioned or described; aforesaid
替え玉(P);替玉[かえだま, kaedama] (n) (1) substitute; double; (2) second serving (ball) of noodles (to add to previously purchased ramen); (P)
言い始める[いいはじめる, iihajimeru] (v1) (1) to say say previously unspoken thoughts; (2) to start saying; (3) to court someone
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you)
以前に[いぜんに, izenni] (adv) ago; since; before; previously; heretofore; earlier
[まえ, mae] (n-adv,n-t,suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P)
前に述べたように[まえにのべたように, maeninobetayouni] (exp) as discussed previously; as mentioned above
前もって(P);前以て;前以って[まえもって, maemotte] (adv) in advance; beforehand; previously; (P)
忌み日;忌日;斎日[いみび, imibi] (n) (See 陰陽道) unlucky day (according to astrology); (previously a) death anniversary; purification and fast day
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前もって[まえもって, maemotte] Thai: (ทำ)ไว้ก่อน English: previously

previously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครั้งก่อน[adv.] (khrang køn) EN: formerly ; previously FR:
ครั้งกระโน้น[adv.] (khrang kran) EN: previously ; at that time ; in those times ; way back then ; before ; ago FR:
ครั้งโน้น[n. exp.] (khrang nōn) EN: previously day FR:
กินบุญเก่า[v. (loc.)] (kinbunkao) EN: life off previously acquired wealth ; do not have to work for a living FR:
ก่อน[adv.] (køn) EN: previously ; formely FR: précédemment
ก่อนหน้านี้[adv.] (kønnānī) EN: previously ; formerly ; in former times FR: antérieurement ; précédemment ; jusqu'à présent
มาก่อน[adv.] (mā køn) EN: in advance ; previously ; before ; in the past FR:
เมื่อ ก่อน[adv.] (meūa køn) EN: before ; previously ; formely ; prior to FR: autrefois ; jadis
แต่ก่อน[adv.] (taē køn = t) EN: before ; formerly ; previously ; in ancient times ; in the old days ; ago FR: auparavant ; avant ; jadis ; anciennement ; autrefois
ตามเดิม[adv.] (tām doēm) EN: as before ; as previously ; as it was FR: comme avant
อย่างที่ได้กล่าวแล้ว[xp] (yāng thī dā) EN: as memtioned previously FR: comme mentionné précédemment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า previously
Back to top