ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

previous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *previous*, -previous-

previous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
previous (adj.) แต่ก่อน See also: เมื่อก่อน Syn. preceding, prior
previous to (prep.) ก่อน Ops. after
previously (adv.) แต่ก่อน Syn. earlier, beforehand
previousness (n.) การเกิดขึ้นก่อน Syn. priority
English-Thai: HOPE Dictionary
previous(พรี'เวียส) adj. ก่อน,เมื่อก่อน,อันก่อน,แต่ก่อน. -Phr. (previous to ก่อน) ., Syn. prior,earlier,
English-Thai: Nontri Dictionary
previous(adj) เมื่อก่อน,ก่อน,อันก่อน,แต่ก่อน
previously(adv) เมื่อก่อนนี้,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
previous births to the motherจำนวนการเกิดที่ผ่านมาของมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าวเก่า (n.) cooked rice left over from the previous meal Syn. ข้าวเย็น Ops. ข้าวร้อน, ข้าวใหม่
ข้าวเย็น (n.) cooked rice left over from the previous meal Syn. ข้าวเก่า Ops. ข้าวใหม่, ข้าวร้อน
ค้างปี (adj.) left over from the previous year
เจ้ากรรมนายเวร (n.) persons with previous deeds on each other
บุพกรรม (n.) previous deeds See also: deeds
ชาติก่อน (n.) previous life See also: former existence, previous existence, former life, pre-existence Syn. ชาติที่แล้ว
ชาติที่แล้ว (n.) previous life See also: former existence, previous existence, former life, pre-existence Syn. ชาติก่อน, ภพก่อน Ops. ชาติหน้า
ชาติที่แล้ว (n.) previous life See also: former existence, previous existence, former life, pre-existence Syn. ชาติก่อน, ภพก่อน Ops. ชาติหน้า
บุพชาติ (n.) previous life See also: former incarnation Syn. ชาติก่อน
ภพก่อน (n.) previous life See also: former existence, previous existence, former life, pre-existence Syn. ชาติก่อน Ops. ชาติหน้า
ภพก่อน (n.) previous life See also: former existence, previous existence, former life, pre-existence Syn. ชาติก่อน Ops. ชาติหน้า
แต่ปางก่อน (n.) previous life See also: previous existence Syn. ชาติก่อน
หน้าเก่า (n.) previous page See also: the page before
หน้าเก่า (n.) previous page See also: the page before
หน้าเดิม (n.) previous page See also: the page before Syn. หน้าเก่า
หน้าเดิม (n.) previous page See also: the page before Syn. หน้าเก่า
ปีกลาย (n.) previous year See also: preceding year, last year Syn. ปีก่อน
ก่อนหน้านี้ (adv.) previously See also: formerly Syn. ก่อนหน้า Ops. ภายหลัง, ทีหลัง
ครั้งกระโน้น (adv.) previously See also: formerly, the time before Syn. ครั้งก่อน, ครั้งนั้น Ops. ครั้งนี้
คราวก่อน (adv.) previously See also: on the previous occasion Syn. ครั้งก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
His previous attempt had been unsuccessfulความพยายามครั้งก่อนของเขาไม่ประสบผลสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They are always unhappy, regretting the evils of the previous nightเขาเศร้าตลอดเวลา, การ regret the สิ่งที่ไม่ดีเวลากลางคืนก่อนหน้า
The main character figured in a number of the previous storiesตัวอักษรหลัก... ...เป็นรูปในตัวเลข of the เรื่องราวก่อนหน้า
"l inherited the ship from the previous Dread Pirate Roberts,"ข้ารับมรดกเรือนี้มาจากโรเบิร์ตคนก่อน"
And the patient... indicates no previous history of suicides, no record of prior hospitalization.และคนไข้ชี้ว่า ไม่เคยมีประวัติฆ่าตัวตาย ไม่มีบันทึกเข้าออกโรงพยาบาล
'In the Mouth of Madness" is expected to break... all previous publishing records.อิน เดอะ เมาธ์ ออฟ แมดเนสส์ (ผีสมองคน) คาดว่าจะทำลายทุกสถิติ ของหนังสือขายดีที่เคยได้รับการบันทึกไว้
When you were defense minister to the previous Dalai Lama... then you wanted to reorganize the army.ตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ภายใต้องค์ทะไลลามะองค์ก่อน ท่านอยากเปลี่ยนแปลง การจัดการกองทัพ
I'd love to, except I've already got a previous obligation to attend to.ผมก็อยากไป เพียงแต่ผมมีภารกิจอื่นที่ต้องไปทำ
The previous occupant had been a shut-in.หนีไปอยู่ที่เมืองอื่น แล้วก็มีครอบครัวใหม่อีก
Had he been in your company on previous evenings?เขาเคยอยู่กับคุณในคืนก่อนหน้านั้นมั้ย
Hi, I'm the previous tenant of your place.ฉันคือคนที่มาเช่าบ้านก่อนหน้าคุณ
Fiasco with your previous attorney.สิ้นคิด... กับทนายคนก่อน
Underneath, there's a little heart and two names, presumably the previous owners.ใต้นี้ มันมีรูปหัวใจดวงเล็กๆกับชื่อสองชื่อติดอยู่ คิดว่ามันน่าจะเป็นชื่อของเจ้าของคนเก่า

previous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàng, ㄕㄤˋ, 上] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua
前身[qián shēn, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄣ, 前身] forerunner; predecessor; precursor; previous incarnation (Buddhism); jacket front
上星期[shàng xīng qī, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, 上星期] last week; previous week
拖油瓶[tuō yóu píng, ㄊㄨㄛ ㄧㄡˊ ㄆㄧㄥˊ, 拖油瓶] to remarry (of a widow, contemptuous); woman's children by previous marriage (derog.); step-children (discrimatory term)
不过[bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, 不过 / 不過] only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic)
上一个[shàng yī ge, ㄕㄤˋ ㄧ ㄍㄜ˙, 上一个 / 上一個] previous one
上代[shàng dài, ㄕㄤˋ ㄉㄞˋ, 上代] previous generation
前车主[qián chē zhǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄜ ㄓㄨˇ, 前车主 / 前車主] previous owner (of a car for sale)
老一辈[lǎo yī bèi, ㄌㄠˇ ㄧ ㄅㄟˋ, 老一辈 / 老一輩] previous generation; older generation
过犯[guò fàn, ㄍㄨㄛˋ ㄈㄢˋ, 过犯 / 過犯] previous sens
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation
以来[yǐ lái, ㄧˇ ㄌㄞˊ, 以来 / 以來] since (a previous event)
宿酒[sù jiǔ, ㄙㄨˋ ㄐㄧㄡˇ, 宿酒] still drunk from the previous night
以前[yǐ qián, ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, 以前] before; formerly; previous; ago
先前[xiān qián, ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ, 先前] before; previously
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 前] before; in front; ago; former; previous; earlier; front
在此之前[zài cǐ zhī qián, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ, 在此之前] before that; beforehand; previously
此前[cǐ qián, ㄘˇ ㄑㄧㄢˊ, 此前] before this; before then; previously
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 向] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
上个[shàng gè, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ, 上个 / 上個] first (of two parts); last (week etc); previous; the above
[céng, ㄘㄥˊ, 曾] once; already; former; previously; (past tense marker used before verb or clause)
曾经[céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ, 曾经 / 曾經] once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause)
其先[qí xiān, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢ, 其先] previously; before that; up to then
从前[cóng qián, ㄘㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ, 从前 / 從前] previously; formerly
早先[zǎo xiān, ㄗㄠˇ ㄒㄧㄢ, 早先] previously; before
早前[zǎo qián, ㄗㄠˇ ㄑㄧㄢˊ, 早前] previously
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 嚮] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
[wǎng, ㄨㄤˇ, 往] to go (in a direction); to; towards; (of a train) bound for; past; previous
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 曏] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang

previous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンカー[, anka-] (n) (1) anchor; (2) {comp} (See レスアンカー) link to previous post (e.g. in web forums); (P)
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P)
一昨[いっさく, issaku] (n) one previous
七仏[しちぶつ, shichibutsu] (n) (abbr) (See 過去七仏) the seven previous incarnations of Buddha
先代[せんだい, sendai] (n) family predecessor; previous age; previous generation; (P)
先公[せんこう, senkou] (n) (1) (sl) (derog) (insulting word for) teacher; (2) previous ruler; previous lord; lord of the previous generation
先出[せんしゅつ, senshutsu] (n,adj-no) (See 前出) aforementioned; discussed above; former; previous
先口[せんくち, senkuchi] (n) previous preconception; previous engagement
先決[せんけつ, senketsu] (n,vs) previous decision; predetermination; deciding in advance; first priority; (P)
先触れ[さきぶれ, sakibure] (n) preliminary announcement; previous announcement; portent; sign; forewarning
刑余[けいよ, keiyo] (n) previous conviction
前件[ぜんけん, zenken] (n) (1) aforementioned; previous case; (2) antecedent
前出[ぜんしゅつ, zenshutsu] (n,adj-no) (See 先出,前掲) aforementioned; discussed above; former; previous
前年比[ぜんねんひ, zennenhi] (n) year on year; on the previous year
前知らせ[まえじらせ, maejirase] (n) previous notice; omen; signs; premonition
前科[ぜんか, zenka] (n) previous conviction; criminal record; previous offense; previous offence
前罪[ぜんざい, zenzai] (n) (See 前科) previous conviction
前触れ[まえぶれ, maebure] (n,vs) previous notice; herald; harbinger; portent; (P)
前身[ぜんしん, zenshin] (n) antecedents; ancestor; previous position; previous existence; predecessor organization; predecessor organisation; (P)
古;故;旧[ふる, furu] (n) (1) (See 御古) used item; secondhand item; (n-pref) (2) old; used; previous
因業[いんごう, ingou] (adj-na,n) heartless; cruel; causes and actions; results of actions in previous life
感応遺伝[かんのういでん, kannouiden] (n) telegony; influence of a previous sire on the offspring of a female with a later sire (discredited theory of heredity)
打ち合わせ(P);打ち合せ(P);打合せ(P);打合わせ(P)[うちあわせ, uchiawase] (n,vs) (1) business meeting; previous arrangement; appointment; preparatory meeting; (2) overlap (of a coat, etc.); (3) (arch) making something match exactly; (P)
本契約[ほんけいやく, honkeiyaku] (n) contract (entered into on the basis of a promise or previous agreement); formal agreement; contract at hand
等(P);抔[など, nado] (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P)
繰入(P);繰り入れ(P);繰入れ[くりいれ, kuriire] (n) inward transfer (of money); carry over (money from previous period); (P)
踊り字;踊字(io);躍り字;躍字[おどりじ, odoriji] (n) iteration mark (used to represent repetition of the previous character); ditto mark
過去[かこ, kako] (n-adv,n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) {ling} past (tense); preterit; preterite; (4) {Buddh} previous life; (P)
過去七仏[かこしちぶつ, kakoshichibutsu] (n) (See 七仏) the seven previous incarnations of Buddha
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you)
この前(P);此の前(P)[このまえ, konomae] (n,adj-no) (1) some time ago; recently; lately; (2) last (Sunday, etc.); previous; (P)
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P)
一昔前[ひとむかしまえ, hitomukashimae] (n) long ago; previous; of a former age
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
以前(P);已前(oK)[いぜん, izen] (n-adv,n-t) ago; since; before; previous; (P)
以前に[いぜんに, izenni] (adv) ago; since; before; previously; heretofore; earlier
先(P);前;先き(io)[さき, saki] (n,adj-no,n-suf,pref) (1) previous; prior; former; some time ago; preceding; (2) point (e.g. pencil); tip; end; nozzle; (3) head (of a line); front; (4) ahead; the other side; (5) the future; hereafter; (6) destination; (7) the other party; (P)
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no,n) (3) before; earlier; (P)
[まえ, mae] (n-adv,n-t,suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P)
前に述べたように[まえにのべたように, maeninobetayouni] (exp) as discussed previously; as mentioned above
Japanese-English: COMDICT Dictionary
旧バージョン[きゅうバージョン, kyuu ba-jon] old version, previous version
直前指定要素[ちょくぜんしていようそ, chokuzenshiteiyouso] previous specified element
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement
前もって[まえもって, maemotte] Thai: (ทำ)ไว้ก่อน English: previously

previous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตชาติ ; อดีตภพ[n.] (adīttachāt ) EN: past existence ; previous existence ; previous birth FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ ; อดีตชาติ [n.] (adīttaphop ) EN: past existence ; past life; previous life FR: vie antérieure [f]
อันก่อน[adj.] (an køn) EN: former ; previous FR:
บุพ-[pref. (adj.)] (buppha-) EN: prior ; previous ; former ; first ; original ; initial FR: pré- (préf.)
บุพพ-[pref. (adj.)] (buppha-) EN: prior ; previous ; former ; first ; original ; initial FR: pré- (préf.)
บุพชาติ[n.] (bupphachāt) EN: previous life FR:
บุพกรรม[n.] (bupphakam) EN: previous deeds ; previous karma FR:
ฉบับย้อนหลัง[n. exp.] (chabap yønl) EN: previous issue FR: numéro ancien [m]
ชาดก[n. prop.] (Chādok) EN: Jataka ; [name of the tenth division of the Khuddaka Nikàya] ; stories of the Buddha’s previous lives FR: Jataka
ชาติก่อน[n. exp.] (chāt køn) EN: former life ; previous life ; former incarnation ; previous birth FR:
ชาติที่แล้ว[n. exp.] (chāt thīlaē) EN: last life ; previous life FR: vie antérieure [f]
เดือนก่อน[n. exp.] (deūoen køn) EN: last month ; previous month FR: le mois précédent ; le mois dernier
ค้างปี[adj.] (khāngpī) EN: left over from the previous year FR:
คืนก่อน[n. exp.] (kheūn køn) EN: a previous night FR:
กลาย[adj.] (klāi) EN: last ; previous ; prior ; preceding ; foregoing ; before FR: dernier ; précédent ; ancien
ก่อน[adv.] (køn) EN: before ; previous to ; in advance of ; ahead of ; first ; ago FR: avant ; d'abord ; d'avance
ลูกติด[n. exp.] (lūk tit) EN: stepchild ; stepson ; stepdaughter ; stepchild by a previous marriage FR:
หน้าเดิม[n. exp.] (nā doēm) EN: previous page FR:
ปีกลาย[n. exp.] (pī klāi) EN: previous year ; preceding year ; last year ; of last year FR: année dernière [f] ; année précédente [f]
ระลึกชาฅิ[v. exp.] (raleuk chāt) EN: recall a previous life ; recall one's former incarnation ; recall a former existence FR: se souvenir d'une vie antérieure
สมัยก่อน[adv.] (samai køn) EN: in former times ; in previous times ; formerly ; in the old days ; in the past FR: jadis ; autrefois ; anciennement ; dans l'ancien temps
เทครัว[v.] (thēkhrūa) EN: have as minor wives the widow and all the daughters of the previous husband FR:
ที่แล้ว[X] (thī laēo) EN: last ; previous ; ago FR: dernier ; passé
ครั้งก่อน[adv.] (khrang køn) EN: formerly ; previously FR:
ครั้งกระโน้น[adv.] (khrang kran) EN: previously ; at that time ; in those times ; way back then ; before ; ago FR:
ครั้งโน้น[n. exp.] (khrang nōn) EN: previously day FR:
กินบุญเก่า[v. (loc.)] (kinbunkao) EN: life off previously acquired wealth ; do not have to work for a living FR:
ก่อน[adv.] (køn) EN: previously ; formely FR: précédemment
ก่อนหน้านี้[adv.] (kønnānī) EN: previously ; formerly ; in former times FR: antérieurement ; précédemment ; jusqu'à présent
มาก่อน[adv.] (mā køn) EN: in advance ; previously ; before ; in the past FR:
เมื่อ ก่อน[adv.] (meūa køn) EN: before ; previously ; formely ; prior to FR: autrefois ; jadis
แต่ก่อน[adv.] (taē køn = t) EN: before ; formerly ; previously ; in ancient times ; in the old days ; ago FR: auparavant ; avant ; jadis ; anciennement ; autrefois
ตามเดิม[adv.] (tām doēm) EN: as before ; as previously ; as it was FR: comme avant
อย่างที่ได้กล่าวแล้ว[xp] (yāng thī dā) EN: as memtioned previously FR: comme mentionné précédemment

previous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorherig {adj} | vorheriger Tag; der vorherige Tagprevious | previous day
Vorkenntnis {f}previous knowledge
Vorstrafe {f}previous conviction
Vorwissen {n}previous knowledge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า previous
Back to top