ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prior

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prior*, -prior-

prior ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prior (adj.) ที่มีมาก่อน Syn. previous, antecedent
prior (adj.) ที่สำคัญกว่า
prioritise (vt.) จัดลำดับก่อน
prioritize (vt.) จัดลำดับก่อน
priority (n.) การมาก่อน Syn. preference, precedence
priority (n.) สิทธิพิเศษ
priority (n.) สิ่งที่ได้รับความสนใจมากกว่า
priory (n.) สำนักศาสนา
English-Thai: HOPE Dictionary
prior(ไพร'เออะ) adj. ก่อน,อันก่อน,อยู่ก่อน. -Phr. (prior to ก่อนจนกว่า), Syn. earlier
priority(ไพรออ'ริที) n. การมาก่อน,การมีสิทธิก่อน,บุริมสิทธิ,สิทธิพิเศษ
priority processingการประมวลผลตามลำดับความสำคัญหมายถึงการประมวลผลไปตามระดับความสำคัญของโปรแกรม (ที่มีการกำหนดไว้ก่อนแล้ว)
English-Thai: Nontri Dictionary
prior(adj) ก่อน,อยู่ก่อน,อันก่อน
priority(n) บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,การมีสิทธิ์ก่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prior probabilityความน่าจะเป็นก่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
priorityลำดับความสำคัญ, บุริมภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
priority processingการประมวลผลตามลำดับความสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prior Art ข้อมูลภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรที่ยื่นขอ ซึ่งมีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้แล้ว [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priority Dateวันยื่นคำขอ ซึ่งถูกอ้างการมีสิทธิก่อนในกรณีที่ยืนคำขอมากกว่าหนึ่งประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลำดับสูง-ต่ำ (adv.) according to priority See also: in descending order, order of priority Syn. ลดหลั่น, ลำดับ
หลั่น (adv.) according to priority See also: in descending order, order of priority Syn. ลดหลั่น, ลำดับ, ลำดับสูง-ต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you want to be served prior to anyone elseถ้าคุณอยากจะได้รับบริการก่อนคนอื่นๆ
I should put my studies as my first priorityฉันควรเอาเรื่องการเรียนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm awfully sorry, but I do have a prior dinner engagement.ฉันต้องขอโทษแต่ฉันมีนัดตอนอาหารมื้อเย็นแล้ว
And the patient... indicates no previous history of suicides, no record of prior hospitalization.และคนไข้ชี้ว่า ไม่เคยมีประวัติฆ่าตัวตาย ไม่มีบันทึกเข้าออกโรงพยาบาล
He's had prior convictions of violating immigration law and illegal possession of firearms.ถูกลงโทษข้อหาลักลอบเข้าประเทศ.. ... มีอาวุธต้องห้ามไว้ในครอบครอง
My contention is that prior to the Revolutionary War, the economic modalities- especially in the southern colonies- could most aptly be characterized as...ในความเห็นของชั้นก็คือ ก่อนที่จะ มีสงครามปฎิวัติ-รูปแบบของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอาณานิคมใต้ เป็นรูปเป็นร่างที่เหมาะสมแบบเปรียบ ชาวไร่ชาวนา
I guess you could tell that Pikul and I had a relationship prior to coming here.ฉันเดาว่าเขาบอกแล้ว ฉันกับพิกัลมีความสัมพันธ์กัน ก่อนหน้าจะมาที่นี่ เราชอบเล่นด้วยกัน
I will stand on the pitcher´s mound for five minutes prior to the first pitch.I wiII stand on the pitcher's mound for five minutes prior to the first pitch.
"May terminate se prior to resolution as defined by paragraph 314, sub-clause 'd', which states..." that's not binding.ก่อนที่ปัญหาจะถูกแก้ไขได้หมด ตามย่อหน้า 314 - อนุผนวก ดี. ซึ่งกล่าวว่า...
All right, so, uh, we find out what canal, we'll be able to figure out where our suspect was prior to the ransom handoff.ถ้าเรารู้ว่ามันมาจากคลองไหน เราจะรู้ว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ไหน ก่อนมารับค่าถ่าย
And given your prior reputation as a hothead,และนายเองก็ขึ้นชื่อว่าเลือดร้อน
Given your lack of prior criminal conduct,เนื่องจากคุณไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน
PLEASE DO NOT UPLOAD ANY OF OUR SUBS ON ANY WEBSITE WITHOUT OUR PRIOR APPROVAL.PLEASE DO NOT UPLOAD ANY OF OUR SUBS ON ANY WEBSITE WITHOUT OUR PRIOR APPROVAL
PLEASE DO NOT UPLOAD ANY OF OUR SUBS ON ANY WEBSITE WITHOUT OUR PRIOR APPROVAL.PLEASE DO NOT UPLOAD ANY OF OUR SUBS ON ANY WEBSITE WITHOUT OUR PRIOR APPROVAL.

prior ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, 不谋而合 / 不謀而合] agree without prior consultation; happen to hold the same view
之前[zhī qián, ㄓ ㄑㄧㄢˊ, 之前] before; prior to; ago
优先承购权[yōu xiān chéng gòu quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄍㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, 优先承购权 / 優先承購權] prior purchase right; right of first refusal (ROFR); preemptive right to purchase
先验[xiān yàn, ㄒㄧㄢ ㄧㄢˋ, 先验 / 先驗] a priori and a posteriori (philosophy)
预先[yù xiān, ㄩˋ ㄒㄧㄢ, 预先 / 預先] beforehand; prior
[xiān, ㄒㄧㄢ, 先] early; prior; former; in advance; first
先后[xiān hòu, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ, 先后 / 先後] early or late; priority; in succession; one after another
特急[tè jí, ㄊㄜˋ ㄐㄧˊ, 特急] especially urgent; top priority
事先[shì xiān, ㄕˋ ㄒㄧㄢ, 事先] in advance; before the event; beforehand; prior
优先[yōu xiān, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ, 优先 / 優先] priority
先河[xiān hé, ㄒㄧㄢ ㄏㄜˊ, 先河] priority; sth advocated first; refers to ancient tradition: Worship the river first, then the sea.
郇山隐修会[Xún shān yǐn xiū huì, ㄒㄩㄣˊ ㄕㄢ ˇ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, 郇山隐修会 / 郇山隱修會] Priory of Zion (fictional masonic order)
束之高阁[shù zhī gāo gé, ㄕㄨˋ ㄓ ㄍㄠ ㄍㄜˊ, 束之高阁 / 束之高閣] tied up in a bundle on a high shelf; to put sth on the back burner; no longer a high priority

prior ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home)
はい[, hai] (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P)
三昧耶戒;三摩耶戒[さんまやかい, sanmayakai] (n) {Buddh} (See 伝法灌頂,阿闍梨) precepts given to an adherent prior to being consecrated as an Acharya (in esoteric Buddhism)
事前審査[じぜんしんさ, jizenshinsa] (n) advance screening; prior inspection; preliminary review; pre-vetting
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P)
先取特権[せんしゅとっけん;さきどりとっけん, senshutokken ; sakidoritokken] (n) statutory lien; preferential right; prior claim
前仏[ぜんぶつ, zenbutsu] (n) (1) {Buddh} Buddha prior to Gautama; (2) {Buddh} (See 後仏) Gautama Buddha; Shakyamuni
南蛮人[なんばんじん, nanbanjin] (n) (arch) (See 紅毛人) southern barbarian (used to describe Western Europeans who visited Japan prior to the Edo period, esp. the Spanish and the Portuguese)
南蛮船[なんばんせん, nanbansen] (n) foreign ship (esp. of Spanish and Portuguese ships arriving from the south prior to the Edo period)
古神道[こしんとう, koshintou] (n) ancient Shinto (as practiced prior to the Introduction of Confucianism and Buddhism to Japan)
地久節[ちきゅうせつ, chikyuusetsu] (n) Empress's Birthday (esp. as celebrated prior to WWII)
大化前代[たいかぜんだい, taikazendai] (n) (See 大化の改新) period in the sixth and seventh centuries prior to the Taika reform
宿根[しゅっこん, shukkon] (n) {Buddh} fate predetermined from a prior existence
御手洗川[みたらしがわ, mitarashigawa] (n) river in which worshippers wash their hands (and rinse their mouth) prior to entering a shrine
既得単位[きとくたんい, kitokutan'i] (n) advanced standing (in school or college); credit for prior studies
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P)
産前[さんぜん, sanzen] (n) prior to childbirth
赤烏帽子[あかえぼし, akaeboshi] (n) (1) (See 亭主の好きな赤烏帽子) red eboshi (headgear worn by Japanese men prior to and during the Edo period, which was ordinarily black in color); (2) metaphor for an odd item or having a taste for such an item
進歩性[しんぽせい, shinposei] (n) inventive step; invention (with respect to prior art)
露払い[つゆはらい, tsuyuharai] (n) (1) outrider; herald; (2) (sumo) rikishi who leads the yokozuna to the ring prior to his ring-entering ceremony
アプリオリ[, apuriori] (adj-na,n) a priori (lat
アプリオリ法[アプリオリほう, apuriori hou] (n) {comp} gestalt method; a priori method
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924)
セグメント優先度[セグメントゆうせんど, segumento yuusendo] (n) {comp} segment priority
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] (n) {comp} cell loss priority; CLP
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] (n) {comp} cell loss priority
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] (n) {comp} view transformation input priority
プライオリ[, puraiori] (n) priori
プライオリティ;プライオリティー[, puraioritei ; puraioritei-] (n) priority
プライオリティキューシステム[, puraioriteikyu-shisutemu] (n) {comp} priority queue system
乗降車優先[じょうこうしゃゆうせん, joukoushayuusen] (n) priority to pedestrians
事前[じぜん, jizen] (n,adj-no) (See 事後) prior; beforehand; in advance; before the fact; ex ante; (P)
事業仕分け;事業仕訳[じぎょうしわけ, jigyoushiwake] (n) program review; budget screening; review and prioritization of government programs
修道院長[しゅうどういんちょう, shuudouinchou] (n) head of a monastic institution; abbot; prior; abbess; prioress; mother superior
修院長[しゅういんちょう, shuuinchou] (n) prelate; prior; abbot
傾斜生産[けいしゃせいさん, keishaseisan] (n) priority production
傾斜生産方式[けいしゃせいさんほうしき, keishaseisanhoushiki] (n) priority production system
優先扱い[ゆうせんあつかい, yuusen'atsukai] (n) priority treatment; preferential treatment
優先権[ゆうせんけん, yuusenken] (n) priority; preference; preferential right
先(P);前;先き(io)[さき, saki] (n,adj-no,n-suf,pref) (1) previous; prior; former; some time ago; preceding; (2) point (e.g. pencil); tip; end; nozzle; (3) head (of a line); front; (4) ahead; the other side; (5) the future; hereafter; (6) destination; (7) the other party; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method
セグメント優先度[せぐめんとゆうせんど, segumentoyuusendo] segment priority
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP)
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority
プライオリティ[ぷらいおりてい, puraioritei] priority
プライオリティキューシステム[ぷらいおりていきゅーしすてむ, puraioriteikyu-shisutemu] priority queue system
上限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level
切りばり法[きりばりほう, kiribarihou] gestalt method, a priori method
実行優先順位[じっこうゆうせんじゅんい, jikkouyuusenjun'i] dispatching priority
廃棄プライオリティ[はいきプライオリティ, haiki puraioritei] discard priority, loss priority
自動優先順位グループ[じどうゆうせんじゅんいグループ, jidouyuusenjun'i guru-pu] APG, Automatic Priority Group
重要度[じょうようど, jouyoudo] priority (e.g. traffic)
高優先[こうゆうせん, kouyuusen] high priority

prior ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุพ-[pref. (adj.)] (buppha-) EN: prior ; previous ; former ; first ; original ; initial FR: pré- (préf.)
บุพพ-[pref. (adj.)] (buppha-) EN: prior ; previous ; former ; first ; original ; initial FR: pré- (préf.)
บูรพ[adj.] (būrapha = b) EN: past ; last ; former ; prior ; precedent FR:
บุริมสิทธิ[n.] (burimmasit) EN: preferential right ; prior right ; preference ; priority FR: priorité [f]
ข้าวเก่า[n.] (khāokao) EN: rice harvested in a prior season FR:
ความน่าจะเป็นก่อน[n. exp.] (khwām nā ja) EN: prior probability FR:
กลาย[adj.] (klāi) EN: last ; previous ; prior ; preceding ; foregoing ; before FR: dernier ; précédent ; ancien
ก่อน[adj.] (køn) EN: past ; last ; former ; prior ; precedent FR: précédent ; dernier ; antérieur ; d'avant
ก่อนครบกำหนด[X] (køn khrop k) EN: prior to maturity FR:
ก่อนถึงกำหนด[X] (køn theung ) EN: prior to maturity FR:
กุฏิ[n.] (kut) EN: receptacle for a corpse prior to cremation FR:
เมื่อ ก่อน[adv.] (meūa køn) EN: before ; previously ; formely ; prior to FR: autrefois ; jadis
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
บัตรสิทธิพิเศษ[n. exp.] (bat sitthi ) EN: FR: carte de priorité [f]
โดยหลักการ[adv.] (dōi lakkān) EN: FR: en principe ; a priori ; de principe
ให้ทาง[v. exp.] (hai thāng) EN: yield right of way FR: céder la priorité ; céder le passage
การคาดการณ์ไว้ก่อน[n. exp.] (kān khātkān) EN: a priori FR:
ความรู้ก่อนประสบการณ์[n. exp.] (khwāmrū køn) EN: a priori ; a priori knowledge FR:
ความสำคัญ[n.] (khwām samkh) EN: importance ; significance ; priority FR: importance [f] ; signification [f]
ความสำคัญก่อนหลัง[n. exp.] (khwām samkh) EN: priorities FR: priorité [f]
ความสำคัญสูงสุด[n. exp.] (khwām samkh) EN: top priority FR:
ก่อนประสบการณ์[adv.] (køn prasopk) EN: a priori FR:
ลำดับ[n.] (lamdap) EN: order ; priority ; succession ; sequence ; arrangement ; step FR: ordre [m] ; distribution [f] ; séquence [f] ; suite [f] ; classement [m]
ลำดับสูง-ต่ำ[n. exp.] (lamdap sūng) EN: according to priority FR:
ในหลักการ[X] (nai lakkān) EN: in principle FR: en principe ; a priori ; au premier abord
หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ[n. exp.] (nangseū thī) EN: priority FR:
เป็นอันดับแรก[X] (pen andap r) EN: FR: en priorité ; en premier lieu
สิ่งสำคัญลำดับแรก[n. exp.] (sing samkha) EN: priority FR:
สิทธิพิเศษ[n. exp.] (sitthi phis) EN: privilege ; special privilege ; prerogative ; perquisite ; franchise ; priority FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; droit particulier [m] ; priorité [f]
ตามลำดับความสำคัญ [adv.] (tām lamdap ) EN: in order of priority FR: par ordre d'importance

prior ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwischenverkauf {m} | Zwischenverkauf vorbehaltenprior sale | subject to prior sale
Merkmalswahrscheinlichkeit {f}a priori probability
a priori; von vornherein; mutmaßlich {adv}; ohne Prüfung; ohne Überprüfunga priori
Prioritätsübertragung {f}assignment of priority
Prioritätserklärung {f}declaration of priority
Priorin {f}prioress
Priorisieren {n}prioritizing
Priorisierung {f}prioritization
Priorität {f} | Prioritäten
Prioritätsangabe {f}priority data
Prioritätsbeleg {m}priority voucher; priority document
Prioritätsdatum {n}priority date
Vorabprüfung {f}prior check
prioritätsbegründend {adj}giving rise to a right of priority
Arbeitsprioritätenbericht {m}priority work report
Vorrangverarbeitung {f}priority processing
Gläubigervorrecht {n}absolute priority

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prior
Back to top