ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

presenter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *presenter*, -presenter-

presenter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
presenter (n.) ผู้นำเสนอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้จัดรายการ (n.) radio presenter See also: DJ, disc jockey, disk jockey
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, you know, being a television presenter can be stressful.แต่การเป็นพิธีกรทีวี เป็นงานที่ค่อนข้างเครียด
Or, to be more precise, looking like a kids' TV presenter who got dressed in the dark.งั้นเหรอ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เทอร์รี่ โวกอน
PRESENTER ON RADIO; ; The Thin Man, cleopatra;เดอะทินแมน, คลีโอพัตรา...
It's the raffle with a very special guest presenter.เป็นการจับฉลากรางวัลแด่แขก
Rhodey and I are being honoured in Washington and we need a presenter.น้ำใจเล็กน้อย โรห์ดี้กับผมต้องไปรับเหรียญกล้าหาญ
Well, I wouldn't mind, Dex, but you're a TV presenter, all right?ฉันไม่ว่าอะไรหรอก แต่เธอเป็นพิธีกรทีวีนะ
It's just they wanna try a new presenter.พวกเขาแค่อยากลองใช้พิธีกรใหม่
Next presenter, Hiro Hamada.ผู้นำเสนอคนต่อไป ฮิโร่ ฮามาดะ

presenter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主持人[zhǔ chí rén, ㄓㄨˇ ㄔˊ ㄖㄣˊ, 主持人] tv or radio presenter; host; anchor

presenter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
司会[しかい, shikai] (n,vs) chairmanship; leading a meeting; presenter; host; (P)
提出者[ていしゅつしゃ, teishutsusha] (n) presenter; proposer
演者[えんじゃ, enja] (n) (1) presenter; speaker; (2) performer; actor

presenter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช็คอิน[v.] (chek-in) EN: check in ; check-in FR: se présenter à l'enregistrement
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; make excuses ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
ขมา[v.] (khamā) EN: ask for pardon ; apologize to FR: demander le pardon ; présenter ses excuses
ขออภัย[v.] (khø-aphai) EN: apologize ; make an apology ; ask for forgiveness ; ask for pardon FR: demander pardon (à) ; présenter ses excuses (à) ; s'excuser
ขอประทานโทษ[v.] (khøprathānt) EN: apologize FR: s'excuser ; présenter ses excuses (à) ; demander pardon (à) ; exprimer des regrets
ขอแสดงความเสียใจ[v. exp.] (khø sadaēng) EN: offer one's condolence ; I would like to express my condolences FR: présenter ses condoléances
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologise ; apologize (Am.) ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness FR: s'excuser ; présenter ses excuses (à) ; demander pardon (à) ; exprimer des regrets ; être désolé
กล่าวคำไว้อาลัย[v. exp.] (klāo kham w) EN: offer one's condolences FR: présenter ses condoléances
ลงสมัครรับเลือกตั้ง[v. exp.] (longsamak r) EN: run for election ; be a candidate (in an election) FR: se présenter aux élections
มอบ[v.] (møp) EN: deliver ; hand in ; hand over ; present ; submit , turn over ; surrender FR: livrer ; délivrer ; confier ; remettre ; présenter ; se livrer
แนะนำ[v.] (naenam) EN: introduce ; present FR: présenter ; introduire
แนะนำให้รู้จักกัน[v. exp.] (naenam hai ) EN: introduce FR: présenter qqn ; se présenter ; présenter
แนะนำให้...รู้จักกับ...[v. exp.] (naenam hai ) EN: intoduce ...... to ... FR: présenter ...... (qqn) à ... (qqn)
แนะนำตัว[v.] (naenam tūa) EN: introduce oneself to FR: présenter (à) ; se présenter (à)
นักจัดรายการวิทยุ[n. exp.] (nak jat rāi) EN: radio presenter ; announcer FR: animateur de radio [m] ; présentateur de radio [m]
นำเสนอ[v. exp.] (nam sanōe) EN: present ; submit ; show ; exhibit ; display ; propose ; hand FR: présenter ; montrer
นำเสนอข่าว[v. exp.] (nam sanōe k) EN: FR: présenter les informations
ออกแบบ[v. exp.] (øk baēp) EN: design ; lay plans FR: dessiner un plan ; établir le plan de ; réaliser une esquisse ; présenter un modèle ; concevoir ; établir ; créer
เป็นไร[X] (penrai) EN: matter ; do matter ; What’s the matter? ; What’s wrong? FR: importer ; avoir de l'importance ; présenter de l'intérêt
ผิดนัด[v. exp.] (phit nat) EN: default FR: ne pas se présenter ; faire faux-bond
ผมขอแนะนำ...[xp] (phom khø na) EN: I'd like to introduce ... (s.o.) FR: je voudrais vous présenter ... (qqn.) ; laissez-moi vous présenter ... (qqn.)
พรีเซ็นเตอร์[n.] (phrīsentoē) EN: presenter FR:
ผู้ดำเนินรายการ[n. exp.] (phū damnoēn) EN: moderator ; presenter ; host FR:
ผู้จัดรายการ[n. exp.] (phū jat rāi) EN: radio presenter ; host FR:
แสดง[v.] (sadaēng) EN: show ; demonstrate ; display ; bear FR: montrer ; exposer ; exhiber ; présenter ; faire connaître
แสดงกล[v. exp.] (sadaēng kon) EN: perform magic ; play jugglery ; juggle ; do tricks FR: présenter un tour de passe-passe ; jongler
แสดงตัว[v. exp.] (sadaēng tūa) EN: make a personal appearance ; appear ; show up ; present oneself FR: se présenter ; se faire connaître
สมัครด้วยตนเอง[n. exp.] (samak dūay ) EN: FR: se présenter personnellement
เสนอ[v.] (sanōe) EN: offer ; propose ; provide ; submit ; put forward ; suggest FR: proposer ; soumettre ; offrir ; avancer ; présenter ; suggérer
เสนอข่าว[v. exp.] (sanōe khāo) EN: present news ; report news FR: rapporter les informations ; présenter les informations
แตกต่างกัน[v.] (taēktāng ka) EN: have a discrepancy ; have a difference FR: différer ; présenter des différences
ต้องขออภัย[v. exp.] (tǿng khø-ap) EN: owe an apology ; must apologize FR: devoir présenter ses excuses ; devoir s'excuser
ยื่น[v.] (yeūn) EN: submit ; present ; propose ; offer ; hand in ; file ; lodge ; deliver ; put forward ; bring forward ; raise FR: présenter ; soumettre ; proposer ; déposer ; avancer ; remettre ; tendre
ยื่นให้[v. exp.] (yeūn hai) EN: hand with both hands ; render FR: donner ; délivrer ; laisser ; livrer ; présenter ; remettre ; tendre
ยื่นคำร้อง[v. exp.] (yeūn khamrø) EN: file a request ; file a complaint ; lodge a complaint ; file a petition ; submit a request ; lodge a request ; file a motion FR: présenter une requête ; pétitionner ; formuler une plainte
เอาให้ดู[v. exp.] (ao hai dū) EN: FR: montrer ; présenter
ให้ดู[v. exp.] (hai dū) EN: FR: montrer ; présenter
เขียนแทน[v. exp.] (khīen thaēn) EN: FR: représenter ; symboliser
แนะนำตัวเอง[v. exp.] (naenam tūa-) EN: introduce oneself to FR: se présenter
นึกภาพ[v. exp.] (neuk phāp) EN: FR: s'imaginer ; se représenter

presenter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quizmaster {m}quizmaster; presenter
Moderator {m}presenter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า presenter
Back to top