ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

executant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *executant*, -executant-

executant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
executant (n.) ผู้กระทำ See also: ผู้ปฏิบัติ, ผู้แสดง, ผู้เล่น Syn. player, entertainer
English-Thai: HOPE Dictionary
executantn. ผู้ปฎิบัติ,ผู้แสดง,ผู้กระทำ,ผู้ดำเนินการ,ผู้บริหาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า executant
Back to top