ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

antiquity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *antiquity*, -antiquity-

antiquity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
antiquity (n.) ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ Syn. remote times, ancient times, old days
English-Thai: HOPE Dictionary
antiquity(แอนทิค' ควิที) n. ความโบราณ, สมัยโบราณ, ยุคโบราณ, บรรดาความโบราณทั้งหลาย (คน,เผ่า,ขนบ ธรรม เนียม, ประเพณีและอื่น, Syn. olden days, antique)
English-Thai: Nontri Dictionary
antiquity(n) ยุคโบราณ,สมัยโบราณ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมีอายุ (n.) antiquity See also: oldness Syn. ความเก่าแก่ Ops. ความใหม่, ความทันสมัย
ความเก่า (n.) antiquity See also: oldness Syn. ความเก่าแก่, ความมีอายุ Ops. ความใหม่, ความทันสมัย
ความเก่าแก่ (n.) antiquity See also: oldness Syn. ความมีอายุ Ops. ความใหม่, ความทันสมัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Numerous cultures of antiquity believed that blood was the vital element in the lovemaking and life-giving process.วัฒนธรรมในประวัติศาสตร์มากมายเชื่อ ว่าเลือดเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการร่วมเพศและแนวทางของชีวิต
A community of minds reaching back to antiquity and forward to the stars.ชุมชนของจิตใจกลับไปถึงสมัยโบราณ และส่งต่อไปยังดาว
I wanted needed to match his accomplishments so I resolved to apply antiquity's teachings to our world today.ผมเลยอยาก... ...ดิ้นรนเดินตามรอยของพระองค์ ...โดยนำแนวคิดจากสมัยนั้น มาประยุกต์กับโลกวันนี้
It's a treasure of a moment in human history that we suddenly have at our fingertips the telescopes, the computers, the light detectors, and the knowledge to answer a philosophical question that humans have been asking since antiquity.มองหาดาวคล้ายกับ ดวงอาทิตย์ของเรา และเพลิดเพลินไปกับผลไม้ของ เทคโนโลยีตลอดการพัฒนาของเรา ที่นี่เรามี
This is a figure known since antiquity.นี่คือรูปที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ
The swastika dates all the way back to antiquity.สัญลักษณ์กากบาทปรากฏทั่วไป\ในยุคโบราณ
We know the Dodger has a taste for a very specific type of antiquity.คุณกำลังคิดอะไรอยู่ / เรารู้ว่าดอจเจอร์มีรสนิยม เฉพาะวัตถุโบราณบางชนิด
Where are we going to get our hands on a rare Spanish antiquity?เราจะ ไปเอาของโบราณที่หายาก ของสเปน มาจากไหน ?
I beg you, reject antiquity, tradition, faith, and authority.ผมขอให้คุณปฏิเสธโบราณ ประเพณีความเชื่อและอำนาจ
People have been wondering about this since antiquity.คนได้รับการสงสัยเกี่ยวกับ เรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ
The sorcerers of antiquity, called the use of this language spells.จอมเวทย์ในยุคโบราณ เรียกคำร่ายเหล่านี้ว่าคาถา

antiquity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古时[gǔ shí, ㄍㄨˇ ㄕˊ, 古时 / 古時] antiquity
古风[gǔ fēng, ㄍㄨˇ ㄈㄥ, 古风 / 古風] antiquity
远古[yuǎn gǔ, ㄩㄢˇ ㄍㄨˇ, 远古 / 遠古] antiquity; ancient times
上古[shàng gǔ, ㄕㄤˋ ㄍㄨˇ, 上古] the distant past; ancient times; antiquity; early historical times

antiquity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
古往今来[こおうこんらい, kooukonrai] (adv,n) in all ages; since antiquity
古雅[こが, koga] (adj-na,n) classical elegance; antiquity
旧懐[きゅうかい, kyuukai] (n) love of antiquity
上世[かみつよ;じょうせい, kamitsuyo ; jousei] (n) antiquity; ancient times
千古[せんこ, senko] (n-adv,n-t) all ages; great antiquity; eternity
千古万古[せんこばんこ, senkobanko] (n) remote antiquity; ancient times; the remote past
古(P);古え[いにしえ, inishie] (n) antiquity; ancient times; (P)
旧故[きゅうこ, kyuuko] (n) antiquity; old acquaintance
昔年[せきねん, sekinen] (n) old times; antiquity; former years
時代[じだい, jidai] (n-t,n) (1) period; epoch; era; age; (2) the times; those days; (3) oldness; ancientness; antiquity; (4) (abbr) (See 時代物) antique; period piece; (P)

antiquity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบราณกาล[n.] (bōrānnakān ) EN: ancient times ; former times ; antiquity ; olden days ; old days ; days of yore ; remote time, FR:
ความเก่าแก่[n.] (khwām kaoka) EN: antiquity FR: ancienneté [f]

antiquity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antike {f} [hist.] | in der Antike | die Kunst der Antikeantiquity | in ancient times | the art of the ancient world

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า antiquity
Back to top