ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tomorrow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tomorrow*, -tomorrow-

tomorrow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tomorrow (n.) พรุ่งนี้ Syn. the morrow, the future
tomorrow (n.) อนาคต See also: ภายหน้า, กาลข้างหน้า
tomorrow (adv.) พรุ่งนี้
tomorrow (adv.) อนาคต
English-Thai: HOPE Dictionary
tomorrow(ทูมอ'โร) n. วันพรุ่งนี้,อนาคต,อนาคตกาล. adv. พรุ่งนี้,อนาคต
English-Thai: Nontri Dictionary
tomorrow(adv) พรุ่งนี้,ในอนาคต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรุ่งนี้ (n.) tomorrow See also: the next day, the following day Syn. วันพรุ่ง
วันพรุ่ง (n.) tomorrow See also: next day, following day Syn. วันพรุ่งนี้, วันรุ่ง
วันพรุ่งนี้ (n.) tomorrow See also: next day, following day Syn. วันพรุ่ง, วันรุ่ง
วันรุ่ง (n.) tomorrow See also: next day, following day Syn. วันพรุ่งนี้
วันรุ่ง (n.) tomorrow See also: next day, following day Syn. วันพรุ่ง
มะรืน (n.) day after tomorrow Syn. วันมะรืน
มะรืนนี้ (n.) day after tomorrow Syn. มะรืน
มะเรื่อง (n.) two days after tomorrow See also: three days from today
วันมะรืน (n.) day after tomorrow
วันมะรืนนี้ (n.) day after tomorrow Syn. มะรืน, มะรืนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you come to my office tomorrow morning?คุณจะมาที่ที่ทำงานของฉันพรุ่งนี้เช้าได้ไหม
What should I dress up at tomorrow night?ฉันควรแต่งชุดอะไรสำหรับคืนพรุ่งนี้?
Will you be free tomorrow evening?คุณจะว่างตอนเย็นวันพรุ่งนี้ไหม?
I'm free tomorrow night if you want to get togetherฉันจะว่างคืนพรุ่งนี้ถ้าคุณอยากจะพบปะสังสรรค์กัน
We'd like you to come in tomorrow for an interviewเราอยากให้คุณมาสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้
Tomorrow, you will stay home and mend the nets?พรุ่งนี้เธอจะอยู่ที่บ้านและซ่อมแหใช่ไหม?
Call me tomorrow, if you have timeโทรหาฉันพรุ่งนี้นะถ้าคุณมีเวลา
Would you call back tomorrow?คุณช่วยโทรกลับพรุ่งนี้ได้ไหม
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
We'll talk about it tomorrowพวกเราจะพูดคุยเกี่ยวกับมันในวันพรุ่งนี้
A Mrs Mary will come to see you tomorrowคนที่ชื่อนางแมรีคนหนึ่งจะมาพบคุณพรุ่งนี้
You'll have plenty of time to sleep tomorrowพรุ่งนี้คุณจะมีเวลานอนเต็มที่เลยแหล่ะ
I want you to finish this by tomorrowฉันอยากให้คุณทำงานนี่ให้เสร็จภายในพรุ่งนี้
I have a word to say to you tomorrowฉันมีอะไรจะพูดกับคุณพรุ่งนี้ คุณจะมาไหม?
I've arranged a press conference for tomorrowฉันเตรียมการแถลงข่าวสำหรับพรุ่งนี้แล้ว
Everyone's gonna laugh at me tomorrowพรุ่งนี้ทุกๆ คนคงจะหัวเราะเยาะฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Cleo... and, and besides, tomorrow you've got to go to school.และและนอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ คุณได้มีการ ไปโรงเรียน.
If you're not doing anything tomorrow night, how about let's have dinner?{\cHFFFFFF}หากคุณไม่ได้ทำอะไรในวันพรุ่งนี้ คืนเกี่ยวกับวิธีการขอมีอาหารค่ำ?
It will be announced tomorrow in the newspapers.{\cHFFFFFF}It will be announced tomorrow in the newspapers.
They say Colonel Canby's closing in with his Northerners and no later than tomorrow that they'll be in the city.ว่ากันว่านายพันแคนบี พาพวกฝ่ายเหนือเข้ามาประชิดแล้ว ...ไม่เกินพรุ่งนี้แหละ ที่พวกนั้นจะมาถึงเมือง
If we can get our very small cricket pitch by first light tomorrow morning.ถ้าเราได้รับสนามคริกเก็ตขนาด เล็กมากของเรา โดยแสงแรกเช้าวันพรุ่งนี้
And tomorrow when Hedley Lamarr and his men come riding in to destroy the real Rock Ridge they'll actually be destroying the fake Rock Ridge!พรุ่งนี้ พอเฮดลีย์บุกมาทำลาย พวกมันก็จะทำลาย ร็อคริดจ์ของปลอม
Then go out tomorrow and see that no one gets hurt.งั้นก็ออกตรวจพรุ่งนี่ ดูว่าไม่มีใครบาดเจ็บ
Harve, you and Carl take it out tomorrow and dump it in the drink.ฮาร์ฟ พรุ่งนี่นายกับคาร์ล เอามันไปโยนทิ้งทะเล
Ever since then, I have been studying sharks and that's why I know that I'm going to go to the Institute tomorrow and tell them that you still have a shark problem here.ตั้งเเต่นั้นมา ผมก็ศึกษาเรื่องฉลาม... เเละนั่นคือเหตุผลที่ผมจะไป ที่สถาบันพรุ่งนี่... เเล้วก็บอกพวกเขาว่า คุณยังมืปัญหาเรื่องฉลามอยู่
"Room 2700. Tomorrow at 11:00 a.m."แอลเอ ห้อง 2700 11 โมง พรุ่งนี้
Mr. McCarthy, if I put this head of lettuce in the bin, it's going to stay there all day it'll be there tomorrow and the next day and we will wind up throwing it away.คุณแม็คคาร์ธี่ครับ ถ้าผมเอาผักหัวนี้วางบนัช้น มันจะต้องอยู่ที่นั่นทั้งวัน มันจะอยู่ที่นั่นวันพรุ่งนี้
Call me back tomorrow evening.โทรหาฉันพรุ่งนี้เย็น.

tomorrow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明朝[míng zháo, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄠˊ, 明朝] tomorrow morning; the following morning
未来[wèi lái, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ, 未来 / 未來] future; tomorrow; approaching; coming; pending
明儿[míng r, ㄇㄧㄥˊ ㄖ˙, 明儿 / 明兒] tomorrow
明天[míng tiān, ㄇㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ, 明天] tomorrow
明日[míng rì, ㄇㄧㄥˊ ㄖˋ, 明日] tomorrow

tomorrow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
跳ね太鼓[はねだいこ, hanedaiko] (n) drumming at the end of the day of sumo wrestling inviting spectators to return tomorrow

tomorrow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจอกันพรุ่งนี้[v. exp.] (joē kan phr) EN: see you tomorrow FR: à demain
ลุสา[n.] (lusā) EN: day after tomorrow FR:
มะเรื่อง[X] (mareūang) EN: two days after tomorrow FR:
มะรืน[n.] (mareūn) EN: the day after tomorrow FR:
มะรืนนี้[adv.] (mareūn nī) EN: the day after tomorrow FR: après-demain
ในวันพรุ่งนี้[n. exp.] (nai wan phr) EN: tomorrow FR: demain
พรุ่ง[n.] (phrung) EN: morrow ; next day ; tomorrow FR: lendemain [m]
พรุ่งนี้[adv.] (phrungnī) EN: tomorrow FR: demain
พรุ่งนี้บ่าย[adv.] (phrungnī bā) EN: tomorrow afternoon FR: demain après-midi
พรุ่งนี้เช้า[adv.] (phrungnī ch) EN: tomorrow morning FR: demain matin
พรุ่งนี้พบกัน[xp] (phrungnī ph) EN: see you tomorrow FR: à demain
พรุ่งนี้เย็น[adv.] (phrungnī ye) EN: tomorrow evening FR: demain soir
พุ่งนี้[X] (phung-ni) EN: tomorrow FR: demain
พุดสามสี [n. exp.] (phut sām sī) EN: Yesterday today and tomorrow ; Morning noon and night FR:
รุ่งขึ้น[n. exp.] (rung kheun) EN: next day ; tomorrow ; following today FR: lendemain [m[ ; jour d'après [m]
วันมะรืน[n. exp.] (wan mareūn) EN: the day after tomorrow FR: surlendemain [m]
วันมะรืนนี้[X] (wan mareūn ) EN: the day after tomorrow FR: après-demain
วันพรุ่งนี้[n. exp.] (wan phrungn) EN: tomorrow FR: demain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tomorrow
Back to top