ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

future

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *future*, -future-

future ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
future (adj.) อนาคต Syn. forthcoming, approaching
future (n.) อนาคต Syn. hereafter, time to come
future world (n.) ชาติหน้า See also: เมืองยมบาล
futureless (adj.) ไร้อนาคต
English-Thai: HOPE Dictionary
future(ฟิว'เชอะ) n. อนาคต,ภายภาคหน้า,เวลาภายหน้า,อนาคตกาล,สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต,การซื้อขายล่วงหน้า. adj. อนาคต,ภายหน้า,ต่อไป,ภายหลัง., See also: futuristic adj. futuristically adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
future(adj) อนาคต, ภายหน้า,ต่อไป,ข้างหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
future advance clauseข้อกำหนดให้เพิ่มวงเงินหนี้จำนองได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Future lifeชาติหน้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างหน้า (n.) future Syn. อนาคต Ops. ข้างหลัง
ภาคหน้า (n.) future Syn. ภายหน้า, อนาคต
ภายภาคหน้า (n.) future Syn. ภายหน้า, คราวหน้า, หนหน้า, อนาคต
ภายหน้า (n.) future Syn. ข้างหน้า, ภายภาคหน้า, เบื้องหน้า, โอกาสหน้า, วันหน้า
วันข้างหน้า (n.) future See also: following days Syn. ภายหน้า, ข้างหน้า, ภายภาคหน้า, ในอนาคต, ในภายหน้า, วันหน้า Ops. วันก่อนหน้า
วันข้างหลัง (n.) future See also: following day, later Syn. โอกาสหลัง, ภายหลัง Ops. วันก่อนหน้า
วันหน้า (n.) future See also: following day, next time Syn. วันหน้าวันหลัง, วันหลัง, คราวหน้า Ops. วานนี้, เมื่อวาน
วันหน้าวันหลัง (n.) future See also: following day, next time Syn. วันหลัง, คราวหน้า Ops. วานนี้, เมื่อวาน
วันหลัง (n.) future See also: following day, later Syn. วันข้างหลัง, โอกาสหลัง, ภายหลัง Ops. วันก่อนหน้า
อนาคต (n.) future
อนาคตกาล (n.) future See also: future time, future era Syn. อนาคต
เบื้องหน้า (n.) future Syn. อนาคต Ops. อดีต
โอกาสหลัง (n.) future See also: following day, later Syn. วันข้างหลัง, ภายหลัง Ops. วันก่อนหน้า
ในภายหน้า (n.) future See also: following days Syn. ภายหน้า, ข้างหน้า, ภายภาคหน้า, ในอนาคต, วันหน้า Ops. วันก่อนหน้า
ชาติหน้า (n.) future life See also: next life, life to come, future incarnation
สร้างอนาคต (v.) make the future
โอกาสหน้า (n.) in the future Syn. คราวหน้า
ในอนาคต (adv.) in the future
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's the future in your handsนั่นคืออนาคตที่อยู่ในมือคุณ
As the head of this family, I labor for the future of my childrenในฐานะหัวหน้าครอบครัว ฉันตราตรำเพื่ออนาคตของลูกๆ
You're great, you're very clear of what your future dream isเธอเยี่ยมมาก เธอชัดเจนมากๆ เกี่ยวกับความฝันในอนาคตของเธอ
You have to start thinking about your futureเธอต้องเริ่มต้นคิดเกี่ยวกับอนาคตของตนแล้วนะ
It is up to you to determine your futureมันขึ้นอยู่กับคุณที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง
Try to be more careful in future, okay?พยายามระมัดระวังให้มากขึ้นในคราวหน้า ตกลงไหม?
Now it is time to imagine a better futureตอนนี้ถึงเวลาคิดถึงอนาคตที่ดีกว่าแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In future you will not be molested again.ครั้งต่อไป จะไม่มีใครมาก่อกวนอีก
I wish I had a business like this. There's no future in housework.ฉันอยากมีร้านแบบนี้จัง คนไร้อนาคตอย่างฉันคงทำได้แต่งานบ้าน
But mark them for future reference.ให้พวกมันเซ็นใบรับรอง
The Dictator of Tomainia, the conqueror of Osterlich, the future Emperor of the World!จอมเผด็จการแห่ง โทไมเนีย มีชัยเหนือ ออสตินลิค จักรพรรดิของโลก ในอนาคต
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me and to all of us.เขาจะบินเข้าไปในสายรุ้ง เป็นแสงแห่งความหวัง ในอนาคต อนาคตที่รุ่งโรจน์ ที่เป็นของคุณ
I think we must let the facts dictate future decisions.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าเราต้องปล่อยให้ข้อเท็จจริง กำหนดการตัดสินใจในอนาคต
The way I figure there's really not too much future with a sawed-off runt like you.ฉันว่านะ... ...คนห่วยๆ อย่างนาย ไม่มีอนาคตเท่าไหร่หรอก
Now watch closely, Clapper, because in future you will be the triangle man.ตอนนี้ดูอย่างใกล้ชิดคแลปเปอ เพราะ ในอนาคตคุณจะเป็นคนรูป สามเหลี่ยม
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน
He could make your future union problems disappear.เขาจะทำให้ปัญหาสหภาพแรงงานในอนาคตของคุณหายไป
I don't want to pump any sunshine up your skirt but you have a future at Food World.ผมไม่อยากจะขุดคุ้ยอะไรจากคุณมากนัก แต่คุณมีอนาคตที่ฟู้ดเวิลด์

future ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
将会[jiāng huì, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ, 将会 / 將會] auxiliary verb introducing future action: may (be able to); will (cause); should (enable); going to
出息[chū xī, ㄔㄨ ㄒㄧ, 出息] future prospects
前程[qián chéng, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 前程] future (career etc) prospects
未来学[wèi lái xué, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, 未来学 / 未來學] future studies
未来业绩[wèi lái yè jì, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 未来业绩 / 未來業績] future yield (of investment)
前途未卜[qián tú wèi bǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ, 前途未卜] hanging in the balance; the future is hard to forecast; ¿Qué serà?; who knows what the future holds?
备而不用[bèi ér bù yòng, ㄅㄟˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, 备而不用 / 備而不用] have sth ready just in case; keep sth for possible future use
空中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, 空中楼阁 / 空中樓閣] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans
后嗣[hòu sì, ㄏㄡˋ ㄙˋ, 后嗣 / 後嗣] posterity; those who follow on; future generations
抛空[pāo kōng, ㄆㄠ ㄎㄨㄥ, 抛空 / 拋空] to sell short (i.e. to sell future assets)
以后[yǐ hòu, ㄧˇ ㄏㄡˋ, 以后 / 以後] after; later; afterwards; following; later on; in the future
后头[hòu tou, ㄏㄡˋ ㄊㄡ˙, 后头 / 後頭] behind; in the back; the rear side; later; in future
光明[guāng míng, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ, 光明] bright (future); promising
经济前途[jīng jì qián tú, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, 经济前途 / 經濟前途] economic future; economic outlook
前景[qián jǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˇ, 前景] foreground; vista; (future) prospects; perspective
期货[qī huò, ㄑㄧ ㄏㄨㄛˋ, 期货 / 期貨] futures (on goods)
未来[wèi lái, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ, 未来 / 未來] future; tomorrow; approaching; coming; pending
凝望[níng wàng, ㄋㄧㄥˊ ㄨㄤˋ, 凝望] to stare (at the future); to fix one's gaze on
今后[jīn hòu, ㄐㄧㄣ ㄏㄡˋ, 今后 / 今後] hereafter; henceforth; in the future; from now on
前途[qián tú, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, 前途] prospects; outlook (for the future); future
日后[rì hòu, ㄖˋ ㄏㄡˋ, 日后 / 日後] sometime; someday (in the future)

future ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future
ナウナウイズム[, naunauizumu] (n) now-now-ism; being interested only in the here and now without any regard for the future
フラグ[, furagu] (n) (1) flag; (suf) (2) (sl) tag indicating a future role or status for a character in anime, games, etc (e.g. death, love, survival)
もうちょっとしたら[, mouchottoshitara] (exp) in a little while (referring to the very near future on the order of minutes); in a bit
一寸先[いっすんさき, issunsaki] (n) an inch ahead; the immediate future
先読み[さきよみ, sakiyomi] (n,vs) foreseeing; anticipating; reading the future
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
前程万里[ぜんていばんり, zenteibanri] (n) a bright (rosy) future awaiting one; having the world before one
奇貨可居;奇貨居くべし[きかおくべし, kikaokubeshi] (exp) You must seize every golden opportunity; Strike while the iron is hot; When you find a rare good buy, seize upon it for a future sale at a much higher price
好望[こうぼう, koubou] (n) promising future
孰(P);孰れ;何れ[いずれ(P);いづれ(ik), izure (P); idure (ik)] (adv,pn,adj-no) (1) (uk) where; which; who; (2) anyway; anyhow; at any rate; sooner or later; eventually; at some future date or time; (P)
家付きの娘[いえつきのむすめ, ietsukinomusume] (n) daughter of the home; unmarried woman who owns (the future rights to) a home
家付き娘;家付娘[いえつきむすめ, ietsukimusume] (n) daughter of the home; unmarried woman who owns (the future rights to) a home
将来展望[しょうらいてんぼう, shouraitenbou] (n) future outlook; outlook for the future
後の世[のちのよ, nochinoyo] (n) after ages; posterity; future life; the next world
後世[こうせい, kousei] (n-adv,n) posterity; future life; life to come; (P)
後人[こうじん, koujin] (n) posterity; future generations
後代[こうだい, koudai] (n) posterity; future generations
後葉[こうよう, kouyou] (n) (1) posterity; future generations; descendant; (2) posterior pituitary; neurohypophysis
後難[こうなん, kounan] (n) future problems; consequences
意志未来[いしみらい, ishimirai] (n) {ling} volitional future
授記;受記[じゅき, juki] (n) {Buddh} vyakarana (assurance of future enlightenment)
春秋に富む[しゅんじゅうにとむ, shunjuunitomu] (exp,v5m) to be young; to be young and have a promising future
結婚相手[けっこんあいて, kekkon'aite] (n) (1) marriage partner; spouse; (2) wife-to-be; husband-to-be; future spouse; (P)
行く先[ゆくさき, yukusaki] (n-adv,n-t) one's destination; one's whereabouts; the future
お先真っ暗;御先真っ暗[おさきまっくら, osakimakkura] (adj-na,adj-no,n) (of the future) very bleak; dim
フューチャー[, fuyu-cha-] (n) future; (P)
二世[にせい, nisei] (n) (1) second generation; foreigner of Japanese parentage; (2) junior; (3) two existences; the present and the future; (4) the second (king of the same name); (P)
以往;已往(oK)[いおう, iou] (n-adv,n-t) hereafter; the future; formerly; in ancient times
先(P);前;先き(io)[さき, saki] (n,adj-no,n-suf,pref) (1) previous; prior; former; some time ago; preceding; (2) point (e.g. pencil); tip; end; nozzle; (3) head (of a line); front; (4) ahead; the other side; (5) the future; hereafter; (6) destination; (7) the other party; (P)
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) {Buddh} light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P)
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
商品先物取引[しょうひんさきものとりひき, shouhinsakimonotorihiki] (n) commodity futures
国債先物[こくさいさきもの, kokusaisakimono] (n) government bond futures
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P)
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) later; afterwards; since; (2) future; (3) after one's death; (4) (arch) descendant; (P)
期近[きぢか, kidika] (adj-no,n) near maturity (esp. futures contract)
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n,adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n,adj-no) (7) trivialities; (P)

future ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai a) EN: future career FR: carrière future [f]
อนาคต[n.] (anākhot) EN: future ; prospect FR: futur [m] ; avenir [m]
อนาคตของชาติ[n. exp.] (anākhot khø) EN: nation's future FR: futur de la nation
อนาคต-[pref.] (anākhottha-) EN: future FR: futur [m]
อนาคตกาล[n.] (anākhotthak) EN: future tense FR: futur [m] (conjug.)
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; young generation ; future generations ; posterity ; descendants ; offspring FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อนุชนรุ่นหลัง[n. exp.] (anuchon run) EN: younger generation ; future generations FR: nouvelle génération [f]
เบื้องหน้า[adv.] (beūang-nā) EN: in front (of) ; in the future FR: à l'avenir
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation ; rebirth ; re-existence FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ฟิวเจอร์[adj.] (fiūjoē) EN: future FR: futur
แห่งอนาคต (...แห่งอนาคต)[X] (... haeng a) EN: ... of the future ; future ... FR: ... du futur
หัวก้าวหน้า[adj.] (hūa kāonā) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future FR: progressiste
คำนึงถึงอนาคต[v. exp.] (khamneung t) EN: think about the future FR: se pencher sur le futur
ข้างหน้า[adv.] (khāng nā) EN: in front (of) ; ahead ; in the future FR: devant ; en avant ; à venir
ความต้องการในอนาคต[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: future need ; future demand FR: besoins futurs [mpl]
กินน้ำไม่เผื่อแล้ง[v. (loc.)] (kinnāmmaiph) EN: not make provisions for the future FR: vivre sans penser au lendemain
ไม่มีอนาคต[v. exp.] (mai mī anāk) EN: have no future FR: ne pas avoir d'avenir
ในอนาคต[X] (nai anākhot) EN: in the future ; for years to come FR: dans l'avenir ; dans le futur ; du futur
ในไม่ช้า[adv.] (nai mai chā) EN: soon ; in the near future ; shortly ; presently FR: bientôt ; prochainement ; aussitôt ; dans un avenir proche ; sous peu ; dans peu de temps ; tout à l'heure
โอกาสหน้า[X] (ōkāt nā) EN: in the future FR: prochaine occasion [f]
ภายหลัง[adj.] (phāilang) EN: to come ; to be ; future ; posterior FR: prochain ; à venir ; suivant
ภายหน้า[X] (phāinā) EN: later ; afterwards ; to be ; to come ; in future FR: à l'avenir ; dans le futur
พรรคอนาคตใหม่[org.] (Phak Anākho) EN: Future Forward Party ; Anakot Mai FR:
รุ่นหลัง[n. exp.] (run lang) EN: next generation ; young generation FR: prochaine génération [f] ; génération future [f] ; jeune génération [f]
สมัยต่อไป[adv.] (samai tøpai) EN: in future FR:
สู่อนาคต[X] (sū anākhot) EN: to the future ; of the future FR: vers le futur ; du futur
สุดล้ำ[adj.] (sut lam) EN: future FR:
ตัน[adj.] (tan) EN: blocked ; stopped up ; blind ; without a future ; clogged FR: bouché ; bloqué ; sans issue ; obstrué
ตั้งแต่นี้ไป[adv.] (tangtaē nī ) EN: henceforth ; henceforward ; from now (/then) on ; from this time on ; in the days to come ; in future FR: dès lors ; désormais ; dorénavant ; à partir de maintenant ; à compter de ce jour
เทคโนโลยีสุดล้ำ[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: future technology ; state-of-the-art technology FR:
ถึงทางตัน[v. exp.] (theung thān) EN: reach an impasse ; reach a deadend ; be deadlocked ; have no future FR: être dans une impasse
ตกข้าว[v.] (tokkhāo) EN: do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit ; advance money against a growing crop ; take a future contract on a rice crop FR:
ตกข้าว[v.] (tokkhāo) EN: make an advance deposit of money ; pay now for future delivery on a promise FR:
ตกข้าว[v.] (tokkhāo) EN: sell a child for future delivery into prostitution/marriage/labour FR:
ตกเขียว[v.] (tokkhīo) EN: do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit ; advance money against a growing crop ; take a future contract on a rice crop FR:
ตกเขียว[v.] (tokkhīo) EN: make an advance deposit of money ; pay now for future delivery on a promise FR:
ต่อไปนี้[adv.] (tø pai nī) EN: hereafter ; from now on ; in the days to come ; in the future FR: désormais ; dorénavant ; à partir de maintenant ; par la suite
วันข้างหน้า[n. exp.] (wan khāng-n) EN: in days to come ; in the future ; later on FR: un de ces jours ; dans les jours à venir ; dans le futur ; prochainement
วันหลัง[n. exp.] (wan lang) EN: future ; following day ; later ; another day ; next time FR: un de ces jours ; un autre jour
วันหน้า[X] (wan nā) EN: later on ; one day ; sometime in the future ; some other day ; in the future FR:

future ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zukunftsglaube {m}faith in the future
Zukunftsangst {f}; Angst vor der Zukunftfear of the future
Zukunft {f} | seine Zukunft verbauenfuture | to mortgage one's future
unabsehbar; nicht erkennbar {adj} | auf unabsehbare Zeitunforeseeable | far into the future
Zukunftsaussichten {pl}future prospects
Zukunftsperspektive {f}future prospects

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า future
Back to top