ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*accept*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น accept, -accept-

*accept* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accept (vt.) เชื่อ See also: ยอมรับว่าจริง Syn. believe, trust, affirm
accept (vt.) ต้อนรับ See also: ยอมรับเข้ากลุ่ม
accept (vt.) ทำให้ผ่านกระบวนการ
accept (vt.) ยอมทน Syn. tolerate, bear
accept (vt.) ยอมรับการตำหนิ See also: รับผิดชอบ
accept (vt.) รับ See also: ยอมรับ, รับเอามา Syn. take, acquire, admit Ops. refuse, refect
accept (vt.) รับคำเชิญ
accept (vi.) รับคำเชิญ
accept (vi.) รับภาระ See also: รับช่วง, รับเอา
accept (vt.) รับภาระ See also: รับช่วง, รับเอา
accept (vt.) เห็นด้วย See also: เห็นด้วยกับ, ยอมรับ, ยินยอม
accept as (phrv.) ยอมรับว่า See also: ยอมรับ Syn. acknowledge as
accept without question (vt.) ยอมเชื่อง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลงเชื่อ Syn. believe
acceptable (adj.) ซึ่งได้รับการเห็นชอบ
acceptable (adj.) ที่ยอมรับได้ See also: สามารถรับได้, ยอมรับได้ Syn. agreeable
acceptable (adj.) ที่น่าพอใจ See also: น่ายินดี, ซึ่งเป็นที่ยอมรับ Syn. satisfactory
acceptably (adv.) ยอมรับได้ Syn. adequately
acceptance (n.) การตอบรับ (เช่น ตอบรับเข้าทำงาน) See also: การยอมรับ
acceptance (n.) การตอบรับคำเชิญ
acceptance (n.) การเต็มใจเชื่อ
acceptance (n.) การยอมรับเข้ากลุ่ม
acceptance (n.) การรับ See also: การรับเอามา Syn. receiving, taking
acceptance (n.) การเห็นพ้องกับ See also: การเห็นด้วยกับ Syn. agreement
acceptance (n.) การอดทน See also: การยอมทน, การทนทาน
acceptant (adj.) เต็มใจรับ Syn. receptive
acceptation (n.) ความหมาย (ของคำหรือวลี) ที่เป็นที่ยอมรับทั่วกัน
accepted (adj.) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ Syn. conventional, approved Ops. refused, denied, nullified
accepted (adj.) ได้มาตรฐาน
accepted (adj.) ที่ไม่สามารถคัดค้านได้ See also: ที่ไม่สามารถโต้แย้งได้, ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้
acceptor (n.) ผู้ที่ยอมรับใบเสร็จ (เพื่อจ่ายเมื่อถึงกำหนด)
fail to accept (vi.) ปฏิเสธ See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร Syn. refuse, reject, spurn Ops. accept
make acceptable (vt.) เตรียมพร้อม See also: เตรียมการ, ทำให้สะอาดและเรียบร้อย, ทำให้พร้อม Syn. ready, refine
unacceptable (adj.) ซึ่งไม่สามารถยอมรับได้ See also: ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ, ซึ่งฟังไม่ขึ้น
unaccepted (adj.) ซึ่งไม่เป็นที่นิยม See also: ซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก Syn. disliked, scorned, unloved
widespread acceptance (n.) ความเป็นที่นิยม See also: ความเป็นที่ชื่นชอบ Syn. general, esteem
English-Thai: HOPE Dictionary
accept(แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree)
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance)
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive)
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
accepted(แอคเซพ' ทิด) adj. ซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป
acceptee(แอคเซพ' ที) ผู้ที่ได้รับการรับเข้า
English-Thai: Nontri Dictionary
accept(vt) ยอมรับ,รับ
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
acceptor(n) ผู้ยอมรับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acceptanceการสนองรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accepted valueมูลค่าที่ยอมรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptorตัวรับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
date of acceptanceวันรับรอง (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
final acceptance test (FAT)การตรวจสอบเพื่อยอมรับขั้นสุดท้าย (เอฟเอที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general acceptanceการรับรองตลอดไป (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance, qualifiedการรับรองเบี่ยงบ่าย (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special acceptanceการรับเป็นกรณีพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptการยอมรับ, ยอมรับ, ได้รับ [การแพทย์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Acceptedเป็นที่ยอมรับ [การแพทย์]
Acceptorsผู้รับ, สารรับ, ตัวรับ [การแพทย์]
Generally Accepted Accounting Principlesหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป [การบัญชี]
Patient acceptance of health careการยอมรับการดูแลทางการแพทย์ของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
remain open to all states for signature and acceptanceเปิดให้รัฐทั้งปวงลงนามและให้การยอมรับ [การทูต]
Social acceptanceการยอมรับทางสังคม [TU Subject Heading]
Unacceptable Waste ของเสียที่รับไม่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกาศรับ (v.) announce one is accepting application See also: announce accepting application Syn. รับสมัคร, ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร (v.) announce one is accepting application See also: announce accepting application Syn. รับสมัคร
เอาเรื่อง (v.) not accept to people easily See also: not take to people easily
การตกลง (n.) acceptance See also: admission, agreement, allowance Syn. การยอมรับ, การยินยอม, การเห็นชอบ, การเห็นด้วย
การตอบรับ (n.) acceptance See also: admission, agreement, allowance Syn. การยอมรับ, การยินยอม, การเห็นชอบ, การตกลง, การเห็นด้วย
การยอมรับ (n.) acceptance See also: admission, agreement, allowance Syn. การยินยอม, การเห็นชอบ, การตกลง, การเห็นด้วย
การยินยอม (n.) acceptance See also: admission, agreement, allowance Syn. การยอมรับ, การเห็นชอบ, การตกลง, การเห็นด้วย
การเห็นชอบ (n.) acceptance See also: admission, agreement, allowance Syn. การยอมรับ, การยินยอม, การตกลง, การเห็นด้วย
การเห็นด้วย (n.) acceptance See also: admission, agreement, allowance Syn. การยอมรับ, การยินยอม, การเห็นชอบ, การตกลง
ซบลง (v.) accept See also: recognize, embrace Syn. ฟุบลง, คร้าม
ดุษณี (n.) silent acceptance See also: stillness Syn. ดุษณีภาพ, อาการนิ่ง, อาการเงียบ
ตอบรับ (v.) accept See also: acknowledge, admit, recognize, consent
ตอบรับ (v.) accept See also: acknowledge, respond
ตอบรับ (v.) accept See also: acknowledge, respond
ตอบรับ (v.) accept See also: acknowledge, respond
ที่ยอมรับ (adj.) acceptable See also: agreeable, admissible Syn. เป็นที่ยอมรับ
ประทับฟ้อง (v.) accept the charge Syn. รับฟ้อง
ฟุบลง (v.) accept See also: recognize, embrace Syn. ซบลง, คร้าม
ยกนิ้ว (v.) accept the other´s superiority See also: acknowledge, grant, concede, assent, consent Syn. ยกนิ้วให้, ยอมรับ, นับถือ
ยกนิ้วให้ (v.) accept the other´s superiority See also: acknowledge, grant, concede, assent, consent Syn. ยอมรับ, นับถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry, I cannot accept itฉันขอโทษด้วย ฉันไม่สามารถรับมันได้
I accept that you will never love meฉันยอมรับว่าคุณจะไม่มีทางรักฉันเลย
I accept your excuse for being lateฉันยอมรับคำแก้ตัวในการมาสายของคุณ
I can accept constructive criticismฉันสามารถยอมรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ได้
Do you accept credit cards?คุณรับบัตรเครดิตหรือเปล่า?
I received an invitation, but I did not accept itฉันได้รับคำเชิญ แต่ฉันไม่ได้ตอบรับ
I have no choice but to accept the invitationฉันไม่มีทางเลือก ต้องรับคำเชิญนั้น
We accept your challengeเรารับคำท้าของคุณ
As soon as he accepts this, he lives life happyทันทีที่เขายอมรับสิ่งนี้ เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
You want me to accept this? Did I hear you wrong?นายอยากให้ฉันยอมรับสิ่งนี้ นี่ฉันฟังนายผิดไปหรือเปล่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I should never have accepted her dirty bargain, but I did.ผมไม่น่ายอมทําข้อตกลงสกปรกกับหล่อนเลย แต่ผมก็ทํา
I knew she was not the type to accept a lie.ผมรู้ว่าหล่อนไม่ใช่คนประเภทที่ยอมฟังคําโกหก
Aren't you asking us to accept an incredible coincidence?คุณไม่ขอให้เรายอมรับเรื่องบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อ?
The judge won't accept a hung jury. We haven't been here long.ผู้พิพากษาจะไม่ยอมรับแขวนลูกขุน เรายังไม่ได้อยู่ที่นี่มานาน
I realize we weren't expected to start business until tomorrow, so please accept my apologies for interrupting your day of rest.{\cHFFFFFF}ผมทราบดีว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะ เริ่มต้นธุรกิจจนถึงวันพรุ่งนี้ {\cHFFFFFF}ดังนั้นโปรดยอมรับคำขอโทษของฉันสำหรับ รบกวนวันของคุณส่วนที่เหลือ
I've got to accept responsibility for what happened today.{\cHFFFFFF}ผมต้องยอมรับความรับผิดชอบ สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้
I am happy you could accept my invitation for lunch.{\cHFFFFFF}ผมมีความสุขที่คุณสามารถที่จะยอมรับ คำเชิญของฉันสำหรับมื้อกลางวัน
I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, and everyone else's reservations about this matter, but I cannot in good conscience accept them as valid.{\cHFFFFFF}I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, {\cHFFFFFF}and everyone else's reservations about this matter, {\cHFFFFFF}but I cannot in good conscience accept them as valid.
But until that day accept this justice as a gift on my daughter's wedding day.แต่จนถึงวันที่ ยอมรับความยุติธรรมนี้เป็นของขวัญในวันแต่งงานของลูกสาวของฉัน
If I accepted that, a court could prove I have knowledge of his whereabouts.If I accepted that, a court could prove I have knowledge of his whereabouts.
They're just not going to accept you.พวกเขาไม่มีวันยอมรับนาย
Like I told you, once you establish yourself, they've got to accept you.เหมือนที่บอก เมื่อคนเมืองนี้คุ้นฉันแล้ว พวกเขาจะยอมรับฉัน

*accept* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合意[hé yì, ㄏㄜˊ ㄧˋ, 合意] acceptable; desirable
将就[jiāng jiu, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡ˙, 将就 / 將就] accept (a bit reluctantly); put up with
采纳[cǎi nà, ㄘㄞˇ ㄋㄚˋ, 采纳 / 採納] accept; adopt
抗命[kàng mìng, ㄎㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, 抗命] against orders; to disobey; to refuse to accept orders
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 受任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
授任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 授任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ˊ ㄌㄢˋ, 宁缺毋滥 / 寧缺毋濫] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option
纳贿[nà huì, ㄋㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 纳贿 / 納賄] bribery; to give or accept bribes
不失为[bù shī wéi, ㄅㄨˋ ㄕ ㄨㄟˊ, 不失为 / 不失為] can still be considered (to be...); may after all be accepted as
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, 好汉做事,好汉当 / 好漢做事,好漢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, 敢做敢当 / 敢做敢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
含忍耻辱[hán rěn chǐ rǔ, ㄏㄢˊ ㄖㄣˇ ㄔˇ ㄖㄨˇ, 含忍耻辱 / 含忍恥辱] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
忍辱含垢[rěn rǔ hán gòu, ㄖㄣˇ ㄖㄨˇ ㄏㄢˊ ㄍㄡˋ, 忍辱含垢] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
定论[dìng lùn, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 定论 / 定論] final conclusion; accepted argument
满口[mǎn kǒu, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ, 满口 / 滿口] a mouthful; (of speech) pure: perfect accent; substance of speech all of a kind (e.g. all lies); unreservedly (accept, agree, promise etc)
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, 他山之石可以攻玉] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively
公认[gōng rèn, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˋ, 公认 / 公認] publicly known (to be); accepted (as)
承乏[chéng fá, ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ, 承乏] to accept a position on a provisional basis, in the abscence of better qualified candidates (humble expr.)
从善如流[cóng shàn rú liú, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄢˋ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 从善如流 / 從善如流] readily following good advice (成语 saw); willing to accept other people's views
认命[rèn mìng, ㄖㄣˋ ㄇㄧㄥˋ, 认命 / 認命] to accept misfortunes as decreed by fate; resigned to sth
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, 取其精华,去其糟粕 / 取其精華,去其糟粕] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas.
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, 既来之,则安之 / 既來之,則安之] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as
孤证不立[gū zhèng bù lì, ㄍㄨ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 孤证不立 / 孤證不立] unacceptable as uncorroborated evidence (in law or in textual criticism)
不服[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不服] not accept sth; want to have sth overruled or changed; refuse to obey or comply; refuse to accept as final; remain unconvinced by; not give in to
可接受性[kě jiē shòu xìng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, 可接受性] acceptability
要不得[yào bu de, ㄧㄠˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, 要不得] intolerable; unacceptable

*accept* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセプター[, akuseputa-] (n) acceptor
アクセプタンス[, akuseputansu] (n) acceptance
アクセプト[, akuseputo] (n) accept
お引き受け[おひきうけ, ohikiuke] (n) (See 引き受け) undertaking; underwriting; acceptance
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present
なってない[, nattenai] (exp) to be unacceptable
パブリックアクセプタンス[, paburikkuakuseputansu] (n) public acceptance
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair
了承済み[りょうしょうずみ, ryoushouzumi] (adj-no) acknowledged; accepted; agreed
享受[きょうじゅ, kyouju] (n,vs) reception; acceptance; enjoyment; being given; (P)
仲間に加える[なかまにくわえる, nakamanikuwaeru] (exp,v1) to add to one's circle of friends (or colleagues, etc.); to take in; to accept
倍率[ばいりつ, bairitsu] (n) (1) magnification; leverage; amplification; scaling factor; scale factor; (2) acceptance rate; pass rate (of an exam, etc.); (P)
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
募集人員[ぼしゅうじんいん, boshuujin'in] (n) number of people to be admitted or accepted
収納代行サービス[しゅうのうだいこうサービス, shuunoudaikou sa-bisu] (n) receiving agent services; over the counter payment accepted through convenience stores
収賄[しゅうわい, shuuwai] (n,vs) accepting bribes; corruption; graft; (P)
取り上げ;取上げ[とりあげ, toriage] (n) (1) adoption; acceptance; confiscation; (2) midwifery; midwife
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1,vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P)
取り手;取手[とりて, torite] (n) (1) recipient; receiver; acceptor; taker; (2) {MA} skilled practitioner (of judo, sumo, etc.); (3) (See 読み手) person who picks up the cards (in karuta games)
受けて立つ[うけてたつ, uketetatsu] (v5t) to accept somebody's challenge; to take up the gauntlet
受け付ける(P);受けつける;受付ける[うけつける, uketsukeru] (v1,vt) to be accepted; to receive (an application); (P)
受付中(P);受け付け中;受付け中[うけつけちゅう, uketsukechuu] (adv) currently accepting (applications, etc.); (P)
受入れ;受入[うけいれ, ukeire] (n) accept; acceptance; accessioning
受容器[じゅようき, juyouki] (n) receptor; acceptor
受納[じゅのう, junou] (n,vs) acceptance; receiving
受諾側[じゅだくがわ, judakugawa] (n) {comp} acceptor; accepting SS user
受諾側セションサービス利用者[じゅだくがわせしょんサービスりようしゃ, judakugawaseshon sa-bisu riyousha] (n) {comp} acceptor; accepting SS user
受領[ずりょう;ずろう, zuryou ; zurou] (n,vs) receipt (of letter); acknowledgement; acceptance; (P)
[か, ka] (n,n-suf) passable; acceptable; tolerable; fair; (P)
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P)
因果を含める[いんがをふくめる, ingawofukumeru] (exp,v1) to persuade someone to accept the inevitable
大学に受かる[だいがくにうかる, daigakuniukaru] (exp,v5r) to be accepted by a university
妄信(P);盲信[ぼうしん(妄信)(P);もうしん, boushin ( mou shin )(P); moushin] (n,vs) blind acceptance; blind belief; credulity; (P)
学名[がくめい, gakumei] (n) technical name (often the internationally accepted Latin, scientific, or Linnaean name of plants and animals)
常識[じょうしき, joushiki] (n) common sense; good sense; common knowledge; general knowledge; common practice; accepted practice; social etiquette; (P)
引き取り(P);引取り[ひきとり, hikitori] (n,vs) leaving; accepting; (P)
引き受け(P);引受け;引受[ひきうけ, hikiuke] (n) undertaking; underwriting; acceptance; (P)
応じる[おうじる, oujiru] (v1,vi) to respond; to satisfy; to accept; to comply with; to apply for; (P)
応ずる[おうずる, ouzuru] (vz,vi) (1) (See 応じる) to answer; to respond; to meet; (2) to satisfy; to accept; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
利用目的[りようもくてき, riyoumokuteki] AUP, Acceptable use policy
受け入れ検査[うけいれけんさ, ukeirekensa] acceptance test
受け入れ機能[うけいれきのう, ukeirekinou] acceptance function
受け取る[うけとる, uketoru] to receive, to get, to accept
受入れ[うけいれ, ukeire] accept, accessioning
受入れ試験[うけいれしけん, ukeireshiken] acceptance test
受諾側[じゅだくがわ, judakugawa] acceptor, accepting SS user
受諾側アソシエーション制御プロトコル機械[じゅだくがわアソシエーションせいぎょぷろとこるきかい, judakugawa asoshie-shon seigyopurotokorukikai] accepting Association Control Protocol Machine
受諾側セションサービス利用者[じゅだくがわせしょんサービスりようしゃ, judakugawaseshon sa-bisu riyousha] acceptor, accepting SS user
受諾側遠隔操作プロトコル機械[じゅだくがわえんかくそうさぷろとこるきかい, judakugawaenkakusousapurotokorukikai] accepting-remote-operation-protocol-machine
着呼受付不可信号[ちゃっこうけつけふかしんごう, chakkouketsukefukashingou] call-not-accepted signal
着呼受付信号[ちゃっこうけつけしんごう, chakkouketsukeshingou] call-accepted signal

*accept* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าขาผวาปีก ; อ้าขาพวาปีก [v. (loc.)] (ākhāphawāpī) EN: create trouble for oneself by accepting unnecessary responsibilities FR:
ดุษณี[n.] (dutsanī) EN: silent acceptance ; quiet acquiescence FR:
ดุษณีภาพ[n.] (dutsanīphāp) EN: silent acceptance ; quiet acquiescence FR:
การอนุมัติ[n.] (kān anumat) EN: approval ; permission ; authorization FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f] ; approbation [f] ; acceptation [f]
การอนุมัติวงเงินกู้[n. exp.] (kān anumat ) EN: loan approval FR: acceptation d'une ligne de crédit [f]
การเห็นชอบ[n. exp.] (kān hen chø) EN: acceptance ; approval FR: approbation [f]
การเห็นด้วย[n. exp.] (kān hen dūa) EN: approval ; agreement ; acceptance FR: accord [m]
การไม่รับรอง[n. exp.] (kān mai rap) EN: non-acceptance FR:
การรับรอง[n.] (kān raprøng) EN: acceptance ; certification ; recognition ; contract FR: certification [f] ; reconnaissance [f]
การรับรองเบี่ยงบ่าย[n. exp.] (kān raprøng) EN: qualified acceptance FR:
การรับรองเพื่อแก้หน้า[n. exp.] (kān raprøng) EN: acceptance for honour FR:
การรับรองตลอดไป[n. exp.] (kān raprøng) EN: general acceptance FR:
การรับรองตั๋วแลกเงิน[n. exp.] (kān raprøng) EN: acceptance FR:
การเสี่ยงที่พอรับได้[n. exp.] (kān sīeng t) EN: acceptable risk FR: risque acceptable [m]
การยินยอม[n.] (kān yinyøm) EN: approval ; acceptance ; permission FR: permission [f]
การยอมรับ[n.] (kān yøm rap) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission ; recognition FR: acceptation [f] ; admission [f]
คำสนอง[n. exp.] (kham sanøng) EN: acceptance FR:
คล้อยตาม[v.] (khløitām) EN: comply with ; consent ; go along with ; accept ; defer (to) FR:
ขอแสดง...[v. exp.] (khø sadaēng) EN: I would like to express … FR: veuillez accepter …
ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยอมรับ[n. exp.] (khøthetjing) EN: accepted fact FR:
ครองกฐิน[v. exp.] (khrøng kath) EN: accept the Kathin robes FR:
ความเป็นที่ชื่นชอบ[n. exp.] (khwām pen t) EN: popularity ; esteem ; widespread acceptance FR:
ความเป็นที่นิยม[n. exp.] (khwām pen t) EN: popularity ; esteem ; widespread acceptance FR:
ความเสี่ยงที่พอรับได้[n. exp.] (khwām sīeng) EN: acceptable risk FR: risque acceptable [m]
กินสินบน[v.] (kinsinbon) EN: take bribes ; accept bribes ; be corrupted FR: accepter un pot-de-vin ; percevoir un pot-de-vin
กลืนไม่ลง[v.] (kleūnmailon) EN: be unable to accept sth ; I couldn't take it ; I couldn't accept it FR:
ก็ได้[adv.] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; all right ; it's O.K. ; okay ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป[n. exp.] (lakkān banc) EN: Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) FR:
เหลือรับ[adv.] (leūarap) EN: unacceptably ; intorelably ; unbearably FR:
ไม่เอา[v. exp.] (mai ao) EN: not accept ; do not want ; not give a hoot (for) FR: ne pas en vouloir ; ne pas accepter ; refuser ; je n'en veux pas ; Pas d'accord !
ไม่สามารถยอมรับได้[adj.] (mai sāmāt y) EN: unacceptable FR: unacceptable
ไม่ยอม[v. exp.] (mai yøm) EN: refuse ; deny ; be not willing to ; not allow ; say no FR: refuser ; repousser ; ne pas accepter ; ne pas reconnaître
ไม่ยอมอนุโลม[xp] (mai yøm anu) EN: make no exceptions FR: n'accepter aucune exception
ไม่ยอมรับ[v. exp.] (mai yømrap) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove ; deny ; turn down FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter ; rejeter ; désapprouver ; réfuter
นัย[n.] (nai = naiya) EN: meaning ; sense ; significance FR: signification [f] ; sens [m] ; acception [f]
นับ[v.] (nap) EN: count as ; regard as ; adopt as ; accept FR: considérer
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า...[xp] (pen thī yøm) EN: it is generally accepted that ... FR:
ภาคเสธ[v.] (phāksēt) EN: make a partial confession ; partly deny and partly accept ; deny in part and admit in part FR:
พอใช้[adj.] (phøchai) EN: fair ; reasonable FR: acceptable ; passable ; raisonnable
พอรับได้[adj.] (phø rap dāi) EN: acceptable FR: acceptable

*accept* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akzept {n}; Accept Order [econ.]accept order
Gefälligkeitsakzept {m}accommodation acceptance
Anerkennung {f} | Anerkennung finden; anerkannt werden | allgemeine Anerkennung findenacceptance | to find acceptance; to win acceptance | to meet with general acceptance
Annahmeverweigerung {f}non acceptance
Gemütlichkeit {f}atmosphere of comfort, peace and acceptance
Wechsel {m} | Wechsel akzeptieren; Wechsel annehmenbill of exchange | to accept a bill
Auftragnehmer {m}firm accepting the order
Menge {f} [math.] | akzeptierbare Mengeset | acceptable set
unannehmbar; inakzeptabel {adj} | unannehmbarer; inakzeptabler | am unannehmbarsten; am inakzeptabelstenunacceptable | more unacceptable | most unacceptable
Benutzerakzeptanz {f}user acceptance
annehmbare Qualitäts-Grenzlage {f}acceptable quality level
Abnahmekonfiguration {f}acceptance configuration
Abnahmekontrolle {f}acceptance sampling
Abnahmeprüfung {f}acceptance trials
Abnahmetest {m}acceptance trial
Abnahmevorschrift {f}acceptance test procedure
Abnahmezahl {f}acceptance number
Akzeptmarkt {m}acceptance market
Anrechnungswert {m}accepted value
Abnahmequittung {f}acceptor handshake
Honorant {m}acceptor for honor
Garantieübernahme {f}acceptance of guarantee
Homologation {f}acceptance; homologation; qualification; type approval

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *accept*
Back to top