ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recognize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recognize*, -recognize-

recognize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recognize (vt.) จำได้ See also: รู้จัก Syn. know, remember
recognize (vt.) สำนึก Syn. perceive
recognize (vt.) ยอมรับ Syn. accept, acknowledge
recognize (vt.) แสดงว่าเห็นคุณค่า Syn. appreciate, respect
recognize as (phrv.) ยอมรับว่าเป็น
recognized (adj.) ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป Syn. admitted
English-Thai: HOPE Dictionary
recognize(เรค'คะไนซ) vt. จำได้,จำแนกออก,รู้จัก,ยอมรับ,ทักทาย,แสดงว่าเห็นคุณค่า,แสดงว่ารู้จัก,สำนึก, See also: recognisability n. recognizability n. recognis (z) able adj. recognisably adv. recognizably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
recognize(vt) จำได้,สำนึก,เอาใจใส่,รู้จัก,ทักทาย,ยอมรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't you recognize me?คุณจำฉันไม่ได้หรือ
You don't recognize her?คุณจำเธอไม่ได้หรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How did they recognize it?เเล้วพวกเขาจํามันได้ยังไง
Who can recognize her?ใครสามารถรับรู้ของเธอ?
We forget that the men who started our country... had that same kind of passion that Deong had, and that these other new leaders have, and unless we recognize their fight for independence to be part of our own,{\cHFFFFFF}We forget that the men who started our country... {\cHFFFFFF}had that same kind of passion that Deong had, {\cHFFFFFF}and that these other new leaders have,
But I would ask you, assembled here in this house of God to recognize that we are witnessing something new something so unexpected, so unusual that it is not surprising the government is at a loss.แต่ผมอยากให้พวกเรา ที่มาชุมนุมในบ้านของพระเจ้านี้... ระลึกว่าเรากำลังเห็นสิ่งใหม่บางอย่าง สิ่งที่ไม่เคยคาดคิด ที่แปลก
I wonder if he'll recognize me.ไม่รู้ว่าเขาจะจำผมได้รึเปล่า
And I would emphasize that I think our first duty is to recognize that there is not one India but several.และข้าพเจ้าขอเน้นว่า ภาระกิจแรกของเราคือ ต้องตระหนักว่ามิใช่มีเพียงอินเดียเดียว แต่หลากหลาย
Do you recognize these objects?คุณรู้จักวัตถุเหล่านี้หรือไม่ ใช่.
How could he recognize me, uncle?วิธีการที่เขาสามารถรับรู้ฉันลุง?
You may recognize one of the specimens from Africa.คุณอาจจะรู้จักหนึ่งใน ตัวอย่างจากแอฟริกา
Yet when I look around, I don't recognize anyone.เมื่อผมมองไปรอบๆ, ผมจำใครไม่ได้สักคนเดียว.
We just don't recognize life's most significant moments ... while they're happening.เราไม่ทันคิดถึงช่วงเวลา ที่สำคัญที่สุดในชีวิต ตอนมันเกิดขึ้น
Uh, how will we recognize this Dr.Schneider when we see him?อ้า, เราจะรู้ได้อย่างไร... ว่าใครคือดร.ชไนเดอร์ ตอนเราเห็นเขา..

recognize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不识泰山[bù shí Tài shān, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, 不识泰山 / 不識泰山] can't recognise Mt Taishan (成语 saw); fig. not to recognize a famous person
不识高低[bù shí gāo dī, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄍㄠ ㄉㄧ, 不识高低 / 不識高低] can't recognize tall or short (成语 saw); doesn't know what's what
识时务者为俊杰[shí shí wù zhě wèi jùn jié, ㄕˊ ㄕˊ ˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 识时务者为俊杰 / 識時務者為俊傑] Only an outstanding talent can recognize current trends (成语 saw). A wise man submits to circumstances.
彻悟[chè wù, ㄔㄜˋ ˋ, 彻悟 / 徹悟] fully aware; to recognize fully
大勇若怯,大智若愚[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, da4 zhi4 ruo4 yu2, 大勇若怯,大智若愚] a great hero may appear timid, the wise may appear stupid (成语 saw); the general public may not recognize great talent
认人[rèn rén, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ, 认人 / 認人] to recognize people (of babies); to be able to tell people apart
认人儿[rèn rén r, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ ㄖ˙, 认人儿 / 認人兒] erhua variant of 認人|认人, to recognize people (of babies); to be able to tell people apart
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 确定 / 確定] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box)
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 辨] distinguish; recognize
辨识[biàn shí, ㄅㄧㄢˋ ㄕˊ, 辨识 / 辨識] identification; to identify; to recognize
认出[rèn chū, ㄖㄣˋ ㄔㄨ, 认出 / 認出] recognition; to recognize
受知[shòu zhi, ㄕㄡˋ ㄓ˙, 受知] recognized (for one's talents)
认识[rèn shi, ㄖㄣˋ ㄕ˙, 认识 / 認識] to know; to recognize; to be familiar with; acquainted with sth; knowledge; understanding; awareness; cognition

recognize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リアライズ[, riaraizu] (vs) (1) to realize; to materialize; to accomplish; (2) to realize; to understand; to recognize
人違え[ひとちがえ, hitochigae] (n) mistaken identity; person so changed that it's hard to recognize him (recognise)
見分けがつく;見分けが付く[みわけがつく, miwakegatsuku] (exp,v5k) (See 見分け) to be able to tell apart; to distinguish; to recognize
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention
グラスリスト[, gurasurisuto] (n) Generally Recognized as Safe list (Recognised); GRAS list
ク活用[クかつよう, ku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "ki" and predicative form ending in "shi")
シク活用[シクかつよう, shiku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "shiki" and predicative form ending in "shi")
伏竜鳳雛[ふくりょうほうすう, fukuryouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
定評[ていひょう, teihyou] (n) established opinion; established reputation; acknowledged authority; recognized scholar; (P)
気付く(P);気づく[きづく, kiduku] (v5k) to notice; to recognize; to recognise; to become aware of; to perceive; to realize; to realise; (P)
漢字制限[かんじせいげん, kanjiseigen] (n) restrictions on the number of kanji recognized for usage (recognised)
目す[もくす, mokusu] (v5s,vt) (1) (See 目する) to recognize; to recognise; to distinguish; (2) to pay attention to
目する[もくする, mokusuru] (vs-s,vt) (1) to recognize; to recognise; to distinguish; (2) to pay attention to
臥竜鳳雛[がりょうほうすう, garyouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)
見忘れる[みわすれる, miwasureru] (v1,vt) to forget; to fail to recognize; to fail to recognise
見覚える[みおぼえる, mioboeru] (v1,vt) to remember; to recollect; to recognize; to recognise
見逸れる[みそれる, misoreru] (v1,vt) to overlook; to fail to recognize; to fail to recognise
見違い[みちがい, michigai] (n) failing to recognize; failing to recognise; mistaking for
跛行婚[はこうこん, hakoukon] (n) international marriage which is recognized in only one party's country (e.g. same-sex marriage, polygamy, underage marriage)

recognize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำ[v.] (jam) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory ; memorize FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
จำหน้าได้[v.] (jam nā dai) EN: recognize s.o. FR: reconnaître qqn
คุ้นตา[v. exp.] (khun tā) EN: appear familiar ; look familiar ; be a familiar sight ; recognize FR: sembler familier
นึกออก[v. exp.] (neuk-øk) EN: recall ; recollect ; remember ; recognize FR: se rappeler ; se souvenir
รับรอง[v.] (raprøng) EN: welcome ; receive ; entertain ; greet ; acknowledge ; recognize FR: accueillir ; recevoir
รับรู้[v.] (raprū) EN: acknowledge ; recognize ; be aware of ; know ; be informed ; take cognizance (of) FR: reconnaître ; admettre
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of FR: connaître ; savoir ; être au courant ; faire la connaissance de
รู้จำ[v. exp.] (rū jam) EN: recognise ; recognize (Am.) FR: reconnaître
ยอมรับ[v. exp.] (yøm rap) EN: accept ; agree ; admit ; acknowledge ; recognize ; admit the existence of ; concur ; acquiesce ; concede FR: accepter ; admettre ; acquiescer ; consentir ; avouer ; concéder ; reconnaître ; tolérer
สินค้ามาตรฐาน[n. exp.] (sinkhā mātt) EN: standard product ; standard goods ; product of recognized quality FR: produit standard [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recognize
Back to top