ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

general

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *general*, -general-

general ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
general (adj.) ทั่วไป See also: ไม่เฉพาะเจาะจง, ไม่จำกัด
general (n.) นายพล See also: แม่ทัพ
general agreement (n.) ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ Syn. accord, unison
general aspect (n.) ลักษณะภายนอก See also: ลักษณะทั่วไป Syn. appearance
general of the air force (n.) พลตรี (ยศ) See also: ตำแหน่งพลตรี Syn. air officer
general practitioner (n.) แพทย์รักษาโรคทั่วไป Syn. family doctor
general strike (n.) การนัดหยุดงานของคนงานทั่วประเทศ
general use (n.) การแพร่หลาย See also: การใช้กันทั่วไป Syn. prevalence
general-purpose (adj.) ซึ่งมีประโยชน์หลายด้าน See also: ซึ่งนำไปใช้ได้หลากหลาย, ทั่วไป
generalise (vi.) กล่าวสรุป See also: กล่าวทั่วๆ ไป Syn. universalize, generalise Ops. specify, particularize
generalissimo (n.) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด See also: แม่ทัพ, จอมทัพ Syn. commander in chief
generalist (n.) ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย See also: ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน Syn. nonspecialist Ops. specialist
generalist (n.) ผู้มีความรู้หลากหลายสาขา
generality (n.) กฎเกณฑ์ทั่วไป See also: หลักการทั่วไป
generalize (vi.) กล่าวสรุป See also: กล่าวทั่วๆ ไป Syn. universalize, generalise Ops. specify, particularize
generalize about (phrv.) ลงความเห็นเกี่ยวกับ See also: พูดกว้างๆเกี่ยวกับ
generalize from (phrv.) สร้างหลักเกณฑ์จาก See also: วางหลักเกณฑ์จาก Syn. deduce from, infer from
generally (adv.) โดยทั่วไป See also: โดยปกติ, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยรวมๆ Syn. mainly, in general Ops. specifically
generalship (n.) การบัญชากองทัพ See also: การนำทัพ Syn. strategies, leadership
English-Thai: HOPE Dictionary
general(เจน'เนเริล) adj. ทั่วไป,โดยทั่วไป n. เรื่องทั่วไป,นายพล,สาธารณชน. -Phr. (in general โดยทั่วไป) m, Syn. universal,common ###A. local,exact
general assemblyn. สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ,สภานิติบัญญัติ
general educationn. สามัญศึกษา
general officer n.นายพล,นายทหารที่มีตำแหน่งเหนือนายพันเอก
general post officen. ไปรษณีย์กลาง ใช้อักษรย่อว่า GPO
general practitionern. แพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป (แตกต่างกับแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง)
generalcyn. ตำแหน่งนายพล,อำนาจหน้าที่ของนายพล
generalisationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority
generalisevt. วางหลัก,พูดคลุม,ทำให้เป็นลักษณะทั่วไป,ลงความเห็น. vi. ลงความเห็นทั่วไป,พูดคลุม., See also: generalizer,generaliser n.
generalissimon. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
generalistn. ผู้ชำนาญการทั่ว ๆ ไป
generalityn. หลักการทั่วไป,กฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป,ส่วนใหญ่,ความครอบคลุม
generalizationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority
generalizevt. วางหลัก,พูดคลุม,ทำให้เป็นลักษณะทั่วไป,ลงความเห็น. vi. ลงความเห็นทั่วไป,พูดคลุม., See also: generalizer,generaliser n.
generallyadv. โดยทั่วไป,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยปกติ,ซึ่งไม่ได้เจาะจง, Syn. usually,chiefly
generalshipn. การบัญชากองทัพ,การนำทัพ,ยุทธวิธี,ตำแหน่งนายพล,อำนาจหน้าที่ของนายพล
English-Thai: Nontri Dictionary
general(adj) ทั่วไป,กว้างๆ,ธรรมดา,โดยปกติ
generality(n) คุณลักษณะทั่วๆไป,หลักกว้างๆ,กฎเกณฑ์ทั่วไป,ส่วนใหญ่
generalization(n) การพูดคลุม,การกล่าวอย่างกว้างๆ,ลักษณะทั่วไป
generalize(vt) กล่าวอย่างกว้างๆ,วางหลัก,ลงความเห็น,พูดคุย
generally(adv) ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป,ส่วนมาก,โดยปกติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
general acceptanceการรับรองตลอดไป (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
General Assemblyสมัชชาใหญ่ (สหประชาชาติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general practitionerแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
General Register Officeสำนักทะเบียนกลาง (อังกฤษและเวลส์) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
general strikeการนัดหยุดงานทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general-purpose computer; all-purpose computerคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
generalisation; generalization๑. นัยทั่วไป๒. การวางนัยทั่วไป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
generalise peritonitis; peritonitis, general; peritonitis, generalizeเยื่อบุช่องท้องอักเสบทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
generalizationสามัญการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
generalize peritonitis; peritonitis, general; peritonitis, generaliseเยื่อบุช่องท้องอักเสบทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
General Agreement on Tariffs and Tradeความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้า [เศรษฐศาสตร์]
General Assembly of the United Nationsสมัชชาแห่งสหประชาชาติ
General educationการศึกษาทั่วไป [TU Subject Heading]
General Practitioner's Serviceบริการเวชปฎิบัติทั่วไป [การแพทย์]
Generalizationการประยุกต์ใช้, [การแพทย์]
Generalizeทั่วๆไป [การแพทย์]
Generally Accepted Accounting Principlesหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมสามัญศึกษา (n.) Department of General Education See also: Elementary and Adult Education Department
วิทยาทาน (n.) imparting of knowledge for the general benefit
สตง. (n.) Office of the Auditor General of Thailand See also: OAG Syn. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (n.) Office of the Auditor General of Thailand
เปรยปราย (v.) make a general speech; speak promiscuously See also: greet
ทั่วๆ ไป (adj.) general See also: universal, over all, public, ordinary, common Syn. ปกติ, พื้นๆ, สามัญ, ธรรมดา
ทั่วไป (adj.) general See also: common, ordinary, universal Syn. ทั่วๆ ไป
ธารณะ (adj.) general See also: public, in public, common, usual, customary, prevailing, Syn. ทั่วไป, สาธารณะ
นายพล (n.) general
พลเอก (n.) General
เสนาบดี (n.) general See also: commander-in-chief Syn. แม่ทัพ
งานธุรการ (n.) general affairs
สารนิเทศ (n.) general information
ผู้จัดการทั่วไป (n.) general manager
สรรพสินค้า (n.) general merchandise See also: sundry goods, various kinds of merchandise
ว่าน (n.) general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs
ท้องตรา (n.) general order See also: order over the seal of office of the ministry, circular order Syn. สารตรา
ปริทัศน์ (n.) general outline See also: introduction, general survey, general view, general observation
ที่ทำการไปรษณีย์กลาง (n.) General Post Office See also: G.P.O
ปณก. (n.) General Post Office See also: G.P.O Syn. ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
People are generally very nice to youผู้คนโดยทั่วไปแล้วดีกับคุณมาก
I think you should know I don't generally do thatฉันคิดว่าคุณควรจะรู้ไว้ว่าโดยปกติแล้วฉันจะไม่ทำอย่างนั้น
I don't generally go out with people in my buildingโดยปกติแล้วฉันจะไม่ออกไปข้างนอกกับคนที่อาศัยอยู่ในตึกเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Third Cavalry General Sibley.กองทหารม้าที่สามของนายพลซิบลีย์
I used to gulp like a fish every time a general touched me.ทุกครั้งที่มีทั่วไปสัมผัสฉัน
This is Pavlos, our general handyman.นี่คือ ปาวลาส, สารพัดช่างของเรา
In the words of General George C. Marshall the American secretary of state:นี่คือคำพูดของนายพลจอร์จ ซี มาร์แชล รมต.ต่างประเทศของสหรัฐ
And what do you think an important professional should write about your response to General Smuts' newest legislation?แล้วคนที่ทำงานสำคัญนี่ควรเขียน ถึงความรู้สึกของคุณต่อกฎหมายใหม่ ของนายพลสมัทยังไง
Let us begin by being clear about General Smuts' new law.เรามาเริ่มด้วยการทำความเข้าใจ กฎหมายใหม่ของนายพลสมัท
Well, if you asked, General Smuts, I'm sure it will be done.ผมเชื่อว่าถ้าคุณขอ มันต้องถูกยกเลิกแน่
He might have been impressed by a successful barrister who'd outmaneuvered General Smuts.เขาอาจจะทึ่ง กับเนติบัณฑิต ที่เหนือชั้นกว่านายพลสมัทนะ
A general strike?การประท้วงทั่วประเทศ
I might just have to put an end to you on general principles, Childs.You're gonna have to sleep
Whatever happened to General Eisenhower?เกิดอะไรขึ้นกับนายพลไอเซ่นฮาวร์นะ เดี๋ยวนี้ไม่ได้ข่าวเขาเลย
...to raise us from the death of sin unto the life of righteousness, that when we shall depart this life, we may rest in Him, as our hope is this, our brother doth, and that, at the general resurrection in the last day,เพื่อชะล้างเรา จากบาปทั้งปวง สู่ชีวิต ที่มีแต่ความดีงาม เพื่อยามที่เราละทิ้ง ชีวิตนี้

general ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大赦[dà shè, ㄉㄚˋ ㄕㄜˋ, 大赦] amnesty; general pardon
五卅运动[wǔ sà yùn dòng, ˇ ㄙㄚˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五卅运动 / 五卅運動] anti-imperialist movement of 30th May 1925, involving general strike esp. in Shanghai, Guangzhou, Hong Kong etc
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, 伯颜 / 伯顏] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician
百货店[bǎi huò diàn, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ, 百货店 / 百貨店] bazaar; department store; general store
封疆[fēng jiāng, ㄈㄥ ㄐㄧㄤ, 封疆] border region; regional general acting as governor (in Ming and Qing times)
普查[pǔ chá, ㄆㄨˇ ㄔㄚˊ, 普查] census; general survey; general investigation; reconnaissance survey
矮子里拔将军[ǎi zi li bá jiāng jūn, ㄞˇ ㄗ˙ ㄌㄧ˙ ㄅㄚˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, 矮子里拔将军 / 矮子裡拔將軍] lit. choose a general from among the dwarfs; fig. choose the best person available (out of a mediocre bunch)
中国民航[zhōng guó mín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, 中国民航 / 中國民航] General Administration of Civil Aviation of China (CAAC)
常识[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ, 常识 / 常識] common sense; general knowledge
通识课程[tōng shí kè chéng, ㄊㄨㄥ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ, 通识课程 / 通識課程] general course; general education course; core course; general curriculum; general education curriculum; core curriculum
海关总署[hǎi guān zǒng shǔ, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ ㄗㄨㄥˇ ㄕㄨˇ, 海关总署 / 海關總署] General Administration of Customs (GAC)
普选[pǔ xuǎn, ㄆㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, 普选 / 普選] election with general suffrage; general election
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, 察微知著] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces
不识大体[bù shí dà tǐ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, 不识大体 / 不識大體] fail to see the larger issues; ignore the general interest
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)
关税与贸易总协定[guān shuì yǔ mào yì zǒng xié dìng, ㄍㄨㄢ ㄕㄨㄟˋ ㄩˇ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 关税与贸易总协定 / 關稅與貿易總協定] GATT, the 1995 General Agreement on Tariffs and Trade
关贸总协定[guān mào zǒng xié dìng, ㄍㄨㄢ ㄇㄠˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 关贸总协定 / 關貿總協定] GATT, the 1995 General Agreement on Tariffs and Trade
一般原则[yī bān yuán zé, ㄧ ㄅㄢ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, 一般原则 / 一般原則] general principle
一般性[yī bān xìng, ㄧ ㄅㄢ ㄒㄧㄥˋ, 一般性] general; in general terms; generalized
一般贸易[yī bān mào yì, ㄧ ㄅㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 一般贸易 / 一般貿易] general trade (i.e. importing and export without processing)
中等普通教育[zhōng děng pǔ tōng jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 中等普通教育] general middle school education
大会[dà huì, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 大会 / 大會] general assembly; general meeting; convention
普通教育[pǔ tōng jiào yù, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 普通教育] general education
通识教育[tōng shí jiào yù, ㄊㄨㄥ ㄕˊ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 通识教育 / 通識教育] general education
主旨[zhǔ zhǐ, ㄓㄨˇ ㄓˇ, 主旨] gist; main idea; general tenor; one’s judgment
吴下阿蒙[Wú xià ā Méng, ˊ ㄒㄧㄚˋ ㄚ ㄇㄥˊ, 吴下阿蒙 / 吳下阿蒙] General Lü Meng 呂矇|吕蒙 of the southern state of Wu (成语 saw); model of self-improvement by diligent study (from unlettered soldier to top strategist of Wu)
督抚[dū fǔ, ㄉㄨ ㄈㄨˇ, 督抚 / 督撫] governor general 总督 and inspector general 巡抚
总局[zǒng jú, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, 总局 / 總局] head office; general office; central office
太平御览[Tài píng yù lǎn, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄩˋ ㄌㄢˇ, 太平御览 / 太平御覽] Imperial Readings of the Taiping Era, general Song dynasty encyclopedia compiled during 977-983 under Li Fan 李昉, 1000 scrolls
运筹帷幄[yùn chóu wéi wò, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ ㄨㄟˊ ㄨㄛˋ, 运筹帷幄] lit. to devise battle plan in a tent (成语 saw); fig. planning strategies; cf Liu Bang 劉邦|刘邦 in his tent trusts his general a thousand miles away to make better decisions
大勇若怯,大智若愚[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, da4 zhi4 ruo4 yu2, 大勇若怯,大智若愚] a great hero may appear timid, the wise may appear stupid (成语 saw); the general public may not recognize great talent
飞将军[fēi jiāng jūn, ㄈㄟ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, 飞将军 / 飛將軍] nickname of Han dynasty general Li Guang 李廣|李广
概论[gài lùn, ㄍㄞˋ ㄌㄨㄣˋ, 概论 / 概論] outline; introduction; survey; general discussion
大体上[dà tǐ shàng, ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ ㄕㄤˋ, 大体上 / 大體上] overall; in general terms
总则[zǒng zé, ㄗㄨㄥˇ ㄗㄜˊ, 总则 / 總則] profile; general provision (legal)
周瑜[Zhōu Yú, ㄓㄡ ㄩˊ, 周瑜] Zhou Yu or Chou Yü (175-210), famous general of the southern Wu kingdom and victor of the battle of Redwall; in Romance of the Three Kingdoms, absolutely no match for Zhuge Liang
吕蒙[Lǚ Méng, ㄌㄩˇ ㄇㄥˊ, 吕蒙 / 呂矇] Lü Meng (178-219), general of the southern state of Wu
曹操[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, 曹操] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
匈奴[Xiōng nú, ㄒㄩㄥ ㄋㄨˊ, 匈奴] Xiongnu; Huns; general term for nomadic people
丹瑞大将[Dān Ruì dà jiàng, ㄉㄢ ㄖㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, 丹瑞大将 / 丹瑞大將] Than Shwe (1933-), Myanmar general and politician, president of Myanmar from 1992

general ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM
サービスの貿易に関する一般協定[サービスのぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, sa-bisu nobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Trade in Services; GATS
ジェネスト[, jienesuto] (n) general strike
ゼネコン[, zenekon] (n) (abbr) general contractor; major construction contractor; (P)
ゼネスト[, zenesuto] (n) (abbr) general strike; (P)
ゼネラルコントラクタ[, zenerarukontorakuta] (n) general contractor; major construction contractor
ゼネラルコントラクター[, zenerarukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to ゼネコン) general contractor
ゼネラルスタッフ[, zenerarusutaffu] (n) general staff
ゼネラルストライキ[, zenerarusutoraiki] (n) general strike
ゼネラルマーチャンダイズストア[, zeneraruma-chandaizusutoa] (n) general merchandise store
ゼネラルマネージャー[, zenerarumane-ja-] (n) general manager; (P)
ゼンスト[, zensuto] (n) (abbr) general strike
なんでも屋;何でも屋[なんでもや, nandemoya] (n) (1) Jack of all trades; (2) general merchant
フライ[, furai] (n) (1) fried seafood or vegetables in general (fry); (2) fly; (P)
一体に[いったいに, ittaini] (adv) (See 一体・5) generally; in general
一般会計[いっぱんかいけい, ippankaikei] (n) general accounting and finance
一般会計予算[いっぱんかいけいよさん, ippankaikeiyosan] (n) general account budget
一般会計歳出[いっぱんかいけいさいしゅつ, ippankaikeisaishutsu] (n) general account expenditure
一般分類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] (n) {comp} universal classification system; general classification system
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] (n) {comp} general delimiter (role)
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] (n) {comp} general delimiter role
一般医[いっぱんい, ippan'i] (n) (See 専門医) general practitioner; GP
一般原則[いっぱんげんそく, ippangensoku] (n) {comp} general principle
一般取引条件契約書[いっぱんとりひきじょうけんけいやくしょ, ippantorihikijoukenkeiyakusho] (n) memorandum of agreement on general trade terms and conditions
一般均衡理論[いっぱんきんこうりろん, ippankinkouriron] (n) general equilibrium theory
一般大衆[いっぱんたいしゅう, ippantaishuu] (n) ordinary people; general public; public at large
一般席[いっぱんせき, ippanseki] (n) general admission seat
一般廃棄物[いっぱんはいきぶつ, ippanhaikibutsu] (n) domestic waste; general waste; non-industrial waste
一般意味論[いっぱんいみろん, ippan'imiron] (n) general semantics
一般教育[いっぱんきょういく, ippankyouiku] (n,adj-no) general education
一般教養[いっぱんきょうよう, ippankyouyou] (n,adj-no) general education
一般概念[いっぱんがいねん, ippangainen] (n) general idea
一般機械[いっぱんきかい, ippankikai] (n) general instrumentation
一般歳出[いっぱんさいしゅつ, ippansaishutsu] (n) general expenditures; general spending
一般消費税[いっぱんしょうひぜい, ippanshouhizei] (n) general consumption tax
一般特恵関税[いっぱんとっけいかんぜい, ippantokkeikanzei] (n) general preferential duties; general preferential taxes
一般管理費[いっぱんかんりひ, ippankanrihi] (n) administrative cost; head office expenses; general management expenses
Japanese-English: COMDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model
一般に[いっぱんに, ippanni] in general
一般ユーザ[いっぱんユーザ, ippan yu-za] general user
一般リリース[いっぱんリリース, ippan riri-su] general release
一般公開[いっぱんこうかい, ippankoukai] general public
一般分類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] universal classification system, general classification system
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role)
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role
一般原則[いっぱんげんそく, ippangensoku] general principle
一般命令演算機構[いっぱんめいれいえんざんきこう, ippanmeireienzankikou] general instruction unit
一般実体[いっぱんじったい, ippanjittai] general entity
一般実体参照[いっぱんじったいさんしょう, ippanjittaisanshou] general entity reference
一般的[いっぱんてき, ippanteki] general
一般色[いっぱんしょく, ippanshoku] general colour
一般適合性[いっぱんてきごうせい, ippantekigousei] general conformance
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.)
基本原則[きほんげんぞく, kihongenzoku] general principle
普遍分類体系[ふへんぶんるいたいけい, fuhenbunruitaikei] universal classification system, general classification system
汎用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register
総合図書館[そうごうとしょかん, sougoutoshokan] general library
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive
一般化構造体要素[いっぱんかこうぞうたいようそ, ippankakouzoutaiyouso] generalized structure element
一般属性[いっぱんぞくせい, ippanzokusei] general-attribute
一般自動動作[いっぱんじどうどうさ, ippanjidoudousa] general-auto-action
汎用[はんよう, hanyou] general-purpose (a-no)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
総督[そうとく, soutoku] Thai: ผู้บัญชาการทหารสูงสุด English: governor-general

general ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney ; attorney general ; prosecutor FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อำนาจทั่วไป[n. exp.] (amnāt thūap) EN: general authority FR:
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; grant a pardon ; amnesty FR: amnistier ; absoudre ; accorder le pardon
อภิปรายทั่วไป[n. exp.] (aphiprāi th) EN: general debate FR: débat général [m]
อธิบดี[n. exp.] (athibødī = ) EN: director-general (administration) FR: directeur général de l'administration [m] ; directeur général [m]
บัญชีแยกประเภททั่วไป[n. exp.] (banchī yaēk) EN: general ledger FR:
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; all included ; total ; general ; comprehensive FR: total ; tout compris
บทบัญญัติทั่วไป[n. exp.] (botbanyat t) EN: general provisions FR: dispositions générales [fpl]
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป[n. exp.] (bot betset ) EN: general provisions FR:
บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ (เสธ.อ้าย)[n. prop.] (Bunloēt Kaē) EN: Boonlert Kaewprasit (Seh Ai) ; General Boonlert Kaewprasit FR: Boonlert Kaewprasit (Seh Ai)
บุริมสิทธิสามัญ[n.] (burimmasits) EN: general preferential right FR:
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati ) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยทั่วไป[adv.] (dōi thūapai) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale ; en principe
ดุลยภาพทั่วไป[n. exp.] (dunlayaphāp) EN: general equilibrium FR:
ฝ่ายธุรการ[n. exp.] (fāi thurakā) EN: administration ; general administration department FR:
ฟิสิกส์ทั่วไป[n. exp.] (fisik thūap) EN: general physics FR: physique générale [f]
เจ้าคณะใหญ่[n. exp.] (jaokhana ya) EN: Chief Superintendent of the (Central, North, South, East or Dhammayuttika) Ecclesiastries ; Ecclesiastical Governor General FR:
เจ้ากระทรวง[n.] (jaokrasūang) EN: minister ; permanent secretary FR: ministre [m] ; secrétaire général [m]
เจ้ากรม[n. exp.] (jaokrom) EN: director-general ; director of a department ; military department director FR: directeur général [m]
เจ้าพนักงานธุรการ[n. exp.] (jaophanakng) EN: general service officer ; office clerk FR:
จเร[n.] (jarē) EN: inspector ; inspector general FR: inspecteur général [m]
เจตคติทั่วไป[n. exp.] (jētakhati t) EN: general attitude FR:
จิตวิทยาทั่วไป[n. exp.] (jittawittha) EN: general psychology FR: psychologie générale [f]
จอมพลอากาศ[n. exp.] (jømphon ākā) EN: general of the RTAF ; marshal of the Royal Thai Air Force FR:
จุมพล[n.] (jumphon) EN: ancient general FR:
แก็ตต์[org.] (Kaet) EN: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
กรรมการผู้จัดการใหญ่[n. exp.] (kammakān ph) EN: director and general manager ; director FR:
การบัญชีทั่วไป[n. exp.] (kān banchī ) EN: general accounting FR: comptabilité générale [f]
การเลือกตั้ง[n.] (kān leūakta) EN: election ; general election ; poll FR: élection [f] ; élections [fpl] ; élections législatives [fpl] ; votation (Sui.) [f]
การเลือกตั้งทั่วไป[n. exp.] (kān leūakta) EN: general elction FR: élection générale [f] ; élections générales [fpl]
การแพทย์[n.] (kān phaēt) EN: medical profession ; medecine ; medication ; general practice ; family practice FR: médecine générale [f] ; médecine [f]
การประชุมสามัญประจำปี[n. exp.] (kān prachum) EN: Annual General Meeting (AGM) FR: assemblée générale annuelle [f]
การประชุมทั่วไป[n. exp.] (kān prachum) EN: general meeting FR:
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum) EN: extraordinary general meeting ; extraordinary general meeting of shareholders FR:
การประชุมใหญ่[n. exp.] (kān prachum) EN: general meeting ; convention FR: réunion générale [f] ; assemblée générale [f] ; convention [f] ; congrès [m]
การประชุมใหญ่สามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: ordinary general meeting FR: réunion générale ordinaire [f] ; assemblée générale ordinaire [f]
การประชุมใหญ่วิสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: extraordinary general meeting FR: réunion extraordinaire [f] ; assemblée générale extraordinaire [f]
การรับรองตลอดไป[n. exp.] (kān raprøng) EN: general acceptance FR:
การศึกษาทั่วไป[n. exp.] (kān seuksā ) EN: general education FR:
การทักทายทั่วไป[n. exp.] (kān thakthā) EN: general greetings FR: salutations générales [fpl]

general ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
JHV : Jahreshauptversammlung {f}AGM : annual general meeting
Anerkennung {f} | Anerkennung finden; anerkannt werden | allgemeine Anerkennung findenacceptance | to find acceptance; to win acceptance | to meet with general acceptance
Generalbundesanwalt {m}Attorney General
Oberstaatsanwalt {m}Attorney General
Buchprüfer {m}certified general accountant (CGA)
Berücksichtigung {f} | unter Berücksichtigung von | unter Berücksichtigung; anbetracht | unter Berücksichtigung des Allgemeinwohlsconsideration | in consideration of | considering | in due consideration of general public interest
Generalkonsul {m}consul general
Gesellschafterversammlung {f}corporate meeting; general meeting
Generalkonsulat {n}consulat general
Generalmajor {m} [mil.]major general
Hauptpostamt {n}GPO : general post office
Hinweis {m} | allgemeine Hinweiseinformation | general information
Justizminister {m}minister of justice; Lord Chancellor [Br.]; Attorney General [Am.]
Justizminister {m} eines Bundesstaates der USAState Attorney General
Baugebiet {n} | allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets | Eigenart des Baugebietsspecific land-use area | general function of the specific land-use area | special character of the specific land-use area
Jahresversammlung {f}annual general meeting
Vollnarkose {f} [med.] | unter Vollnarkosegeneral anaesthetic | under a general anaesthetic
Anlagenbau {m}plant engineering; general plant construction
Generalunternehmer {m}prime contractor; general contractor
Vertragsbedingungen {pl} | Vertragsbedingungen aushandeln | Allgemeine Vertragsbedingungen | allgemeine technische Vertragsbedingungenterms of contract; conditions of a contract | to negotiate the conditions of a contract | contractual general conditions | standard terms and conditions
Generalvikar {m}vicar general
Aromastoff {m} | Aromastoff, der zur Verwendung in Nahrungsmitteln als sicher anerkannt istflavouring agent | GRAS flavouring agent (generally recognised as safe in food)
Assoziativgesetz {n} [math.] | allgemeines Assoziativgesetzassociative law | generalized associative law
Rechnungshof {m}audit division [Am.]; Auditor General's office [Br.]
Generalbevollmächtigte {m,f}; Generalbevollmächtigterchief representative
Koordinate {f} [math.] | generalisierte Koordinate
Rufname {m}first name; forename (by which a person is generally known)
General {m}general
Generalagent {m}general agent
Generalamnestie {f}general amnesty
Generalissimus {m} | Generalitäten
Generalplanung {f}general engineering
Generalrang {m}generalship
Allgemeinbibliographie {f}general bibliography; universal bibliography
Allgemeinbildung {f}general education
Allgemeinverweisung {f}general reference
Allgemeinwissen {n}general knowledge
Allgemeinwohl {n}general public interest
Allgemeinzustand {m}general condition
Ärztekammer {f}General Medical Council [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า general
Back to top