ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

allowance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *allowance*, -allowance-

allowance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
allowance (n.) การอดทน See also: การยอมทน
allowance (n.) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
allowance (n.) งบประมาณ
allowance (n.) เบี้ยเลี้ยง See also: ค่าเลี้ยงชีพ, ค่าใช้จ่าย
allowance (n.) ส่วนลด Syn. reduction, discount
English-Thai: HOPE Dictionary
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
English-Thai: Nontri Dictionary
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allowanceเงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือ, เบี้ยเลี้ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allowanceค่าเผื่อ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบี้ยกันดาร (n.) allowance See also: hardship supplement
เบี้ยเลี้ยง (n.) allowance See also: daily allowance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The kind of raise that'll allow me to give my kids a big allowance just for keeping their big mouths shut.เงินเดือนขึ้นอย่างนี้ พ่อว่าพ่อจะให้เงินค่าขนมลูก ๆ เยอะๆ หน่อยเป็นไง นี่เพื่อจะได้ให้พวกนี้หุบปากสักที เอางี้ ทุกคน
Man, I must really be low on allowance to take from the fridge.นี่, ผมว่าผมได้ค่าใช้จ่ายน้อยไปนะ ถึงต้องเอาของจากตู้เย็นไง
No one cares if I get any allowance or not...ไม่มีใครสนใจ ว่าผมจะมีหรือไม่มี...
She saved her allowance to come to a fancy place with her brother?เธอเก็บเงินของเธอ เพื่อจะไปเที่ยวกับพี่ชาย
I saved up my allowance this month and had some extra money.*ฉันต้องเก็บเงิน และต้องหารายได้พิเศษมาทั้งเดือน*
I saved up my allowance to buy the parts.ฉันเก็บเงิน เพื่อซื้อชิ้นส่วน
I put all my allowance and wages in my savings.ฉันฝากเงินออมของฉันและ ค่าจ้างในเงินที่เกิดจากเก็บสะสมของฉันหมดแล้ว
So hurry and pay up. My allowance is almost gone.ฉะนั้นก็รีบๆจ่ายมาเลย เงินเบี้ยเลี้ยงฉันจะหมดอยู่แล้ว
You're getting less allowance from now on. End of the conversation!จากนี้ไป คุณจะถูกหักเบี้ยเลี้ยง\ เลิกพูดได้แล้ว!
Well, when Ki-baek was eight he used all the allowance he saved up.อ่อ,เมื่อกี-แพก อายุ 8 ขวบ เขาก็รู้จักใช้เงินแล้วนะ เงินที่ฉันให้ เขาจะเก็บมันไว้
Except I don't get, like, a 48-hour allowance for office visits.ใช่, เหมือนประเภทที่ฉันไม่ค่อยเข้าใจ 48ชม. อณุญาติให้เข้าเยี่ยมออฟฟิต
You should see the allowance she gets.คุณน่าจะเห็นว่าเธอได้อิสระจากผมรึเปล่า

allowance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
备抵[bèi dǐ, ㄅㄟˋ ㄉㄧˇ, 备抵 / 備抵] an allowance (accounting); to allow for (a drop in value)
赡养费[shàn yǎng fèi, ㄕㄢˋ ㄧㄤˇ ㄈㄟˋ, 赡养费 / 贍養費] alimony; child support; maintenance allowance
津贴[jīn tiē, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄝ, 津贴 / 津貼] allowance
补贴[bǔ tiē, ㄅㄨˇ ㄊㄧㄝ, 补贴 / 補貼] subsidy; allowance
[tiē, ㄊㄧㄝ, 贴 / 貼] to stick; to paste; to keep close to; to fit snugly; subsidize; allowance

allowance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラウアンス[, arauansu] (n) allowance
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance
傷病手当[しょうびょうてあて, shoubyouteate] (n) (See 傷病) accident and sickness benefits; disability allowance
削り代[けずりしろ, kezurishiro] (n) cutting stock (extra material cut off in machining operations as a safety margin for tolerances); machining allowance
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours
加俸[かほう, kahou] (n) extra allowance
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P)
宛てがい扶持[あてがいぶち, ategaibuchi] (exp) discretionary allowance
家族手当[かぞくてあて, kazokuteate] (n) a family allowance
小遣い銭;小遣銭(io)[こづかいせん;こづかいぜに(ok), kodukaisen ; kodukaizeni (ok)] (n) pocket money; spending money; pin money; allowance
手加減[てかげん, tekagen] (n,vs) going easy on someone; take situational peculiarities into consideration; rough estimate; making an allowance for
手当(P);手当て(P)[てあて, teate] (n,vs) (1) (esp. 手当) salary; pay; compensation; allowance (e.g. housing allowance); benefit; bonus; (2) (esp. 手当て) medical care; treatment; (3) (esp. 手当て) advance preparation; (P)
母子年金[ぼしねんきん, boshinenkin] (n) allowance for fatherless families
皇族費[こうぞくひ, kouzokuhi] (n) allowance allotted to the Imperial family
稽古場経費[けいこばけいひ, keikobakeihi] (n) allowance paid by the Sumo Association to sumo coach for each wrestler in his stable
育児休業基本給付金[いくじきゅうぎょうきほんきゅうふきん, ikujikyuugyoukihonkyuufukin] (n) basic allowance of child care leave benefits
ゆとり[, yutori] (n,adj-f) elbowroom; leeway; room; reserve; margin; allowance; latitude; time; (P)
勘定[かんじょう, kanjou] (n,vs) calculation; counting; consideration; reckoning; settlement of an account; allowance; (P)
匙加減;さじ加減[さじかげん, sajikagen] (n) prescription; consideration; making allowances for
容赦会釈[ようしゃえしゃく, youshaeshaku] (n) pardon; forgiveness; mercy; making allowances
小遣い(P);小遣(io)[こづかい(P);こずかい(ik), kodukai (P); kozukai (ik)] (n) (abbr) (See 小遣い銭) pocket money; spending money; pin money; allowance; (P)
思いやり予算[おもいやりよさん, omoiyariyosan] (n) omoiyari yosan; appreciation payment; financial support towards welfare benefits and allowances of U.S. forces stationed in Japan
給与[きゅうよ, kyuuyo] (n,vs) pay; salary; wages; allowance; grant; supply; (P)

allowance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: pension ; retirement allowance FR: pension [f]
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthā) EN: traveling allowance ; travel expenses FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
เบี้ยเลี้ยง[n.] (bīalīeng) EN: expense allowance ; allowance ; daily allowance ; per diem (Am.) ; per diem allowance FR:
เบี้ยเลี้ยงค่ารับรอง[n. exp.] (bīalīeng kh) EN: entertainment allowance FR:
การอนุญาต[n.] (kān anuyāt) EN: allowance ; permission ; permitting FR: autorisation [f] : permission [f]
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่าอาหาร[n. exp.] (khā āhān) EN: cost of food ; meal allowance ; per diem allowance FR: frais de repas [mpl] ; coût des repas [m]
ค่าเบี้ยเลี้ยง[n. exp.] (khā bīalīen) EN: daily allowance ; daily subsistence allowance ; per diem FR:
ค่าใช้จ่าย[n.] (khā chai jā) EN: expense ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; overhead ; allocation FR: coût [m] ; dépense [f] ; dépenses [fpl] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f] ; charges [fpl]
ค่าเลี้ยงชีพ[n. exp.] (khā līengch) EN: alimony ; maintenance ; living allowance FR: pension alimentaire [f]
ค่าเลี้ยงดู[n. exp.] (khā līengdū) EN: alimony ; maintenance ; living allowance FR: pension alimentaire [f]
ค่าลดหย่อน[n. exp.] (khā lotyøn) EN: tax allowance FR:
ค่าเผื่อ[n. exp.] (khā pheūa) EN: allowance ; FR:
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ[n. exp.] (khā pheūa n) EN: allowance for doubtful accounts FR:
ค่าเผื่อหนี้สูญ[n. exp.] (khā pheūa n) EN: allowance for bad debts FR:
เงินใช้สอย[n. exp.] (ngoen chais) EN: allowance FR:
เงินเพิ่ม[n. exp.] (ngoen phoēm) EN: additional allowance FR:
เงินที่จ่ายให้[n. exp.] (ngoen thī j) EN: allowance FR:
เงินอุดหนุน[n. exp.] (ngoen utnun) EN: grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; allowance FR: aide [f] ; subvention [f] ; subside [m]
งบการท่องเที่ยว[n. exp.] (ngop kān th) EN: traveling allowance FR:
นิตยภัต[n.] (nittayaphat) EN: honorarium for monks (who teach) ; continuous food-supply ; monthly food allowance FR:
พิกัดน้ำหนักกระเป๋า[n. exp.] (phikat nāmn) EN: baggage allowance FR:
ผ่อนผัน[v. exp.] (phǿnphan) EN: make an exception ; be indulgent ; make an allowance (for) ; give a dispensation ; give grace FR: exonérer ; dispenser ; faire une exception ; être indulgent ; se montrer indulgent
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions

allowance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslösung {f}accommodation allowance
Altersfreibetrag {m}age allowance
Beihilfe {f} | Beihilfe für Erwerbsunfähigeallowance | disability living allowance
Jahresabschreibung {f}annual allowance
Abschreibung {f}capital allowance
Verteilzeitzuschlag {m}contingency allowance
Aufwandsentschädigung {f}expense allowance
Dehnungstoleranz {f}growth allowance
Kilometergeld {n}mileage allowance
Wertberichtigung {f} [fin.] | Wertberichtigung auf Beteiligungen | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungenloan loss provision | allowance for loss on investments | allowance for doubtful accounts
Diäten {pl} (für Abgeordnete)parliamentary allowance
Umzugsbeihilfe {f}relocation allowance
Wohnungsgeldzuschuss {m}residential allowance
Nahtzugabe {f}seam allowance
Sonderabschreibung {f}additional capital allowance
Steuerfreibetrag {m}tax-free allowance
Reisekostenvergütung {f}travel expense allowance
Kinderfreibetrag {m}allowance for dependent children
Sachleistung {f}allowance in kind; benefitin kind
Zeitzuschlagfaktor {m}allowance factor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า allowance
Back to top