ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

denied

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *denied*, -denied-

denied ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He denied wrongdoingเขาปฏิเสธการกระทำความผิด

denied ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不容置辩[bù róng zhì biàn, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄓˋ ㄅㄧㄢˋ, 不容置辩 / 不容置辯] peremptory; not to be denied; not brooking argument

denied ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำเลยให้การปฏิเสธ[n. exp.] (jamloēi hai) EN: the accused denied everything FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า denied
Back to top