ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เล็ก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เล็ก*, -เล็ก-

เล็ก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เล็ก (adj.) quite small See also: rather light, suited, suitable, good enough Syn. กะทัดรัด, พอดี
เล็ก (adj.) minor See also: small, subordinate
เล็ก (v.) be tiny See also: be small, be miniature, be petite, be little, be diminutive Syn. กระจ้อยร่อย, จิ๋ว, กระจิ๋ว Ops. ใหญ่โต
เล็ก (adj.) tiny See also: small, miniature, petite, little, diminutive Syn. กระจ้อยร่อย, จิ๋ว, กระจิ๋ว Ops. ใหญ่โต
เล็ก (adj.) trifling See also: trivial, petty, unimportant, insignificant, paltry, minor Syn. นิดหน่อย Ops. สำคัญ
เล็ก (adj.) trivial See also: insignificant, unimportant Syn. ขี้ปะติ๋ว, เล็กน้อย Ops. สำคัญ, ใหญ่
เล็ก (adj.) trifling See also: insignificant, unimportant, slight, trivial Syn. เล็กน้อย Ops. ใหญ่, โต, ใหญ่โต
เล็ก (adj.) narrow See also: small, cramped, restricted, close, limited, contracted Syn. แคบ, จำกัด Ops. กว้าง, ใหญ่
เล็ก (v.) narrow See also: cramp, restrict, close, limit, contract Syn. แคบ, จำกัด Ops. กว้าง, ใหญ่
เล็ก (adj.) small See also: tiny, little Syn. ย่อม, น้อย
เล็ก (adj.) tiny See also: small, little, midget Syn. จิ๋ว, จ้อย Ops. ใหญ่, โค่ง
เล็ก (adj.) tiny See also: small, little Syn. จิ๋ว, จ้อย Ops. ใหญ่, โค่ง
เล็ก (adj.) young See also: small Syn. อ่อน
เล็ก (adj.) little See also: small, tiny, minuscule
เล็ก (adj.) small See also: tiny, little, undersized, pygmy, diminutive, mini
เล็ก (adj.) small See also: tiny, little, undersized, pygmy, diminutive, mini
เล็ก (adj.) small See also: a little, a bit, little Syn. น้อย, กระจิดริด Ops. เบิ้ม, โต, ใหญ่
เล็ก (adj.) small See also: little, light, moderate, tiny Ops. ใหญ่
เล็ก (adj.) dwarf See also: small, undeveloped, diminutive, tiny, undersized, mini Syn. แคระ
เล็ก (adj.) tiny See also: petty, paltry, small, little, slight Syn. กระจ้อยร่อย, จ้อย, เล็กน้อย Ops. ใหญ่
เล็ก (adj.) tiny See also: little, small Syn. จิ๋ว Ops. ใหญ่, โต, มโหฬาร
เล็ก (adj.) little See also: small, insignificant, negligible, trivial Syn. น้อย, เล็กน้อย
เล็ก (adj.) small See also: tiny, little, diminutive, minute, puny, wee, pygmy Syn. กระจิริด, จิ๊ด, จ้อย, น้อย
เล็ก (adj.) small See also: minor, junior, sub Syn. น้อย
เล็ก (adj.) small See also: tiny, smallish, light, little, not heavy Syn. กะทัดรัด
เล็ก (v.) be tiny See also: be small, be little, be diminutive Syn. กระจ้อยร่อย, น้อย Ops. โต, ใหญ่
เล็ก (adj.) tiny See also: small, minute, little Syn. เล็กมาก, กระจิดริด Ops. ใหญ่, โต
เล็ก (adj.) small See also: tiny, smallish, light, little, not heavy Syn. กะทัดรัด
เล็ก (adj.) very small See also: small, a little, tiny Syn. จ้อย, กะจ้อยร่อย Ops. มาก
เล็กๆ น้อยๆ (adj.) trivial See also: trifling, picayune Syn. จุกจิก, ขี้ประติ๋ว Ops. สำคัญ
เล็กๆ น้อยๆ (adj.) trifling See also: fragmentary, piecemeal, trivial Syn. จุกจิก, เบ็ดเตล็ด
เล็กๆ น้อยๆ (adj.) small See also: insignificant, little Syn. ไม่ใหญ่โต
เล็กๆ น้อยๆ (adj.) small See also: tiny, trifling, worthless Syn. กระจุกกระจิก
เล็กๆ น้อยๆ (adv.) a little bit See also: a bit, a few, some
เล็กๆ น้อยๆ (adv.) a little bit See also: a bit, a few, some
เล็กๆ น้อยๆ (v.) be tiny See also: be very small, be wee, be teeny, be diminutive Syn. กระจุ๋มกระจิ๋ม, น่าเอ็นดู Ops. ใหญ่โต, มหึมา, มโหฬาร
เล็กๆน้อยๆ (adj.) small See also: little, tiny, slight Syn. นิดๆ หน่อยๆ
เล็กกระจิดริด (v.) be tiny See also: be small, be miniature, be petite, be little, be diminutive Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, จิ๋ว, กระจิ๋ว Ops. ใหญ่โต
เล็กกระจิดริด (adj.) tiny See also: small, miniature, petite, little, diminutive Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, จิ๋ว, กระจิ๋ว Ops. ใหญ่โต
เล็กน้อย (adv.) a little See also: a bit Syn. นิดหน่อย, น้อย Ops. มาก
English-Thai: HOPE Dictionary
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
dribs and drabsn. ปริมาณเล็กน้อยและมักไม่แน่นอน
facet(แฟส'ชิท) n. ด้าน,เหลี่ยม,หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,หน้าประกบ,หน้า,หน้าเล็ก ๆ ของตาแมลง,แง่ปัญหา. vt. เจียระไน
achene(เอคีน') n. ผลไม้ชนิดที่มีเม็ดเล็ก ๆ และแข็ง
acnitisผื่นนูนแบบอักเสบ แล้วเป็นแผลเล็กน้อย
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
affenpinscher(แอฟ' เฟนพิน' เซอะ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนาดเล็ก (monkey pinscher)
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขาว
agnail(แอก' เนท) n., adj. ภาวะด้านข้างของเล็กแทงเพข้าไปในเนื้อ (hangnail, whitlow)
air taxiเครื่องบินขนาดเล็กสำหรับโดยสาร, ขนสินค้าและไปรษณีย์อากาศ
ait(เอท) n. เกาะเล็ก ๆ (โดยเฉพาะในแม่น้ำ)
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
alidade(แอล' ลิเดด) n. เครื่องเล็กง (alidad)
small intestinen. ลำไส้เล็ก, Syn. intestine
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
alveolus(แอลวี' โอเลิส) n., (pl. -li) แอ่ง, หลุม, ห้องเล็ก, เซลล์เนื้อเยื่อปอด, เบ้าฟัน
amphiarthrosis(แอมฟีอาร์โธร'ซิส) n., (pl. -ses) ข้อต่อกระดูกที่เคลื่อนได้เพียงเล็กน้อย, -amphiarthrodial adj.
anecdotal(แอน' นิโดท' เทิล) adj. เกี่ยวกับประวัติหรือเรื่องราวเล็กน้อย. -anecdotalism, anecdotalist n.
anecdote(แอน' นิโดท) n. ประวัติหรือเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ , เกร็ดประวัติ. -anecdotic, anecdotical adj. -anecdotal adj., Syn. story, tale, yarn)
anecdotist(แอน' นิโดทิสทฺ) n. ผู้เล่าเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ , ผู้เล่าเกร็ดประวัติ
animalcule(แอนนิแมล' คูล) n. สัตว์ขนาดเล็ก, จุลินทรีย์, สัตว์จุลินทรีย์. -animalcular, animalculine, animalculous adj.
annatto(อะแนท' โท, อะนา' โท) n., (pl. -tos) ชื่อต้นไม้เล็ก ๆ จำพวก Bixa Orellana สีย้อมสีเหลืองจากเมล็ดของต้นไม้นี้., Syn. anatto, arnatto
apathetic(แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., Syn. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
aperitif(เอเพอริทีฟ') n. การดื่มเหล็กเล็กน้อยเพื่อเจริญอาหาร (small drink of alcoholic liquor)
apophyge(อะพอฟ'ไฟจี) n. ส่วนโค้งเล็ก ๆ ที่เชื่อมลำเสากับฐาน, Syn. apophysis.
appendicle(อะเพน'ดิเคิล) n. ส่วนยื่นขนาดเล็ก -appendicular adj.
armlet(อาร์ม'เลท) n. ปลอกแขน,แขนเล็ก
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
arytenoid(แอร์ริที'นอยด์) adj. เกี่ยวกับกระดูกอ่อนเล็ก ๆ บนกระดูกอ่อน cricoid ที่ส่วนบนของกล่องเสียง. -arytenoidal adj.
atom(แอท'เทิม) n. อะตอม,ปรมาณู,สิ่งที่เล็กมาก ๆ ,ปริมาณที่น้อยมาก. -atomic (al) adj.
atomic numberจำนวนประจุบวกหรือโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอม หรือเท่ากับจำนวนอีเล็กตรอนที่ล้อมรอบอะตอมอย่างปกติ
atomism(แอท'ทัมมิสซึม) n. ทฤษภ๊ที่ว่าธาตุที่ไม่สามารถแบ่งให้เล็กกว่าเดิมได้อีกนั้นเป็นส่วนประกอบที่สุดของสารทั้งหลาย. -atomist n. -atomic (al) adj. (atomic theory)
babe(เบบ) n. ทารก,เด็กเล็ก ๆ ,ผู้ไร้เดียงสา,หญิงมีเสน่ห์, Syn. baby
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
baby(เบ'บี่) {babied,babying,babies} n. ทารก,ผู้เยาว์,หญิงที่มีเสน่ห์ vt. ทำยังกับเป็นเด็กเล็ก ๆ ,เอาใจ,โอ๋,ใช้ด้วยความระมัดระวัง, See also: babyhood n. ดูbaby babyish adj. ดูbaby, Syn. babe
back roadn. ทางเล็ก ๆ ที่ไม่ได้ราดยาง,ถนนชนบท
bantam(แบน'เทิม) n. ไก่ขนาดเล็ก,คนรูปร่างเล็กที่ชอบทะเลาะวิวาท adj. เล็ก (diminutive)
bauble(บอ'เบิล) n. การประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ของฉาบฉวย,สิ่งที่ไม่มีค่า,ของเด็กเล่น, Syn. trifle
English-Thai: Nontri Dictionary
alcove(n) ซอก,เวิ้งผา,ห้องเล็ก,ซุ้มไม้
anecdote(n) เกร็ด(พงศาวดาร),เรื่องเล็กๆน้อยๆ
annulet(n) แหวนเล็ก
atomic(adj) เล็กมาก,เกี่ยวกับปรมาณู
bistro(n) ร้านเหล้าเล็กๆ,ร้านอาหารเล็ก
bit(n) ของเล็กน้อย,เหรียญเล็กๆ,ชิ้นอาหาร,เศษ,การกัด
booklet(n) หนังสือเล่มเล็ก
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
brochure(n) แผ่นพับ,หนังสือเล่มเล็ก
broken(adj) เป็นเศษเล็กเศษน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
brooklet(n) ลำธารเล็ก
cabinet(n) ตู้ใส่ของ,ห้องลับ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,คณะรัฐมนตรี
callow(adj) ยังเล็ก,ยังหนุ่ม,ยังเด็ก,อ่อนหัด
capillary(adj) เล็กเหมือนเส้นผม
cell(n) ตัวเซลล์,ห้องขัง,กรง,กุฏิ,ห้องเล็ก,รู,โพรงเล็กๆ,หม้อไฟฟ้า
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
chore(n) งานบ้าน,งานหยุมหยิม,งานเล็กๆ น้อยๆ
constrictive(adj) ซึ่งบีบรัด,ซึ่งหดตัว,ซึ่งเล็กลง
coronet(n) มงกุฎเล็ก,ยศ,บรรดาศักดิ์,รัดเกล้า
cot(n) เตียงเล็ก,เปล,เตียงนอน,เตียงผ้าใบ,กระท่อม,กรง
courtier(n) มหาดเล็ก,คนประจบสอพลอ
cove(n) อ่าวเล็ก,ที่เว้า,ส่วนเว้า
crib(n) เตียงเด็ก,เปล,ลัง,ถัง,คอก,ห้องเล็ก
croft(n) นาแปลงเล็ก
ODDS AND odds and ends(n) ของจิปาถะ,ของเล็กๆน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด
debris(n) ซากปรักหักพัง,เศษเล็กเศษน้อย,ตะกอน
derrick(n) ปั้นจั่น,คนขี้ขโมย,คนลักเล็กขโมยน้อย
diminutive(adj) เล็ก,จิ๋ว,น้อย,แคระ,จุ๋มจิ๋ม
drop(n) หยด,การตก,หยาด,ลูกตุ้ม,ของเล็กน้อย
dwindle(vi) ถดถอย,เล็กลง,หด,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม
electron(n) อิเล็กตรอน,หน่วยของประจุไฟฟ้า
few(adj) เล็กน้อย,ไม่มาก,น้อย,สอง-สาม
filament(n) สายใย,เส้นใย,ใย,ลวดเล็ก
filch(vt) ลักเล็กขโมยน้อย,ฉกฉวย,ฉกชิง,ขโมย
flotilla(n) กองเรือเล็ก,กองเรือรบ
follicle(n) รู,ต่อม,โพรง,ถุงเล็ก
fraction(n) เศษส่วน,เศษ,ปลีกย่อย,ส่วนหนึ่ง,ส่วนเล็กน้อย
gavel(n) ค้อนเล็กสำหรับผู้เป็นประธานใช้เคาะโต๊ะ,ตะลุมพุก
gewgaw(n) ของเล็กน้อย,ของไม่มีประโยชน์,ของไม่มีค่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alexandrineบทร้อยกรองอะเล็กซันดรีน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
appendicledมีรยางค์เล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
beamลำ, ลำอิเล็กตรอน, ลำแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
creek๑. ลำธาร๒. อ่าวเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
duodenumลำไส้เล็กส่วนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
e-mail (electronic mail)๑. อีเมล (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)๒. ส่งอีเมล (ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EDM (electronic document management)อีดีเอ็ม (การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EDP (electronic data processing)อีดีพี (การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EFT (electronic fund transfer)อีเอฟที (การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrode๑. ขั้วเชื่อม๒. ลวดเชื่อม๓. อิเล็กโทรด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electrolyteอิเล็กโทรไลต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electron beam cuttingการตัดด้วยลำอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electron gunปืนอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electronic blackboardกระดานอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic data processingการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
electronic mail (e-mail)๑. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)๒. ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่งอีเมล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enteritisลำไส้เล็กอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
granuleเม็ดเล็ก ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
granulose; granular๑. เป็นตุ่มเล็ก๒. เป็นละออง๓. เป็นเม็ดละเอียด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hamletหมู่บ้านขนาดเล็ก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
IDE (integrated drive electronics)ไอดีอี (ชุดอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมหน่วยขับเบ็ดเสร็จ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ileac; ileal-ลำไส้เล็กส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileumลำไส้เล็กส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insignificant errorข้อผิดพลาดเล็กน้อย (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error, insignificantข้อผิดพลาดเล็กน้อย (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jejunumลำไส้เล็กส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
little-end; rod small end; small-endปลายเล็กก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
microscopic๑. เล็กมาก๒. -เห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์๓. -ส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nan(o)-๑. แคระ, เล็กเกิน๒. หนึ่งส่วนพันล้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jejunoileostomyการผ่าต่อลำไส้เล็กส่วนกลางกับส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
O and o notationสัญกรณ์โอใหญ่และโอเล็ก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parvifoliate-ใบเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pellet๑. ยาเม็ดเล็ก [มีความหมายเหมือนกับ pillet; pilule]๒. เม็ดเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pilferageการลักเล็กขโมยน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pinion shaftเพลาเฟืองเล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
poreรูเล็ก, รูฝอย [มีความหมายเหมือนกับ porosity ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porosity๑. ความพรุน๒. รูเล็ก, รูฝอย [มีความหมายเหมือนกับ pore] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porous๑. พรุน๒. มีรูฝอย๓. มีรูเปิดเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pustular๑. -ตุ่มหนอง(เล็ก)๒. มีตุ่มหนอง(เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quantumหน่วยเล็กสุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Miniatureเล็ก [การแพทย์]
Minimusเล็กที่สุด [การแพทย์]
Minorเล็กกว่า, กลุ่มเล็ก [การแพทย์]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Addressเลขที่อยู่เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
alpha cell [α - cell]แอลฟาเซลล์, กลุ่มเซลล์กลุ่มเล็ก ๆ ในไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ทำหน้าที่สร้างกลูคากอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alveolusถุงลม, ถุงลมเล็ก ๆ, ถุงลม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่, เหงือก, ถุงเก็บน้ำนม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่ [การแพทย์]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amylaseอะไมเลส, เอนไซม์ช่วยในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล  มีอยู่ในน้ำลายลำไส้เล็ก และตับอ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Analogแอนะล็อกปัจจุบันคำนี้หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทางกายภาพอื่นๆ ที่มีความต่อเนื้่อง [คอมพิวเตอร์]
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
Rhizophora apiculataโกงกางใบเล็ก [TU Subject Heading]
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
Atrophyความฝ่อลีบ, ความเหี่ยว, อะโทรฟีย์, การฝ่อลีบ, การเหี่ยวย่น, ลีบ, เนื้อที่น้อย, การเหี่ยว, ขนาดเล็กลง, การฝ่อ, ฝ่อลง, เนื้อฝ่อ, ฝ่อ, ลดขนาดลง, รอยบุ๋ม, เหี่ยวไป, แฟบ, ฝ่อลีบ, การฝ่อเหี่ยว, บางลง [การแพทย์]
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑๕ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]
Autism, Infantileออติสมในเด็ก, โรคจิตในเด็ก, โรคจิตออทิสมในเด็กเล็ก, โรคจิตวัยเด็ก [การแพทย์]
Baby Talkภาษาที่เด็กเล็กๆพูด [การแพทย์]
Beakตุ่มกลมขนาดเล็ก [การแพทย์]
beatบีต, เสียงดังและเสียงค่อยสลับกันซึ่งเกิดจากการแทรกสอดของคลื่นเสียงสองขบวนซึ่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อย  จำนวนบีตส์ที่เกิดขึ้นต่อวินาทีหรือความถี่บีตส์จะเท่ากับผลต่างของความถี่ของคลื่นเสียงสองขบวนนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blood Vesselsหลอดเลือด;หลอดโลหิต,สมอง;เส้นเลือด;เส้นโลหิต;เส้นเลือดเล็กๆ;ท่อเลือด [การแพทย์]
ribosomeไรโบโซม, ออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะ เป็นเม็ดเล็ก ๆ ลอยอยู่ในไซโทพลาซึม หรือเกาะอยู่กับร่างแหเอนโดพลาซึม มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างโปรตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Broad classificationการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ (Broad classification) หมายถึง การจัดหมู่หนังสือโดยเลือกหมวดหมู่ใหญ่อย่างกว้าง ๆ มากกว่าเลือกหมวดหมู่ย่อย และพยายามใช้หมวดหมู่ย่อยให้น้อยที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก) จัดหมวดหมู่เบื้องต้นสำหรับหนังสือที่ห้องสมุดพึ่งได้รับ เพื่อเตรียมไว้สำหรับจัดหมวดหมู่ละเอียดต่อไป ข) เพื่อใช้ในห้องสมุดขนาดเล็กที่มีหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องจำแนกทรัพยากรสารสนเทศอย่างละเอียด เช่น การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ อาจใช้เลขหมู่ 641.5 แทนการใช้เลขหมู่ 641.5945 สำหรับตำราอาหารอิตาเลียน เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
bronchioleหลอดลมฝอย, หลอดเล็ก ๆ ที่แตกแขนงออกมาจากหลอดลมและแยกแขนงออกไปทั่วปอด  มีหน้าที่ลำเลียงอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bronchusหลอดลมเล็ก,หลอดลมใหญ่,หลอดลม [การแพทย์]
Budติ่งเล็กๆ,ปุ่ม [การแพทย์]
Cannulaท่อพลาสติก,ท่อขนาดเล็ก [การแพทย์]
capillaryหลอดเลือดฝอย, หลอดเลือดขนาดเล็กมากแตกแขนงจากหลอดเลือดใหญ่ไปตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย มีผนังบาง ประกอบด้วยเซลล์เพียงชั้นเดียวเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่าง ๆ ระหว่างเซลล์กับเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Captivate (Electronic resouree)แคพทิเวท (ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
carrierพาหะ, 1. สิ่งมีชีวิตที่นำเอาลักษณะทางพันธุกรรมหรือเชื้อโรคไปถ่ายทอดให้แก่สิ่งมีชีวิตอื่น  2. อิเล็กตรอนซึ่งเป็นตัวพาประจุไฟฟ้าในตัวนำหรือสารกึ่งตัวนำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Central Processing Unit (CPU)ซีพียู, ชิปที่ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ด ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสารกึ่งตัวนำขนาดเล็ก ภายในบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไว้มากมาย โดยวงจรจะประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก บางครั้งจึงเรียกชิปต่างๆ ว่า ไอซี ทำหน้าที่ในการประมวลผล และควบคุมการทำงานของคอมพิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cerebellumซีรีเบลลัม;ซีรีเบลลัม,สมอง;สมองเล็ก;ซีรีเบลลั่ม;กลีบสมองเล็ก;สมองส่วนน้อย;สมองน้อย;สมองใหญ่ [การแพทย์]
Chalcocite คาลโคไซต์ แหล่ง - พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย และเชียงราย เป็นแหล่งเล็ก ๆ อยู่กับทองแดงที่จังหวัดลำปาง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่มีค่า เพราะมีเนื้อทองแดงถึงร้อยละ 79.8 [สิ่งแวดล้อม]
Ciliaซิเลีย,ขน;เซลล์ขน;ขนกวัด;ใยเยื่อบุ;ขนเล็กๆ;ซีเลีย;ขน;ขนเล็กๆ;อวัยวะสำหรับเคลื่อนที่;ขนตา;ขนเล็กๆ;ขนอ่อน [การแพทย์]
Coagulant สารสร้างตะกอน สารประกอบที่ทำให้เกิดตะกอน หรือสำหรับจับอนุภาคขนาดเล็ก ให้ตกตะกอนต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Collarเสื้อคอตั้ง,แถบคอเล็กๆ [การแพทย์]
companion cellคอมพาเนียนเซลล์, เซลล์พวกหนึ่งของเนื้อเยื่อโฟลเอ็ม  มีขนาดค่อนข้างเล็กอยู่ชิดด้านข้างของซีฟทิวบ์เมมเบอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Condensateก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา ซึ่งจะอยู่ในรูปของเหลวที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ จะมีโปรเพนและบิวเทนปนอยู่ด้วย จะต่างกับน้ำมันดิบตรงที่มีไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำมันเตาปนอยู่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cle (suf.) เล็ก See also: จิ๋ว
cule (suf.) เล็ก See also: จิ๋ว
little (adj.) เล็ก Syn. small, tiny Ops. big, large
micro (prf.) เล็ก See also: จิ๋ว
olig (prf.) เล็ก See also: น้อย
oligo (prf.) เล็ก See also: น้อย
small (adj.) เล็ก See also: น้อย, เล็กน้อย, ไม่พอเพียง, ไม่มาก, ไม่สำคัญ Syn. little, minute, tiny
cocktail (adj.) เล็กSyn. small
trivial (adj.) เล็กๆ น้อยๆ See also: เล็กน้อย, ปลีกย่อย, กระจ้อยร่อย
a bit (adj.) เล็กน้อย Syn. a few, a little, any
a few (adj.) เล็กน้อย Syn. a little, a bit, any
a little (adj.) เล็กน้อย Syn. a few, a bit, any
fidding (adj.) เล็กน้อย See also: ไม่สำคัญ Syn. trivial
imperceptible (adj.) เล็กน้อย See also: ค่อยๆ, เบาๆ Syn. gradual, slight, subtle
incy-wincy (sl.) เล็กน้อย See also: นิดหน่อย
itsy-bitsy (sl.) เล็กน้อย See also: นิดหน่อย
itty-bitty (sl.) เล็กน้อย See also: นิดหน่อย
little (adj.) เล็กน้อย See also: น้อย, ไม่มาก Syn. slight, small Ops. much
little (adv.) เล็กน้อย See also: นิดหน่อย Syn. slightly, not much
minor (adj.) เล็กน้อย See also: ไม่สำคัญ, เป็นรอง Syn. insignificant
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
You've changed littleคุณเปลี่ยนไปเล็กน้อย
We're not going to punish you for a little thing like thatพวกเราไม่ได้จะลงโทษคุณสำหรับสิ่งเล็กน้อยอย่างนั้น
It will be a little bit difficult for youมันจะลำบากสำหรับคุณบ้างเล็กน้อย
Would you tell me a little bit about yourself?คุณช่วยเล่ารายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับตัวคุณหน่อยได้ไหม?
Do you have a big family or a small family?คุณมีครัวครัวขนาดใหญ่หรือเล็ก?
I have a fairly small familyฉันมีครอบครัวเล็กพอสมควร
Can you talk a little about that?คุณช่วยพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นสักเล็กน้อยได้ไหม?
We need a little time to be togetherพวกเราต้องการเวลาอยู่ด้วยกันสักเล็กน้อย
She gave them a bit of foodเธอให้อาหารเล็กน้อยแก่พวกเขา
My wife is a little bit fresher todayวันนี้ภรรยาของผมสดชื่นมากกว่าเดิมเล็กน้อย
It took him a little time to fix that watchเขาใช้เวลาเล็กน้อยในการซ่อมนาฬิกานั่น
I've got a bit of a temperatureฉันมีไข้เล็กน้อย
It’s a bit strangeมันแปลกประหลาดเล็กน้อย
Tell us a bit about yourselfบอกพวกเราเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวของคุณ
Look, l got a bit of bad news for youนี่ ฉันมีข่าวร้ายเล็กน้อยจะบอกคุณ
Here's a little something to help you get startedนี่คือสิ่งเล็กๆ น้อยๆ บางสิ่งที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
I've got a little something for youฉันมีอะไรสิ่งเล็กๆน้อยๆ บางอย่างให้คุณ
Don't treat me like a little kid!อย่าปฏิบัติต่อฉันอย่างกับว่าฉันเป็นเด็กเล็ก
Don't worry over small things like this!อย่ากังวลกับเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้
I warned you not to risk your life for something trivial like thisฉันเตือนนายแล้วว่าอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้
I can relax a bit nowตอนนี้ฉันสามารถผ่อนคลายได้เล็กน้อย
There's no need to get upset over a little thing like this!ไม่จำเป็นต้องหัวเสียกับเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้
I don't want to annoy you with such trivial thingsฉันไม่อยากจะรบกวนนายด้วยเรื่องเล็กน้อยอย่างนั้น
We are having a little bit of a crisis here!พวกเรามีวิกฤตการณ์เล็กน้อยที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, we'll leave it to little Woodenhead.ก็ เราจะปล่อยให้ ไม้หัว เล็ก ๆ น้อย ๆ
My little Woodenheadไม้หัว เล็ก ๆ น้อย ๆ ของฉัน
A conscience is that still small voice that people won't listen to.จิตสำนึกคือว่าเสียงยังมีขนาด เล็ก ว่าคนจะไม่ฟัง
They put him in a little sack.พวกเขาทำให้เขาอยู่ในกระสอบ เล็ก ๆ น้อย ๆ
My poor little Pinocchio.ฉันไม่ดี ปิโนคีโอ เล็ก ๆ น้อย ๆ
Old Geppetto has his little Woodenhead.เก่า เจเปโท มี ไม้หัว เล็ก ๆ ของ เขา
It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty.มันทำให้เด็กเศร้าที่เห็นชายชรา มาในแต่ละวันด้วยเรือกรรเชียง เล็ก ๆ ของเขาว่างเปล่า เขามักจะเดินลงไปช่วยเขา
A small bird came toward the skiff from the north.นกตัวเล็ก ๆ มาหาเรือกรรเชียง เล็ก จากทิศเหนือ
And he sailed up onto the little patch of shingle below the rocks.และเขาก็แล่นขึ้นไปบนแพทช์ เล็ก ๆ น้อย ๆ ของกรวดหินด้านล่าง
I think "ordinary" has very little to do with Deong, however.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่า "ธรรมดา" ได้มาก เล็ก ๆ น้อย ๆ จะทำอย่างไรกับ Deong อย่างไร
Do you mind if I gives a jump of admiration here, sir?คุณคิดว่าฉันจะช่วยให้กระโดด เล็ก ๆ น้อย ๆ ชื่นชมนี่และตอนนี้ครับ?
There you are, my little Glovey-dovey.นั่นแหละ, เล็ก ๆ น้อย ๆ ของฉัน ถุงมือ ร่วม กลุ่ม
I think I'll tear him up into little pieces.ฉันคิดว่าฉันจะฉีกเขาขึ้นมาคือชิ้น เล็ก
An hour ago I ordered a few things and nobody's come to deliver.ชั่วโมงที่ผ่านมา ฉัน สั่ง เล็ก ๆ น้อย ๆ และ ไม่มีใคร มาเพื่อจะช่วย
We had a little fight with him yesterday.เรามีการต่อสู้ เล็ก ๆ น้อย ๆ กับ เขา เมื่อวานนี้
While the baby howls at the world and every day grows stronger... she shows little sign of recovery.ในขณะที่เด็กร้องโหยหวน โลกและทุกวันเติบโตแข็งแรง ... เธอแสดงให้เห็นสัญญาณ เล็ก ๆ น้อย ๆ ของการกู้คืน
A little to the right. A little to the left.เล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางขวา เล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางซ้าย
Now, you know, a little Primatene might just help to clear that up there.ตอนนี้คุณรู้ว่า Primatene เล็ก ๆ น้อย ๆ อาจจะช่วยในการล้างที่มีขึ้น
When you little scamps get together, you're worse than a sewing circle.เมื่อคุณ scamps เล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ร่วมกันคุณจะเลวร้ายยิ่งกว่าวงกลมเย็บผ้า
We're all gonna be like three little Fonzies here. And what's Fonzie like?เราจะทั้งหมดจะเป็นเหมือนสาม Fonzies เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นี่ และสิ่งที่ Fonzie อย่างไร
Academic scholarship, so I get to do odd jobs and...ผมก็เลยต้องช่วยทำงาน เล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วย
And then Legs startedbarking andl went soft again.แต่พอ เล๊ก เริ่มเห่า ไอจ้อนมันก็เหี่ยวลงทันที
Oh, stop being such a drama king.โอ้, เราเลิกพูกเกี่ยวกับเรื่อง เล็ก ๆ น้อยนี่เถอะ.
What's that little old cheesy deal y'all got now?อันที่เหมือนชีสเก่า ๆ เล็ก ๆ คืออะไรเหรอ
Look, I'm gonna move very slowly-- baby steps, no sudden moves.นี่ ฉันกำลังก้าวไปอย่างช้าๆ เล็ก ไม่ก้าวอย่างฉับพลัน
This is so you can have a little... piece of home with you.นี่เป็นของจากบ้าน ชิ้น เล็ก ๆ ให้ลูก
What's a pretty little thing like you doing out here all alone?อะไร เป็นสิ่งที่ เล็ก ๆ น้อย ๆ สวย เหมือนคุณ ทำ ทั้งหมด ออกจากที่นี่ คนเดียว
Come on, give him a little kiss.มา ให้เขาจูบ เล็ก ๆ น้อย ๆ
Give him a little kiss, come on.ให้เขาจูบ เล็ก ๆ น้อย ๆ มา
Give him a little kiss here.ให้เขาจูบ เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นี่
Give him a little kiss here. Kiss him.ให้เขาจูบ เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นี่ จูบ เขา
I want you to give him a little kiss now. Go on, kiss him.ฉัน ต้องการให้คุณ ให้เขาจูบ เล็ก ๆ น้อย ๆ ในขณะนี้ ไป จูบ เขา
Nice little tits.หัวนม เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ดี
Electromagnetism tells us how the chemistry works.เมื่อคุณดำเนินการบางสิ่งบางอย่าง เล็ก ๆ น้อย ๆ หนักเกินไปและมันตก มันเป็นเพราะแรงโน้มถ่วง
And it's made of individual atoms. Space is quantized. Time is quantized.เรื่องที่จริงๆทำจาก เล็ก ๆ พิกเซลเล็ก ๆ น้อย ๆ
But will this journey into the subatomic Universe revolutionize our understanding of nature, or will it reveal just how little we really know about who we are and what we're made of?แต่จะเดินทางเข้ามา ในจักรวาลโมเลกุลนี้ ปฏิวัติความเข้าใจของ เราของธรรมชาติ หรือมันจะเปิดเผยเพียงวิธีการ เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เรารู้ว่าจริงๆ
At the dawn of the 20th century, it was believed that if atoms existed at all, they were either empty shells or solid little balls.ก็เชื่อว่าถ้าอะตอมมีอยู่ในทุกคน พวกเขามีทั้งหอยว่างเปล่าหรือลูก เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เป็นของแข็ง
Next, they built machines that let them smash these tiny pieces together, and out came strange, new particles.ที่ช่วยให้พวกเขาชนชิ้น เล็ก ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน และออกมาแปลกอนุภาคใหม่ บางทีอาจจะเป็นที่แปลกประหลาด คือสิ่งที่เราเรียกว่าปฏิสสาร
Uh, Gaby, while you're here, this might be a good time to teach them a little... discipline.อ่า.. แก๊บบี้ , ขณะที่เธออยู่ที่นีี่ , มันน่าจะเป็นเวลาที่ดีนะ ที่จะสอนวินัย เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้พวกเธอ
Simple acts are actually small miracles of the mind's speed and power.การกระทำที่เรียบง่ายเป็นปาฏิหาริย์ เล็ก ๆ จริง ความเร็วของจิตใจและพลัง เมื่อคุณแนปนิ้วมือข?

เล็ก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ English: special book
小物[こもの, komono] Thai: ของจุกจิก ชิ้นเล็ก ๆ English: small articles
少しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] Thai: ทีละเล็กทีละน้อย
電子[でんし, denshi] Thai: อิเล็กทรอนิก English: electronics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เล็ก
Back to top