ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suited

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suited*, -suited-

suited ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suited (adj.) ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม Syn. acceptable, gualified
English-Thai: HOPE Dictionary
suited(ซู'ทิด) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเหมาะ,คู่ควร, Syn. appropriate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So we'd have a room that suited you.คุณน่าจะมีห้องส่วนตัวจริงไหม?
Maybe you should have stayed in the lab. Fieldwork never suited you.คุณน่าจะอยู่ที่แลป งานสนามไม่ใช่แบบของคุณ.
Look at you, you beautiful bastard, you suited up.เท่ไปเลยไอ้ตัวร้าย นายสูทหล่อ!
We need every trauma room open and everyone suited up.เราต้องการห้องทุกห้องและทุกคนเตรียมพร้อม
People have to get suited to their standards.คนก็ต้องใส่สูทที่ เหมาะสมกับสถานะของคนนั้น
No, what if I'm better suited at something... - something else?ไม่ได้เป็น ถ้ามีอะไรบางอย่างที่เหมาะกว่า
I'm not certain Gabriella is ideally suited to help Troy realise his full potential at Lava Springs.แต่ฉันว่าแกเบรียลลาคงไม่ใช่คู่ที่คู่ควร กับทรอยหรอกนะ ที่ลาวาสปริงเนี่ย
Perhaps there is another in here better suited for the job.บางทีอาจมีคนอื่นในนี้ที่เหมาะสมกว่า
This sounds suspiciously like illegal activity,and,well, a man of my delicate disposition is not suited to that kind of thing.ฟังดูแหม่งๆว่าจะผิดกม.ในทางปฎิบัติ,และเยี๋ยมจริงๆ. ซึ่งคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจใช่ว่าจะสวมสูทเสมอไป.
Been a while since you suited up, brother.คงต้องใช้เวลาสักระยะ ก่อนที่นายจะลงมือได้
Yeah, it's just, maybe we can find something more suited to my level.ใช่ แต่น่าจะหาอะไรให้เหมาะกับระดับของผมนะ
"Red velvet that suited her so well that she refused to wear anything instead of it.ผ้ากำมะหยี่สีแดงนั้นเหมาะกับเด็กหญิงมาก... ...จนเธอไม่ยอมสวมอย่างอื่น นอกจากผ้าคลุมผืนนั้น

suited ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相配人[xiāng pèi rén, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ㄖㄣˊ, 相配人] match (couple); persons well suited for each other
不合[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 不合] not conform to; be unsuited to; be out of keeping with; should not; ought out
相配物[xiāng pèi wù, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ˋ, 相配物] thing that is well suited; pet animal that suits its owner

suited ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
向いている[むいている, muiteiru] (exp,v1) to be cut out for (e.g. a job); to be suited (to)
向く[むく, muku] (v5k) (1) to face; (2) to turn toward; (3) to be suited to; to be fit for; (P)
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P)
数牌[すうぱい, suupai] (n) suited tiles (mah-jongg)
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P)
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P)
不相応[ふそうおう, fusouou] (adj-na,n) unsuited; inappropriate; improper; undeserved; (P)
叶う(P);適う;敵う[かなう, kanau] (v5u) (1) (esp. 叶う) to come true (wish); (2) (uk) (See 道理に適う) to be suited; (3) (esp. 敵う) to match (implies competition); to rival; to bear (e.g. I can't bear the heat); (P)
適さない[てきさない, tekisanai] (adj-i) unsuited; unfit; ill-fitted

suited ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหมาะสม[adj.] (mǿsom) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable ; ad hoc ; idoine (vx)
ไม่คู่ควรกัน[adj.] (mai khūkhūa) EN: unsuited to one another ; unsuitable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suited
Back to top