ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

junior

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *junior*, -junior-

junior ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
junior (n.) คนที่อ่อนอาวุโสกว่า See also: รุ่นน้อง, ผู้ที่อายุน้อยกว่า Ops. senior, adult
junior (adj.) ที่อายุอ่อนกว่า See also: ที่อายุน้อยกว่า, ที่เป็นรุ่นน้อง Syn. younger, immature Ops. senior, adult
junior (n.) นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3
juniority (n.) ความเป็นผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่า See also: ความเป็นผู้ที่อ่อนวัยกว่า Ops. seniority
English-Thai: HOPE Dictionary
junior(จูน'เนียร์) adj. อายุน้อยกว่า,อ่อนอาวุโส,อ่อนวัยกว่า,มีคุณวุฒิด้อยกว่า,อยู่ชั้นเรียนต่ำกว่า,ใหม่,รอง,เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่2 n. ผู้มีอายุน้อย,กว่า,ผู้มาใหม่นักศึกษาปีที่ 2,ขนาดเสื้อเอวสั้นของผู้หญิง, Syn. subordinate,
juniorate(จูน'ยะเรท) n. หลักสูตรปรัชญา2ปี
juniority(จูนยอ'ริที) n. ความเป็นผู้ที่อ่อนวัยกว่า,ความเป็นผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่า
English-Thai: Nontri Dictionary
junior(adj) อ่อนกว่า,อายุน้อยกว่า,รอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Junior high school studentsนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรือโท (n.) Lieutenant Junior Grade
ม.ต้น (n.) junior high school Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมต้น Ops. มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมตอนปลาย, มัธยมปลาย, ม.ปลาย
มัธยมตอนต้น (n.) junior high school Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม.ต้น, มัธยมต้น Ops. มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมตอนปลาย, มัธยมปลาย, ม.ปลาย
อนุเถระ (n.) junior monk See also: novice of inferior rank
อนุกาชาด (n.) Junior Red Cross
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And stop calling me Mr. Patel. You're not a junior clerk anymore.แล้วก็เลิกเรียกผมว่า"คุณ"ได้แล้ว คุณไม่ใช่เสมียนแล้วนะ
Since you are a junior in Quan Zhen Sect, then you have no say in this matter.ท่านเป็นเพียงผู้เยาว์สำนักช้วนจิน, ยังไม่ถึงเวลาให้ท่านพูด.
A Junior has to listen to his Senior.ศิษย์น้องต้องเชื่อฟังศิษย์พี่.
It's the duty of Junior to fetch water for Senior.มันเป็นหน้าที่ที่รุ่นน้องจะต้องไปตักน้ำมาให้รุ่นพี่.
That's from our exclusive Junior Miss designer collection.นั่นมันชุดสุดเลิศ คอลเลคชั่นของจูเนียร์มิสนี่นา
Mark everything in the Junior Department up 10ºº. 15ºº.ให้ประกาศเพิ่มราคาสินค้าแผนกเยาวชน 10% -15%
She needs it to go to Junior League.ป้าต้องขับไปดู จูเนียร์ ลีค
And let me tell you somethin' else, Junior Bevil.ฉันจะบอกอะไรนายอย่างนะ จูเนียร์ เบวิล
And you can't tell if it's a boy or a girl, so I thought Junior would--และคุณก็ไม่รู้ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ฉันเลยว่าจูเนียร์
No. The part about I should have ended it. Junior heard that.ไม่ใช่ ที่นายพูดเรื่องหยุดน่ะ จูเนียร์ได้ยินนะ
Our Junior now.เป็นจูเนียร์ของเราแล้ว
Oh, I feel like Junior kicked a hole through something.เหมือนจูเนียร์จะควานหาทางออกแล้ว

junior ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小老婆[xiǎo lǎo pó, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄠˇ ㄆㄛˊ, 小老婆] concubine; junior wife; mistress
通讯院士[tōng xùn yuàn shì, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄩㄢˋ ㄕˋ, 通讯院士 / 通訊院士] corresponding member (of an academy); junior academician
初中[chū zhōng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥ, 初中] junior high school
少校[shào xiào, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, 少校] junior ranking officer in Chinese army; major; lieutenant commander
打工妹[dǎ gōng mèi, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄇㄟˋ, 打工妹] junior female of the household who goes out to work
盟弟[méng dì, ㄇㄥˊ ㄉㄧˋ, 盟弟] junior partner in sworn brotherhood
初等教育[chū děng jiào yù, ㄔㄨ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 初等教育] primary education; junior school education
[dì, ㄉㄧˋ, 弟] younger brother; junior male; I (modest word in letter)
初级[chū jí, ㄔㄨ ㄐㄧˊ, 初级 / 初級] junior; primary
尊卑[zūn bēi, ㄗㄨㄣ ㄅㄟ, 尊卑] seniors and juniors

junior ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミュニティーカレッジ[, komyunitei-karejji] (n) (See 短大) junior college; community college
ジュニアウエルター[, juniaueruta-] (n) junior welter (weight); (P)
ジュニアウエルター級[ジュニアウエルターきゅう, juniaueruta-kyuu] (n) junior welterweight
ジュニアカレッジ[, juniakarejji] (n) junior college
ジュニアスタイル[, juniasutairu] (n) junior style
ジュニアチーム[, juniachi-mu] (n) junior team
ジュニアハイスクール[, juniahaisuku-ru] (n) junior high school
ジュニアバンタム級[ジュニアバンタムきゅう, juniabantamu kyuu] (n) junior bantamweight
ジュニアフェザー[, juniafeza-] (n) junior feather (weight)
ジュニアフェザー級[ジュニアフェザーきゅう, juniafeza-kyuu] (n) junior featherweight
ジュニアフライ級[ジュニアフライきゅう, juniafurai kyuu] (n) junior flyweight
ジュニアヘビー級[ジュニアヘビーきゅう, juniahebi-kyuu] (n) junior heavyweight
ジュニアボード[, juniabo-do] (n) (abbr) junior board of directors
ジュニアボードシステム[, juniabo-doshisutemu] (n) junior board of directors systems
ジュニアミドル[, juniamidoru] (n) junior middle (weight)
ジュニアミドル級[ジュニアミドルきゅう, juniamidoru kyuu] (n) junior middleweight
ジュニアライト級[ジュニアライトきゅう, juniaraito kyuu] (n) junior lightweight
中一;中1[ちゅういち, chuuichi] (n) (See 中学校) first year (pupil) in junior middle school; second year (pupil) in lower secondary school
中学[ちゅうがく, chuugaku] (n) (abbr) (See 中学校) middle school; junior high school; (P)
中学校[ちゅうがっこう, chuugakkou] (n) junior high school; middle school; lower secondary school; (P)
中学生[ちゅうがくせい, chuugakusei] (n) junior high school student; middle school pupil; (P)
中尉[ちゅうい, chuui] (n) first lieutenant; lieutenant junior grade; (P)
公立中学校[こうりつちゅうがっこう, kouritsuchuugakkou] (n) public junior high school
準教員;准教員[じゅんきょういん, junkyouin] (n) assistant teacher; junior teacher
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies
若輩者[じゃくはいしゃ;じゃくはいもの, jakuhaisha ; jakuhaimono] (n) fledgling; junior member; young person; inexperienced person; novice
ジュニア[, junia] (n,adj-f) junior; (P)
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P)
二世[にせい, nisei] (n) (1) second generation; foreigner of Japanese parentage; (2) junior; (3) two existences; the present and the future; (4) the second (king of the same name); (P)
先輩後輩[せんぱいこうはい, senpaikouhai] (exp) (1) one's seniors and juniors; (2) seniority-based hierarchy
団塊ジュニア[だんかいジュニア, dankai junia] (n) second-generation baby boomers; baby-boom junior; child of baby-boomers; generation Y
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
年下[としした, toshishita] Thai: รุ่นน้อง English: junior

junior ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุปริญญา[n.] (anuparinyā) EN: junior degree ; diploma FR: diplôme [m] ; certificat [m] ; titre [m] ; diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire [m]
อนุเถระ[n.] (anuthēra) EN: junior monk FR:
หุ้นส่วนรอง[n. exp.] (hunsuan røn) EN: junior partner FR:
จูเนียร์[n. prop.] (Jūnīa ) EN: Junior FR: Junior
จุดแดงน้อย[n. exp.] (jut daēng n) EN: Red junior ; Red Spot junior FR:
มัธยมต้น[n. exp.] (matthayom t) EN: lower secondary school ; junior high school ; middle school FR: enseignement secondaire inférieur [m] ; secondaire inférieur [m]
มัธยมตอนต้น[n. exp.] (matthayom t) EN: junior high school FR:
นักเรียนใหม่[n.] (nakrīen mai) EN: junior FR:
นักศึกษาชั้นปีที่ 3[n. exp.] (nakseuksā c) EN: junior FR: étudiant de troisième année [m]
นิสิตชั้นปีที่ 3[n. exp.] (nisit chan ) EN: junior FR: étudiant de troisième année [m]
อ่อนกว่า[adj.] (øn kwā) EN: junior ; younger FR: plus jeune
ผู้ช่วยผู้จัดการ[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant manager ; junior assistant FR:
ผู้น้อย[n. exp.] (phūnøi) EN: inferior ; junior ; subordinate ; underling FR: subordonné [m] ; subalterne ]m] ; inférieur [m]
รัฐมนตรีช่วยว่าการ (รมช.)[n. exp.] (ratthamontr) EN: deputy minister ; assistant secretary ; junior minister FR:
รมช. (รัฐมนตรีช่วยว่าการ)[abv.] (rømøchø. (r) EN: deputy minister ; assistant secretary ; junior minister FR:
โรงเรียนชั้นประถม[n. exp.] (rōngrīen ch) EN: primary school ; junior high school FR: école primaire [f]
อนุ-[pref.] (anu-) EN: sub- ; minor- ; micro- ; junior- (pref.) FR: sous- ; micro- ; hypo-

junior ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelstufe {f} (Schule)middle school [Br.]; junior high [Am.]
Jungprogrammierer {m}junior programmer
Nachwuchs {m} (Firma)junior staff; trainees
Nachwuchskraft {f}junior employee
Highschool-Schüler {m} im dritten Jahrjunior [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า junior
Back to top