ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undersized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undersized*, -undersized-

undersized ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undersized (adj.) ซึ่งเตี้ยแคระ See also: ซึ่งแคระเเกร็น Syn. small, tiny
undersized (adj.) ซึ่งเตี้ยแคระ See also: ซึ่งเตี้ยแคระ Syn. small, tiny

undersized ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้อน[adj.] (jøn) EN: stunted ; undersized ; miniscule FR:
แคระ[adj.] (khrae) EN: dwarf ; stunted ; short ; undersized ; diminutive ; dwarfed ; undersized FR: nain
กระจ้อน[adj.] (krajǿn) EN: short ; small ; undersized FR: petit
ไม่ถึงขนาด[adj.] (mai theung ) EN: undersized ; inadequate FR: de mauvais aloi
ย่อม[adj.] (yǿm) EN: small ; tiny ; little ; undersized ; pygmy ; diminutive ; mini ; moderate ; smallish FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undersized
Back to top