ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เย้ยหยัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เย้ยหยัน*, -เย้ยหยัน-

เย้ยหยัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เย้ยหยัน (adv.) mockingly See also: ridiculously, derisively Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น
เย้ยหยัน (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
deride(ดิไรดฺ') {derided,deriding,derides} vt. หัวเราะเยาะ,ดูถูก,เย้ยหยัน, See also: derider n. deridingly adv.
derisible(ดิริซ'ซะเบิล) adj. เป็นที่เย้ยหยันได้
derogative(ดิรอก'กะทิฟว) adj. ดูถูก,เย้ยหยัน.
hoot(ฮูท) v.,n. (เสียง) ร้องเสียงอย่างนกเค้าแมว,ตะโกนออกอย่างไม่เห็นด้วยหรือเย้ยหยัน,ขับออก,ไล่. interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ, See also: hooter n., Syn. jeer
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
irony(ไอ'ระนี,ไอ'เรอนี) n. การเหน็บแนม,การเย้ยหยัน,ถ้อยคำที่เหน็บแนม, Syn. satire,sarcasm
jeer(เจียร์) {jeered,jeering,jeers} v.,n. (การ) เย้ยหยัน,หัวเราะเยาะ, See also: jeerer n. ดูjeer jeeringly adv. ดูjeer, Syn. mock,sneer
laughable(ลาฟ'ฟะเบิล) adj. น่าหัวเราะ,น่าเย้ยหยัน., See also: laughableness n. ดูlaughable, Syn. ridiculous
mock(มอค) v. เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ล้อเลียน,ยั่ว,ท้าทาย,หลอกลวง,ทำให้ผิดหวัง. -Phr. (mock up สร้างหุ่นจำลอง) n. การหัวเราะเยาะ,สิ่งจำลอง,สิ่งเลียนแบบ,สิ่งล้อเลียน,การเลียนแบบ,สิ่งไม่บังควร, Syn. defy
satire(แซท'ไทเออะ) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การเย้ยหยัน,การถากถาง,เรื่องเหน็บแนม,เรื่องเสียดสี,บทประพันธ์เหน็บแนมหรือเสียดสี, See also: satiric (al) (ซะเทอ'ริเคิล) adj. satiricalness n.
satirise(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
satirist(แซท'เทอริสทฺ) n. ผู้เหน็บแนม,ผู้เสียดสี,ผู้เย้ยหยัน,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
satirize(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
sneer(สเนียร์) vi.,vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,เหน็บแนม., See also: sneering adj., Syn. scoff,mock,gibe,jeer
sneeze(สนีซ') vi. จาม,แสดงการดูถูกโดยการย่นจมูก -Phr. (sneezze at เยาะเย้ย เย้ยหยัน), See also: sneeze n. sneezy adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
derisive(adj) เป็นที่เย้ยหยัน,เป็นที่ดูถูก,เป็นขี้ปาก
laughable(adj) น่าหัวเราะ,น่าเยาะเย้ย,น่าเย้ยหยัน
mordant(adj) กัด,แสบ,เสียดแทง,เผ็ดร้อน,เย้ยหยัน,แดกดัน,เข้ากระดูกดำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jeer (vi.) เย้ยหยัน See also: เยาะเย้ย, ถากถาง, เสียดสี, เหน็บแหนม Syn. scoff, gibe, ridicule Ops. praise, applaud
jeer at (phrv.) เย้ยหยัน See also: เยาะเย้ย, เหยียดหยัน Syn. laught at
laught at (phrv.) เย้ยหยัน See also: เยาะเย้ย, เหยียดหยัน
mordant (adj.) เย้ยหยัน See also: กระทบกระเทียบ, แดกดัน, เสียดสี Syn. sarcastic, biting, trenchant
farcical (adj.) น่าเย้ยหยัน See also: น่าหัวเราะ, ไร้สาระจนน่าหัวเราะ Syn. laughable, comical, absurd
jeer (n.) คำเย้ยหยัน See also: คำเยาะเย้ย, คำถากถาง, คำเหน็บแนม Syn. derision, taunt, gibe Ops. praise, laudation
ludicrous (adj.) น่าเย้ยหยัน See also: น่าหัวเราะ, ไร้สาระจนน่าหัวเราะ Syn. farcical, laughable, comical, absurd
quip (n.) คำพูดเย้ยหยัน See also: คำพูดถากถาง Syn. gibe, m
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eminent physicist, polyglot, classicist, prize-winning botanist, hard biting satirist,ฟิสิกส์เด่นพูดได้หลายภาษา, ข้, นักพฤกษศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอย่างหนักกัดเย้ยหยัน
Humiliating. It's an abomination.ถูกเย้ยหยัน มันน่ารังเกียจมาก
It's called sarcasm, Dr. Rosen.เขาเรียกว่าคำพูดเย้ยหยัน คุณหมอโรเซ็น
Sick of those who scoff at the suffering of others.ผมเกลียดทุกคนที่เย้ยหยันในความทุกข์ทรมานของคนอื่น
In the most cynical way.ในทางที่น่าเย้ยหยันที่สุด
Listen to your fellow Greek.ไม่ว่าท่านเคยเย้ยหยัน สมมติเทพอย่างต่ำช้าปานใด
Oh, you like to mock the war effort, do you?นี่ แกกำลังเย้ยหยันการทำสงครามครั้งนี้ยังงั้นเหรอ
We stand and defiantly give death the finger.เคลียร์ เราเย้ยหยันความตาย
Yes, yes, such delicious ironyใช่ ใช่แล้ว, รสชาติแห่งการถูกเย้ยหยัน
Why must you mock Ji Hyun?ทำไมต้องเย้ยหยัน จีฮุน?
"He mocked our literature and our music.พวกยิวเย้ยหยัน วรรณกรรมและ ดนตรีของเรา
I mean, I don't give a hoot about S.E.C. compliance.ฉันหมายถึง ฉันไม่ได้เย้ยหยัน\ปฏิบัติตามเกี่ยวกับS.E.C.
But you scoffed and you scorned me.แต่นายเย้ยหยันและนายเย้ยหยันฉันด้วย
Could you stop snorting with derision?คุณช่วยหยุดแสดงอาการ การเย้ยหยันหน่อยจะได้ไหม
A snide comment from a snotty girl in my class.ความคิดเห็นเย้ยหยัน จากผู้หญิงไร้มารยาทในชั้นค่ะ
I get laughed at, but I persist because I know things.ผมถูกเย้ยหยัน แต่ผมเชื่อเพราะผมรู้ดี
As if someone would choose to be mocked every single day of their life.ฉันเป็นคนที่สมควรโดนเย้ยหยัน ในทุกๆวันของชีวิตพวกเค้า
And little by little, more and more theorists climb on board, you know?ในตอนหนึ่งของการเย้ยหยัน ที่ดีของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
She's a Iittle cynical and kind of an outsider.เธอเป็นพวกชอบเย้ยหยันนิดๆ เเล้วก็เป็นพวกชอบนอกคอก
Please don't mock me, Prince.ได้โปรด อย่าเย้ยหยันข้า เจ้าชาย
Do all the lords and ladies simper and bow, the ones who sneered at you for years?ยิ้มแห้งๆและคำนับหรือไม่ คนพวกที่ เย้ยหยันท่านมาตลอดหลายปี
And he'll continue mocking and insulting you whatever chance he gets.และเขาจะยังคงทำการเย้ยหยัน และพูดแดกดันคุณ เมื่อไรก็ตามที่เขามีโอกาส
What? You have insulted and discouraged me since the day we met.อะไรนะ คุณเอาแต่ดูถูกเย้ยหยันฉันตลอด
Who teaches us what's real and how to laugh at lies?ใครสอนเราว่าอะไรคือความจริงและเย้ยหยันคำลวง
♪ now laughing friends deride ♪ฟังเสียงหัวเราะเย้ยหยันของเพื่อน
Which is ironic 'cause, you know,ซึ่งเหมือนเป็นการเย้ยหยันกัน
When did you get so cynical?-เธอเป็นคนช่างเย้ยหยันแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร?
Maybe my cynicism came with the realization that the responsibility, of caring for our parents was mine alone.ความช่างเย้ยหยันของฉันคงมา พร้อมกับที่ได้รู้ตัวว่า หน้าที่ ดูแลพ่อแม่ตกมาเป็นของฉัน คนเดียวนั่นแหละ
The secret he so desperately concealed was exposed and he was ridiculed.ความลับที่เขาเฝ้าพยายามปกปิดได้ถูกเปิดเผยและถูกเย้ยหยัน
(Scoffs) Are you seriously gonna wear that?(เย้ยหยัน)คุณจะใส่เเบบนี้จริงๆดิ?
Well, the irony was that we met at the concert, you know.คำเย้ยหยันเป็นสิ่งที่เราเจอที่คอนเสิร์ต เธอก็รู้หนิ.
We've been taunted before.เราเคยถูกเย้ยหยันมาก่อน
He's not just taunting us, now he's targeting us.เขาไม่ได้แค่เย้ยหยันเรา ตอนนี้เขาพุ่งเป้ามาที่เราแล้ว
Cutting a husband and wife to death, it's--it's more like he's mocking their marriage bond.แทงสามีภรรยาจนตาย มัน--มันเหมือนว่าเขากำลังเย้ยหยัน ความสัมพันธ์ของพวกเขาอยู่
They're mocking us.คนพวกนั้นเย้ยหยันเรา
You bastards.[ทำเสียงเย้ยหยัน] แกมันสารเลว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เย้ยหยัน
Back to top