ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jeer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jeer*, -jeer-

jeer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jeer (n.) คำเย้ยหยัน See also: คำเยาะเย้ย, คำถากถาง, คำเหน็บแนม Syn. derision, taunt, gibe Ops. praise, laudation
jeer (vi.) เย้ยหยัน See also: เยาะเย้ย, ถากถาง, เสียดสี, เหน็บแหนม Syn. scoff, gibe, ridicule Ops. praise, applaud
jeer at (phrv.) เย้ยหยัน See also: เยาะเย้ย, เหยียดหยัน Syn. laught at
English-Thai: HOPE Dictionary
jeer(เจียร์) {jeered,jeering,jeers} v.,n. (การ) เย้ยหยัน,หัวเราะเยาะ, See also: jeerer n. ดูjeer jeeringly adv. ดูjeer, Syn. mock,sneer
English-Thai: Nontri Dictionary
jeer(vi) เยาะเย้ย,โห่,หัวเราะเยาะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยัน (v.) jeer See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe Syn. เย้ยเยาะ, เยาะ, เย้ย, เยาะหยัน
เย้ย (v.) jeer See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe Syn. เย้ยเยาะ, เยาะ, เยาะหยัน
เย้ยเยาะ (v.) jeer See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe Syn. เยาะ, เย้ย, เยาะหยัน
เยาะ (v.) jeer See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe Syn. เย้ยเยาะ, เย้ย, เยาะหยัน
เยาะหยัน (v.) jeer See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe Syn. เย้ยเยาะ, เยาะ, เย้ย
การค่อนขอด (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การเหน็บแนม
การถากถาง (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การค่อนขอด, การเหน็บแนม
การหยัน (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม
การเย้ยหยัน (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม
การเยาะเย้ย (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม
การเหน็บแนม (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(Men shouting and jeering)(ตะโกนชายและพูดเยาะเย้ย)
Two officers in Boston were hacked to death... amid jeering crowds in an attack last night.เจ้าหน้าที่สองนายในบอสตั้นต้องเสียชีวิต จากการเข้าปะทะเมื่อคืน
Other kids jeered at him saying he's too fat,ทุกคนชอบหัวเราะเยอะจอง วุค ว่าเขาอ้วนเกินไป
Who was the star in the 1973 hit-film "Zanjeer"?ใคร คือ ดาราในหนังยอดฮิตปี 1973 เรื่อง "ซานจี"?
In there and turn some of that jeering into cheering?และเปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นคำชมสิ
Thank you, Ser Loras. (Horse neighs) (Crowd jeering)ขอบคุณท่าน เซอร์ลอร์รัส อย่าปล่อยให้เซอร์เกรย์กอร์ ทำร้ายเขา
(AUDIENCE LAUGHING AND JEERING)AUDIENCE หัวเราะและเยาะเย้ย)
[AUDIENCE JEERING](ผู้ฟังที่พูดเยาะเย้ย)

jeer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
[xiū, ㄒㄧㄡ, 咻] call out; jeer
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, 嘲笑] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory)
[chī, ㄔ, 嗤] laugh at; jeer; scoff at; sneer at
起哄[qǐ hòng, ㄑㄧˇ ㄏㄨㄥˋ, 起哄 / 起鬨] to heckle; rowdy jeering; to create a disturbance

jeer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷やかす(P);冷かす[ひやかす, hiyakasu] (v5s) (1) to banter; to make fun of; to jeer at; (2) to cool; to refrigerate; (P)
冷評[れいひょう, reihyou] (n,vs) sarcasm; sneer; jeer
嘲る(P);嘲ける(io)[あざける, azakeru] (v5r,vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P)
囃す[はやす, hayasu] (v5s,vt) to play accompaniment; to jeer at
混ぜっ返す;雑ぜっ返す[まぜっかえす, mazekkaesu] (v5s,vt) (1) (See 混ぜ返す・1) to stir; to mix; (2) (See 混ぜ返す・2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks)
混ぜ返す;雑ぜ返す[まぜかえす, mazekaesu] (v5s,vt) (1) (See 掻き混ぜる) to stir; to mix; (2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks)
野次る;弥次る[やじる, yajiru] (v5r,vt) to jeer (at); to hoot; to boo; to catcall; to heckle
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P)
冷やかし[ひやかし, hiyakashi] (n) jeering; raillery; chaffing; merely asking the price; just looking at goods; window-shopping; browsing
槍(P);鎗;鑓[やり, yari] (n) (1) (abbr) spear; lance; (2) javelin; (3) (See 香車) lance (shogi piece); (4) (arch) jeering; (P)
罵声[ばせい, basei] (n) boos; jeers
野次;弥次[やじ, yaji] (n) hooting; jeering; heckling

jeer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle ; hoot FR: conspuer ; huer ; chahuter
โห่[v.] (hō) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer FR: huer ; conspuer
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool FR: plaisanter
ไยไพ[v.] (yaiphai) EN: jeer at ; deride ; ridicule ; mock ; sneer FR:
หยัน[v.] (yan) EN: jeer FR:
เยาะ[v.] (yǿ) EN: jeer at ; mock ; ridicule ; laugh at FR: se moquer de ; railler ; ridiculiser
เย้ย[v.] (yoēi) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule FR: se moquer ; tourner en dérision
เยาะหยัน[v.] (yǿyan) EN: mock ; jeer (at) ; be sarcastic FR:
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride FR: ridiculiser ; bafouer
เยาะเย้ยถากถาง[v. exp.] (yǿyoēi thāk) EN: ridicule ; satirize ; mock ; jeer at FR:
หะหาย ; หะห้าย[X] (hahāi) EN: [jeering sound] FR:
จีรนันท์[n. prop.] (Jīranan ) EN: Jeeranan FR: Jeeranan
จีรวัฒน์[n. prop.] (Jīrawat) EN: Jeerawat FR: Jeerawat

jeer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hohngelächter {n}scornful laughter; jeering

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jeer
Back to top