ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laughable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laughable*, -laughable-

laughable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laughable (adj.) น่าขัน See also: น่าหัวเราะ Syn. ridiculous, funny
English-Thai: HOPE Dictionary
laughable(ลาฟ'ฟะเบิล) adj. น่าหัวเราะ,น่าเย้ยหยัน., See also: laughableness n. ดูlaughable, Syn. ridiculous
English-Thai: Nontri Dictionary
laughable(adj) น่าหัวเราะ,น่าเยาะเย้ย,น่าเย้ยหยัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think I'm an easy woman, and laughable too, right?ง่ายๆและก็... ไม่มีความสำคัญ
# Your looks are laughable # # Unphotographable # # Yet you're my favorite work of art #หัวเราะได้ # # ไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปเก็บไว้ # # เธอคืองานศิลปะชิ้นโปรดของฉัน # # ไม่มีอะไรเทียบเทียมได้ # # คำพูดที่อ่อนโยน #
It's kind of laughable to interfere in each other's personal life.มันน่าขำที่จะไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่น
You're laughable. Laughable Come on kid..ตลกชะมัดเลย ไม่เอาน่าสาวน้อย
And this laughable pack of lies is nothing but a waste of cheap paper.คำโกหกน่าขันพวกนี้ มันก็แค่เศษกระดาษไร้ค่า
That rascal is really laughable.คนเลวนั้นหรือ.. น่าหัวเราะจริง ๆ
Your boss scares you, but the police are laughable?เจ้านายทำให้คุณรู้สึกเกรงกลัว แต่กับตำรวจคุณรู้สึกขำขันใช่มั้ย
Tch, are shoes that laughable?อ่า... เขาคิดว่ารองเท้าคู่นี้เป็นของเล่นรึไง?
Are they laughable?คิดว่าเป็นของเล่นรึไง?
But isn't quitting your career just because of Internet-bashing a little laughable?แต่คุณจะเลิกอาชีพนักแสดง เพียงเพราะแค่คำวิจารณ์ในอินเตอร์เน็ตหรอคะ?
This is real laughable.นี่มันน่าหัวเราะจริงๆ
Ahjumma, do you find me laughable?ป้า ฉันเป็นตัวตลกสำหรับป้ารึไง?

laughable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
问鼎轻重[wèn dǐng qīng zhòng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 问鼎轻重 / 問鼎輕重] lit. to inquire whether the tripods are light or heavy (成语 saw); a laughable attempt to seize power
好笑[hǎo xiào, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄠˋ, 好笑] laughable; funny; ridiculous

laughable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃんちゃらおかしい[, chancharaokashii] (adj-i) ridiculous; absurd; silly; laughable
人笑わせ[ひとわらわせ, hitowarawase] (adj-na,n) ridiculous; laughable
似非事[えせごと, esegoto] (n) laughable affair; unlaudable affair; something unreliable
ワロス[, warosu] (exp) (sl) laughing (used on BBS, etc.); laughable; LOL
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P)
滑稽[こっけい, kokkei] (adj-na,n) (uk) funny; humorous; humourous; comical; laughable; ridiculous; joking; (P)
笑止[しょうし, shoushi] (adj-na,n) laughable; ridiculous; pitiful; contemptible; absurdity
面白おかしい;面白可笑しい[おもしろおかしい, omoshirookashii] (adj-i) (uk) humorous; humourous; funny; amusing; laughable; hilarious; comical; jocular

laughable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้องแบ๊ว[adj.] (bǿngbaeo) EN: funny ; strange ; queer ; laughable FR:
ขัน[adj.] (khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular ; laughable FR: drôle ; amusant
น่าหัวเราะ[adj.] (nā hūarǿ) EN: funny ; comical ; laughable FR: risible
น่าขัน[adj.] (nā khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; laughable ; comical ; ridiculous FR: drôle ; amusant ; comique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laughable
Back to top