ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comical*, -comical-

comical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comical (adj.) ตลกขบขัน See also: ชวนหัว, น่าขัน, น่าหัวเราะ Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comic, laughable, laughing
comicality (n.) ความขบขัน See also: ความตลก Syn. amusement, humorousness
comically (adv.) อย่างตลกขบขัน Syn. funnily, humorously, humourously
English-Thai: HOPE Dictionary
comical(คอม'มิเคิล) adj. ตลก,ขบขัน,น่าหัวเราะ, See also: comicality n. ดูcomical, Syn. ludicrous
English-Thai: Nontri Dictionary
comical(adj) ขบขัน,น่าหัวเราะ,ตลก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิยายขบขัน (n.) comical story See also: funny story
หัสนิยาย (n.) comical story See also: funny story Syn. นิยายขบขัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when, in fact, you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of "stuff."น่าขันเมื่อเธอคิดว่า ได้เลือกสิ่งที่ทำให้เธอ ไม่ได้อยู่ในวงการแฟชั่น ทั้งที่จริง... เธอกำลังสวมสเวตเตอร์ที่ถูกเลือกให้...
In his comical little brain somewhere, right?สมองส่วนการควบคุมที่ไหนสัดแห่ง นั่นแหละ
He's an overexaggerated smilodon with comical green hair.เขาเป็นไอ้เสือเขี้ยวดาบจอมเว่อร์ ผมสีเขียวอี๋
♪ "But be a comical one." ♪*"แต่มันน่าขันยิ่งกว่า"*
Do you have time to watch Bravo or read a book or buy laces for your incredibly high comical boots.มี เธอมีเวลาดูช่อง Bravo (ช่องเคเบิล) ไหม หรืออ่านหนังสือหรือซื้อผ้าลูกไม้ สำหรับรองเท้าบูททรงสูงเวอร์ดูตลก
I left aside using the construction of comical discourse the way I used to.ทิ้งการใช้โครงสร้างวาทกรรมแบบการ์ตูน แบบที่ฉันเคยใช้
And he, in his comical speech, was fatally seen as ridiculous.และในโลกของตัวการ์ตูน ตัวเขาก็ถูกมองเป็นตัวตลกมากๆ
And it was just so comical. DJ Justice just cuts you down to size.และมันตลกมาก ดีเจรวบรัดตัดความ
Oh man, this guy's really comicalโอ้ ตลกจริงๆ .. เด็กอะไรตลกชะมัด
So much so that in his youth, he took to riding a camel, which was comical.พ่อข้าท่านเก่ง จริงๆนะ สมัยหนุ่มๆ อูฐท่านก็ขี่มาแล้ว อาจฟังดูน่าขัน
You see, I have Nationals over the weekend, and I expect to return with a comically large first place trophy for whichสัปดาห์นี้ ฉันมีแข่งระดับชาติ ฉันว่าจะกลับมาพร้อม ถ้วยรางวัลใบใหญ่
Your name is...how should I say it, very comical.ชื่อของคุณมัน ทำไมผมพูดมัน น่าตลกจัง

comical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, 滑] comical
[huá, ㄏㄨㄚˊ, 滑] comical; cunning; slippery; smooth; surname Hua
滑稽[huá ji, ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧ˙, 滑稽] comical; funny; amusing

comical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お笑い;御笑い[おわらい, owarai] (n) comical (story, song); comic
剽軽者[ひょうきんもの, hyoukinmono] (n) comical person
天明調[てんめいちょう, tenmeichou] (n) (1) (See 天明・2,蕉風) style of haikai or haiku from the Tenmei era (based on a return to the style of Basho); (2) (See 狂歌) style of comical tanka from the Tenmei era (popularized by Oota Nampo)
滑稽諧謔[こっけいかいぎゃく, kokkeikaigyaku] (n) smooth-talking and humorous; with jocose and comical airs
茶番的[ちゃばんてき, chabanteki] (adj-na) farcical; comical
鄙振り;夷曲;夷振り[ひなぶり, hinaburi] (n) (1) appearing rustic; (2) ancient song played at the court; (3) (See 狂歌) comical tanka
コミカル[, komikaru] (adj-na,n) comical; (P)
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P)
滑稽[こっけい, kokkei] (adj-na,n) (uk) funny; humorous; humourous; comical; laughable; ridiculous; joking; (P)
面白おかしい;面白可笑しい[おもしろおかしい, omoshirookashii] (adj-i) (uk) humorous; humourous; funny; amusing; laughable; hilarious; comical; jocular

comical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวนหัว[adj.] (chūanhūa) EN: funny ; amusing ; comical FR: drôle ; amusant
น่าหัวเราะ[adj.] (nā hūarǿ) EN: funny ; comical ; laughable FR: risible
น่าขัน[adj.] (nā khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; laughable ; comical ; ridiculous FR: drôle ; amusant ; comique
นิยายขบขัน[n. exp.] (niyāi khopk) EN: comical story FR:
ตลก[adj.] (talok) EN: funny ; comical ; farcical ; ludicrous FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)
ตลกดี[X] (talok dī) EN: very comical ; funny ; amusing FR: amusant ; marrant (fam.) ; comique
ตลกคะนอง[n. exp.] (talok khanø) EN: crack jokes ; wild comical ; mettlesome joke; savage joke FR:
ตลก ๆ[adj.] (talok-talok) EN: comical FR:

comical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
originell; witzig {adj}funny; comical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comical
Back to top