ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trenchant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trenchant*, -trenchant-

trenchant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trenchant (adj.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างชัดเจน
English-Thai: HOPE Dictionary
trenchant(เทรน'เชินทฺ) adj. แหลมคม,คมกริบ,หลักแหลม,ชัดเจน,เด็ดขาด,ชัดแจ้ง,แข็งขัน., See also: trenchancy n. trenchantly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
trenchant(adj) คม,เด็ดเดี่ยว,แข็งขัน,แหลม,หลักแหลม

trenchant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鞭辟入里[biān pì rù lǐ, ㄅㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧˇ, 鞭辟入里 / 鞭闢入裡] penetrated; trenchant; incisive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trenchant
Back to top