ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

farcical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *farcical*, -farcical-

farcical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
farcical (adj.) น่าเย้ยหยัน See also: น่าหัวเราะ, ไร้สาระจนน่าหัวเราะ Syn. laughable, comical, absurd
English-Thai: HOPE Dictionary
farcical(ฟารฺ'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับละครตลก,น่าหัวเราะ,เหลวไหล, See also: farcicality n. farcicalness n. farcically adv., Syn. absurd ###A. serious
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลก (adj.) farcical See also: comical, amusing, funny Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Overt flattery aside, this extravagant soiree marks not only the beginning of your farcical political career...ชมผมเกินไป งานฟุ้มเฟือยนี้ \ไม่ได้จัดเพื่อฉลอง การเริ่มต้นของอาชีพ\นักการเมืองปลอมๆของคุณ
I'm sorry, but this-- it's-it's farcical.ผมขอโทษ,แต่นี่มัน นี่มันน่าหัวเราะ

farcical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
茶番的[ちゃばんてき, chabanteki] (adj-na) farcical; comical

farcical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตลก[adj.] (talok) EN: funny ; comical ; farcical ; ludicrous FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)

farcical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
possenhaft {adv}farcically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า farcical
Back to top