ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gibe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gibe*, -gibe-

gibe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gibe (vi.) คำพูดเยาะเย้ย See also: คำถากถาง, คำแดกดัน, คำล้อเลียน Syn. mockery, ridicule Ops. praise
gibe (vi.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ Syn. sneer, ridicule
gibe (vt.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ Syn. sneer, ridicule
gibe at (phrv.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, ถากถาง, เสียดสี Syn. jibe at, laugh at
English-Thai: HOPE Dictionary
gibe(ไจบฺ) {gibed,gibing,gibesว vi. เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียด, See also: giber n. gibingly adv., Syn. jibe
English-Thai: Nontri Dictionary
gibe(n) การหัวเราะเยาะ,การเยาะเย้ย,การเสียดสี,การถากถาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไพล (n.) Zingiber cassumunar Roxb (Zingiberaceae)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, yes. Another gibe, another joke at my expense.โอ้ใช่ เยาะเย้ยอีกเรื่องตลกที่ค่าใช้จ่ายของฉันอีก

gibe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オヨギベニハゼ[, oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby
クギベラ[, kugibera] (n) bird wrasse (Gomphosus varius)
クギベラ属[クギベラぞく, kugibera zoku] (n) Gomphosus (genus of marine wrasse in the family Labridae)
ジベレリン;ギベレリン[, jibererin ; gibererin] (n) gibberellin (plant hormone)
擬娩[ぎべん, giben] (n) (obsc) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born)
生姜;生薑;薑[しょうが;ショウガ, shouga ; shouga] (n) (uk) ginger (Zingiber officinale)
茗荷[みょうが, myouga] (n) Japanese ginger (Zingiber mioga)
薑;椒[はじかみ, hajikami] (n) (1) (arch) (esp. 薑) (See 生薑) ginger (Zingiber officinale); (2) (esp. 椒) (See 山椒) Japanese pepper (Zanthoxylum piperitum)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors
ビュー上方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎべくとる, byu-jouhoukouteigibekutoru] view up vector

gibe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่อนแคะ[v.] (khǿnkhae) EN: satirize ; mock ; gibe (at) ; criticize FR:
ขอดค่อน[v.] (khøtkhøn) EN: be sarcastic ; slur ; disparage ; make a slighting remark ; taunt ; gibe (at) ; ridicule FR:
กระแหนะกระแหน[v.] (kranaekrana) EN: gibe (at) ; make gibes ; make fun of ; satirize ; taunt ; deride FR:
กะทือ[n.] (katheū) EN: Zingiber zerumbet FR: Zingiber zerumbet
กะทือพิลาส[n. exp.] (katheū phil) EN: Zingiber spectabile FR: Zingiber spectabile
ขิง[n.] (khing) EN: ginger ; Zingiber FR: gingembre [m] ; Zingiber
ขิงเขาหลวง[n. exp.] (khing khao ) EN: Zingiber newmanii FR: Zingiber newmanii
ขิงกระต่ายใหญ่[n. exp.] (khing kratā) EN: Zingiber pyroglossum FR: Zingiber pyroglossum
ขิงลาร์เซน[n. exp.] (khing lāsēn) EN: Zingiber larsenii FR: Zingiber larsenii
ขิงแป้งเปียก[n. exp.] (khing paēng) EN: Zingiber densissimum FR: Zingiber densissimum
ขิงหยก[n. exp.] (khing) EN: Zingiber olivaceum FR: Zingiber olivaceum
ไพล[n.] (phlai) EN: plai ; Zingiber cassumunar FR:
ตะแลงแกง[n.] (talaēngkaēn) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; execution ground ; place for the execution of criminals ; execution ground FR: échafaud [m] ; potence [f] ; gibet [m]
ว่านหยกอีสาน[n. exp.] (wān yok Īsā) EN: Zingiber junceum FR: Zingiber junceum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gibe
Back to top