ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chaff

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chaff*, -chaff-

chaff ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chaff (n.) แกลบ See also: เปลือกข้าว
chaff (n.) ฟาง Syn. straw
chaff (n.) เศษของไม่มีค่า Syn. refuse
chaff (n.) การหยอกล้อ See also: การเล่นหัว, การล้อเล่น Syn. teasing, raillery
chaff (vt.) หยอกล้อ See also: เล่นหัว, ล้อเล่น Syn. mock, tease
chaffer (vi.) พูดเรื่อยเปื่อย See also: พูดไม่หยุด
chaffinch (n.) นกชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กพบทางยุโรป
English-Thai: HOPE Dictionary
chaff(ชาฟ,แชฟ) -vt.,vi. ล้อ,หยอกล้อ -n. การหยอกล้อ,การล้อ,แกลบ,ฟางข้าว,ของไม่มีค่า,ขยะ
chaffer(ชาฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) ต่อราคา,ต่อรองราคา,คุย,แลกเปลี่ยนของ, See also: chafferer n.
chaffy(ชาฟ'ฟี) adj. มีแกลบมาก,มีลักษณะเป็นแกลบ,ไร้ค่า,ใช้การไม่ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
chaff(n) ฟางข้าว,แกลบ,การล้อเลียน,การหยอกล้อ,คำเยาะเย้ย
chaffer(vi) ต่อรองราคา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chaffเกล็ดบาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chaffyคล้ายเกล็ดบาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปลือกข้าว (n.) chaff See also: husk, paddy husk
แกลบ (n.) chaff See also: husk, paddy husk Syn. เปลือกข้าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And make no mistake about it, there shall be far more chaff than wheat.ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น สุดท้ายก็จะเหลือมนุษย์เพียงหยิบมือ
I mean, she cuffed me, I had chaffing on my wrists.ผมหมายถึง, เธอใส่กุญแจมือผม ข้อมือผมถลอก
No. great, great. you know, Separate the wheat from the chaff; that's perfect.เยี่ยมมาก แยกกรวดออกจากเพชร
And, implacably, he will thresh out his harvest until the wheat is separated from the chaff, the righteous from the sinner.พระเจ้าต้องการเก็บเกี่ยว ข้าวสารจะต้องแยกออกจากแกลบ เช่นแยกนักบุญออกจากคนบาป
Ah, should I just be her chaffeur?ฉันควรไปสมัครเป็นคนขับรถให้เธอดีไหม
I got another call from Professor Schaffer about the associate Dean position in New Orleans.ผมได้รับโทรศัพท์จากศาสตราจารย์ Schaffer เกี่ยวกับตำแหน่งรองคณบดีในนิวออร์ลี
Well, he's talked to Schaffer by now and turned him down.อืม, เขาพูดคุยกับ Schaffer ตอนนี้และหันเขากลับไป
Maybe Chaff. Just those three.อาจจะเป็น ชาฟฟ์ เป็น 3 คนพอดี
And then, later, WICKED comes in... they separate the wheat from the chaff.แล้วต่อมาพวก วิค เข้ามา... พวกเขาแยกพวกมีภูมิจากพวกปกติ

chaff ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秕糠[bǐ kāng, ㄅㄧˇ ㄎㄤ, 秕糠] chaff; worthless stuff

chaff ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャフ[, chafu] (n) chaff
牛膝[いのこずち, inokozuchi] (n) Japanese chaff flower (Achyranthes japonica)
蕎麦殻;そば殻[そばがら, sobagara] (n) buckwheat chaff
冷やかし[ひやかし, hiyakashi] (n) jeering; raillery; chaffing; merely asking the price; just looking at goods; window-shopping; browsing
括り枕;括枕(io)[くくりまくら, kukurimakura] (n) pillow stuffed with buckwheat chaff, rice husks or similar material
揶揄う[からかう, karakau] (v5u) (uk) to ridicule; to tease; to mock; to chaff; to razz; to banter with; to make fun of; to poke fun at; to make cracks about; (P)
殻(P);骸[から, kara] (n) shell; husk; hull; pod; chaff; (P)
粗;荒[あら, ara] (n) (1) leftovers (after filleting a fish); (2) rice chaff; (3) flaw (esp. of a person); (pref) (4) rough; roughly; (5) crude; raw; natural; wild
頭青花鶏[ずあおあとり;ズアオアトリ, zuaoatori ; zuaoatori] (n) (uk) chaffinch (Fringilla coelebs)

chaff ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กากข้าว[n.] (kākkhāo) EN: chaff ; paddy mixed in with milled rice FR:
แกลบ[n.] (klaēp) EN: paddy husk ; rice husk ; husk ; chaff FR: balle de riz [f] ; menue paille [f]
สัพยอก[v.] (sapphayøk) EN: banter ; chaff ; josh ; kid ; rag ; razz ; rib FR: taquiner ; cajoler
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride FR: ridiculiser ; bafouer
นกจาบปีกอ่อนหัวเทาอกชมพู[n. exp.] (nok jāppīk-) EN: Chaffinch FR: Pinson des arbres [m] ; Pinson commun [m] ; Gros-bec pinson [m]
หญ้าพันงู[n.] (yāphanngū) EN: chaff-flower ; Amaranthaceae FR:
หญ้าพันงูขาว[n. exp.] (yāphanngū k) EN: prickly chaff-flower ; rough-chaffed flower ; washerman's plant FR:

chaff ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Beschaffungswert {m}; Anschaffungswert
Artefakt {n}; vom Menschen geschaffenes Objektartefact; artifact [Am.]
Zensur {f} | Zensur der Presse | der Zensur unterliegen | Zensur abschaffen | der Zensur zum Opfer fallencensorship | press censorship; censorship of the press | to be subject to censorship | to abolish censorship | to fall victim to the censors
Klarheit {f} | Klarheit schaffenclarification | to provide clarification
Zustand {m}; Beschaffenheit
Anschaffungswert {m} | zum Anschaffungswertcost value | at cost
Kulturschaffende {m,f}; Kulturschaffendercreative artist
Erschaffer {m}; Erschafferin
Vorteil {m} | jdm. einen Vorteil verschaffenedge | to give someone an edge
Einrichtung {f}; Schaffung
Herstellung {f}; Schaffung
Natur {f}; Beschaffenheit
Respekt {m} (vor) | Respekt haben vor | großen Respekt haben vor | bei allem Respekt | sich bei jdm. Respekt verschaffenrespect (for) | to respect | to have great respect for | with all due respect | to teach someone to respect one
Schafsfell {n}; Schaffell

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chaff
Back to top