ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อบ*, -อบ-

อบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อบ (v.) be stuffy See also: be sultry, be sweltering, be stifling Syn. อบอ้าว Ops. โล่งสบาย
อบ (v.) perfume See also: scent, fumigate, fume
อบ (v.) bake See also: roast, broil, cook in an oven
อบรม (v.) train See also: drill, tutor, coach
อบรม (v.) teach See also: instruct, coach, educate, guide Syn. อบรมบ่มนิสัย, บ่มนิสัย
อบรมบ่มนิสัย (v.) teach See also: instruct, coach, educate, guide Syn. อบรม, บ่มนิสัย
อบรมสั่งสอน (v.) instruct See also: teach, educate, direct, give guidance Syn. อบรม, สั่งสอน, อบรมบ่มนิสัย, ขัดเกลา
อบรมเลี้ยงดู (v.) nurture See also: care, educate, support Syn. เลี้ยงดู
อบอวล (v.) be full of perfume See also: be full of aroma Syn. ตลบ, ฟุ้ง, หอมตลบ
อบอวล (v.) spread See also: scatter, disperse, diffuse Syn. ฟุ้ง
อบอวล (adv.) fragrantly See also: strongly scented
อบอ้าว (v.) be stuffy See also: be sultry, be sweltering, be stifling Ops. โล่งสบาย
อบอ้าว (adj.) leeward Ops. โปร่ง
อบอุ่น (v.) be pleasantly warm See also: be warm as toast Syn. อุ่นสบาย
อบอุ่น (adj.) warm See also: genial, friendly, good-natured
อบอุ่นใจ (v.) feel comforted See also: feel hearty, feel warm Ops. ว้าเหว่
อบายมุข (n.) all vices See also: allurements which lead to ruin
อบายมุข (n.) all vices See also: allurements which lead to ruin
อบไอน้ำ (v.) go to a sauna See also: go to a steam bath
อบไอน้ำ (v.) go to a sauna See also: go to a steam bath
English-Thai: HOPE Dictionary
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a-z testabbr. both ear ascheim -Zondex test (เป็นการทดสอบการตั้งครรภ์)
ab(ออบ) n. เดือนที่สิบเอ็ดของปฏิทินยิว abbr. antibody,abortion
abaci(แอบ' บะไซ) n. พหูพจน์ของ abacus
abacus(แอบ'บะเคิส, อะแบค'เคิส) (pl. abacuses, abaci) ลูกคิด, Syn. counting board)
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
abbacy(แอบ' บะซี) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
abbau(แอบ'โบ) ผลิตผลของการเผาผลาญ
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abbeville(แอบ' บีวิล) n. ชื่อเมืองในฝรั่งตอนเหนือ (a town)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
abbot(แอบ' เบิท) n. อธิการวัด, เจ้าอาวาส
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt.,vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abdominous(แอบคอม' มินัส) adj. ซึ่งมีพุงใหญ่ (potbellied)
abduce(แอบดูส) vt. ลักพา, นำหนี (abduct)
abducent(แอบดู' เซนท) adj. ดึงออก, ซึ่งลักพา (abducting)
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
abextra(แอบเอค' ซทรา) (ลาติน) จากข้างนอก
abfarad(แอบแฟ' แรด) n. หน่วยความจุไฟฟ้าซึ่งเป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาทีและมีค่าเท่ากับ 109 farads
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
ablactation(แอบแลคเท' เชิน) n. การหยุดนม
ablate(แอบ' เลท) vt.,vi. ระเหยไป, ละลายหายไป,ขจัดออก-ablation n. -ablative adj.
ablegate(แอบ' ลิเดท) n. ผู้แทนของโป๊ป
ablution(แอบลู' เชิน) n. การชำระล้าง,การลงสรง, Syn. bathing,bath, washing
abmho(แอบ' โบ) n., (pl. -mhos) หน่วยการนำไฟฟ้า (เซนติเมตร/กรัม/วินาที) ซึ่งมีค่าเท่า 109 mhos (เซนติเมตร/กรัม/วินาที)
English-Thai: Nontri Dictionary
about(adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
adventurous(adj) ชอบผจญภัย,ชอบเสี่ยงภัย
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
bag(n) ถุง,กระสอบ,กระเป๋าถือ,ย่าม
agglutinate(vi) รวมกัน,เกาะติดกัน,ประกอบกัน
airship(n) เรือเหาะ,เรือบิน
alkaline(adj) เกี่ยวกับด่าง,เป็นด่าง,ประกอบด้วยด่าง
almost(adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ
aluminous(adj) ประกอบด้วยอลูมิเนียม
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
perambulate(vt) เดินสำรวจ,เดินตรวจ,เดินรอบ
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้
anniversary(n) วันครบรอบปี
annotate(vt) บันทึกหมายเหตุ,ทำหมายเหตุประกอบ,อธิบาย
annotation(n) หมายเหตุ,คำอธิบายประกอบ
answer(n) คำตอบ,ผลลัพธ์,คำแก้ตัว
answerable(adj) รับผิดชอบ,ที่แก้ได้,ที่ตอบได้
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า,รู้สึกขอบคุณ
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
appurtenance(n) ส่วนประกอบ,การต่อเนื่อง
aqueous(adj) เกี่ยวกับน้ำ,ที่มีน้ำ,ประกอบด้วยน้ำ
architrave(n) ขอบประตู,ขอบหน้าต่าง
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง
armful(adj) เต็มแขน,เต็มหอบ,เต็มมือ
around(adj) รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ
arrogate(vt) ยึดครอง,ถือสิทธิ์,แอบอ้างสิทธิ์,เหมาเอาว่า,ทึกทัก
arson(n) การลอบวางเพลิง
ARTESIAN artesian well(n) บ่อบาดาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Abbe refractometerมาตรดรรชนีหักเหแอบเบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ABDC (after bottom dead center)อบีดีซี (หลังศูนย์ตายล่าง) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abducent nerveประสาทแอบดิวเซนต์, ประสาทสมองเส้นที่ ๖ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
act, enablingกฎหมายมอบอำนาจพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ABS (antilock brake system)อบีเอส (ระบบเบรกกันล้อล็อก) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse๑. ดูหมิ่น๒. หยาบหยาม๓. กระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง๔. ใช้อำนาจโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acellular cementumเคลือบรากฟันไร้เซลล์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
achievement testการทดสอบสัมฤทธิภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acidophil; acidophile๑. สิ่งติดสีกรด๒. เซลล์ต่อมใต้สมองติดสีกรด๓. สิ่งมีชีวิตเจริญดีในภาวะกรด๔. -ติดสีกรด, -ชอบกรด [มีความหมายเหมือนกับ acidophilic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acknowledgementการตอบรับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adoption๑. การรับข้อเสนอ, การมีมติเห็นชอบ๒. การรับบุตรบุญธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affect๑. อารมณ์แสดงออก๒. มีอิทธิพลเหนือ๓. ชอบ๔. แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affection๑. ความชอบ, ความรัก๒. สภาพเป็นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agoraphiliaอาการชอบที่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
almost everywhereเกือบทุกแห่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ambientโดยรอบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
anesthetic; anaestheticยาระงับความรู้สึก [ศัพท์ที่มีคำ anesthetic ประกอบ ดูที่ anaesthetic,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
annotationความเห็นประกอบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
answered signalสัญญาณตอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apocryphaฉบับเคลือบแคลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
aptitude testการทดสอบความถนัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arcus juvenilis; embryotoxon, anteriorเส้นขอบกระจกตาวัยเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsonการลอบวางเพลิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arsonistผู้ลอบวางเพลิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assassinผู้ลอบสังหาร, ผู้สังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assassinationการลอบสังหาร, การสังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assayการสอบปริมาณ, การสอบศักยภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
at largeอย่างเต็มที่, ไม่มีขอบเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ATE (automatic test equipment)เอทีอี (เครื่องทดสอบอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
attendant circumstancesพฤติการณ์ประกอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorneyผู้รับมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auditอบบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aventurine glazeการเคลือบเกล็ดประกาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bacterial endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบเหตุแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
baileeผู้รับมอบการครอบครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bargain and saleสัญญาซื้อขายที่ดิน (ที่ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าครอบครองได้เลย) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bend specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
besettingการเฝ้าติดตามบุคคลโดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย(เพื่อบีบบังคับให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการบางอย่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bioassayการสอบปริมาณโดยชีววิธี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cinnamonอบเชย [TU Subject Heading]
Incubateอบ, บ่ม [การแพทย์]
Temptationอบายมุข [TU Subject Heading]
Abducens Nerveประสาทสมองเส้นที่ 6, เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6, ประสาทที่ 6, ประสาทแอบดูเซนส์, ประสาทสมองคู่ที่ 6, ประสาทสมองส่วนที่ 6, ประสาทสมองที่หก [การแพทย์]
ABO Blood Groupหมู่เลือดเอบีโอ [การแพทย์]
ABS อบีเอส alkyl benzene sulfonate (เอบีเอส ) หมายถึง สารที่ใช้ในการผลิตสารซักฟอก ย่อยสลายในแบบชีววิทยาได้ยาก [สิ่งแวดล้อม]
Abscissaอบซิสซา, แกนนอน [การแพทย์]
Accelerate Testsการทดสอบแบบเร่ง [การแพทย์]
Accessoryชิ้นส่วนประกอบ [การบัญชี]
Accompanying materialวัสดุประกอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Aeolian Deposit ; Eolian Deposit สิ่งทับถมลมพา ทรายหรือดินละเอียดที่ลมหอบเอามาทับถม อย่างเช่นเนินทรายที่มักพบอยู่ทั่วไปตามหาดทรายหรือทะเลทราย [สิ่งแวดล้อม]
Affinity สัมพรรคภาพ การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น ในระบบแลกเปลี่ยนประจุ เรซินบางชนิด ชอบ Ca++ มากกว่า Na+ ถือว่ามี affinity กับ Ca++ มากกว่ากับ Na+ [สิ่งแวดล้อม]
Agammaglobulinemiaอะแกมมาโกลบูลินนีเมีย, แกมมาโกลบูลินในเลือดต่ำ, แกมมาโกลบูลินพร่องในเลือด, อแกมมาโกลบูลินนีเมีย, ไม่มีแกมม่ากลอบบูลินในโลหิต [การแพทย์]
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต
Aircraft carriersเรือบรรทุกเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Airline passenger security screeningการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารสายการบิน [TU Subject Heading]
albuminอัลบูมิน, สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
algebraic functionฟังก์ชันพีชคณิต, ฟังก์ชันที่ค่าของฟังก์ชัน เขียนในรูปสัญลักษณ์ทางพืชคณิต ที่ประกอบด้วยค่าคงตัว ตัวแปร และเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร กรณฑ์ กำลัง เช่น y = 2x + 1 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Algolagniaพวกชอบทรมาน [การแพทย์]
Aliphatic อะลิฟาทิก สารประกอบอินทรีย์ซึ่งอะตอมของคาร์บอนมีโครง สร้างแบบลูกโซ่เปิด ประกอบด้วยพาราฟิน โอเลฟิน และ อะเซทิลีนไฮโดรคาร์บอนและอนุมูล [สิ่งแวดล้อม]
alkaloidแอลคาลอยด์, สารอินทรีย์ที่ได้จากพืช มีสมบัติเป็นเบส ในโมเลกุลจะประกอบด้วยธาตไนดตรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม แอลคาลอยด์มีหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในใบยาสูบ มอร์ฟิน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในฝิ่น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
altimeterมาตรระดับความสูง, เครื่องมือวัดความสูงสำหรับใช้ในเครื่องบินเพื่อบอกระดับความสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alveolar Boneกระดูกเบ้าฟัน, กระดูกอัลวีโอล่า, กระดูกรอบๆรากฟัน, กระดูกขากรรไกร [การแพทย์]
Desquamativeเยื่อบุลอกหลุด [การแพทย์]
Ambient dose equivalentปริมาณรังสีสมมูลโดยรอบ, ปริมาณรังสีสมมูลที่อ้างอิงกับทรงกลมไอซีอาร์ยู ใช้ในการปรับเทียบปริมาณรังสียังผลของเครื่องมือตรวจวัดรังสี (ดู ICRU sphere ประกอบ)
Amboceptorsเคลือบเม็ดเลือดแดงไว้ด้วยแอนติบอดีย์ [การแพทย์]
Amenorrheaการขาดประจำเดือน; ระดู, การไม่มี; อะมีโนเรีย; ภาวะไม่มีระดู; ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์; ประจำเดือนหยุดหายไป; ไม่มีประจำเดือน; การไม่มีเลือดระดู; การไม่มีระดู; การไม่มีประจำเดือน; ขาดประจำเดือน; ขาดระดู; ไม่มีรอบเดือน [การแพทย์]
amineเอมีน, สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลเกิดจากหมู่ไฮโดรคาร์บอนแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุลของแอมโมเนียเพียงหนึ่ง สอง หรือ ทั้งสามอะตอมก็ได้ เช่น อะนิลีน C6H5NH2 ไดเมทิลอามีน(CH3)2NH เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anal Sphincterกล้ามเนื้อหูรูดทวาร, หูรูดของทวารหนัก, กล้ามเนื้อหูรูดรอบทวารหนัก, หูรูดทวารหนัก [การแพทย์]
Ancestor worshipการนับถือบรรพบุรุษ [TU Subject Heading]
Anconeusกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอก [การแพทย์]
Andalusite แอนดาลูไซต์ แหล่ง - พบตามหินแปรที่ถูกเปลี่ยนโดยหินแกรนิต พบตามหินดาน (Bed rock) ของเหมืองลานแร่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ประโยชน์ - ใช้ทำพวกเครื่องเคลือบได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ ชนิดที่โปร่งใสทำเป็นรัตนชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Anergyกลุ่มที่ไม่ตอบสนองเลย, เสียไป, ปฏิกิริยาเป็นลบ [การแพทย์]
Animated film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bake (vt.) อบ
griddle (vt.) อบ / ปิ้งด้วยกระทะแบน
fumigate (vt.) อบควัน See also: รมควัน
discipline (vt.) อบรม See also: ฝึกฝน Syn. train, coach, tutor
train (vi.) อบรม See also: ฝึกหัด, ฝึกฝน
lecture for (phrv.) อบรมสั่งสอน See also: ตำหนิ (อย่างยาวนาน)
stuffy (adj.) อบอ้าว See also: อากาศไม่ถ่ายเท Syn. airless, unventilated
unventilated (adj.) อบอ้าว See also: อากาศไม่ถ่ายเท Syn. airless
tepid (adj.) อบอุ่นพอควร Syn. warm, temperate
snug (adj.) อบอุ่นและน่าสบาย See also: สบาย Syn. comfortable
cosy (adj.) อบอุ่นและสะดวกสบาย Syn. snug
cozy (adj.) อบอุ่นและสะดวกสบาย
heimish (adj.) อบอุ่นและเป็นมิตร (คำไม่เป็นทางการ)
comfortable (adj.) อบอุ่นใจ See also: สุขสบายใจ, ผาสุก Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug Ops. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
enjoying (adj.) อบอุ่นใจ See also: สุขสบายใจ, ผาสุก Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug Ops. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
homey (adj.) อบอุ่นใจ See also: สุขสบายใจ, ผาสุก Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homy, snug Ops. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
homy (adj.) อบอุ่นใจ See also: สุขสบายใจ, ผาสุก Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, snug Ops. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
soothed (adj.) อบอุ่นใจ See also: สุขสบายใจ, ผาสุก Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug Ops. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
cinnamon (n.) อบเชย (ซินนามอน)
sauna (vi.) อบไอน้ำ See also: ทำเซาว์น่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's warmอบอุ่น ชุ่มชื้น มีลมแรง
He disliked her at first glanceเขาไม่ชอบเธอตั้งแต่แรกเห็น
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
Thank you for having usอบคุณที่ต้อนรับเรา
Do you like travelling?คุณชอบการเดินทางท่องเที่ยวไหม
Yes, I like it a great dealใช่ฉันชอบมันมากเลยทีเดียว
He is the youngest in the familyเขาอายุน้อยที่สุดในครอบครัว
They'll have a party for their 10th wedding anniversaryพวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
I like listening to pop musicฉันชอบฟังเพลงป๊อบ
It's been a whole year since I last saw youเกือบปีแล้วนับจากที่ฉันเจอคุณล่าสุด
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
Thanks for your encouragementอบคุณสำหรับกำลังใจของคุณ
What's your favorite dish?อาหารจานไหนที่คุณชอบ
Thank you for directionsอบคุณที่บอกทาง
I cooked breakfast for the familyฉันทำอาหารเช้าให้ครอบครัว
How did you like it?คุณชอบมันยังไงบ้าง
Thank you for being hereอบคุณที่มาที่นี่
I'm glad you enjoyed itฉันดีใจที่คุณชอบมัน
I'm glad you like themฉันดีใจที่คุณชอบมัน
They're not that good, but I'm glad you like themมันไม่ได้ดีอย่างนั้นหรอก แต่ฉันก็ดีใจที่คุณชอบพวกมัน
Thank you for inviting me to teaอบคุณที่เชิญฉันมาดื่มชา
Thank you, that's very kindอบคุณ คุณช่างใจดีมากๆ
I've almost finished the preparations for…ฉันเตรียมการเกี่ยวกับ...เกือบจะเสร็จแล้ว
I love sharing this with youฉันชอบแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ
I like a challengeฉันชอบความท้าทาย
You'd better answer me right nowคุณควรจะตอบคำถามฉันตอนนี้
Is she warm enough?เธออบอุ่นพอไหม
She loves to hear your storiesเธอชอบฟังเรื่องของคุณ
You know what I like about you?คุณรู้ไหมว่าฉันชอบอะไรเกี่ยวกับคุณ
Most of the time you are selfish and irresponsibleคุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
I would really hate to do thatฉันไม่ชอบที่จะทำอย่างนั้นจริงๆ
I like to take my dog for walksฉันชอบที่จะพาสุนัขของฉันไปเดินเล่น
I prefer dogs to cats because…ฉันชอบสุนัขมากกว่าแมวเพราะว่า
I like the experience of being in…ฉันชอบประสบการณ์ที่ได้อยู่ใน...
I prefer to watch movies in a cinemaฉันชอบดูหนังในโรงภาพยนตร์มากกว่า
I've lived in very big cities for most of my lifeฉันอาศัยอยู่ในเมืองที่ใหญ่มากมาเกือบตลอดชีวิต
She likes to keep the house very cleanเธอชอบรักษาบ้านเรือนให้สะอาดเป็นอย่างมาก
I dress the way I likeฉันแต่งตัวในแบบที่ฉันชอบ
I love the nature around thereฉันชอบธรรมชาติแถวนั้น
I really enjoy the people thereฉันชอบคนที่นั่นจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here it is Heran Erotic Massage...อ่ะนี่ไง / Heran อาบ อบ นวด...
He had a chain of dry cleaning stores.เขามีสายงานธุรกิจซัก อบ รีด
I'd be baking you fucking cookies all day and shit.อบคุ๊กกี้ให้ทั้งวันด้วยนะเว้ย อะไรเทือกนั้น..
Thank you for calling autostar,dr... gudat?อบคุณค่ะที่โทรหาเราออโต้สตาร์ ดร...
The patty... cook it so that it's delicious?อบบบ.. ทำให้มันอร่อยแล้วก็ดี?
Management training in Tulsa.อบรมการจัดการใน ทัลซ่า
Exercise self-disciple and cleanse your mindอบรมศิษย์ของท่าน ให้เข้าใจในเรื่องนี้ด้วย
Abruzzi, I need you to hire me a P.I.อบรูซซี่ ฉันอยากให้นายรับฉันทำงาน อ.น.
Is my goose cooked?อบห่านเรียบร้อยหรือยัง
Reeks of desperation.It's a deal breaker.Trust me.อบอวลไปด้วยความสิ้นหวัง ข้อตกลงของคนที่เลิกกัน เชื่อผม
Warm heart, big, goofy smile, his whole life ahead of him.อบอุ่น ใจดี มีรอยยิ้มสดใส ชีวิตทั้งหมดของเขา
Overwhelming, isn't it?อบอุ่นดีนะ, ว่ามั้ย ?
Even warmer than the sun.อบอุ่นยิ่งกว่าแสงจากดวงอาทิตย์
I mean, you see her a lot, right?อบอุ่นเหมือนบ้าน อย่าง อเล็กซ์? ชั้นหมายถึง คุณก้เจออเล็กซ์ ออกบ่อยนิ
Humble? It's bloody filthy!อบอุ่นเหรอ สกปรกจะตาย
Abara, your director.อบาร่า ผู้อำนวยการของคุณไง
Abara wants to messenger you something right away.อบาร่าจะให้ฉันส่ง อะไรบางอย่างไปให้คุณเดี๋ยวนี้เลย
Being a father is who I am. Don't take that away.อบ่าเอาสิ่งนั้นไปจากผม
Abigail I'd like you to give the support group another chance.อบิเกล ฉันอยากให้เธอลองเข้ากลุ่มสนับสนุนดูอีกครั้งนะ
Abigail, this is Dr Lecter.อบิเกล นี่คือดร.เล็กเตอร์
I believe it's time for you to make a date with your new boyfriend.อบิเกล ผมว่าถึงเวลาที่คุณจะนัดกับกิ๊กใหม่แล้ว
Abigail, we've been through a traumatic event, and no one more traumatized than you, Abigail, but we went through it together.อบิเกล พวกเราเคยผ่านพ้น เหตุการณ์บอบช้ำทางจิตใจ และไม่มีใครต้องมาบอบช้ำทางจิตใจเพิ่มขึ้นอีก มากไปกว่าตัวคุณ อบิเกล แต่พวกเราก็ได้ผ่านพ้นมันมาด้วยกันแล้ว
Abigail, there's someone here.อบิเกล มีคนอยู่ที่นี่
Abigail Williams, a little witch who put Salem on the map.อบิเกล วิลเลี่ยม แม่มดน้อยผู้ตั้งซาเล็มบนแผนที่
Abigail Hobbs doesn't have anyone.อบิเกล ฮ็อบส์ ไมเหลือใครเเล้ว
So Abigail Hobbs wants to go home.อบิเกล ฮอบส์ต้องการกลับบ้าน
Abigail Hobbs is a success for you.อบิเกล ฮอบส์ถือว่าเป็น ความสำเร็จสำหรับคุณนะ
Abigail Hobbs may be the only person who knows the truth.อบิเกล ฮอบส์อาจะเป็นแค่คนเดียวที่รู้ความจริง
Abigail Hobbs is a suspect?อบิเกล ฮอบส์เป็นผู้ต้องสงสัยหรือ
Abigail Hobbs is damaged.อบิเกล ฮอปส์ถูกประทุษร้าย มีอะไรบางอย่าง
Abigail Hobbs may be the only person who knows the truth.อบิเกล ฮอปส์อาจจะเป็นคนเดียวเท่านั้น ที่รู้ความจริง
Abigail, what happened to me?อบิเกล เกิดอะไรขึ้นกับข้า
Abigail, he may have been contacted by another killer.อบิเกล เขาอาจจะได้รับการติดต่อ จากฆาตกรอีกคนหนึ่ง
Abigail, we wanted you to come home to help you leave home behind.อบิเกล เราอยากให้เธอกลับบ้าน เพื่อที่จะช่วยให้เธอทิ้งบ้านไว้ข้างหลัง
Abigail, just because I answer a question quickly doesn't make it wrong.อบิเกล แค่เพราะผมตอบคำถามเร็ว ไม่ได้หมายความว่าผมผิด
Abigail, would you like to come with me, please?อบิเกล ได้โปรด มากับผมได้ไหม ?
Not somebody.อบิเกลบอกว่าเขาถามว่าเธอเป็นคนช่วยพ่อ
Abigail has the Pascal on her right now.อบิเกลมีพาสเคลอยู่กับเธอตอนนี้ครับ
Why would he do it? Abigail I.D.'d him at the museum.อบิเกลรู้จักเขาตอนเจอกันครั้งก่อน
Abigail sent something to Jake?อบิเกลส่งของมาให้เจคหรือ

อบ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage
取り巻く[とりまく, torimaku] Thai: ล้อมรอบ English: to circle
問答[もんどう, mondou] Thai: ถามตอบ English: questions and answers
囲む[かこむ, kakomu] Thai: ล้อมรอบ English: to surround
奉る[たてまつる, tatematsuru] Thai: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า) English: to offer
好む[このむ, konomu] Thai: ชอบ English: to like
好む[このむ, konomu] Thai: ชอบมากกว่า
嫌う[きらう, kirau] Thai: ไม่ชอบ English: to dislike
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation
対話[たいわ, taiwa] Thai: การสนทนาพูดตอบโต้ English: interactive
引責[いんせき, inseki] Thai: รับผิดชอบ English: taking responsibility (vs)
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอบคุณ English: Thank you
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)
検査[けんさ, kensa] Thai: การทดสอบ English: examination
滑る[すべる, suberu] Thai: พลาด(สอบตก) English: to fail
潜む[ひそむ, hisomu] Thai: แอบซ่อนอยู่ English: to be hidden
潜む[ひそむ, hisomu] Thai: แอบแฝงอยู่ภายใน English: to lie dormant
焼く[やく, yaku] Thai: อบ
独占[どくせん, dokusen] Thai: ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: สมัคร(สอบ) English: subscription
確認[かくにん, kakunin] Thai: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ English: affirmation
社名[しゃめい, shamei] Thai: ชื่อบริษัท
組み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: ประกอบไปด้วย English: to include
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
総合[そうごう, sougou] Thai: ประกอบด้วยหลายส่วน English: synthesis (vs)
落ちる[おちる, ochiru] Thai: สอบตก English: to fail (e.g. exam)
見上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
試す[ためす, tamesu] Thai: ทดสอบ English: to test
詰め[つめ, tsume] Thai: การอัดหรือบรรจุในภาชนะให้เต็ม English: packing
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การตรวจสอบ English: examination
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การสอบสวน English: inquiry
隠る[かくれる, kakureru] Thai: แอบซ่อน English: to conceal oneself

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อบ
Back to top