ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tutor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tutor*, -tutor-

tutor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tutor (n.) ครูพิเศษ See also: ครูสอน, ครูรับจ้างสอนพิเศษ
tutor (vt.) ดูแล See also: พิทักษ์, ปกครอง
tutor (vi.) สอนพิเศษ See also: กวดวิชา, สอน
tutorial (n.) โปรแกรมการสอนในคอมพิวเตอร์
tutorial (n.) การเรียนพิเศษ
tutorial (adj.) เกี่ยวกับผู้สอน
tutoring (n.) การฝึกสอน Syn. training, education
English-Thai: HOPE Dictionary
tutor(ทู'เทอะ) n.,vt.,vi. (ทำหน้าที่) ครูสอน,ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อนุบาล, See also: tutorship n.
tutorial(ทิวทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับtutor
English-Thai: Nontri Dictionary
tutor(n) ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล,พี่เลี้ยง
tutorial(adj) เกี่ยวกับการสอน,เกี่ยวกับการกวดวิชา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tutors and tutoringผู้สอนพิเศษและการกวดวิชา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวดวิชา (v.) tutor See also: cram, coach Syn. ติว
สอนพิเศษ (v.) tutor See also: give extra classes, give tuition
สอนพิเศษ (v.) tutor See also: give extra classes, give tuition
โรงเรียนกวดวิชา (n.) tutorial school
ทายาทโดยธรรม (n.) statutory heir See also: heir at law
เรียนพิเศษ (v.) take extra tutorial class
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The tutor ofAchilles?ครูสอนพิเศษของจุดอ่อน? หึ, หึ นั่นเป็นที่น่าสนใจมาก
Please convey to His Excellency that my purpose here is as tutor to the king's son and it is not necessary to ask personal questions.ขอประทานอภัยค่ะ ดิฉันมาที่นี่ในฐานะ ครู ผู้สอนหนังสือให้กับพระโอรสของพระมหากษัตริย์ และไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องมาตอบคำถามผู้ใด
Saturdays, you'll tutor students at our sister school.วันเสาร์ คุณต้องเป็นครูสอนพิเศษให้เด็ก ๆ ที่โรงเรียนในเครือของเรา
And for fun, you tutor on weekends and hang out with the Stars and Planets kids.และเพื่อความสนุก เธอเลยเป็นติวเตอร์วันเสาร์อาทิตย์ และไปเดินเล่นมองท้องฟ้ากับพวกเด็กๆ
I got you another tutor job.ฉันหางานสอนพิเศษใหม่ให้แกได้แล้วนะ
Is this your tutor uniform?นี่คือเครื่องแบบสอนพิเศษของเธอหรือ?
When I tutor him, I imagine ripping his guts out and letting it rot.เมื่อลูกสอนเค้า ลูกอยากจะลากไส้เค้าออกมา แล้วปล่อยให้มันเน่าเฟะ
Just tutor him well. Got it?สอนเค้าดี ๆ ล่ะ เข้าใจไหม?
Then you think a tutor can do magic?แล้วเธอคิดว่า ครูสอนพิเศษสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ได้รึไง?
Does Kim Ji-hoon's tutor live here by any chance?มีครูของ คิม จีฮุน ที่นี่หรือเปล่า?
Are you Kim Ji-hoon's tutor by any chance?เธอคือครูของ คิม จีฮุนใช่ไหม?
Your job was to tutor him, not seduce him.งานของเธอคือสอนเค้า\ไม่ใช่ยั่วยวนเค้า

tutor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教程[jiào chéng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄥˊ, 教程] lecture course; teaching module at university; tutorial; textbook; course of study
法定[fǎ dìng, ㄈㄚˇ ㄉㄧㄥˋ, 法定] legal; statutory; rightful
束脩[shù xiū, ㄕㄨˋ ㄒㄧㄡ, 束脩] payment for private tutor
[shú, ㄕㄨˊ, 塾] private tutorage
[Fù, ㄈㄨˋ, 傅] tutor; surname Fu
家庭教师[jiā tíng jiào shī, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ ㄕ, 家庭教师 / 家庭教師] tutor
导师[dǎo shī, ㄉㄠˇ ㄕ, 导师 / 導師] tutor; teacher; academic advisor
指导课[zhǐ dǎo kè, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄎㄜˋ, 指导课 / 指導課] tutorial; period of tuition for one or two students
辅导人[fǔ dǎo rén, ㄈㄨˇ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ, 辅导人 / 輔導人] tutor
成文[chéng wén, ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ, 成文] written; statutory

tutor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かてきょ[, katekyo] (n) (abbr) (sl) (See 家庭教師) home tutor; private tutor; coach
先取特権[せんしゅとっけん;さきどりとっけん, senshutokken ; sakidoritokken] (n) statutory lien; preferential right; prior claim
助手[じょしゅ(P);すけて, joshu (P); sukete] (n) helper; helpmeet; assistant; tutor; (P)
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] (n) {comp} learning program; on-screen tutorial
成文律[せいぶんりつ, seibunritsu] (n) written or statutory law
成文法[せいぶんほう, seibunhou] (n) written or statutory law
法定代理人[ほうていだいりにん, houteidairinin] (n) statutory representative; legal representative
法定利息[ほうていりそく, houteirisoku] (n) statutory interest; legal interest; interest set by law
法定強姦[ほうていごうかん, houteigoukan] (n) statutory rape; sexual activity with a minor under the age of consent
野育ち[のそだち, nosodachi] (n) untutored; wild
Japanese-English: COMDICT Dictionary
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] learning program, on-screen tutorial

tutor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; mentor ; ajan ; ajarn FR: professeur [m, f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อนุศาสก[n.] (anusāsok) EN: tutor FR:
ครูพิเศษ[n. exp.] (khrū phisēt) EN: tutor FR: tuteur [m]
ครูสอนพิเศษ[n. exp.] (khrū søn ph) EN: tutor FR: professeur particulier [m]
คุรุ[n.] (khuru) EN: teacher ; instructor ; tutor ; guru FR: professeur [m]
กวดวิชา[v.] (kūatwichā) EN: tutor ; coach ; cram for an examination ; tutor ; go for special lessons ; take extra lessons FR: préparer
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: teacher ; instructor ; tutor ; master ; mistress ; mentor ; schoolteacher ; educator FR: éducateur [m]
อบรม[v.] (oprom) EN: train ; drill ; tutor ; coach ; teach ; instruct ; educate ; guide FR: former ; éduquer
สอน[v.] (søn) EN: teach ; instruct ; educate ; coach ; tutor ; guide ; drill FR: enseigner ; instruire ; éduquer
สอนพิเศษ[v. exp.] (søn phisēt) EN: tutor ; give extra classes ; give tuition FR: donner des leçons particulières
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; statute of limitations ; limitation FR: prescription [f]
ห่าม[adj.] (hām) EN: gauche ; untutored FR:
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill FR: formation [f] ; éducation [f]
การประชุมก่อตั้งบริษัท[n. exp.] (kān prachum) EN: statutory meeting FR:
เรียนพิเศษ[v. exp.] (rīen phisēt) EN: take extra tutorial class FR: prendre des cours particuliers ; prendre des leçons particulières
โรงเรียนกวดวิชา[n. exp.] (rōngrīen kū) EN: tutorial school ; tutorial centre ; cram school FR: école préparatoire [f]
ทายาทโดยธรรม[n.] (thāyātdōith) EN: legal heir ; statutory heir ; heir at law ; natural heir FR: héritier légal [m]

tutor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klavierschule {f}piano tutor
Krankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversicherung | private Krankenversicherung | soziale Krankenversicherunghealth insurance; medical insurance | statutory health insurance | private health insurance | national health insurance; state health insurance
Laborübung {f}laboratory tutorial
Körperschaft {f}statutory corporation
Pflichtexemplar {n}statutory copy
Verordnung {f}statutory order
Verjährungsfrist {f}statutory period of limitation
eidesstattliche Erklärung {f}statutory declaration
Tutor {m}; Tutorin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tutor
Back to top