ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncomfortable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncomfortable*, -uncomfortable-

uncomfortable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncomfortable (adj.) อึดอัด See also: คับอกคับใจ, รำคาญ, ไม่สบายใจ, อึดอัดใจ, ไม่สะดวกสบาย Syn. awkward, discomfited, strained Ops. comfortable
uncomfortableness (n.) ความขวยเขิน See also: ความกระดากอาย, ความอึดอัดใจ, ความลำบากใจ Syn. humiliation, shame
English-Thai: HOPE Dictionary
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด
English-Thai: Nontri Dictionary
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่สบาย,อึดอัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อลักเอลื่อ (adj.) uncomfortable See also: awkward Syn. อิหลักอิเหลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ
อาหลักอาเหลื่อ (adj.) uncomfortable See also: awkward Syn. อลักเอลื่อ, อิหลักอิเหลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ
เฝื่อน (adj.) uncomfortable See also: disconcerted, change from the normal Syn. เจื่อน
เฝื่อน (adj.) uncomfortable See also: unpleasant Syn. เจื่อน
อลักเอลื่อ (v.) be uncomfortable See also: be awkward, be embarrassed Syn. อิหลักอิเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ
อลักเอลื่อ (v.) be uncomfortable See also: be awkward, be embarrassed Syn. อีหลักอีเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ
อลักเอลื่อ (v.) be uncomfortable See also: be awkward, be embarrassed Syn. อิหลักอิเหลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ
อาหลักอาเหลื่อ (v.) be uncomfortable See also: be awkward, be embarrassed Syn. อลักเอลื่อ, อิหลักอิเหลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ
อิหลักอิเหลื่อ (v.) be uncomfortable See also: be awkward, be embarrassed Syn. อลักเอลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ
อีหลักอีเหลื่อ (v.) be uncomfortable See also: be awkward, be embarrassed Syn. อลักเอลื่อ, อิหลักอิเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't wanna make him feel uncomfortableฉันไม่อยากทำให้เขารู้สึกอึดอัด
It's making me very uncomfortableมันทำให้ฉันอึดอัดมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Monsieur... I am uncomfortable with the thought of this Jewish ritual.คุณ... ผมไม่สบายใจเกี่ยวกับความคิดในการ ทำพิธีทางศาสนายิว
Is that what you call an uncomfortable silence?นั่นคือสิ่งที่คุณเรียกความเงียบอึดอัด?
I hid this uncomfortable hunk of metal up my ass two years.ฉันซ่อนก้อนใหญ่อึดอัดนี้ของโลหะขึ้นตูดของฉันสองปี
Mom was sick from missing Eun-suh, and you and Dad felt uncomfortable with me...แม่ป่วยเพราะคิดถึงอึนโซ พ่อกับพี่เองก็ลำบากใจที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับฉัน
And you're out late, waiting for him to go to bed so you can avoid the uncomfortable silence when you get home.แล้วที่นายยังอยู่ข้างนอกนี่ กลับเข้าบ้านช้าๆ เพื่อที่นายจะได้ไม่ต้องเจอพ่องั้นสิ หยังงี้นายจะยิ่งลำบากเวลาจะกลับบ้านนะ
Which makes you uncomfortable too?มันทำให้คุณไม่สบายใจเหรอ
Erm, I'm starting to feel... uncomfortable about us working so closely every day and me knowing so little about you, it seems elitist and wrong.คือ ผมว่าผมรู้สึก... อึดอัดใจนิดหน่อยน่ะ คือเราทำงานด้วยกันทุกวัน แต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องคุณเท่าไหร่เลย
Dude, I'm kind of uncomfortable watching this with you.ไอ้ห่านี่ รู้สึกไม่ดีเลยหวะ เวลาดูอะจึ๊ยๆ กะมึงนี่
I know it's an uncomfortable subject but it's important to talk about itพี่รู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่สมควร แต่มันสำคัญนะ
You have no idea how uncomfortable it is.คุณไม่รู้หรอก ว่าใส่แล้วมันไม่สบายแค่ไหน
Well, I'm just not very comfortable with uncomfortable silence, and you're not exactly keeping up with your end of the conversation.อืม, ฉันเพียงแค่ไม่สุขสบายเป็นอย่างยิ่งและไม่พอใจในความเงียบ และคุณก็ไม่ได้หยุดการพูดคุยของคุณอย่างจริงจัง
Nicorette addiction, can't stand uncomfortable silences...ติดบุหรี่ และไม่สามารถยืนเงียบๆได้

uncomfortable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 人间地狱 / 人間地獄] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time
别扭[biè niu, ㄅㄧㄝˋ ㄋㄧㄡ˙, 别扭 / 彆扭] awkward; difficult; uncomfortable; not agreeing; at loggerheads; gauche; awkward (writing or speech)
不舒适[bù shū shì, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄕˋ, 不舒适 / 不舒適] uncomfortable
[wù, ˋ, 卼] uncomfortable; unsteady
不自在[bù zì zai, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄗㄞ˙, 不自在] uneasiness; feel uncomfortable
不舒服[bù shū fu, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 不舒服] unwell; feeling ill; to feel uncomfortable; uneasy

uncomfortable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable
煙がる;烟がる[けむがる;けぶがる, kemugaru ; kebugaru] (v5r,vi) (See 煙たがる・けむたがる・1) to be sensitive to smoke; to be uncomfortable because of smoke
違和感(P);異和感[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P)
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing
バツの悪い;ばつの悪い[バツのわるい(バツの悪い);ばつのわるい(ばつの悪い), batsu nowarui ( batsu no warui ); batsunowarui ( batsuno warui )] (adj-i) (See バツが悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing
気味悪い;気味わるい[きみわるい;きびわるい, kimiwarui ; kibiwarui] (adj-i) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky
気詰まり;気詰り;気づまり[きづまり, kidumari] (adj-na) constrained; uncomfortable; awkward
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)

uncomfortable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลักเอลื่อ[adj.] (alak-aleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อาหลักอาเหลื่อ[adj.] (ālak-āleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: uncomfortable ; uneasy ; cramped ; suffocating FR: gêné ; mal à l'aise ; oppressé ; étouffant
อึดอัดใจ[adj.] (eut-at jai) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
เฝื่อน[adj.] (feūoen) EN: disconcerted ; uncomfortable FR:
อิหลักอิเหลื่อ[adj.] (ilak-ileūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อีหลักอีเหลื่อ[adj.] (īlak-īleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
เข้าหน้าไม่สนิท[v. exp.] (khao nā mai) EN: be hard to face s.o. ; feel uncomfortable with s.o. FR:
เข้าหน้าไม่ติด[v. exp.] (khao nā mai) EN: be hard to face s.o. ; feel uncomfortable with s.o. FR:
เคอะเขิน[v. exp.] (khoe khoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed FR: être gauche ; être maladroit
กระอึด[v.] (kra-eut) EN: feel uncomfortable ; feel cramped FR:
ไม่สบาย[adj.] (mai sabāi) EN: unhappy ; uncomfortable FR: triste
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāija) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; be bothered about ; feel uncomfortable (mentally) FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être inquiet ; être malheureux
งอม[v.] (ngøm) EN: suffer ; be very uncomfortable FR:

uncomfortable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbehaglich; unbequem; mulmig {adj} | unbehaglicher; unbequemer; mulmiger | am unbehaglichsten; am unbequemsten; am mulmigstenuncomfortable | more uncomfortable | most uncomfortable
Missbehagen {n}uncomfortable feeling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncomfortable
Back to top