ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dismal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dismal*, -dismal-

dismal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dismal (adj.) หดหู่ See also: สิ้นหวัง, ท้อแท้ Syn. funereal, somber Ops. happy, joyful
English-Thai: HOPE Dictionary
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful
English-Thai: Nontri Dictionary
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If everything truly is as dismal as you say, then heed my simple remedy. "ถ้าทุกอย่างหดหู่เหมือนที่คุณเล่าจริง ผมก็ขอส่งความเห็นใจไปให้คุณ"
Oh, it's the tide. It's the dismal tide.มันเป็นแค่กระแสน่ะ กระแสในทางเลว
We can turn one of your dismal Thursday night seatings into a real event.เราสามารถเปลี่ยนจากแค่คืนวันพฤหัสแล้วไปนั่งอยู่ ในงานเลี้ยงจริง ๆ ได้
When I awoke, I found myself upon a dismal beachhead with my men.When I awoke, I found myself upon a dismal beachhead... ...with my men.
Eventually, I came to a dismal black ocean stretching endlessly before me.Eventually, I came to a dismal black ocean stretching endlessly before me.
That's tried their voodoo on me, with dismal results.ที่ใช้มนต์ดำวูดู ใส่ฉัน ทำให้ฉันหดหู่
Yes, and the most dismal thing about B.O. is...ช่าย และสิ่งที่น่าหดหู่.. สำหรับการมีกลิ่นตัว...
I'm going to kill you. Oh, yes, right here in this dismal bathroom.ข้าจะฆ่าเจ้า ใช่แล้ว ในห้องน้ำที่แสนสกปรกนี่ล่ะ
It will be a dismal dayมันจะเป็นวันที่อึมครึม
If you do not comply, your country will suffer the same dismal future that Chernobyl gave to our children.หากไม่ทำตาม ประเทศของคุณ จะต้องทุกข์ทรมาน กับอนาคตที่น่าหดหู่ เหมือนที่เชอโนบิล ทำกับเด็กๆ ของเรา
Dismal. Once again, my request to join the Headless Hunt has been denied.ผิดหวัง คำขอร่วมกลุ่มผีหัวขาดของฉัน ถูกปฏิเสธตามเคย
But i can see the upkeep on this place is dismal.แต่ผมเห็นว่าที่นี่ถูกปล่อยปละ

dismal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑森森[hēi sēn sēn, ㄏㄟ ㄙㄣ ㄙㄣ, 黑森森] dark and gloomy forest; dismal and frightening; dense and dark
惨淡[cǎn dàn, ㄘㄢˇ ㄉㄢˋ, 惨淡 / 慘淡] dark; gloomy; dismal; by painstaking effort
暗淡[àn dàn, ㄢˋ ㄉㄢˋ, 暗淡] dim; faint; dismal; gloomy
凄暗[qī àn, ㄑㄧ ㄢˋ, 凄暗 / 凄黯] dismal; somber
[qī, ㄑㄧ, 凄] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful

dismal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰気臭い[いんきくさい, inkikusai] (adj-i) dismal; gloomy

dismal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อึมครึม[adv.] (eum khreum) EN: threatening ; dismal ; murky ; gloomy ; smoldering ; smouldering ; dull ; nondescript FR:
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre ; somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
หม่นหมอง[adj.] (monmøng) EN: glum ; gloomy ; dismal ; sad ; melancholy FR: triste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dismal
Back to top