ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disturbed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disturbed*, -disturbed-

disturbed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disturbed (adj.) ปั่นป่วน See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น Syn. upset
disturbed (adj.) ซึ่งไม่สบายใจ See also: ซึ่งกระสับกระส่าย, ซึ่งเป็นกังวล Syn. uncomfortable, restless, tense Ops. comfortable
disturbed (adj.) อารมณ์เสีย See also: อารมณ์ไม่ดี, หงุดหงิด Ops. happy
English-Thai: HOPE Dictionary
disturbed(ดิสเทิร์บดฺ') adj. ซึ่งมีอาการโรคประสาทหรือโรคจิต,ซึ่งถูกรบกวน,ยุ่งเหยิง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disturbedแปรปรวน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าตาย (adj.) look undisturbed See also: look indifferent Syn. หน้าเฉย Ops. หน้าเป็น
หน้าเฉย (adj.) look undisturbed See also: look indifferent Ops. หน้าเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He doesn't like to be disturbedเขาไม่ชอบให้ใครรบกวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mrs. Tanaka, we're very sorry to have disturbed you.นางทานากะเราไม่เสียใจมากที่ได้รบกวนคุณ
I was very disturbed by the game we just played.ผมรู้สึกยุ่งเหยิง เมื่อตอนเกมเพิ่งเริ่ม
And it really disturbed many of our people not me so much as them and a group in our research department decided to convene a taskforce and bring people from our businesses around the world to come together to assess our company's world wide environment pคำถามนี้รบกวนจิตใจพนักงานในบริษัทหลายคน ส่วนผมยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไร พนักงานกลุ่มหนึ่งในแผนกวิจัย
It's just that Roddy doesn't like to be disturbed before the show.ก็แค่ร็อดดี้ไม่ชอบให้ใครรบกวน ก่อนเปิดรายการ
We shan't be disturbed here.เราจะไม่ถูกกวนใจแถวนี้
I mean, disturbed a burglar or burglars, or whatever.พี่หมายถึงเธออาจจะร้องให้ช่วย ไอ้หัวขโมยนั่นก็เลย...
Have the Bells disturbed you?ครอบครัวเบลล์สทำให้คุณเดือดร้อนหรือ
Don't worry, I've made sure our reunion won't be disturbed by any pesky late-night phone calls, commander.ไม่ต้องห่วง, ผมมั่นใจว่า... งานคืนสู้เหย้าของเราจะไม่ถูกรบกวน โดย... ...โทรศัพท์ที่น่ารำคาญ, ท่านผู้การ.
IT'S A FACILITY FOR THE DISTURBED OR ADDICTED.ก้อคงมาเข้ารับบริการบำบัดละมั้ง
It's a facilityfor the disturbed or addicted.มันคือสถานฟื้นฟูสำหรับพวกที่มีปัญหาหรือว่าพวกติดยา
He's a very disturbed young man.เขาเป็นคนที่อันตรายมาก ๆ
You know, soothe disturbed minds.คุณก็รู้ว่า เค้ามีความคิดที่สับสน

disturbed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坦然[tǎn rán, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ, 坦然] calm; undisturbed
安顿[ān dùn, ㄢ ㄉㄨㄣˋ, 安顿 / 安頓] find a place for; help settle down; arrange for; undisturbed; peaceful
忐忑[tǎn tè, ㄊㄢˇ ㄊㄜˋ, 忐忑] perturbed; mentally disturbed; fidgety
平静[píng jìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, 平静 / 平靜] tranquil; undisturbed; serene

disturbed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
情緒障害児[じょうしょしょうがいじ;じょうちょしょうがいじ, joushoshougaiji ; jouchoshougaiji] (n) emotionally disturbed child
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
円滑[えんかつ(P);えんこつ(ik), enkatsu (P); enkotsu (ik)] (adj-na) smooth; undisturbed; uninterrupted; harmonious; (P)
物騒[ぶっそう, bussou] (adj-na,n) dangerous; disturbed; insecure; (P)
独立不羈[どくりつふき, dokuritsufuki] (n) acting according to one's own beliefs, being undisturbed by others
頭が変[あたまがへん, atamagahen] (exp,adj-na) crazy; disturbed; mad

disturbed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคคลวิกลจริต[n. exp.] (bukkhon wik) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind FR:
เดือดร้อน[adj.] (deūatrøn) EN: in trouble ; in a fix ; distressed ; vexed ; disturbed ; worried ; agitated ; complaining FR: ennuyé
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; make one's head spin ; be snowed under with work ; be overwhelmed with work ; be confused ; be disturbed FR: ne plus savoir où donner de la tête
ขุ่น[adj.] (khun) EN: clouded by anger ; angry ; disturbed ; distressed; vexed ; gloomy FR:
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasā) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful FR: impatient ; nerveux ; agité
หนักใจ[adj.] (nakjai) EN: worried ; concerned ; troubled ; disturbed FR: embarrassé
รำคาญ[adj.] (ramkhān) EN: annoyed ; disturbed ; irritated FR:
ร้อนหู[v.] (rønhū) EN: be disturbed to hear something FR:
ทุรนทุราย[v.] (thuronthurā) EN: be agitated ; be very disturbed ; fidget FR:
ทุรนทุราย[adj.] (thuronthurā) EN: disturbed ; uneasy FR: agité
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil FR: s'affairer

disturbed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geistesgestört {adj}mentally disturbed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disturbed
Back to top