ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

homy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *homy*, -homy-

homy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
homy (adj.) อบอุ่นใจ See also: สุขสบายใจ, ผาสุก Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, snug Ops. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal

homy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyi) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice FR:
ชื่นชมยินดี[adj.] (cheūnchomyi) EN: pleased FR: ravi
ถมยา[n.] (thomyā) EN: niello FR:
ถมยา[v.] (thomyā) EN: do niello work FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า homy
Back to top