ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

airless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *airless*, -airless-

airless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
airless (adj.) ที่ไม่มีอากาศบริสุทธิ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airlessไม่มีอากาศ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดอับ (n.) airless See also: without air Syn. ที่อับ
ที่อับ (n.) airless See also: without air
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Follow them where? Into a sucking airless void?หาที่ไหนกัน ไหนหลุมอากาศว่างเปล่าหรอ
Does nothing more than a learning onderbroek and keep. You beat the enemy with all your oil hairless wonder.แน่นอนว่าอันตราย เมื่อท้าชนแรดหรือช้าง
Colombian is a hairless species, sir.โคลอมเบี้ยนจะมีขนยาวครับ
If it isn't the hairless harpyนี่มันสัตว์ประหลาดไม่มีผมอ้ะป่าวเนี่ย
If I find out that you're lying, I'll cut your hairless little prick off before you even figure out what it's for.ถ้าฉันรู้ว่านายโกหก ฉันจะเฉือนไอ้จ้อนไร้ขนของนายทิ้งซะ ก่อนที่นายจะทันรู้ด้วยซ้ำ ว่ามันมีเอาไว้ใช้ทำอะไร
I believe... the hairless ape has the floor.-นายจะปล่อยให้- -ฉันเชื่อว่า... ลิงที่ไม่มีขนมีพื้นที่ของตัวเอง
Wow! You are, like, completely hairless.ว้าว นายเหมือนกับไม่มีขนเลย
And it is not airless, nor is it dead, but it is dying.มันมิได้ขาดกาศหรือตายไปแล้ว แต่มันกำลังจะตาย
Fucking pale, 110 pounds, hairless, probably has a huge cock, coked out of his mind...สุดยอดไม้ ราคา 110 ปอนด์ ไร้ขน จุกค็อกใหญ่ โคเคนเต็มหัวเขาแล้ว
I said, "So what if he's completely hairless"ฉันพูดว่า "แล้วไง ถ้าเขาจะไม่มีผม"
I'm against the hairless ideals put upon us by the media and, um... porn.ฉันต่อสู้กับความคิดเรื่องไม่มีผม ที่ใส่หัวพวกเราโดยสื่อ แล้วก็ อืม... หน่มน๊ม

airless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无毛[wú máo, ˊ ㄇㄠˊ, 无毛 / 無毛] hairless

airless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
屍蝋[しろう, shirou] (n) adipocere; grave wax (greying of the body fats of a corpse which rests in a moist but airless place) (graying)
無毛[むもう, mumou] (n,adj-no) hairless
芋虫;いも虫[いもむし;イモムシ, imomushi ; imomushi] (n) (See 雀蛾) hornworm (caterpillar of a hawk moth); (hairless) caterpillar
裸虫[はだかむし;らちゅう, hadakamushi ; rachuu] (n) (1) caterpillar (esp. hairless); (2) person with scanty supply of clothes

airless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับลม[adj.] (ap lom) EN: airless ; protected from the wind FR:
จุดอับ[X] (jut ap) EN: airless FR:
ล้าน[adj.] (lān ) EN: bald ; hairless FR: chauve ; dégarni
โล้น[adj.] (lōn) EN: bald ; hairless ; shaven FR: rasé ; tondu ; chauve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า airless
Back to top