ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

broil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *broil*, -broil-

broil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broil (vi.) โกรธ
broil (vi.) ย่าง See also: ปิ้ง, อังไฟ Syn. grill
broiler (n.) ที่ย่าง Syn. grill
broiler pan (n.) กระทะแบนสำหรับปิ้ง / อบ Syn. frying pan
English-Thai: HOPE Dictionary
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn
broilern. เครื่องย่างหรือปิ้งหรือเผาเนื้อ,เครื่องอบ,คนย่างเนื้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
broiler(n) เตาอบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broilers (Poultry)ไก่กระทง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โยง (v.) embroil See also: concern, implicate, involve, enmesh, entangle Syn. เกี่ยวเนื่อง, โยงใย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can I come in and watch you broil the suspect?ฉันเข้าไปดูคุณหั่นเขาให้เละได้ไหม
We had no broiler, so Johnny did everything in pans.เราไม่มีเตาย่าง เขาเลยทำทุกอย่างในกระทะ
The university isn't gonna get itself embroiled in that kind of controversy, not in this charged climate.มหาวิทยาลัยอยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าไปขวางเขา ก็ไม่ได้ทุนสักเก๊เดียว
That sheet on which she embroiled fantails once spread it so as to cover her faceแผ่นนั้น ที่เธอเคยปัก แผ่ออกคลุมหน้าเธอ
I mean, the way I see it, agents catch up with us, we just pwwsshhh- charbroil 'em from the inside out.เราก็จะ ปรื๊ยดดดด ต้มพวกมันให้ไส้ทะลักเลย ฉันไม่อยากจะทิ้งศพ ไว้ตามทาง
Were embroiled in bitter court battlesเกี่ยวพันกับคดีในศาล
It's 122,000 btus of charbroiling power.พลังความร้อนถึง 122,000 บีทียู
Once that geyser goes off, they're broiled.เดี๋ยวน้ำพุร้อนพ่นออกมา พวกมันก็ถูกต้มสุกเอง
♪ Another angel got his wings this week ♪ ♪ Charbroiled with his own Willie Pete ♪ ♪ No one's dying if you speak double-speak ♪" another angel got his wings this week " " charbroiled with his own Willie Pete " " no one's dying if you speak double-speak "
Yeah,well,I could broil,but I think you mean grill.เอ่อ ได้ หั่นก็ได้ แต่คุณหมายถึงสับสินะ
DON'T EMBROIL ME IN POLITICS NOW.อย่าเอาการเมืองมาสอดไส้ ตอนนี้
Do you want the fried chicken, or the flame-broiled chicken breast?จะสั่งเป็นไก่ทอด หรืออกไก่ย่างไฟคะ?

broil ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, 炙] broil

broil ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロイラー[, buroira-] (n) broiler; (P)
塩焼き;塩焼[しおやき, shioyaki] (n,vs) (1) (fish) grilled or broiled with salt; (2) boiling seawater to get salt
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
残酷焼[ざんこくやき, zankokuyaki] (n) live broiling of shellfish
焼き物;焼物;焼きもの[やきもの, yakimono] (n) (1) earthenware; pottery; porcelain; china; (2) flame-broiled food (esp. fish); (3) tempered blade
焼き鍋;焼鍋[やきなべ, yakinabe] (n) cooking pot (for roasting, broiling, etc.)
煎じ出す[せんじだす, senjidasu] (v5s,vt) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct
煎る;炒る;熬る[いる, iru] (v5r,vt) to parch; to fry; to fire; to broil; to roast; to boil down (in oil)
照り焼き;照焼き(io);照焼(io)[てりやき, teriyaki] (n) teriyaki (meat or fish marinated in sweet soy sauce and broiled)
甘栗[あまぐり, amaguri] (n) {food} broiled sweet chestnuts
蒲焼き;かば焼き;蒲焼[かばやき, kabayaki] (n) loach or eel dipped and broiled in soy-based sauce
鰻重;うな重[うなじゅう, unajuu] (n) broiled eel served over rice a lacquered box

broil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบ[v.] (op) EN: bake ; braise ; roast ; broil FR: cuire au four ; rôtir ; braiser
เผา[v.] (phao) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire FR: cuire ; griller
ปิ้ง[v.] (ping) EN: toast ; bake ; grill ; broil ; roast ; barbecue FR: griller ; faire griller
หอมเผา[n. exp.] (høm phao) EN: broiled shallot FR:
ไก่กระทง[n.] (kaikrathong) EN: young chicken ; chick ; cockerel ; pullet ; broiler chicken ; broiler FR: jeune coq [m] ; poulette [f] (vx)
ไก่ย่าง[n. exp.] (kai yāng) EN: roasted chicken ; barbecued chicken ; grilled chicken ; broiled chicken ; crispy fried chicken ; grilled herb-marinated chicken FR: poulet rôti [m] ; poulet grillé [m]
กระเทียมเผา[n. exp.] (krathīem ph) EN: broiled garlic gloves FR:
พลอยติดร่างแห[v. exp.] (phløi titrā) EN: get embroiled ; get involved ; get enmeshed ; be implicated FR: être impliqué
พัวพันอยู่ใน[v. exp.] (phūaphan yū) EN: be involved in ; be caught up in ; be embroiled in ; be mixed up in FR: être impliqué dans
ปิ้ง[v. exp.] (ping) EN: broiled FR:
ร้อนจัด[adj.] (røn jat) EN: very hot ; broiling ; torrid FR: brûlant ; torride ; caniculaire
ตะแกรงย่าง[n. exp.] (takraēng yā) EN: broiler FR: gril [m]
เตาปิ้ง[n.] (tao ping) EN: broiler FR: gril [m] ; rôtissoire [f]
ตกกระไดพลอยโจน[v.] (tokkradaiph) EN: follow through after a false step ; be compromised ; get embroiled ; admit error and do the right thing ; be an innocent victim ; confess FR:
โยง[v.] (yōng) EN: embroil ; concern FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า broil
Back to top