ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

support

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *support*, -support-

support ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
support (vt.) ค้ำ See also: ยัน, พยุง, หนุน Syn. bear, carry, prop
support (vt.) สนับสนุน See also: ช่วยเหลือ, อุดหนุน Syn. aid, assist, help, sustain
support (n.) สิ่งค้ำ See also: สิ่งที่หนุนอยู่ Syn. bearing, brace, prop, pillar
support (n.) การช่วยเหลือ See also: การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, การสนับสนุน Syn. aid, help, sustenance
support fight for (vt.) ปกป้อง See also: สนับสนุน (เพื่อปกป้อง) Syn. advocate, defend, maintain Ops. oppose
supportable (adj.) ซึ่งสนับสนุน Syn. sustainable, bearable
supported (adj.) ที่ช่วยเหลือด้านการเงิน
supporter (n.) ผู้สนับสนุน See also: ผู้ส่งเสริม, ผู้อุปถัมภ์, ผู้สงเคราะห์, ผู้อุปการะ Syn. helper, adherent, patron, sponsor
supporter (n.) อุปกรณ์เสื้อผ้าที่ใช้ปกป้องร่างกายขณะเล่นกีฬา See also: เครื่องช่วยปกป้องร่างกาย Syn. supporting garment
supporter (n.) เครื่องค้ำบนแผ่นโล่
supporters (n.) ผู้สนับสนุน Syn. entourage
supporting (adj.) (นักแสดง) ซึ่งเป็นตัวประกอบ See also: ซึ่งไม่ได้เป็นตัวแสดงนำ Syn. aiding, upholding
supporting garment (n.) อุปกรณ์เสื้อผ้าที่ใช้ปกป้องร่างกายขณะเล่นกีฬา See also: เครื่องช่วยปกป้องร่างกาย
supportive (adj.) สนับสนุน See also: เป็นกำลังใจ Syn. aiding, comforting, encouraging
English-Thai: HOPE Dictionary
support(ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง, See also: supportly adv., Syn. bear,sustain,uphold
supportable(ซะพอร์'ทะเบิล) adj. ค้ำจุนได้,สนับสนุนได้,ทนได้,อดกลั้นได้., See also: supportability,supportableness n. supportably adv., Syn. maintainable
supporter(ซะพอร์ท'เทอะ) n. ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,เครื่องค้ำ,เครื่องหนุน,สายรัดถุงเท้ายาว,ที่ยึด
supportive(ซะพอร์'ทิฟว) adj. ค้ำจุน,ยัน,สนับสนุน, Syn. stabilizing,sustaining
supportive therapyการรักษาแบบประคับประคอง
English-Thai: Nontri Dictionary
support(n) ผู้สนับสนุน,เครื่องช่วย,การครองชีพ,ตัวประกอบ
supporter(n) ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
supportพยุง, สนับสนุน, อุปการะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supporting boneกระดูกหุ้มฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supportive medicationโอสถบำบัดประคับประคอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Support (Domestic relations)การอุปการะเลี้ยงดู (กฎหมายครอบครัว) [TU Subject Heading]
Supportive Industry อุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมผลิตสินค้าส่วนประกอบ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า ถือเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน ที่จำเป็นของอุตสาหกรรมผลินชิ้นส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ความพร้อมของอุตสาหกรรม ที่ผลิตสินค้าสนับสนุนที่จำเป็นนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นมไม้ (n.) breast-shaped support (made of wood) See also: breast-shaped block of wood Syn. ไม้หมุนหลัง
ได้ท้าย (v.) have the support of See also: get the backing of Syn. ได้ผู้หนุนหลัง, ได้ผู้สนับสนุน
ได้ผู้สนับสนุน (v.) have the support of See also: get the backing of Syn. ได้ผู้หนุนหลัง
ได้ผู้หนุนหลัง (v.) have the support of See also: get the backing of Syn. ได้ผู้สนับสนุน
ไม้หมุนหลัง (n.) breast-shaped support (made of wood) See also: breast-shaped block of wood
การประดุง (n.) support See also: maintenance, backing, help, assistance, standing for Syn. การค้ำจุน, การหนุน, การเกื้อหนุน
การผดุง (n.) support See also: maintenance, backing, help, assistance, standing for Syn. การประดุง, การค้ำจุน, การหนุน, การเกื้อหนุน
การหนุน (n.) support See also: maintenance, backing, help, assistance, standing for Syn. การประดุง, การค้ำจุน, การเกื้อหนุน
การเกื้อหนุน (n.) support See also: maintenance, backing, help, assistance, standing for Syn. การประดุง, การค้ำจุน, การหนุน
ความช่วยเหลือเกื้อกูล (n.) support See also: assistance, help Syn. ความอุดหนุน
ความอุดหนุน (n.) support See also: assistance, help Syn. ความช่วยเหลือเกื้อกูล
ค้ำ (v.) support See also: hold, prop up, sustain, back up, stand by Syn. พยุง, ยัน
ค้ำจุน (v.) support See also: bolster, prop up, back up, hold up, uphold, maintain, preserve, sustain, bolster Syn. ค้ำชู, เสริม, สนับสนุน, หนุน, ค้ำ
ค้ำชู (v.) support See also: maintain, sustain, uphold, prop up, back up, hold up, preserve Syn. เกื้อหนุน, ค้ำจุน, เชิดชู
จุนเจือ (v.) support See also: help, to patronize Syn. อุดหนุน, เผื่อแผ่ Ops. เห็นแก่ตัว
ชุบชีวิต (v.) support See also: help, back, aid, assist Syn. อุปถัมภ์, ช่วยเหลือ, สนับสนุน
ดัน (v.) support See also: back up Syn. ผลักดัน, สนับสนุน, ส่งเสริม
ดุน (v.) support See also: back up Syn. ดัน, ผลัก, รุน, สนับสนุน, ผลักดัน Ops. ดึง
ถือท้าย (v.) support See also: back, take side with Syn. เข้าข้าง, ตามใจ
ประกอบ (v.) support See also: supplement, be added to, be an accessory to Syn. เสริม, เพิ่มเติม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They have to work hard to support their familyพวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So he gambled for support and I gave it to him. I respect his motives.ดังนั้นเขาจึงเล่นการพนันที่ให้การสนับสนุนและฉันมอบมันให้กับเขา ผมเคารพในแรงจูงใจของเขา
But if supporting dictators helps to keep the Free World free, we'll support them.{\cHFFFFFF}แต่ถ้าสนับสนุนเผด็จการจะช่วยให้ โลกฟรีเราจะสนับสนุนพวกเขา
Do everything possible to split his following... and move the majority to support your government.{\cHFFFFFF}ทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ ที่จะแยกต่อไปของเขา ... {\cHFFFFFF}และย้ายไปส่วนใหญ่ สนับสนุนรัฐบาลของคุณ
The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, you will have the full support of American military power.{\cHFFFFFF}The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, {\cHFFFFFF}you will have the full support of American military power.
The other New York families might support Sollozzo to avoid a long war.อื่น ๆ ครอบครัวนิวยอร์กอาจสนับสนุน Sollozzo เพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม
Mr. Landers, we really find insufficient documentation to support your claim.คุณแลนเดอร์สครับ เราพบว่าเป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนคำพูดของคุณ
Will you support the war effort?คุณสนับสนุนสงครามหรือเปล่า
He told the press he'd support the British in the war.เขาให้ข่าวว่า จะสนับสนุนอังกฤษในสงคราม
They dig for the gems to support our cause.พวกเขาขุดหาอัญมณีที่จะสนับสนุนให้เกิดของเรา
Now you want my support for the Douglas Chair.ตอนนี้คุณต้องการการสนับสนุนจากผม สำหรับ ดักกลาส แชร์
My ex, she attached my paycheck for child support payments.มันน่าจะมีลิมิตของความบ้าบอของเค้านะ
The Crown's case against them is... that they are a support network for the bombers, and as such...กรณีของคราวน์ พวกเขาก็คือ ... ว่าพวกเขามีเครือข่ายสนับสนุน สำหรับการทิ้งระเบิดแล?

support ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, 贔] able to support great weight
伴唱[bàn chàng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˋ, 伴唱] vocal accompaniment; accompany a singer; support of sb; echo sb; chime in with sb
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, 拓] expand; support on palm; to develop; to open up
自立[zì lì, ㄗˋ ㄌㄧˋ, 自立] independent; self-reliant; self-sustaining; to stand on one's own feet; to support oneself
墒情[shāng qíng, ㄕㄤ ㄑㄧㄥˊ, 墒情] the state of moisture in the soil (and whether it can support a crop)
枕木[zhěn mù, ㄓㄣˇ ㄇㄨˋ, 枕木] sleeper (wooden support for railway track)
啦啦队[lā lā duì, ㄌㄚ ㄌㄚ ㄉㄨㄟˋ, 啦啦队 / 啦啦隊] support team; cheering squad; cheerleader
扶清灭洋[fú Qīng miè yáng, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄝˋ ㄧㄤˊ, 扶清灭洋 / 扶清滅洋] Support the Qing, annihilate the West! (Boxer rebellion slogan)
拉拉队[lā lā duì, ㄌㄚ ㄌㄚ ㄉㄨㄟˋ, 拉拉队 / 拉拉隊] support team; cheering squad; cheerleader; also written 啦啦隊|啦啦队
支持率[zhī chí lǜ, ㄓ ㄔˊ ㄌㄩˋ, 支持率] support level; popularity rating
声援[shēng yuán, ㄕㄥ ㄩㄢˊ, 声援 / 聲援] support (a cause)
赡养费[shàn yǎng fèi, ㄕㄢˋ ㄧㄤˇ ㄈㄟˋ, 赡养费 / 贍養費] alimony; child support; maintenance allowance
三角腹带[sān jiǎo fù dài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 三角腹带 / 三角腹帶] athletic supporter
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ, 后台 / 後臺] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter
拉票[lā piào, ㄌㄚ ㄆㄧㄠˋ, 拉票] campaign for votes; ask voters for support
千金[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 千金] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter
支持度[zhī chí dù, ㄓ ㄔˊ ㄉㄨˋ, 支持度] degree of support; percentage of vote
[kào, ㄎㄠˋ, 靠] depend upon; lean on; near; by; against; to support
拖儿带女[tuō ér dài nǚ, ㄊㄨㄛ ㄦˊ ㄉㄞˋ ㄋㄩˇ, 拖儿带女 / 拖兒帶女] supporting a wife and children; dragged down by having a family to feed
捧哏[pěng gén, ㄆㄥˇ ㄍㄣˊ, 捧哏] fall-guy; supporting role in comic dialog 對口相聲|对口相声
配角[pèi jué, ㄆㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 配角] supporting role (in play, film etc); minor role; to play a secondary role (in business etc); to play second fiddle
扶植[fú zhí, ㄈㄨˊ ㄓˊ, 扶植] foster; support
[dǐ, ㄉㄧˇ, 抵] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage
孤掌难鸣[gū zhǎng nán míng, ㄍㄨ ㄓㄤˇ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, 孤掌难鸣 / 孤掌難鳴] It's hard to clap with only one hand.; It takes two to tango; It's difficult to achieve anything without support.
做主[zuò zhǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ, 做主] make the decision; take charge of; back up; support; be host
多种语言支持[duō zhǒng yǔ yán zhī chí, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄓ ㄔˊ, 多种语言支持 / 多種語言支持] multilingual support
看好[kàn hǎo, ㄎㄢˋ ㄏㄠˇ, 看好] optimistic (about the outcome); bullish; to think highly of; to support
[tái, ㄊㄞˊ, 台 / 臺] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.)
捍卫者[hàn wèi zhě, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜˇ, 捍卫者 / 捍衛者] proponent; supporter; upholder
支援[zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ, 支援] provide assistance or backing; to support; to back
[méng, ㄇㄥˊ, 甍] rafters supporting tiles
[zī, ㄗ, 资 / 資] resources; capital; to provide; to supply; to support; money; expense
许旺细胞[Xǔ wàng xì bāo, ㄒㄩˇ ㄨㄤˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 许旺细胞 / 許旺細胞] Schwann cell (support axon of nerve cell); neurolemmocyte
后盾[hòu dùn, ㄏㄡˋ ㄉㄨㄣˋ, 后盾 / 後盾] support
[chēng, ㄔㄥ, 撑 / 撐] support; prop-up; to pole a boat; to open; to overfill
拥护者[yōng hù zhě, ㄩㄥ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ, 拥护者 / 擁護者] supporter (person)
支持者[zhī chí zhě, ㄓ ㄔˊ ㄓㄜˇ, 支持者] supporter
支架[zhī jià, ㄓ ㄐㄧㄚˋ, 支架] trestle; support; frame; to prop sth up

support ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインサポートセンター[, onrainsapo-tosenta-] (n) {comp} online support center
カスタマーサポート[, kasutama-sapo-to] (n) {comp} customer support
サービス(P);サーヴィス[, sa-bisu (P); sa-visu] (n,vs,adj-no) (1) service; support system; (2) goods or services without charge; (P)
サポートスタッフ[, sapo-tosutaffu] (n) {comp} support staff
ステント[, sutento] (n) stent (tubular support temporarily placed inside a blood vessel, etc.)
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami
ランバーサポート[, ranba-sapo-to] (n) lumbar support
与する[くみする, kumisuru] (vs-s) to take part in; to be implicated in; to side with; to support
亀腹[かめばら, kamebara] (n) white plaster bun-shaped mound (used to support base stones, etc.)
低所得者医療扶助[ていしょとくしゃいりょうふじょ, teishotokushairyoufujo] (n) (obsc) (See メディケイド) support for medical treatment for those on low income; Medicaid
兵站支援[へいたんしえん, heitanshien] (n) logistical support
卯建;宇立;梲(oK)[うだつ, udatsu] (n) (uk) (See うだつが上がらない) short pillar set on a beam to support a ridgepole
固定票[こていひょう, koteihyou] (n) solid (an assured, a safe) vote; solid (assured) support
大阪事件[おおさかじけん, oosakajiken] (n) Osaka Incident; plot by Oi Kentaro and the Liberal Party to support a Korean uprising, 1885
岩田帯[いわたおび, iwataobi] (n) belt used for back support after fifth month of pregnancy
左袒[さたん, satan] (n,vs) (arch) friendship; allegiance; support
引き立てる;引立てる[ひきたてる, hikitateru] (v1,vt) to favour; to favor; to promote; to march (a prisoner off); to support
後方支援[こうほうしえん, kouhoushien] (n,adj-no) logistical support
思いやり予算[おもいやりよさん, omoiyariyosan] (n) omoiyari yosan; appreciation payment; financial support towards welfare benefits and allowances of U.S. forces stationed in Japan
息が掛かる;息がかかる[いきがかかる, ikigakakaru] (exp,v5r) to have the personal support of (an influential person); to be under the patronage of
意思決定支援システム;意志決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] (n) {comp} decision support system; DSS
支う[かう, kau] (v5u,vt) to support or prop up
支持基盤[しじきばん, shijikiban] (n) one's support (power) base; the base of one's support in an electorate
杖とも柱とも頼む[つえともはしらともたのむ, tsuetomohashiratomotanomu] (exp,v5m) to count on someone as the only support
民衆駅[みんしゅうえき, minshuueki] (n) railway station built with government and popular support
火力支援調整線[かりょくしえんちょうせいせん, karyokushienchouseisen] (n) fire support coordination line
生活残業[せいかつざんぎょう, seikatsuzangyou] (n,vs) (working) overtime to make ends meet (to support one's lifestyle)
産後サポーター[さんごサポーター, sango sapo-ta-] (n) postpartum pelvic support belt
神木[しんぼく, shinboku] (n) (1) sacred tree; (2) support pillars of the traditional fire festival bonfires
絶対安定多数[ぜったいあんていたすう, zettaianteitasuu] (n) overwhelming majority (number of parliamentary seats required in order for the ruling coalition to chair all standing committees and pass bills without the support of other parties)
肩を持つ[かたをもつ, katawomotsu] (exp,v5t) to side with; to support
背景[はいけい, haikei] (n) (1) background; scenery; backdrop; setting; circumstance; context; (2) backing; support (from behind the scenes); (P)
[つる, tsuru] (n) (uk) shoots which grow in a helix around a support and climb with tendrils or suckers as opposed to vines; esp. hops, bindweed, runner bean, French bean and honeysuckles
蛙股;蟇股;蛙又(iK)[かえるまた, kaerumata] (n) curved wooden support on top of the main beam of a house, now mainly decorative (shape evocates an open-legged frog)
親の脛を齧る;親の脛を囓る;親のすねを囓る;親のすねをかじる[おやのすねをかじる, oyanosunewokajiru] (exp,v5r) to depend on one's parents' (financial) support
請花;受花[うけばな, ukebana] (n) (obsc) ukebana (lotus-shaped support of a seat, pedestal or pagoda finial)
近接航空支援[きんせつこうくうしえん, kinsetsukoukuushien] (n) close air support
金輪[こんりん, konrin] (n) (1) {Buddh} gold wheel (highest of the three layered wheels that support the earth above the primordial void); (2) (abbr) {Buddh} (See 金輪王) gold wheel-turning sage king
陣中見舞い;陣中見舞[じんちゅうみまい, jinchuumimai] (n) visiting soldiers at the front to provide comfort; visit to (gift for) persons hard at work as a sign of support
頬杖[ほおづえ, hoodue] (n) (1) resting one's chin in one's hands; (2) bracing (in building); support
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support
サポートグループ[さぽーとぐるーぷ, sapo-toguru-pu] support group
サポートスタッフ[さぽーとすたっふ, sapo-tosutaffu] support staff
ソフトウェア支援[そふとうえあしえん, sofutoueashien] software support
テクニカルサポート[てくにかるさぽーと, tekunikarusapo-to] technical support
ネイティブサポート[ねいていぶさぽーと, neiteibusapo-to] native support
ネイティブ対応[ネイティブたいおう, neiteibu taiou] native support
多言語サポート[たげんごサポート, tagengo sapo-to] multilingual support
多言語対応[たげんごたいおう, tagengotaiou] multilingual support
完全対応[かんぜんたいおう, kanzentaiou] complete support, full support (vs)
意志決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System (DSS)
意思決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System, DSS
技術支援[ぎじゅつしえん, gijutsushien] technical support
漢字対応[かんじたいおう, kanjitaiou] kanji support
遠隔保守システム[えんかくほしゅシステム, enkakuhoshu shisutemu] ASSIST, Advanced Service Support Information System Technology
サポートウェア[さぽーとうえあ, sapo-touea] support-ware
システム支援[システムしえん, shisutemu shien] system support, system aids
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction
適用業務責任分散型トランザクション[てきようぎょうむせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, tekiyougyoumusekininbunsangatatoranzakushon] application-supported distributed transaction
非対応[ひたいおう, hitaiou] unsupported, incompatible
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サポート[さぽーと, sapo-to] Thai: การให้การสนับสนุน English: support

support ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favour ; favor (Am.) ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize FR: favoriser ; aider
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up ; support FR: nourrir
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwa) EN: console ; give moral support ; boost morale ; give encouragement ; hearten FR:
บำรุงเลี้ยง[v. exp.] (bamrung līe) EN: nurture ; look after ; support FR:
ชโลง[v.] (chalōng) EN: support FR:
ชนะใจ[v. exp.] (chana jai) EN: win the heart of ; win the favour of ; get the support of FR: gagner le coeur de ; gagner la faveur de
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; cheer on ; support ; encourage ; barrack for ; boost ; promote FR: encourager ; supporter ; soutenir
เชิง[n.] (choēng) EN: pedestal ; base ; foot ; stand ; standard FR: base [f] ; support [m]
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist ; give assistance ; give a hand FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir ; venir en aide (à) ; donner un coup d'épaule (à qqn)
ได้ท้าย[v. exp.] (dāi thāi) EN: have the support of ; get the backing of FR:
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve ; live ; subsist ; exist ; survive FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself FR: vivre ; gagner sa vie
ดัน[v.] (dan) EN: push ; press ; shove ; support FR: pousser ; presser ; appuyer sur ; peser sur
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about) FR: offrir ; proposer ; favoriser
เอื้อเฟื้อ[v.] (eūafeūa) EN: be generous ; give support : offer FR: avoir un grand coeur ; être généreux
ฟังก์ชันค้ำจุน[n. exp.] (fangchan kh) EN: support function FR:
ให้กำลังใจ[v. exp.] (hai kamlang) EN: encourage ; support ; give encouragement ; cheer on ; give moral support FR: encourager ; stimuler ; supporter
ให้การสนับสนุน[v. exp.] (hai kān san) EN: support ; help ; encourage FR: apporter son soutien ; soutenir ; supporter ; encourager
หิ้วปีก[v.] (hiupīk) EN: support under both arms FR:
จานเจือ[v.] (jānjeūa) EN: be generous ; give support ; assist ; help FR:
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance ; prop up FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
เจือจาน[v.] (jeūajān) EN: help ; assist ; support ; share ; be generous FR:
จุน[v.] (jun) EN: shore up ; support ; prop up ; back ; aid ; help FR: soutenir ; supporter
จุนเจือ[v.] (junjeūa) EN: support ; help ; to patronize FR: soutenir
กำลังใจ[n.] (kamlangjai) EN: spirit ; moral support ; will ; willpower ; courage ; enthusiasm ; strength FR: volonté [f] ; détermination [f] ; soutien [m]
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay n) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
การกำหนดราคาขั้นต่ำ[n. exp.] (kān kamnot ) EN: price support ; minimum price control FR:
การหนุน[n.] (kān nun) EN: support FR:
การผลักดัน[n.] (kān phlakda) EN: push ; encourage ; support ; promotion ; shove FR:
การสนับสนุน[n.] (kān sanapsa) EN: support ; backing ; sponsoring ; assistance ; corroboration FR: soutien [m] ; support [m] ; appui [m] ; parrainage [m]
การสนับสนุนด้านเทคนิค[n. exp.] (kān sanapsa) EN: technical support FR: support technique [m]
การสนับสนุนทางสังคม[n. exp.] (kān sanapsa) EN: social support FR:
การอุปถัมภ์[n.] (kān uppatha) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation FR: patronage [m] ; parrainage [m]
กัดฟันทน[v. exp.] (katfan thon) EN: put up with sth ; grit one's teeth and bear it ; be patient ; endure ; support FR:
เกื้อกูล[v.] (keūakūn) EN: help ; assist ; lend a hand ; support ; patronize ; aid ; lend a hand FR: aider ; soutenir ; assister
เกื้อหนุนจุนเจือ[v. exp.] (keūa nun ju) EN: support FR:
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
ค้ำชู[v.] (khamchū) EN: support ; sustain FR:
ค้ำจุน[v.] (khamjun) EN: support ; prop up ; provide support (for) ; bolster FR: supporter

support ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entscheidungshilfe {f}aid to decision-making; decision support
Auflagedruck {m}bearing pressure; support pressure
Lagerbügel {m}bearing support
Kapillarrohrhalter {m}capillary tube support
Bildschirmhalter {m}monitor support
Blechunterlage {f}metal support
Kontaktaufnahme {f} [electr.]contact support
Kundenbetreuung {f}customer service; customers support; customer support
Schneidauflage {f}cutting support
Halter {m}mounting support
Geländerstütze {f}handrail support
Isolierungshalterung {f}insulation support
Kabeltrassensystem {n}ladder rack cable support system
Pendelstütze {f}hinged pillar; hinged support
Rohrbefestigung {f}pipe clamp; pipe support
Regalkonsole {f}rack support
Rollenbock {m} [techn.]return pulley support
Dichtungsunterlage {f}seal support
Förderung {f} | finanzielle Förderungsupport | financial support
Stürzkernelement {n} | hartfaserbeplanktes Stürzkernelementsupport core element | hardboard-covered support core element
Stützungskauf {m} [econ.]support purchasing; support buying
Drehmomentstütze {f}torque support
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits
Kartenführung {f}supportbracket
Haltbarkeit {f}supportability
Unerträglichkeit {f}insupportableness
unausstehlich {adv}insupportably
unerträglich {adv}insupportably
Solidargemeinschaft {f}supportive society
Auflageblock {m}support block
Auflagepunkt {m}support point
Betreuung {f} von Kundensupport service
Förderungsmaßnahmen {pl}support measures
Haltescheibe {f}support plate
Stützblech {n} [techn.]support plate
Traggehäuse {n}support housing
Stützverband {m} [med.]support bandage; fixed dressing
Auflagefläche {f}supporting surface
Auflagetisch {m}supporting table
Deckenträger {m}supporting beam

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า support
Back to top