ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดูแล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดูแล*, -ดูแล-

ดูแล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูแล (v.) take care See also: watch over, oversee, take charge of, control, guard, protect, supervise Syn. ควบคุม Ops. ปล่อยปละ, ละเลย
ดูแล (v.) keep vigil over a sick See also: nurse, look after Syn. ปรนนิบัติ, พยาบาล
ดูแล (v.) protect See also: watch over, guard Syn. รักษา, คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, อภิบาล
ดูแล (v.) protect See also: guard, take care Syn. ป้องกัน, คุ้มครอง
ดูแล (v.) care See also: pay attention to, be concerned with Syn. อินัง, เอาใจใส่, เหลียวแล, สนใจ
ดูแล (v.) take care of See also: keep, watch over, tend, look after Syn. รักษา
ดูแล (v.) minister See also: look after Syn. ปรนนิบัติรับใช้, ปรนนิบัติ
ดูแล (v.) govern See also: rule, administer, administrate Syn. คุ้มครอง, บริหาร, ดำเนินงาน
ดูแล (v.) protect See also: defend, safeguard, shelter, take care of, shield, preserve, maintain Syn. ดูแลรักษา, คุ้มครอง, ปกป้อง, คุ้มกัน Ops. ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง
ดูแล (v.) look after See also: take care, minister, serve, wait on, tend Syn. เอาใจใส่, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้
ดูแล (v.) control See also: regulate, oversee, supervise, superintend Syn. คุม, ควบคุม
ดูแล (v.) take care of See also: look after Syn. เอาใจใส่
ดูแล (v.) look after See also: take care, tend Syn. รักษา, ป้องกัน, พิทักษ์, ปกปักรักษา, ปกป้อง
ดูแล (v.) patrol Syn. ระวังระไว, เฝ้าดู, เฝ้า, ตรวจการ
ดูแล (v.) examine See also: inspect, check Syn. ควบคุม, วิเคราะห์, ตรวจ, ตรวจสอบ
ดูแล (v.) beware of See also: be careful, keep [her figure] Syn. ระวัง
ดูแล (v.) inspect See also: examine, scrutinize, investigate Syn. สอดส่อง
ดูแลงาน (v.) administrate See also: manage, administer, direct Syn. บริหาร, ดำเนินงาน
ดูแลตัว (v.) be alert See also: be watchful, be vigilant, be on one´s guard, be wide-awake, be on the lookout Syn. ระวังเนื้อระวังตัว, รักษาตัว
ดูแลตัว (v.) take care of oneself See also: care for oneself Syn. ระวังตัว
ดูแลบ้านเมือง (v.) govern See also: exercise the government, manage the government Syn. ปกครองบ้านเมือง
ดูแลรักษา (v.) look after See also: take care, tend Syn. รักษา, ป้องกัน, พิทักษ์, ดูแล, ปกปักรักษา, ปกป้อง
ดูแลเอาใจใส่ (v.) take care of See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster Syn. เอาใจใส่ดูแล
English-Thai: HOPE Dictionary
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
altricial(แอลทริซ' เชียล) adj. ซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้ตอนฝักออกมา ต้องอาศัยแม่หรือพ่อคอยดูแล
aquarist(อะควา'ริสท) n. ผู้ควบคุมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชน้ำ, ผู้ดูแลหรือนักสะสมสัตว์หรือพืชน้ำ
archivist(อาร์'คะวิสทฺ) n. ผู้เก็บและดูแลเอกสารหรือบันทึกสำคัญ
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
attend(อะเทนดฺ') vt.,vi. อยู่กับ,ไป,ไปกับ,รับใช้,ดูแล,เชื่อฟัง,คาดหมาย,ให้ความสนใจ,ตาม.
attendance(อะเทน'เดินซฺ) n. การอยู่กับ,การไป (เข้าร่วม) ,จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม,การดูแลรักษา, Syn. presence)
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้เข้าร่วมประชุม,สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย,เกี่ยวข้อง,ดูแลรักษา (servant)
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
baby-sit(เบ'บิซิท) {baby-sat,baby-sitting,baby-sits} vt. ช่วยดูแลเด็ก (ขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่), See also: baby-sitter n. ดูbaby-sit
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
boatswain(โบ'เซิน) n. สรั่งเรือ,พันจ่าเรือที่มีหน้าที่ดูแลเรือ,หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
caretaker(แคร์'เทเคอะ) n. คนดูแลควบคุม,ภารโรง,คนเฝ้า, Syn. custodian
cellarer(เซล'เลอเรอ) n. ผู้ดูแลรักษาห้องใต้ดิน
censor(เซน'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่จับผิด,เจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย,พลังข่มจิตภายใน vt. ตรวจสอบ,เซนเซอร์,ตัดตอนแก้ไข, See also: censorial adj. -Conf. consure
cga(ซีจีเอ) ย่อมาจาก color gragphic adapter แปลว่า ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิก ที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ๆ ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วอาจจะปวดศรีษะได้ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA ดู EGA และ VGA ประกอบ
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น
cowboy(คาว'บอย) n. โคบาล,คนที่ดูแลและเลี้ยงวัวบนหลังม้า (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา) ,คนที่มีความชำนาญในการขี่ม้า,เหวี่ยงห่วงจับวัว,คนขับรถเร็วแบบบ้าระห่ำ
coxswain(คอค'เซิน,-สเวน) n. คนถือท้ายเรือแข่ง,หัวหน้ามือพายของเรือแข่ง,คนที่ทำหน้าที่ดูแลเรือบด, Syn. steersman
curator(คิวเร'เทอะ) n. ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์,ผู้ดูแล,ผู้อนุบาล, See also: curatorial adj. curatorship n.
depositary(ดิพอส'ซิททะรี) รับฝาก,ผู้ดูแล,ผู้เก็บรักษา,ที่เก็บรักษา, Syn. depository
drought(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
drouth(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
equery(เอค'วะรี) n. อัศวรักษ์,เจ้าหน้าที่ดูแลม้า,องครักษ์
color graphic adapterตัวปรับต่อภาพสีใช้ตัวย่อว่า CGA หมายถึง ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิกที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วพาลจะปวดศรีษะได้ง่าย ๆ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
eye(อาย) n. ตา,นัยน์ตา,จักษุ,สายตา,การดู,การจ้อง,ความตั้งใจ,ความคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทางลม,ตาของหน่อพืช,จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง,สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู,ดูแล,เพ่งเล็ง) -pl. eyes,eyen, Syn. observe,wa
fcc(เอฟซีซี) ย่อมาจากคำว่า Federal Communication Commission (แปลว่า คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ
federal communication comคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารใช้ตัวย่อว่า FCC (อ่านว่า เอฟซีซี) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ
goatherd(โกท'เฮิร์ด) n. ผู้ดูแลแพะ,คนเลี้ยงแพะ
govern(กัฟ'เวิร์น) v. ปกครอง,ครอบงำ,ควบคุม,ดูแล., See also: governabilityn. governable adj., Syn. direct,rule
graze(เกรซ) v. เลี้ยงหญ้า,ให้สัตว์เลี้ยงกินหญ้า,ดูแลสัตว์ที่อยู่บนทุ่งหญ้า,แตะหรือถูเบา ๆ ,ถากไป,เฉียดไป,เช็ด,ครูด,ทำให้ถลอก. n. การถูเบา ๆ ,การถากไป,การเฉียดไป,แผลถลอก,รอยข่วนเบา ๆ, See also: grazer n. grazingly adv., Syn. tou
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
file serverเครื่องบริการแฟ้มในระบบเครือข่าย (network) โดยปกติจะมีคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่ง เรียกว่าเครื่องบริการแฟ้ม ซึ่งจะใช้เป็นที่เก็บ ทั้งโปรแกรม และแฟ้มข้อมูลที่จะใช้ร่วมกันไว้ในฮาร์ดดิสก์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเดียวกัน สามารถเรียกใช้ โปรแกรมและแฟ้มข้อมูลเหล่านั้นพร้อมกันได้ โดยเรียกจาก เครื่องบริการแฟ้มดังกล่าว เครื่องบริการแฟ้ม นี้จะทำหน้าที่ ดูแลการใช้แฟ้มข้อมูล และการส่งข้อมูลไปให้ตามที่มีผู้ต้องการเรียกมา
groom(กรูม) n. เจ้าบ่าว,คนเลี้ยงม้า,อัศวรักษ์,คนใช้ผู้ชาย. vt. แต่งตัว,ตกแต่ง,ทำให้สะอาดหมดจด,ดูแลม้า,เตรียมการ,เตรียมตัว., See also: groomer n.
groundman(-'เมิน) n. คนดูแลสนามกีฬา
English-Thai: Nontri Dictionary
attend(vi) เอาใจใส่,ตั้งใจ,สนใจ,พร้อม,ดูแล,รับใช้
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ
attendant(adj) อยู่,ไปด้วยกัน,ดูแลรักษา
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
caretaker(n) สัปเหร่อ,คนดูแล,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน
curator(n) ผู้ดูแล,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล
custodian(n) ผู้พิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล
custody(n) การพิทักษ์,การดูแล,การอารักขา,การปกครอง
deacon(n) ผู้ดูแลวัด
forester(n) คนดูแลป่า,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,ชาวป่า,สัตว์ป่า
goodman(n) คนดูแลบ้าน
goodwife(n) หญิงดูแลบ้าน,แม่บ้าน
govern(vt) ปกครอง,ดูแล,ครอบครอง,ครอบงำ,บังคับ,ควบคุม
WELL-well-groomed(adj) ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี,ตกแต่งอย่างดี,แต่งตัวเรียบร้อย
housekeeping(n) การดูแลบ้านเรือน,การบ้านการเรือน,เคหกรรม
husbandry(n) กสิกร,การเพาะปลูก,การเลี้ยงสัตว์,การดูแล
intendant(n) ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่,ข้าหลวง,ผู้ตรวจการ,ผู้ดูแล
keep(vt) เก็บ,ดูแล,รักษา,เลี้ยง,ระวัง,กักขัง
keeper(n) คนเฝ้า,คนดูแล,ผู้รักษา,คนเลี้ยง,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์
keeping(n) การเฝ้า,การดูแล,การอารักขา,การคุ้มครอง,การเก็บรักษา
livery(n) เครื่องแบบคนรับใช้,การรับจ้างดูแลเลี้ยงม้า
manage(vi,vt) จัดการ,ใช้,ควบคุม,ดูแล,ปกครอง,บริหาร,ดำเนินการ,พลิกแพลง
nursling(n) เด็กที่อยู่ในความดูแลของพี่เลี้ยง
oversee(vt) ตรวจตรา,ดูแล,ควบคุม,มองข้าม,เผลอ
oversight(n) การมองข้ามไป,ความพลั้งเผลอ,การเฝ้าดูแล
sexton(n) คนดูแลโบสถ์
storekeeper(n) คนขายของ,เจ้าของร้าน,คนดูแลโกดังสินค้า
superintend(vi) ควบคุม,จัดการ,ดูแล,อำนวยการ
superintendent(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
supervise(vt) ควบคุม,ดูแล,อำนวยการ,จัดการ,ตรวจตรา
supervision(n) การควบคุม,การดูแล,การจัดการ,การอำนวยการ,การตรวจตรา
supervisor(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา
supervisory(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการควบคุมดูแล,เกี่ยวกับการตรวจตรา
surveillance(n) ความระวังระไว,ความดูแล,การตรวจตรา
tendance(n) การดูแล,การบริหาร,การรับใช้,คนใช้
trust(n) การดูแลกิจการของผู้อื่น,การพิทักษ์,การปกครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
take care ofดูแล, พิทักษ์รักษา, รับภาระ (หนี้สิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
careการบริบาล, การดูแล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservatorผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง (ที่ศาลตั้ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
custody๑. การคุมขัง๒. การเก็บรักษาทรัพย์, การอารักขาทรัพย์๓. การปกครองดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
FCC (Federal Communications Commission)เอฟซีซี (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiduciary๑. เกี่ยวกับความไว้วางใจ๒. ผู้ดูแลผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
housekeepingงานแม่บ้าน, งานดูแลทั่วไป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nurse๑. พยาบาล, ผู้พยาบาล, ผู้ดูแลรักษา๒. ให้การพยาบาล๓. ให้นมเด็ก (จากเต้านม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overseerผู้ดูแลทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oversight functionหน้าที่ควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supervisionการควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supervisorผู้ควบคุมดูแล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
supervisory authorityหน่วยงานควบคุมดูแล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surveillanceการสอดส่องดูแล, การระแวดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wardshipการควบคุมดูแล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
watchdog functionหน้าที่ควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aftercare การดูแลหลังเสร็จ การดูแลพื้นที่ใช้ฝังกลบขยะแล้ว ไม่ให้สร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Antenatal Careการให้บริการมารดาก่อนคลอด, การดูแลก่อนคลอด, การดูแลระหว่างการตั้งครรภ์, การดูแลผู้ตั้งครรภ์, การดูแลในระยะก่อนคลอด [การแพทย์]
Careการดูแล [TU Subject Heading]
Caregiversผู้ให้การดูแล [TU Subject Heading]
Company Man พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Controllingการติดตามควบคุม,การติดตามควบคุมและประเมินผลงาน,การควบคุมดูแล [การแพทย์]
Custodianผู้รับฝากทรัพย์สินธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาใบหุ้นและสินทรัพย์อื่น ๆ ให้แก่กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บุคคลธรรมดา หรือบริษัทที่เป็นลูกค้า [ตลาดทุน]
Database Management Systemระบบจัดการฐานข้อมูลซอฟต์แวร์สำหรับทำหน้าที่บันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ค้นคืน จัดทำรายงาน ประมวลผล และดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ปัจจุบันนี้มีระบบ DBMS ให้เลือกซื้อมาใช้หลายระบบด้วยกัน อาทิ Oracle, Ingres, Progress, Informix ซึ่งเป็นระบบที่มีใช้ทั้งในเครื่องขนาดใหญ่และขนาดเล็ก Access, Foxpro และ dBASE เป็นระบบที่มีใช้ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Derrick manพนักงานบนแท่นเจาะ, พนักงานบนแท่นเจาะซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ Monkey boardมีหน้าที่คอยจับส่วนบนสุดของก้านเจาะเมื่อเวลาดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุมหรือเวลาหย่อนก้านเจาะลงหลุม และยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลปั๊มหรืออุปกรณ์สำหรับการไหลเวียนของของเหลวที่ใช้ระหว่างการเจาะ (drilling fluid) [ปิโตรเลี่ยม]
Dry seasonดูแล้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Handlingการควบคุมดูแล [TU Subject Heading]
Housekeepingการดูแลความสะอาด [TU Subject Heading]
ISO 14000มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นบรรทัดฐานสำหรับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยให้ ISO 14000 อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [สิ่งแวดล้อม]
Managed care plans (Medical care)ข้อตกลงการดูแลทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Palliative careการดูแลเพื่อบรรเทาอาการ [TU Subject Heading]
Patient acceptance of health careการยอมรับการดูแลทางการแพทย์ของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Postnatal careการดูแลภายหลังคลอด [TU Subject Heading]
Postoperative careการดูแลภายหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Prenatal careการดูแลก่อนคลอด [TU Subject Heading]
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Respondeat superiorความรับผิดทางละเมิดของบุคคลที่อยู่ในความดูแล [TU Subject Heading]
serverตัวบริการคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการต่างๆ แก่สถานีงานอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในข่ายงานเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ตัวบริการแผ้ม เป็นคอมพิวเตอร์ที่ดูแลจัดการส่งแผ้มในสถานีงาน ตัวบริการงานพิมพ์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมดูแลการพิมพ์ให้กับสถานีงานอื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
Net asset value มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น สำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนหมายถึงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิต่อหน่วยลงทุนถือเป็นมูลค่าจริงของหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณ การคำนวณดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น Net Asset Value = Book Value ในกรณีของหุ้นสามัญ
Over-the-counterการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหุ้นนอกตลาด โดยทั่วไปจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าน้อย มีสภาพคล่องต่ำ และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีทางการกำกับดูแล [ตลาดทุน]
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Webmasterเว็บมาสเตอร์, ผู้ดูแลเว็บไซต์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
administer (vi.) ดูแล See also: ให้บริการ
care (vi.) ดูแล See also: ปกป้อง
care for (phrv.) ดูแล See also: เอาใจใส่, พยาบาล Syn. look after, see after
fend for (phrv.) ดูแล See also: จัดหาให้ Syn. shift for
handle (vt.) ดูแล See also: จัดการ Syn. cope, deal with
look after (phrv.) ดูแล See also: รับผิดชอบต่อ
monitor (vt.) ดูแล See also: ตรวจ, ติดตาม, เฝ้าสังเกต Syn. control, watch, observe
see after (phrv.) ดูแล See also: รับผิดชอบ, เอาใจใส่ Syn. care for, look after
take care of (phrv.) ดูแล See also: เอาใจใส่, ระวัง, ระมัดระวัง, ระแวดระวัง
take care of (idm.) ดูแล See also: เฝ้าดู, ใส่ใจ
tutor (vt.) ดูแล See also: พิทักษ์, ปกครอง
housekeep (vi.) ดูแลบ้าน
groom for (phrv.) ดูแลม้า See also: เตรียมม้า
cosset (vt.) ดูแลมากเกินไป See also: ปกป้องจนเกินไป
wet-nurse (vt.) ดูแลเอาใจใส่อย่างมากเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)
aftercare (n.) การดูแลคนไข้ในช่วงพักฟื้น
aiding (n.) การดูแล See also: การช่วยเหลือ Syn. assisting
assisting (n.) การดูแล See also: การช่วยเหลือ Syn. aiding
attend on (phrv.) ถวายการดูแล (คนสำคัญเช่น กษัตริย์) See also: คอยรับใช้ Syn. attend upon
attend on (phrv.) ช่วยดูแล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Take better care of your petsดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย
I'll take care of itฉันจะดูแลมันเอง
I don't need anyone to take care of meฉันไม่ต้องการให้ใครมาดูแล
From now on, he'll take care of youจากนี้เป็นต้นไป เขาจะดูแลคุณ
And you'll take care of himและคุณก็จะดูแลเขา
She took good care of meเธอดูแลผมเป็นอย่างดี
Then I suggest you take extra care of himถ้างั้นฉันขอแนะนำให้คุณดูแลเขาเป็นพิเศษ
We both care for herพวกเราต่างก็ดูแลเธออยู่
I need you to watch Kate for meฉันอยากให้คุณดูแลเคทให้ฉันหน่อย
You take care of your businessคุณดูแลธุรกิจของคุณ
I'll take care of mineฉันจะดูแล(ธุรกิจ)ของฉันเอง
I will take good care of itฉันจะดูแลมันอย่างดี
She never resigns her son to another person's careเธอไม่ยอมให้ใครดูแลลูกชายเธอเลย
I am in charge of the company when the manager is outฉันดูแลรับผิดชอบบริษัทนี้เมื่อผู้จัดการไม่อยู่
She specializes in looking after childrenเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก
It's time for me to look after myself moreถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น
I'm going back to my home to look after my dadฉันจะกลับไปบ้านไปดูแลพ่อ
He asked me to look after youเขาขอให้ฉันดูแลคุณ
We're taking good care of himพวกเราจะดูแลเขาเป็นอย่างดี
Can you baby-sit my dog for me?คุณช่วยดูแลหมาของฉันให้หน่อยได้ไหม?
You are the only person I would want to have my babyคุณคือคนเดียวที่ฉันอยากจะให้ดูแลลูกฉัน
Your mom asked me to take care of youแม่เธอขอให้ฉันดูแลเธอ
I promised your mother that I would take care of youฉันสัญญากับแม่เธอว่าฉันจะดูแลเธอ
I'm just trying to look out for youฉันแค่พยายามที่จะดูแลเธออยู่นะ
You need not to worry, I can take care of myselfคุณไม่จำเป็นต้องกังวลอะไร ฉันดูแลตัวเองได้
Thank you for taking care of me all this timeขอบคุณที่ดูแลฉันมาตลอดช่วงนี้
I don't mind taking care of everythingฉันไม่ว่าอะไรที่จะต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง
Then I'll leave her in your careถ้างั้นฉันจะปล่อยเธอไว้ในความดูแลของคุณ
Why don't you take better care of yourself?ทำไมถึงไม่ดูแลตัวเองให้ดีหน่อย
Please take good care of your health!โปรดดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีด้วย
I'm the person in charge hereฉันเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nurse them, caress them, pour water on them.ต้องเพาะเลี้ยง ดูแล ให้น้ำ
And you don't care? No guilty conscience?และคุณไม่ ดูแล ไม่รู้สึก ผิด
Bonghee's helping us with the kids.บองฮี เขาจะช่วยทำหน้าที่นี้เอง ดูแล เด็ก ๆ ด้วยนะจ๊ะ
The nurse came and gave her a shot and some pills.พยาบาลจะมา ดูแล แล้วก็ให้ยาแม่
¶¶ R-E-S-P-E-C-T Take care of T.C.B. ¶¶# R-E-S-P-E-C-T ดูแล T.C.B. #
Just...taking care of family business.ก็แค่... ดูแล เรื่องธุรกิจของครอบครัว
The resident manager handles the day-to-day running of the Drake apartments... managing the books, collecting the rent, general maintenance and upkeep.ผจก อพาร์ตเม้นต์ ดูแล เรื่องประจำวันของอพาร์ตเม้นต์เดรก จัดการเรื่องการจอง, เก็บค่าเช่า
People were protected. Food and supplies were lasting.ผู้คนได้รับการปกป้อง ดูแล อาหารและเสบียงต่างๆมีเยอะมาก
♪ We're gonna serve and work and turn ♪#พวกเราจะเสิร์ฟ ดูแล แล้วก็หมุน#
You take care of that baby, okay?ดูแล/ เด็กคนนั้นด้วยนะ ตกลงไหม
Look after our King, Merlin.ดูแลกษัตริย์ของพวกเราด้วย เมอร์ลิน
Look after each other. I am already missing you.ดูแลกันและกัน ฉันคิดถึงคุณแล้ว
You look after each other.ดูแลกันและกัน ให้ดีๆ ล่ะ
Keep this beautiful setup from turning into, say, that crank lab.ดูแลการค้าที่ดี จากการเปลี่ยนเเปลง พูดได้ว่า นั่นเป็นฐานผลิตโคเคน
Corporate doesn't care.ดูแลกิจการที่ ไม่ได้ดูแล
Take your men and secure the rendezvous point.ดูแลคนของคุณและรักษาความปลอดภัยที่จุดนัดพบเถอะ
Look after number one. That's you.ดูแลคนสำคัญที่สุด นั่นคือเธอ
Caring about the people around me or putting myself in others shoes, I can't do that either.ดูแลคนอื่น หรือเอาใจใส่คนอื่น ฉันทำไม่เป็นหรอก
Look after the others. Especially Sam. He will not understand.ดูแลคนอื่นๆ ด้วยนะ โดยเฉพาะแซม เขาจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้หรอก
Harry was right.ดูแลครอบครัว ให้ปลอดภัย
Take care of your family firstดูแลครอบครัวนายก่อนเหอะน่า
Focus on taking care of your family and yourself.ดูแลครอบครัวเธอเถอะ และดูแลตัวเองด้วย
The little man looking up at the big boss.ดูแลความปลอดภัยให้หัวหน้าด้วย
You make sure that Jake's safe.ดูแลความปลอดภัยให้เจคด้วย
Seize your glory!ดูแลความรุ่งโรจน์ของคุณ!
Tend your own garden.ดูแลความรู้สึกในส่วนของตัวเองก็พอ
Watch your partner, Porter.ดูแลคู่หูคุณดีๆนะ พอร์ทเทอร์
"carry on my work.ดูแลงานของฉันต่อด้วย
This is gonna be even better than the puppy.ดูแลง่ายกว่าลูกหมา เป็นไหนๆอยู่แล้ว
Please take good care of Junpyo while I'm gone.ดูแลจุนเพียวตอนที่ฉันไม่อยู่
Take care of Chong-Rae, she should eat less sugar.ดูแลชองเรให้ดีๆ ด้วยนะ น้ำตาลน่ะอย่าให้กินมากนัก
Watch out for each other.ดูแลซึ่งกันและกันด้วยล่ะ
You take care of the doctor and, uh, Jerry, OK?ดูแลด็อกเตอร์และเจอรี่ด้วย โอเค?
Take care, Agent Dunham.ดูแลดีๆล่ะ ,เจ้าหน้าที่ดันแฮม
Where the hell have you been? Guarding the north for you, your Grace.ดูแลตอนเหนือ เพื่อท่าน ฝ่าบาท
Take care, pal. Fondly, Dirk Calloway.ดูแลตัวนะ ด้วยรัก เดิร์ค คัลโลเวย์
Just take care of yourself and come back safely.ดูแลตัวลูกเองให้ดี.. ปลอดภัยกลับบ้านนะลูก
You save yourself and your son.ดูแลตัวเอง กับลูกของนายให้ดีด้วย
You watch yourself on the road, huh?ดูแลตัวเอง ขณะเดินทางให้ดีนะ
Take care, Mr. Simcoe.ดูแลตัวเอง คุณซิมคอร์

ดูแล ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after
育児[いくじ, ikuji] Thai: การดูแลเลี้ยงดูเด็ก English: childcare
育児[いくじ, ikuji] Thai: การรับดูแลเด็กอ่อน English: nursing
見守る[みまもる, mimamoru] Thai: คอยเฝ้าดูแล English: to watch over
預ける[あずける, azukeru] Thai: ฝากให้คนอื่นดูแล English: to give into custody
領事館[りょうじかん, ryoujikan] Thai: สถานกงศุลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของประเทศตนในต่างแดน English: consulate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดูแล
Back to top