ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nurture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nurture*, -nurture-

nurture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nurture (n.) การให้การอบรม See also: การให้การเลี้ยงดู, การอบรมบ่มนิสัย, การเลี้ยงดู Syn. nutriment, sustenance
nurture (vt.) บำรุง See also: เลี้ยงดู, เอาใจใส่, ทะนุบำรุง
English-Thai: HOPE Dictionary
nurture(เนอ'เชอะ) vt. อุปถัมภ์,เลี้ยง,บำรุง,ทะนุถนอม,ฝึกฝน,ให้การศึกษา n. อาหาร,เครื่องบำรุง,การบำรุง, See also: nurturable adj. nurturer n., Syn. feed,raise
English-Thai: Nontri Dictionary
nurture(n) การเลี้ยงดู,การทะนุถนอม,การอบรม,การบำรุง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nurtureการเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่อมเกลี้ยง (v.) nurture See also: train, coach Syn. อบรมบ่มนิสัย, กล่อมเกลา
บำรุงเลี้ยง (v.) nurture See also: nourish, feed, bring up, rear
อบรมเลี้ยงดู (v.) nurture See also: care, educate, support Syn. เลี้ยงดู
บ่มผิว (v.) nurture one´s skin See also: take good care of one´s skin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can love, cherish and nurture each other, or you can kill each other.คุณจะรักกัน ทะนุถนอมกัน คุณฆ่ากันได้
Yes, and that he would like us to cherish and nurture each other...ท่านอยากให้เราพอใจ และทะนุถนอมกันและกัน
I would love, protect and nurture that miracle with everything I've got.ฉันจะรัก คอยดูแลอบรมปาฏิหาร ด้วยทุกสิ่งที่มี
I want to nurture proper adults with the power of literatureอยากจะช่วยเสริมสร้าง ให้ผู้ใหญ่ในอนาคตมีคุณภาพ
About the whole, uh, nature versus nurture thing,เรื่องเกี่ยวกับ ธรรมชาติสร้าง หรือ การเลี้ยงดู
It's not enough to merely feed oneself physically, one must always nurture the intellect, feed the mind and soul as it were.ดื่มด่ำทางกายอย่างเดียวไม่พอ ต้องดื่มด่ำทางปัญญาด้วย เลี้ยงจิตใจและจิตวิญญาณ
Maybe he's obsessed with the nurture he didn't get.บางทีเขาอาจจะหมกมุ่น อยู่กับดูแลที่เขาไม่ได้รับ
As long as I nurture and hide their assets within my company, yes.ตราบเท่าที่ฉันรักษาและซ่อนทรัพสินของพวกเขา โดยปราศจากบริษัท ใช่
It's part of your job to nurture your subordinates too.หัวหน้าฮันซาวะ ช่วยสนับสนุนเค้าด้วยนะ
I am your maker, and so I will nurture you.ฉันเป็นผู้สร้างของนาย ดังนั้นฉันจะเลี้ยงดูนาย
And if you let me, I'd like to help you nurture it.ถ้าคุณให้ฉันทำ ฉันจะช่วยคุณดูแลมัน
We nurture the dust, maintain it, measure it, package it, and distribute it.เราบำรุงฝุ่นรักษามัน วัดมัน, แพคเกจมัน และแจกจ่าย

nurture ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
姑息养奸[gū xī yǎng jiān, ㄍㄨ ㄒㄧ ㄧㄤˇ ㄐㄧㄢ, 姑息养奸 / 姑息養奸] to tolerate is to nurture an evildoer (成语 saw); spare the rod and spoil the child
修心养性[xiū xīn yǎng xìng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄣ ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, 修心养性 / 修心養性] to cultivate the heart and nurture the character (成语 saw); to improve oneself by meditation
近朱者赤,近墨者黑[jìn zhū zhě chì, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄓㄜˇ ㄔˋ, jin4 mo4 zhe3 hei1, 近朱者赤,近墨者黑] proximity to cinnabar makes you red, to pitch makes you black (成语 saw, from Ouyang Xiu 歐陽修|欧阳修); different environments provide different influence.; Nurture determines a person's character.
哺育[bǔ yù, ㄅㄨˇ ㄩˋ, 哺育] feed; nurture; foster
熏染[xūn rǎn, ㄒㄩㄣ ㄖㄢˇ, 熏染] to exert a gradual influence; to nurture; a corrupting influence

nurture ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
育成(P);育生[いくせい, ikusei] (n,vs) rearing; training; nurture; cultivation; promotion; (P)

nurture ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up ; support FR: nourrir
บำรุงเลี้ยง[v. exp.] (bamrung līe) EN: nurture ; look after ; support FR:
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster FR: prendre soin
ฟูมฟัก[v.] (fūmfak) EN: bring up ; raise ; nurture FR:
กล่อมเกลี้ยง[v.] (klǿmklīeng) EN: cherish ; nurture FR:
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: feed ; breed ; nurture FR: nourrir ; élever
อบรมเลี้ยงดู[v. exp.] (oprom līeng) EN: nurture ; care ; educate ; support FR:
ถนอม[v.] (sanøm) EN: take care of ; treat with care ; cherish ; nurture ; conserve FR:
ถนอม[v.] (thanøm) EN: preserve ; conserve ; save ; treat with care ; husband ; cherish ; nurture ; take care of FR: préserver ; conserver ; chérir
ถนอมกล่อมเกลี้ยง[v. exp.] (thanøm klom) EN: cherish ; nurture ; care for ; comfort ; nurse FR:
ทะนุบำรุง[v.] (thanubamrun) EN: foster ; cherish ; nurture ; be considerate of FR: pourvoir ; subvenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nurture
Back to top