ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maintain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maintain*, -maintain-

maintain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maintain (vt.) รักษา See also: ดูแลต่อไป, คงอยู่, ดำรง, คงเอาไว้, ทรงไว้, รักษาไว้ Syn. sustain, keep up, preserve
maintain at (phrv.) รักษาไว้
maintain in (phrv.) เก็บรักษา See also: คงไว้ Syn. keep in
maintain in (phrv.) สนับสนุน Syn. keep in
maintainable (adj.) ซึ่งรักษาไว้
maintained (adj.) ซึ่งรักษาไว้ Syn. kept, retained, sustained
maintaining (adj.) ซึ่งดำเนินต่อไป Syn. continuing, retaining
English-Thai: HOPE Dictionary
maintain(เมนเทน') vt. ผดุงไว้,ธำรงไว้,บำรุง,รักษาไว้,ค้ำ,เกื้อกูล,อนุรักษ์,ยึดมั่น,ออกค่าใช้จ่าย., See also: maintainable adj. maintainer n., Syn. continue,support,uphold ###A. cease
English-Thai: Nontri Dictionary
maintain(vt) เก็บรักษา,เลี้ยงดู,บำรุง,ค้ำจุน,ผดุงไว้,ตั้ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maintainคงไว้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดำรง (v.) maintain See also: uphold, sustain, support, remain, conserve, exist, remain, continue Syn. คง, ดำรงอยู่, คงอยู่, อยู่ยง, คงทน, คงไว้, ทรงไว้
ทำนุ (v.) maintain See also: keep up, preserve Syn. บำรุงรักษา, ธำรง, คงไว้, บำรุง, ทำนุบำรุง, อุดหนุน Ops. ทำลาย, ทะลาย
ทำให้ดำรงอยู่ (v.) maintain See also: keep, maintain, sustain, support, remain unchanged, prolong for a while Syn. ทำให้ทรงอยู่, พลางๆ, แก้ขัด
ทำให้ทรงอยู่ (v.) maintain See also: keep, maintain, sustain, support, remain unchanged, prolong for a while Syn. ทำให้ดำรงอยู่, พลางๆ, แก้ขัด
ธำรง (v.) maintain See also: keep, preserve, hold, conserve, repair, renew, reserve, save Syn. รักษา, ดำรง, ทรง
บำรุง (v.) maintain See also: keep up Syn. ทะนุบำรุง, บำรุงรักษา
บำรุงรักษา (v.) maintain See also: keep up, keep in good condition Syn. รักษา, ปกปักรักษา, ทะนุบำรุง
ประทัง (v.) maintain See also: keep, maintain, sustain, support, remain unchanged, prolong for a while Syn. ทำให้ทรงอยู่, ทำให้ดำรงอยู่, พลางๆ, แก้ขัด
ผดุงรักษา (v.) maintain See also: support, look after, take care Syn. รักษา, บำรุงรักษา
พลางๆ (v.) maintain See also: keep, maintain, sustain, support, remain unchanged, prolong for a while Syn. ทำให้ทรงอยู่, ทำให้ดำรงอยู่, แก้ขัด
อยู่ยง (v.) maintain See also: uphold, sustain, support, remain, conserve, exist, remain, continue Syn. คง, ดำรงอยู่, คงอยู่, คงทน, คงไว้, ทรงไว้
นิ่งเฉย (v.) maintain one´s composure Syn. เฉย, อยู่เฉย
อยู่เฉย (v.) maintain one´s composure Syn. เฉย
รักษาสุขภาพ (v.) maintain one´s health See also: keep healthy, look after oneself Ops. ทำลายสุขภาพ
รักษาระดับ (v.) maintain one´s position See also: keep up with the Joneses Ops. ลดระดับ
ดำรงฐานะ (v.) maintain one´s status See also: sustain, hold, bear, lead Syn. เป็น, ครอบครอง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have a name to maintainคุณมีชื่อเสียงที่ต้องรักษา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Remember that only by following instructions can we hope to maintain a successful highway program.ว่ามีเพียงทำตามคำแนะนำที่เรา สามารถทำได้ หวังว่าจะรักษาโปรแกรมทาง หลวงที่ประสบความสำเร็จ
Whether or not you can maintain loyalty.หรือไม่ว่าคุณสามารถรักษาความจงรักภักดี
FLN barricades were set up to maintain peace in Muslim areas.FLN{แนวร่วมปลดปล่อยชาติแอลจีเรีย} สร้างเครื่องกีดขวางซึ่งติดตั้ง FLN คือ แนวร่วมปลดปล่อยชาติแอลจีเรีย เพื่อรักษาความสงบในเขตมุสลิม
Yet you still maintain that you threw your gun into the river before the murders took place?แต่คุณยังคงรักษาที่คุณโยนปืนของคุณลงไปในแม่น้ำก่อนที่การฆาตกรรมที่เกิดขึ้น?
Every time I try to maintain a consistent mood between us... you withdraw.พอฉันจะสร้างอารมณ์ดี ๆ ระหว่างเรา คุณก็พังมัน
So I would maintain focus and not terrify you.ฉันจะได้พูดตรงจุดทีเดียว แล้วไม่ทำให้คุณตกใจมากด้วย
Well, I'm off. Maintain speed and heading, Mr. Lightoller.ผมพักล่ะ รักษาความเร็วกับทิศทางไว้
We need to maintain as many agents there as possible.เราต้องการรักษาสายลับ ของเราวไมกที่สุดเท่าที่ทำได้
I still maintain that he kicked himself in the balls.ยังไงหฉันก็ยังคิกว่า เค้าเตะไข่ตัวเองอยู่ดี
I maintain that with every fiber of my being.ฉันแค่อยากจะให้เขารู้ว่า ฉันก็เป็นของฉันอย่างงี้แหละ
We must maintain our faith and hope in the Republic in the face of imperialistic aggression!ให้ยึดบ้านและที่ดินซึ่งค้างจ่ายภาษีทันที... เพื่อเป็นที่พัก... ให้ผู้อพยพ...
Izzy's departure is more trouble for Steel Dragon as the band tries to maintain its status as the industry's top hard-rock act.คริส "อิซซี่" โคล์ แห่งวงสตีลดราก้อน ช็อคแฟนๆ เมื่อเขาหนีออกจากเวที การจากไปของอิซซี่ เป็นปัญหาต่อ 'สตีลดราก้อน' อย่างมาก

maintain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不动声色[bù dòng shēng sè, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, 不动声色 / 不動聲色] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid
保全[bǎo quán, ㄅㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, 保全] save from damage; preserve; maintain; keep in good repair
保养[bǎo yǎng, ㄅㄠˇ ㄧㄤˇ, 保养 / 保養] to take good care of (or conserve) one's health; to keep in good repair; to maintain; maintenance
持守[chí shǒu, ㄔˊ ㄕㄡˇ, 持守] maintain; guard
维修[wéi xiū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ, 维修 / 維修] maintenance (of equipment); to protect and maintain
安定[ān dìng, ㄢ ㄉㄧㄥˋ, 安定] stable; quiet; settled; stabilize; maintain; stabilized; calm and orderly

maintain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp,v5k) (uk) (See にする・1,にする・2,にする・3,にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo
持する[じする, jisuru] (vs-s) to hold; to maintain
持ち続ける[もちつづける, mochitsudukeru] (v1) to hold onto (for a long period); to persist in; to maintain
注視[ちゅうし, chuushi] (n,vs,adj-no) gazing steadily at; observing (a person) closely; maintain a watch over
立ち行く[たちいく;たちゆく, tachiiku ; tachiyuku] (v5k-s,vi) to maintain itself; to last; to make itself pay; to make a living; to keep going
身が持たない[みがもたない, migamotanai] (exp,adj-i) not to be able to keep one's health; exceeding the limits of one's body; not to be able to maintain one's fortune
顔が立つ[かおがたつ, kaogatatsu] (exp,v5t) to save one's face; to maintain one's status
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision
保つ[たもつ, tamotsu] (v5t,vt) to keep; to preserve; to hold; to retain; to maintain; to support; to sustain; to last; to endure; to keep well (food); to wear well; to be durable; (P)
割れ窓理論[われまどりろん, waremadoriron] (n) broken windows theory; criminological theory stating that serious crime can be prevented by maintaining the good physical condition of an urban environment
台直し鉋;台直しかんな[だいなおしかんな, dainaoshikanna] (n) plane with a blade at ninety degrees to its base used for maintaining the bases of other wooden planes
失意泰然[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity
守成[しゅせい, shusei] (n,vs) building up and maintaining
得意淡然[とくいたんぜん(uK), tokuitanzen (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) not letting oneself puffed up by one's success; maintaining a serene state of mind when one has achieved a great success
整備性[せいびせい, seibisei] (n) serviceability; maintainability; ease of maintaining
治安維持[ちあんいじ, chian'iji] (n) maintenance of public order; maintaining security
確保[かくほ, kakuho] (n,vs) guarantee; maintain; ensure; insure; secure; reservation; (P)
秩序維持[ちつじょいじ, chitsujoiji] (n) maintaining order (e.g. in a courtroom)
給養[きゅうよう, kyuuyou] (n,vs) maintaining; supplying
藩邸[はんてい, hantei] (n) residence maintained by a daimyo in Edo
護持[ごじ, goji] (n,vs) defend and maintain; support; protection
Japanese-English: COMDICT Dictionary
保全性[ほぜんせい, hozensei] maintainability, integrity
保存[ほぞん, hozon] saving (vs) (e.g. to disk), storing, preserving, conserving, maintaining, keeping
保守性[ほしゅせい, hoshusei] maintainability, serviceability
保持[ほじ, hoji] maintaining (vs), preservation, retaining

maintain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
อำรุง[v.] (amrung) EN: maintain ; keep up ; care for FR: conserver ; maintenir
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; care for ; maintain in good condition ; beautify FR: conserver ; maintenir
บำรุงรักษา[v.] (bamrung rak) EN: maintain FR:
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after ; keep ; maintain ; attend to ; bring up FR: avoir la charge de ; prendre soin de ; s'occuper de
บริรักษ์[v.] (børirak) EN: keep ; tend ; maintain ; govern (over) FR:
บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate ; maintain ; keep up FR: restaurer ; réparer ; rénover ; refaire ; remettre à neuf
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve ; live ; subsist ; exist ; survive FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thā) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead FR:
ดำรงวงศ์ตระกูล[v. exp.] (damrong won) EN: maintain one's family FR:
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance ; prop up FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
กักเก็บ[v.] (kakkep) EN: store ; reserve ; keep ; maintain FR: stocker
เก็บ[v.] (kep) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate FR: garder ; conserver ; accumuler
เก็บรักษา[v.] (kepraksā) EN: keep ; preserve ; conserve ; store ; maintain ; save FR: préserver ; conserver ; prendre soin
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
คง[v.] (khong) EN: endure ; stand ; last ; maintain FR: maintenir
คงระดับราคา[v. exp.] (khong radap) EN: maintain the price level FR:
คงไว้[v. exp.] (khong wai) EN: remain ; maintain ; preserve FR:
ครองความเป็นใหญ่[v. exp.] (khrøng khwā) EN: maintain superiority ; stay big FR:
หนุน[v.] (nun) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster FR: supporter ; soutenir
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear ; maintain self-control ; restrain oneself FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer ; se maîtriser
ผดุง[v.] (phadung) EN: support ; maintain ; back up ; sustain ; uphold FR: maintenir ; entretenir ; sauvegarder
ผดุงความยุติธรรม[v. exp.] (phadung khw) EN: maintain justice ; upholdjustice FR:
ปกปักรักษา[v.] (pokpakraksā) EN: protect ; defend ; safeguard ; shelter ; take care of ; shield ; preserve ; maintain FR:
ประทัง[v.] (prathang) EN: keep ; maintain ; sustain ; support FR: garder ; préserver
รักษา[v.] (raksā) EN: preserve ; keep ; protect ; maintain ; retain ; conserve FR: préserver ; maintenir ; sauvegarder ; veiller ; surveiller ; protéger ; défendre
รักษาความเป็นกลาง[v. exp.] (raksā khwām) EN: remain neutral ; maintain neutrality FR: rester neutre
รักษาหน้า[v. exp.] (raksā nā) EN: save face ; save one's face ; maintain one's reputation FR: sauver la face ; sauvegarder sa réputation
รักษาระเบียบวินัย[v. exp.] (raksā rabīe) EN: maintain discipline FR:
รักษาสุขภาพ[v. exp.] (raksā sukkh) EN: maintain one's health ; keep healthy ; look after oneself FR: veiller à sa santé ; soigner sa santé
ซ่อมบำรุง[v. exp.] (sǿm bamrung) EN: maintain ; repair FR: entretenir ; réparer
ทรง[v.] (song) EN: remain inchanged ; maintain ; continue ; keep one's balance FR: rester tel quel
ส่งเสีย[v. exp.] (songsīa) EN: support ; provide ; maintain ; help ; patronize ; support financially FR: faire vivre ; entretenir ; supporter financièrement ; subvenir aux besoins de
ตั้งอยู่[v. exp.] (tang yū) EN: be in ; maintain ; remain FR:
ทำนุบำรุง[v.] (thamnu) EN: maintain FR:
ทำนุบำรุง[v.] (thamnubamru) EN: support ; maintain ; foster ; care ; take care of FR:
ธำรง[v.] (thamrong) EN: maintain ; keep ; preserve ; hold ; conserve ; uphold ; repair ; renew ; reserve ; save FR: maintenir ; préserver
ธำรงรักษา[v. exp.] (thamrong ra) EN: care ; preserve ; maintain FR:
ทะนุถนอม ; ทะนุกถนอม[v.] (thanuthanøm) EN: maintain ; keep up ; preserve FR:
ติดดิน[v. exp.] (tit din) EN: live humbly ; maintain a simple lifestyle FR: garder les pieds sur terre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maintain
Back to top