ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

safeguard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *safeguard*, -safeguard-

safeguard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
safeguard (n.) สิ่งป้องกัน See also: สิ่งคุ้มกัน
safeguard (vt.) ปกป้อง See also: คุ้มครอง, อารักขา Syn. protect, look after, defend, guard, preserve, secure
safeguard against (phrv.) ปกป้อง See also: พิทักษ์, คุ้มครอง, คุ้มกัน
safeguards (n.) ระบบรักษาความปลอดภัย See also: ระบบป้องกันภัย, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ยาม Syn. guards
English-Thai: HOPE Dictionary
safeguard(เซฟ'การ์ด) n. เครื่องป้องกัน,สิ่งป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง vt. คุ้มกัน,คุ้มครอง,อารักขา, Syn. defense,precaution
English-Thai: Nontri Dictionary
safeguard(n) เครื่องป้องกัน,การพิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well for one thing avoid the comfortable idea that the mere form of government can of itself safeguard a nation against despotism.อย่าปักใจเชื่อง่าย ๆ ว่า แค่มีรัฐบาลในรูปแบบประชาธิปไตย จะสามารถคุ้มครองชาติให้พ้นจากลัทธิเผด็จการได้
And we can let their sacrifice remind us that sometimes the very measures we put into place to safeguard our liberty become threats to liberty itself.ต่อความเสียสละของพวกเขา และมันจะเป็นสิ่งเตือนใจเรา.. ว่าบางครั้ง มาตราการมากมายที่เราวางไว้
If anything positive rose from the ashes of Raccoon City it's that security and safeguard standards have been elevated in order to avert any future calamities.ถ้าจะมีอะไรที่ต่อยอดมาจากเถ้าของแรคคูนซิตี้ล่ะก็ คงจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้น ในกรณีที่เกิดเหตุร้าย
The "light" to safeguard against the darkness."แสงสว่าง" เพื่อปกป้องท่ามกลางความมืด
I couldn't safeguard the shining achievements and territory... the former king conquered.หากข้าไม่สามารถรักษาอาณาเขตได้สำเร็จ แบบกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง
You think Graham murdered Cole to safeguard some property?คุณคิดว่าแกรแฮมฆ่าโคล เพื่องุบงิบสมบัติบางอย่าง มันอาจเป็นไปได้
This is how we safeguard our future.และช่วยปกป้องอนาคตของเรา
I had five minutes before the safeguard kicked me out.ผมมี 5 นาทีก่อนที่ระบบป้องกัน จะดีดผมออกมา
I can only safeguard you from them down here.ผมทำได้แค่ กักตัวคุณไว้ข้างล่างนี่
Doctor, I know you don't agree with this... but my first priority is to safeguard our citizens.ผมรู้ว่าคุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพลเรือน
While heroes like the Avengers protect the world from physical dangers, we sorcerers safeguard it against more mystical threats.อเวนเจอร์สพิทักษ์โลก จากภัยที่จับต้องได้ จอมเวทย์ปกป้องโลกจากภัยคุกคามลึกลับ
He, too, seeks to safeguard the future.เขาคิดหาทาง พิทักษ์อนาคตเช่นกัน

safeguard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保卫[bǎo wèi, ㄅㄠˇ ㄨㄟˋ, 保卫 / 保衛] defend; safeguard
捍卫[hàn wèi, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ, 捍卫 / 捍衛] defend; uphold; safeguard
保证[bǎo zhèng, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, 保证 / 保證] guarantee; to guarantee; to ensure; to safeguard; to pledge
保障监督[bǎo zhàng jiān dū, ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ, 保障监督 / 保障監督] safeguards
受保障监督的设施[shòu bǎo zhàng jiān dū de shè shī, ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄉㄜ˙ ㄕㄜˋ ㄕ, 受保障监督的设施 / 受保障監督的設施] safeguarded facility

safeguard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n,vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P)
多重防護[たじゅうぼうご, tajuubougo] (n) defence in depth; multiple safeguard; multiple protection
Japanese-English: COMDICT Dictionary
保護[ほご, hogo] safeguard (vs), protection, lock out, lock-out
保護機能[ほごきのう, hogokinou] safeguard
保護装置[ほごそうち, hogosouchi] safeguard

safeguard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng ) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield FR:
พิทักษ์[n.] (phithak) EN: protect ; watch over ; guard ; safeguard FR: garder ; surveiller ; sauvegarder
ปกปักรักษา[v.] (pokpakraksā) EN: protect ; defend ; safeguard ; shelter ; take care of ; shield ; preserve ; maintain FR:
ปกป้อง[v.] (pokpǿng) EN: protect ; guard ; defend ; safeguard ; shelter ; shield FR: protéger ; garder ; sauvegarder ; défendre ; préserver ; veiller sur
ป้องกันตัว[v.] (pǿngkan tūa) EN: protect oneself ; defend oneself ; safeguard FR: se défendre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า safeguard
Back to top