ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paint*, -paint-

paint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paint (n.) สี See also: สีสำหรับทาหรือเขียน, สีย้อม Syn. chroma, undercoat
paint (n.) การทาสี See also: การเคลือบสี, การระบายสี
paint (n.) สีแต่งหน้า See also: เครื่องสำอาง Syn. cosmetics, tint
paint (vi.) ทาสี See also: ป้ายสี, ลงสี
paint (vt.) ทาสี See also: ป้ายสี, ลงสี
paint (vi.) วาดรูป Syn. draw, picture, sketch, portray
paint (vt.) วาดรูป Syn. draw, picture, sketch, portray
paint in (phrv.) ทาเพิ่ม See also: ทาสีเพิ่ม
paint on (phrv.) ทาต่อเนื่อง See also: ทาต่อไป
paint on (phrv.) ทาสีบน See also: ทาบน, ป้ายบน
paint out (phrv.) ทาทับ See also: ทาสีทับ
paint over (phrv.) ทาด้านบนของ See also: ทาเหนือ Syn. paper over, plaster over
paint remover (sl.) เหล้าวิสกี้ See also: เหล้าแรง
paint stripper (n.) น้ำยาขัดสีเก่าออก
paintable (n.) เกี่ยวกับจิตรกรหรือภาพวาด Syn. artistic
paintbrush (n.) พู่กัน See also: แปรงทาสี Syn. palette
painted (adj.) ซึ่งมีลายสลับสี (โดยเฉพาะสีดำและขาว) Syn. multicolor, multicolored, particolored
painted (adj.) ลายพร้อย See also: ลาย, ซึ่งมีหลายสี Syn. multicolored, particolored
painted pottery (n.) กระเบื้องเคลือบ
painter (n.) จิตรกร See also: ช่างวาด, ช่างเขียน Syn. illustrator, sketcher, cartoonist
painter (n.) ช่างทาสี
painter (n.) เชือกผูกเรือ
painterly (n.) เกี่ยวกับจิตรกรหรือภาพวาด Syn. paintable, artistic
painting (n.) ภาพวาด Syn. picture, portrait, sketch
painting (n.) การทาสี See also: การทาสีบ้านหรืออาคาร, งานทาสี Syn. picture, drawing
paintwork (n.) งานทาสี See also: พื้นผิวที่ถูกทาสี
English-Thai: HOPE Dictionary
paint(เพนท) n. สี,สีทา vt.,vi. ทาส', See also: painting n.
paintbrush(เพน'ทบรัช) n. แปรงทาสี
painted(เพน'ทิด) adj. ทาสี,ไม่แท้,ของปลอม,
painted womanหญิงโสเภณี,หญิงแพศยา
painter(เพน'เทอะ) n. ช่างทาสี,ช่างสี,จิตรกร,ชือกหัวเรือ
painter's colicn. อาการพิษตะกั่วที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ลำไส้
painterly(เพน'เทอลี) adj. เกี่ยวกับช่างสี
painting(เพน'ทิง) n. การทาสี,การวาดภาพสี,ภาพวาด
painty(เพน'ที่) adj. ถูกสี,เปื้อนสี,มีสีมากเกินไป, See also: paintiness adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
paint(n) สี,สีย้อม,การระบายสี,การทาสี
painter(n) จิตรกร,ช่างเขียน,ช่างทาสี
painting(n) ภาพเขียน,การเขียนภาพ,การทาสี,การระบายสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
paint filmความหนาของสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paint removerน้ำยาลอกสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
painterlyเชิงฝีแปรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paintingจิตรกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paintสีและการทาสี [TU Subject Heading]
Paint industry and tradeอุตสาหกรรมสี [TU Subject Heading]
Paint removersน้ำยาลอกสี [TU Subject Heading]
Paintersจิตรกร [TU Subject Heading]
Paintingจิตรกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทา (v.) paint See also: coat Syn. ฉาบ, ลูบ, ไล้, ป้าย
ทาสี (v.) paint Syn. ป้ายสี, ลงสี
ป้าย (v.) paint See also: coat, smear Syn. ทา
ระบาย (v.) paint
ระบายสี (v.) paint See also: colour, daub
ลงสี (v.) paint Syn. ป้ายสี
วาดรูป (v.) paint See also: sketch, draw Syn. วาดภาพ
แต้มสี (v.) paint See also: tinge Syn. ทาสี Ops. ล้างสี
พู่กัน (n.) paintbrush
ลายเขียนสี (n.) painted design
นกฝักบัว (n.) painted stork
ฝักบัว (n.) painted stork Syn. นกฝักบัว
จิตรกร (n.) painter See also: artist, creator of art Syn. ช่างวาดเขียน, ช่างวาดภาพ
ช่างทาสี (n.) painter
ช่างทาสี (n.) painter Syn. ช่างสี
ช่างวาดภาพ (n.) painter Syn. ช่างเขียนภาพ
ช่างวาดเขียน (n.) painter See also: artist, creator of art Syn. ช่างวาดภาพ
ช่างสี (n.) painter
ช่างเขียนภาพ (n.) painter
ผู้วาด (n.) painter Syn. จิตรกร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You painted them yourself?คุณวาดมันด้วยตนเองหรือ
I enjoy seeing statues and paintingsฉันชอบชมรูปปั้นและภาพวาด
Are you painting a picture?คุณกำลังวาดภาพอยู่หรือ?
Would you like to look for paintings?คุณอยากไปดูภาพวาดไหม?
That's the same painting you just showed meนี่เป็นภาพเดียวกับที่คุณเพิ่งจะโชว์ให้ฉันดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just a little more paint and he's all finished.เพียงแค่สีเล็ก ๆ น้อย ๆ และเขาคือทั้งหมดที่ดำเนินการ เสร็จสิ้น
You, you, you and you. Paint him red and then kill him.สีแดงเขาแล้วฆ่าเขา จุ๊ ๆ
They have to paint me red before they chop me.พวกเขามีการวาดฉันสีแดง ก่อนที่พวกเขาสับฉัน
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน
A famous painter was commissioned to paint a Venus with a splendid backside...ประจำการที่จะวาด venus with ด้านหลังยอดเยี่ยม
You know, it looks like it'll take old Leroy about 10 years to paint this hall!คุณรู้ไหม มันดูเหมือนว่ามันจะใช้ เลอรอย ประมาณ 10 ปี ที่จะทาสีห้องโถงนี้
Why don't you paint it your damned self?ทำไมคุณไม่ทาสีตัวเอง
Those things can suck the paint off your house and give your family a permanent orange afro.ไอ้นั่นเผาบ้านเป็นจุลได้ในพริบตา ทำให้คนทั้งบ้าน ดำเป็นตอตะโก
I'll paint you mornings of goldฉันจะเสกยามเช้าดั่งทอง
You never once asked to paint me nude!แต่คุณก็ไม่เคย ขอวาดภาพเปลือยฉันซักครั้ง
From now on I will paint you all the time.นับจากนี้ผมจะเฝ้าคอยแต่วาดรูปคุณ
You better paint me. That is your mission.คุณวาดรูปฉันดีกว่า มันงานของคุณนี่

paint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chá, ㄔㄚˊ, 搽] apply (ointment, powder); smear; paint on
起伏[qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, 起伏] ups and downs; with a wavy motion (brush stroke in painting)
折笔[zhé bǐ, ㄓㄜˊ ㄅㄧˇ, 折笔 / 折筆] against the bristles (brush movement in painting)
真迹[zhēn jì, ㄓㄣ ㄐㄧˋ, 真迹 / 真跡] authentic (painting or calligraphy); genuine work (of famous artist)
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, 烘托] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage)
横笔[héng bǐ, ㄏㄥˊ ㄅㄧˇ, 横笔 / 橫筆] bristles lying down (brush movement in painting)
笔触[bǐ chù, ㄅㄧˇ ㄔㄨˋ, 笔触 / 筆觸] brush stroke in Chinese painting and calligraphy; brushwork; style of drawing or writing
彩画[cǎi huà, ㄘㄞˇ ㄏㄨㄚˋ, 彩画 / 彩畫] color painting
彩蚌[cǎi bàng, ㄘㄞˇ ㄅㄤˋ, 彩蚌] painted shell; painting on shell
画布[huà bù, ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ, 画布 / 畫布] canvas (artist's painting surface)
多那太罗[Duō nǎ tài luó, ㄉㄨㄛ ㄋㄚˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, 多那太罗 / 多那太羅] Donatello (c. 1386-1466); Donato di Niccolò di Betto Bardi, famous early renaissance painter and sculptor
[tuō, ㄊㄨㄛ, 拖] dragging (brush stroke in painting); to drag along
绘画[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, 绘画 / 繪畫] drawing; painting
巨幅[jù fú, ㄐㄩˋ ㄈㄨˊ, 巨幅] extremely large (of paintings, photographs etc)
指法[zhǐ fǎ, ㄓˇ ㄈㄚˇ, 指法] finger method (in painting)
六朝四大家[liù cháo sì dà jiā, ㄌㄧㄡˋ ㄔㄠˊ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, 六朝四大家] Four Great Painters of the Six dynasties, namely Cao Buxing 曹不興|曹不兴, Gu Kaizhi 顧愷之|顾恺之, Lu Tanwei 陸探微|陆探微 and Zhang Sengyou 張僧繇|张僧繇
壁画[bì huà, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 壁画 / 壁畫] mural (painting); fresco
正锋[zhèng fēng, ㄓㄥˋ ㄈㄥ, 正锋 / 正鋒] frontal attack (brush movement in painting)
墨迹[mò jì, ㄇㄛˋ ㄐㄧˋ, 墨迹 / 墨跡] ink marks; original calligraphy or painting of famous person
水墨[shuǐ mò, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛˋ, 水墨] ink (used in painting)
水墨画[shuǐ mò huà, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, 水墨画 / 水墨畫] ink and wash painting
鱼肚白[yú dù bái, ㄩˊ ㄉㄨˋ ㄅㄞˊ, 鱼肚白 / 魚肚白] white (paint from dried fish guts); marble white color of the dawn sky
侧锋[cè fēng, ㄘㄜˋ ㄈㄥ, 侧锋 / 側鋒] oblique attack (brush movement in painting)
油漆[yóu qī, ㄧㄡˊ ㄑㄧ, 油漆] oil paints; lacquer; to paint
油画[yóu huà, ㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, 油画 / 油畫] oil painting
丹青[dān qīng, ㄉㄢ ㄑㄧㄥ, 丹青] painting
涂家[tú jiā, ㄊㄨˊ ㄐㄧㄚ, 涂家 / 塗家] painter; artist
涂装[tú zhuāng, ㄊㄨˊ ㄓㄨㄤ, 涂装 / 塗裝] painted ornament; livery (on airline or company vehicle)
帛画[bó huà, ㄅㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, 帛画 / 帛畫] painting on silk
涂料[tú liào, ㄊㄨˊ ㄌㄧㄠˋ, 涂料] paint
[qī, ㄑㄧ, 漆] paint; lacquer
漆弹[qī dàn, ㄑㄧ ㄉㄢˋ, 漆弹 / 漆彈] paintball (sport involving shooting gelatin paintballs)
画坛[huà tán, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˊ, 画坛 / 畫壇] painting world; painting circles
画家[huà jiā, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚ, 画家 / 畫家] painter
花鸟[huā niǎo, ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ, 花鸟 / 花鳥] painting of birds and flowers
画儿[huà er, ㄏㄨㄚˋ ㄦ˙, 画儿 / 畫兒] picture; drawing; painting
遗墨[yí mò, ㄧˊ ㄇㄛˋ, 遗墨 / 遺墨] posthumous (painting, calligraphy, prose etc)
喜蛋[xǐ dàn, ㄒㄧˇ ㄉㄢˋ, 喜蛋] red-painted eggs, traditional celebratory gift on third day after birth of new baby
岩画[yán huà, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, 岩画 / 巖畫] rock painting; picture or writing carved on rocks
[cā, ㄘㄚ, 擦] to wipe; to erase; rubbing (brush stroke in painting); to clean; to polish

paint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクリル絵の具;アクリル絵具[アクリルえのぐ, akuriru enogu] (n) acrylic paint
エナメルペイント[, enamerupeinto] (n) enamel paint
エマルジョン塗料[エマルジョンとりょう, emarujon toryou] (n) emulsion paint
オイルペイント[, oirupeinto] (n) oil paint
シンナー遊び[シンナーあそび, shinna-asobi] (n) (sens) paint sniffing; thinner sniffing; glue sniffing (huffing)
ビニールペイント[, bini-rupeinto] (n) vinyl paint
塗りたくる[ぬりたくる, nuritakuru] (v5r,vt) to bedaub (with paint); to besmear; to paint heavily; to spread thickly
塗り分ける[ぬりわける, nuriwakeru] (v1) to paint in different colors (for different purposes) (colours)
塗り潰す;塗りつぶす[ぬりつぶす, nuritsubusu] (v5s,vt) to paint out
塗り立てる[ぬりたてる, nuritateru] (v1,vt) to paint beautifully; to paint thickly; to powder heavily
塗り込む[ぬりこむ, nurikomu] (v5m) to paint over heavily; to plaster up
塗り隠す[ぬりかくす, nurikakusu] (v5s,vt) to cover with paint; to hide with paint or make-up
屋上屋を架す[おくじょうおくをかす, okujouokuwokasu] (exp,v5s) (See 屋上架屋) to do something useless; to paint the lily; to gild refined gold; to build a roof atop the roof
暗黒舞踏[あんこくぶとう, ankokubutou] (n) butoh; style of contemporary Japanese dance featuring dancers in white paint
朱で描く[あかでえがく, akadeegaku] (exp,v5k) to miniate; to paint red
機能塗料[きのうとりょう, kinoutoryou] (n) functional coating; functional paint
水彩絵の具[すいさいえのぐ, suisaienogu] (n) watercolors; watercolours; watercolor paint; watercolour paint
水彩絵具[すいさいえぐ, suisaiegu] (n) watercolors; watercolours; watercolor paint; watercolour paint
泥絵[どろえ;でいえ, doroe ; deie] (n) (1) (esp. どろえ) (See 泥絵の具) distemper painting; (2) (esp. でいえ) (See 金銀泥絵) painting made with gold or silver paint (usu. on a dark background)
画境[がきょう, gakyou] (n) feeling or atmosphere or mood of a painting; the mood to paint
絵心[えごころ, egokoro] (n) artistic inclinations or taste; ability to appreciate painting; desire to paint
色を塗る[いろをぬる, irowonuru] (exp,v5r) to daub; to paint
蛍光塗料[けいこうとりょう, keikoutoryou] (n) fluorescent paint
赤土[あかつち, akatsuchi] (n) red clay; tuff loam; dark-red paint
金銀泥絵[きんぎんでいえ, kingindeie] (n) painting made with gold or silver paint (usu. on a dark background)
鉛粉[なまりふん, namarifun] (n) white powder (lead carbonate) used in the past as face pigment and used in paint more recently
アクションペインティング[, akushonpeinteingu] (n) action painting
アクリルペインティング[, akurirupeinteingu] (n) acrylic painting
ウイークエンドペインター[, ui-kuendopeinta-] (n) weekend painter
オイルペインティング[, oirupeinteingu] (n) oil painting
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
カラースプレー[, kara-supure-] (n) color spraypaint; colour spraypaint
カラーフィールドペインティング[, kara-fi-rudopeinteingu] (n) colorfield painting
カラーボール[, kara-bo-ru] (n) (1) colored ball; (2) anti-thief colored ball (filled with a colored dye); paintball
ガラス絵[ガラスえ, garasu e] (n) picture painted on glass; stained glass
けい秀画家;閨秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (n) (accomplished) woman painter
ドーラン[, do-ran] (n) greasepaint (ger
ニューペインティング[, nyu-peinteingu] (n) new painting
パイント[, painto] (n) pint; liquid pint
フィンガーペインティング[, finga-peinteingu] (n) finger painting
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ペイントプログラム[ぺいんとぷろぐらむ, peintopuroguramu] paint program
ペイント系プログラム[ペイントけいプログラム, peinto kei puroguramu] paint program
中塗り[なかぬり, nakanuri] paint (vs)
塗りつぶ[ぬりつぶ, nuritsubu] to paint

paint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉาบ[v.] (chāp) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on FR: enduire ; recouvrir
จิตรกรรมสีน้ำมัน[n. exp.] (jittrakam s) EN: oil paint FR: peinture à l'huile [f]
เขียน[v.] (khīen) EN: draw ; sketch ; paint FR: dessiner ; esquisser ; tracer ; peindre
เขียนภาพ[v. exp.] (khīen phāp) EN: draw ; draw a picture ; paint a picture ; make a drawing FR: dessiner ; faire un dessin
เขียนรูป [v. exp.] (khīen rūp) EN: draw ; draw a picture ; paint a picture FR: dessiner ; esquisser ; crayonner
ไกล่[v.] (klai) EN: paint FR:
มอมหน้า[v.] (mømnā) EN: paint one's face FR:
มอมหน้ามอมตา[v.] (mømnāmømtā) EN: paint one's face FR:
ป้าย[v.] (pāi) EN: paint ; coat ; smear ; daub FR: enduire
พ่นสี[v. exp.] (phon sī) EN: spray paint ; paint FR: peindre au pistolet ; peindre à la bombe
ระบาย[v.] (rabāi) EN: paint ; draw in colour FR: peindre ; colorier
ระบายสี[v.] (rabāisī) EN: paint ; colour ; daub FR: colorier ; peindre
สีน้ำมัน[n.] (sīnāmman) EN: oil paint FR: peinture à l'huile [f]
สีสะท้อนแสง[n. exp.] (sī sathønsa) EN: reflective paint ; luminous colour FR: couleur réfléchissante [f]
สียังไม่แห้ง[n. exp.] (sī yang mai) EN: wet paint FR: peinture fraîche
โซม[v.] (sōm) EN: smear ; paint ; coat FR:
ทา[v.] (thā) EN: coat ; paint ; apply ; besmear ; anoint ; rub ; put on ; smear ; spread ; daub FR: couvrir ; enduire ; revêtir ; recouvrir ; appliquer ; étaler ; étendre
ทาเล็บ[v. exp.] (thā lep) EN: paint one's nails FR: vernir ses ongles
ทำสี[v. exp.] (tham sī) EN: do a paint job ; repaint FR:
ทาสี[v.] (thāsī) EN: paint ; apply colour FR: peindre ; couvrir de peinture ; repeindre ; peinturer (vx – Québ.)
วาด[v.] (wāt) EN: draw ; paint ; sketch ; portrait ; delineate ; plot FR: dessiner ; peindre ; faire un croquis ; esquisser
วาดเขียน[v.] (wātkhīen) EN: draw ; paint ; sketch FR: dessiner
วาดภาพ[v. exp.] (wāt phāp) EN: draw ; sketch ; paint FR: dessiner ; peindre ; faire un tableau
วาดภาพด้วยสีน้ำ[v. exp.] (wāt phāp dū) EN: paint in water colours FR: peindre avec de la peinture à l'eau
วาดภาพด้วยสีน้ำมัน[v. exp.] (wāt phāp dū) EN: paint in oil FR: peindre à l'huile
วาดรูป[v. exp.] (wāt rūp) EN: paint ; sketch ; draw FR: dessiner ; peindre ; exécuter un dessin
ช่างเขียน[n. exp.] (chang khīen) EN: artist ; painter FR: artiste peintre [m]
ช่างทาสี[n. exp.] (chang thāsī) EN: painter ; house painter FR: peintre [m] ; peintre en bâtiment [m]
อึ่งอ่างบ้าน[n. exp.] (eung-āng bā) EN: Asian painted frog ; chubby frog ; banded bull frog ; rice frog ; bubble frog FR:
อึ่งยาง[n.] (eungyāng) EN: Asian painted frog ; chubby frog ; banded bull frog ; rice frog ; bubble frog FR:
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: painted stork FR:
หูปลาช่อน [n.] (hūplāchøn) EN: copper beef-steak ; copper leaf ; painted copperleaf ; Jacob's coat FR:
จานสี[n.] (jān sī) EN: palette (painter's ~) FR: palette (de peintre) [f]
จาด[n.] (jāt) EN: white painting FR: peinture blanche [f]
จิตร[n.] (jit) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design FR: peinture [f]
จิตรกรรม[n.] (jittrakam) EN: artistic work ; drawing ; painting ; picture FR: peinture [f] ; fresque [f]
จิตรกรรมฝาผนัง[n. exp.] (jittrakam f) EN: mural ; wall painting ; mural painting FR: peinture murale [f] ; fresque murale [f]
จิตรกรรมไทย[n. exp.] (jittrakam T) EN: Thai painting FR:
จิตรกร[n.] (jittrakøn) EN: painter ; artist ; creator of art ; art worker FR: peintre [m] ; artiste [m, f]
การเขียนภาพ[n. exp.] (kān khīen p) EN: painting FR: dessin [m]

paint ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Porzellanaufglasurfarbe {f}china paint
Farbanstrich {m}coat of paint
Schutzanstrich {m} [naut.]dazzle paint
Dispersionsfarbe {f}emulsion paint
Emulsionsfarbe {f}emulsion paint
Ölfarbe {f}oil paint
Porzellanmalerei {f}painting on porcelain; china paint
Spritzlackierung {f}spray painting; spray paint
Sprayfarbe {f}spray paint
Kunstharz-Maschinenlack {m}synthetic resin machine paint
aquarelliert {adj}painted in watercolors
Buntstorch {m} [ornith.]Painted Stork
Buntwachtel {f} [ornith.]Painted Quail
Buntlaufhühnchen {n} [ornith.]Painted Button-Quail
Lackschaden {m}damage to the paintwork
Gemäldeausstellung {f}exhibition of paintings
Farbe {f}paint
Glasmalerei {f}glass painting
Granthonigfresser {m} [ornith.]Painted Honeyeater
Anstrichfarbe {f}paint
Anstreicher {m}house painter
Lackfarbe {f}varnish (paint)
Lackierer {m}varnisher; painter
Landschaftsbild {n}landscape (painting)
Malerarbeiten {pl}paint work
Malerei {f}painting; art of painting
Malkasten {m}paintbox
Malpinsel {m}paintbrush
Wandgemälde {n}mural painting
Lackiererei {f}paint shop
Lacküberzug {m}paint coat
Farbengoben {pl}painted slips
Tropfenfrankolin {m} [ornith.]Painted Partridge
Graubrustfrankolin {m} [ornith.]Painted Francolin
Perlspornhuhn {n} [ornith.]Painted Spurfowl
Goldschnepfe {f} [ornith.]Painted Snipe
Bindenflughuhn {n} [ornith.]Painted Sandgrouse
Braunscheitelpapagei {m} [ornith.]Painted Parrot
Rotzügelsittich {m} [ornith.]Painted Conure
Weißkehl-Spateltyrann {m} [ornith.]Painted Tody Flycatcher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paint
Back to top