ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

endorse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *endorse*, -endorse-

endorse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
endorse (vt.) เซ็นชื่อหลังเช็คหรือตั๋วแลกเงินเพื่อขึ้นเงิน
endorse (vt.) ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ See also: อนุญาตอย่างเป็นทางการ Syn. approve, confirm, support Ops. condemn, denounce
endorsee (n.) ผู้รับเช็คหรือเอกสารที่มีการเซ็นมอบไว้ให้
endorser (n.) ผู้ลงนามข้างท้าย See also: ผู้เซ็นชื่อข้างท้าย Syn. signer
English-Thai: HOPE Dictionary
endorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ,บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต,เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
endorseen. ผู้รับโอน,ผู้รับเอกสารหรือตั๋วเงินที่ผู้อื่นเซ็นมอบไว้ให้
English-Thai: Nontri Dictionary
endorse(vt) สลักหลังเช็ค,ลงนามรับรอง,เซ็นชื่อกำกับ,ลงนามอนุมัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
endorseสลักหลัง [ดู indorse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorseeผู้รับสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู indorsee] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endorseสลักหลัง [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สลักหลัง (v.) endorse See also: indorse
คนลงนาม (n.) endorser See also: signatory Syn. ผู้เซ็นชื่อ, ผู้ลงชื่อ
ผู้ลงชื่อ (n.) endorser See also: signatory Syn. คนลงนาม, ผู้เซ็นชื่อ
ผู้ลงนาม (n.) endorser See also: signatory Syn. คนลงนาม, ผู้เซ็นชื่อ, ผู้ลงชื่อ
ผู้เซ็นชื่อ (n.) endorser See also: signatory Syn. คนลงนาม, ผู้ลงชื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Harris, the so-called novels of Terence Mann ... endorse promiscuity, godlessness, the mongrelization of the races, and disrespect to high-ranking officers of the United States Army.คุณแฮร์ริส นวนิยาย ของเทอเรนซ์ แมนน์... สนับสนุนความสำส่อน ความไม่เชื่อในพระเจ้า การผสมข้ามเผ่าพันธุ์...
I fully endorse it Let's try it at onceฉันเห็นด้วยอย่างเต็มที่ว่าน่าจะลองทำดูสักครั้ง
Just a reminder, this station does not endorse vigilante justice.ต้องขอเรียนว่า สถานีของเรา ไม่สนับสนุนความรุนแรงในทุกรูปแบบ
Though we don't endorse all that he stood for.ถึงแม้ว่าเราจะไม่รับรองทุกสิ่งที่เขายืนอยู่สำหรับ
I just let my ego get the better of me, now Oona Marconi is never gonna endorse my school.แม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำ ตอนนี้อูนน่า มาร์โคนี่ จะไม่มีวัน โฆษณาให้กับโรงเรียนของแม่
If you are successful, he will endorse your promotion to Battle Commander of the entire fleet!- เราจะโดนไล่บี้แน่ - เราไม่โดนไล่บี้หรอก เรามีเธอ ไปนอนเถอะ
If you're insinuating I endorse slavery,ถ้าคุณสงสัยว่าผมเห็นด้วยกับระบบทาสล่ะก็
I cannot endorse it. The risk for calamity is too high.ข้าไม่สามารถอนุมัติได้ ภัยพิบัติมีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่ง
He wanted me to endorse him for Mayor.เขาต้องการให้ฉันสนับสนุนเขาเป็นนายกเทศมนตรี
And I know it's a long-shot, but it would mean a lot if you would endorse my candidacy.ผมรู้ว่ามันเเสี่ยง ถ้าคุณสนับสนุนผมในการลงสมัครครั้งนี้
He wanted the W.H.O. to endorse mass sterilization in drinking water and staple foods.เขาอยากให้ W.H.O. สนับสนุนการฆ่าเชื้อน้ำดื่ม เเละอาหารขนานใหญ่
I know of your past fondness for the German varietals, but I can wholeheartedly endorse the new breed of Austrians.ผมทราบดีว่า คุณเคยชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของเยอรมัน แต่ผมขอรับประกันเลยว่า สินค้ามาจากออสเตรียเยี่ยมกว่า

endorse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赞成[zàn chéng, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, 赞成 / 贊成] approve; endorse

endorse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
折り紙を付ける;折紙を付ける[おりがみをつける, origamiwotsukeru] (exp,v1) (See 太鼓判を押す) to guarantee (someone's ability or the quality of their work); to vouch for; to endorse
売上手数料[うりあげてすうりょう, uriagetesuuryou] (n) endorsement commission; commission earned; sales commission
太鼓判[たいこばん, taikoban] (n) (1) large seal; large stamp; (2) seal of approval; guarantee; endorsement
推奨[すいしょう, suishou] (n,vs) recommendation; endorsement; (P)
推薦[すいせん, suisen] (n,vs,adj-no) (See 推奨) recommendation; referral; endorsement; (P)
裏づける(P);裏付ける[うらづける, uradukeru] (v1,vt) to support; to endorse; to substantiate; (P)
裏書;裏書き[うらがき, uragaki] (n,vs) endorsement; proof; note on back of the scroll
裏書人[うらがきにん, uragakinin] (n) endorser
賛する;讃する[さんする, sansuru] (vs-s) (1) to approve; to agree; to assent; to endorse; to support; to back; (2) to inscribe; (3) to praise; to laud
賛同[さんどう, sandou] (n,vs) approval; endorsement; (P)

endorse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
เห็นชอบ[v. exp.] (hen chøp) EN: be in favour of ; be in favor of (Am.) ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse FR: approuver ; être en faveur de
ลงชื่อรับรอง [v.] (longcheū ra) EN: endorse FR:
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม = โปรดเกล้าฯ[X] (prōtklāoprō) EN: graciously pleased to ; be kind enough to ; officially endorse FR:
สลักหลัง[v.] (salaklang) EN: endorse ; indorse FR:
สลักหลังตั๋วแลกเงิน[v. exp.] (salaklang t) EN: endorse a bill of exchange ; endorse a draft FR:
เซ็นชื่อสลักหลัง[v. exp.] (sen cheū sa) EN: endorse FR:
การลงชื่อรับรอง [n. exp.] (kān longche) EN: endorsement FR:
การสลักหลัง[n.] (kān salakla) EN: endorsement FR:
การสลักหลังลอย[n. exp.] (kān salakla) EN: blank endorsement FR:
การสลักหลังตั๋วแลกเงิน[n. exp.] (kān salakla) EN: endorsement FR:
การเซ็นชื่อสลักหลัง[n. exp.] (kān sen che) EN: endorsement FR:
การเซ็นลอย[n. exp.] (kān sen løi) EN: blank endorsement FR: signature en blanc [f]
การเซ็นสลักหลัง[n. exp.] (kān sen sal) EN: endorsement FR:
การเซ็นสลักหลังโดยมีข้อจำกัด[n. exp.] (kān sen sal) EN: restrictive endorsement FR:
การเซ็นสลักหลังโดยระบุชื่อ [n. exp.] (kān sen sal) EN: full endorsement FR:
การเซ็นสลักหลังลอย[n. exp.] (kān sen sal) EN: blank endorsement FR:
ผู้รับสลักหลัง[n. exp.] (phū rap sal) EN: endorsee FR: endossataire [m]
ผู้สลักหลัง[n. exp.] (phū salakla) EN: endorser FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า endorse
Back to top