ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apology*, -apology-

apology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apology (n.) คำขอโทษ See also: การขอโทษ, การขอขมา, การขออภัย Syn. excuse, regrets
English-Thai: HOPE Dictionary
apology(อะพอล'โลจี) n. การขออภัย,การขอโทษ,คำขอโทษหรือขออภัย, Syn. plea, excuse)
English-Thai: Nontri Dictionary
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apologyการขอขมาโทษ, การขออภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think you owe someone an apologyฉันคิดว่าคุณต้องขอโทษใครบางคน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sid-man, you might as well accept this man's apology or he's going to talk you all night.ซิด-แมน, นายน่าจะรับคำขอโทษของเขานะ หรือนายจะฟังเขาจ้อทั้งคืน .
So, you want my apology or not ?ถามจริง คุณอยากได้คำขออภัยฉันมั้ย
You must make a formal apology to Yemanja.นายทำให้ทุกคนซวย รีบขอโทษนางซะ
We all owe someone an apology along the way. I mean, that's life, man.ฉันคิดว่ามันเป็นไปตามคติพจน์ของบทกวี
You can take that fake apology and shove it right up your hairy...เธอจะรับคำขอโทษจอมปลอมก็ได้ แล้วจำใส่กระโหลก...
She left a note of apology and disappeared.เธอทิ้งโน๊ตขอโทษเอาไว้ แล้วหายตัวไป
I don't want to receive an apology from you.ฉันไม่ได้อยากให้เธอขอโทษซะหน่อย
My sincere apology for being well.ต้องขอโทษจากใจจริงนะที่ชั้นสบายดี
The apology is just the first step.การขอโทษเป็นแค่ขั้นเริ่มต้น
I want a real apology from that kid.ผมต้องการคำขอโทษอย่างจริงใจ จากเด็กนั่น
I owe you more than an apology could ever do.ฉันเป็นหนี้คุณมากกว่าที่จะพูดขอโทษ
That's an apology in your world?นั่นคำขอโทษของคุณหรือ

apology ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢罪[xiè zuì, ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄟˋ, 谢罪 / 謝罪] apology (for an offence)
歉意[qiàn yì, ㄑㄧㄢˋ ㄧˋ, 歉意] apology; regret

apology ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お詫び[おわび, owabi] (n,vs) apology
始末書[しまつしょ, shimatsusho] (n) written explanation or apology
直謝り;ひた謝り[ひたあやまり, hitaayamari] (n) (See 平謝り) earnest apology; profuse apology
自粛[じしゅく, jishuku] (n,vs) (1) self-control; self-discipline; self-restraint; (2) Japanese custom of apology followed by reclusion when caught doing something; (P)
詫び言;侘び言(ik)[わびごと, wabigoto] (n) apology
謝り[あやまり, ayamari] (n) excuse; apology
過度の弁解[かどのべんかい, kadonobenkai] (n) profuse apology
へどもど[, hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology)
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc.
九拝[きゅうはい, kyuuhai] (n,vs) bowing many times (in apology)
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
弁明[べんめい, benmei] (n,vs,adj-no) explanation; excuse; vindication; apology; (P)
指を詰める[ゆびをつめる, yubiwotsumeru] (exp,v1) (1) (See 指詰め・2) to cut off a finger (as an act of apology); (2) (ksb
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)

apology ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จดหมายขอโทษ[n. exp.] (jotmāi khøt) EN: letter of apology FR: lettre d'excuses [f]
การขออภัย[n. exp.] (kān khø aph) EN: apology ; pardon FR: excuses [fpl]
การขอโทษ[n.] (kān khøthōt) EN: apology ; pardon ; apologizing ; expressing regret FR: excuses [fpl]
คำขออภัย[n. exp.] (kham khø-ap) EN: apology FR:
คำขอโทษ[n. exp.] (kham khøthō) EN: excuse ; pardon ; apology FR: excuse [f] ; excuses [fpl] ; regret [m] ; pardon [m]
คำขอโทษอย่างเป็นทางการ[n. exp.] (khamkhøthōt) EN: formal apology FR: excuse formelle [f] ; excuses formelles [fpl]
ขออภัย[v.] (khø-aphai) EN: apologize ; make an apology ; ask for forgiveness ; ask for pardon FR: demander pardon (à) ; présenter ses excuses (à) ; s'excuser
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologise ; apologize (Am.) ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness FR: s'excuser ; présenter ses excuses (à) ; demander pardon (à) ; exprimer des regrets ; être désolé
ลุแก่โทษ[v.] (lukaēthōt) EN: make an apology ; apologize FR: se repentir ; se confesser
รับการขอโทษจาก...[v. exp.] (rap kān khø) EN: accept apology from ... FR: accepter les excuses de …
ต้องขออภัย[v. exp.] (tǿng khø-ap) EN: owe an apology ; must apologize FR: devoir présenter ses excuses ; devoir s'excuser
ยอมรับคำขออภัย[v. exp.] (yøm rap kha) EN: accept an apology FR: accepter les excuses

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apology
Back to top