ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

creeper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *creeper*, -creeper-

creeper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
creeper (n.) ไม้เลื้อย
creeper (n.) สิ่งที่เลื้อยหรือคลาน
English-Thai: HOPE Dictionary
creeper(ครี'เพอะ) n. สิ่งที่เลื้อย,สิ่งที่คลาน,สัตว์เลื้อยคลาน,แมลงเลื้อยคลาน,พืชที่เลื้อย,เสื้อกางเกงติดกันของเด็กเล็กที่คลาน,เครื่องเกี่ยวกับสิ่งของใต้น้ำ,เหล็กแหลมบนส้นรองเท้า
English-Thai: Nontri Dictionary
creeper(n) สัตว์เลื้อยคลาน,ไม้เลื้อย,เครื่องกวาดท้องร่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
creeperไม้เกาะเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creepersครีพเพอร์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอกถวายพระ (n.) flower of the creeper plant See also: flower of pumpkin, flower bearing no fruit Syn. กระชอมดอก
วัลย์ (n.) creeper See also: vine Syn. เถาวัลย์, ไม้เถา, เครือเขา
วัลลี (n.) creeper See also: vine Syn. เถาวัลย์, เครือเขา, ไม้เถา
ไม้เถา (n.) creeper See also: vine Syn. เถาวัลย์, เครือเขา
ไม้เถา (n.) creeper See also: vine Syn. เถาวัลย์, เครือเขา
ดีนาคราช (n.) a species of medicinal creeper See also: selaginella spinosa
ยอดด้วน (n.) species of creeper(sarcostimma acidum) Syn. เถาหัวด้วน
เถาหัวด้วน (n.) species of creeper(sarcostimma acidum)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He gave her some fake creeper name.มันบอกว่าตัวเองชื่อบ้าอะไรสักอย่าง
Move your busted creeper ass. Now.เขยิบก้นเน่าๆของนายไปซะ
creeper think he got nothing to lose ♪ไอ้บ้านั้นมันคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
This is Estee, A.K.A., my royal minder, but I've just been calling her "Creeper" for short.นี่คือเอสเต้ รู้จักในนามว่า ผู้รักษาพระราชภารกิจ แต่ฉันเพิ่งจะเรียกเธอว่า ไม่้เถาวัลย์ เพื่อความสั้น
A.K.A. my royal minder, but I've just been calling her "Creeper" for short.หรือเรียกได้อีกว่าผู้ดูแลเชื้อพระวงศ์ แต่ชั้นเรียกเธอว่ากิ้งกือที่เกาะชั้นไปทุกที่
Got us a creeper, Governor.เจอพวกสัตว์เลื้อยคลานว่ะ .. ท่านผู้ว่า
Once, I caught him alone in my bunk, like some sort of creeper.ผมเคยจับได้ว่าเขาอยู่ในห้องผมคนเดียว เหมือนพวกโรคจิต

creeper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[màn, ㄇㄢˋ, 蔓] creeper; to spread
蔓生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ˋ, 蔓生植物] creeper; climbing plant; twiner
蔓草[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, 蔓草] creeper; climbing plant; twiner
[léi, ㄌㄟˊ, 虆] creeper; bramble; dirt-basket

creeper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine
使君子[しくんし;シクンシ, shikunshi ; shikunshi] (n) (uk) Rangoon creeper (Quisqualis indica)
牙海蜷[きばうみにな;キバウミニナ, kibauminina ; kibauminina] (n) (uk) mud creeper (Terebralia palustris)
葛;蔓[かずら, kazura] (n) creeping plant; creeper
蔓性植物;つる性植物[まんせいしょくぶつ(蔓性植物);つるせいしょくぶつ, manseishokubutsu ( tsuru sei shokubutsu ); tsuruseishokubutsu] (n) creeper (plant that grows along the ground, etc. similar to a vine)
蔓草;つる草[つるくさ, tsurukusa] (n) vine; creeper
ハワイ蜜吸[ハワイみつすい;ハワイミツスイ, hawai mitsusui ; hawaimitsusui] (n) (uk) Hawaiian honeycreeper
木走;木走り[きばしり;キバシリ, kibashiri ; kibashiri] (n) (uk) common treecreeper (species of songbird, Certhia familiaris)
[むぐら;もぐら;うぐら, mugura ; mogura ; ugura] (n) creepers; trailing plants
蔦蔓;蔦蘿;蔦葛[つたかずら, tsutakazura] (n) ivy and vines; creepers

creeper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญชันขาว[n. exp.] (anchan khāo) EN: Mussel-Shell Creeper FR:
แฮปปี้เนส [n.] (haēppīnēt) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine FR:
ขจร[n.] (khajøn) EN: cowslip creeper ; Telosma minor ; Telosma cordata FR:
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant FR:
เล็บมือนาง[n.] (lepmeūnāng) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor FR:
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis ; creeping plant FR: plante grimpante [f]
ไม้เถา[n.] (māi thao) EN: creeper ; vine FR: plante grimpante [f]
ผักบุ้งรั้ว[n.] (phakbungrūa) EN: railway creeper ; Ipomoea cairica FR: Ipomoea cairica
สลิด[n.] (salit) EN: Tonkin jasmine ; cowslip creeper ; Telosma minor FR:
เถาคันแดง[n. exp.] (thaokhan da) EN: Virginia creeper FR:
ต้นสลิด[n.] (ton salit) EN: tonkin jasmine ; cowslip creeper FR:
วัลย์ [n.] (wan) EN: creeper FR:
วัลลี[n.] (wanlī) EN: creeper FR:
นกเปลือกไม้[n. exp.] (nok pleūak ) EN: Brown-throated Treecreeper ; Sikkim Treecreeper FR: Grimpereau discolore [m] ; Grimpereau à gorge brune [m] ; Grimpereau varié [m]

creeper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hawaiiastläufer {m} [ornith.]Hawaii Creeper
Kakawahie {f} [ornith.]Molokai Creeper
Oahuastläufer {m} [ornith.]Oahu Creeper
Amazonasbaumsteiger {m} [ornith.]Zimmer's Woodcreeper
Bachstachelschwanz {m} [ornith.]Sharp-tailed Streamcreeper
Bindenbaumsteiger {m} [ornith.]Barred Woodcreeper
Buntbaumsteiger {m} [ornith.]White-striped Woodcreeper
Layardbaumsteiger {m} [ornith.]Lineated Woodcreeper
Bartbaumsteiger {m} [ornith.]Moustached Woodcreeper
Augenbaumsteiger {m} [ornith.]Ocellated Woodcreeper
Palmsteiger {m} [ornith.]Point-tailed Palmcreeper
Papuabaumrutscher {m} [ornith.]Papuan Treecreeper
Purpurnaschvogel {m} [ornith.]Purple Honeycreeper
Kappenbaumsteiger {m} [ornith.]Ruddy Woodcreeper
Azurnaschvogel {m} [ornith.]Shining Honeycreeper
Souleyetbaumsteiger {m} [ornith.]Streak-headed Woodcreeper
Streifenbaumsteiger {m} [ornith.]Striped Woodcreeper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า creeper
Back to top