ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tune

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tune*, -tune-

tune ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tune (n.) ทำนอง See also: ท่วงทำนอง
tune (vt.) ตั้งเสียง
tune (vt.) ปรับ
tune in (vi.) ฟัง Syn. listen Ops. disregard, ignore
tune in (vi.) ฟังอย่างสนใจ See also: ฟัง Syn. listen Ops. disregard, ignore
tune in (vt.) ฟัง Syn. listen, harken Ops. disregard, ignore
tune in (vi.) ฟังอย่างสนใจ See also: ฟังอย่างตั้งใจ Syn. listen, heed Ops. disregard, ignore
tune in (phrv.) ตั้งใจฟัง See also: ฟัง Syn. look in
tune in (phrv.) ชมโทรทัศน์ See also: ดูทีวี Syn. listen in
tune in (phrv.) ทำให้สนใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้ตื่นเต้น Syn. trip on, turn on
tune-up (n.) การอุ่นเครื่อง Syn. warm-up
tuneful (adj.) มีเสียงเพราะ
tuneful (adj.) มีท่วงทำนอง
tunefully (adv.) อย่างมีท่วงทำนอง See also: อย่างมีเสียงเพราะ
tunefulness (n.) ความมีเสียงเพราะ
tuneless (adj.) ซึ่งไร้เสียง
tuner (n.) น้ำเสียง
English-Thai: HOPE Dictionary
tune(ทูน) n. ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความสอดคล้อง,สาระสำคัญ vi. ปรับเสียง,ปรับเสียงดนตรี,ปรับเครื่อง tune up ปรับเสียงดนตร'ปรับเครื่องยนต์
tune-up(ทูน'อัพ) n. การปรับ,การทำให้สอดคล้อง, Syn. adjustment
tuneable(ทู'นะเบิล) adj. =tunable (ดู)
tuneful(ทูน'ฟูล) adj. มีเสียงไพเราะ,มีท่วงทำนองที่ไพเราะ., See also: tunefully adv. tunefulness n.
tuner(ทูน'เนอะ) n. ผู้ปรับเสียง,ผู้ปรับเครื่องยนต์,สิ่งที่ใช้ปรับเสียงหรือเครื่องยนต์
English-Thai: Nontri Dictionary
tune(n) ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความคล้องจอง
tuneful(adj) เหมือนเสียงดนตรี,ไพเราะ,เพราะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tune-up; tuningการปรับแต่งเครื่องยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉุยฉาย (n.) name of Thai tune and attitude See also: name of Thai dance Syn. รำฉุยฉาย
รำฉุยฉาย (n.) name of Thai tune and attitude See also: name of Thai dance
จังหวะดนตรี (n.) tune See also: tone, harmony, melody Syn. ทำนอง, ทำนองเพลง, จังหวะเพลง
จังหวะเพลง (n.) tune See also: tone, harmony, melody Syn. ทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนองเพลง
ท่วงทำนอง (n.) tune See also: tone, harmony, melody Syn. ทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนองเพลง, จังหวะเพลง
ทำนองเสียง (n.) tune See also: melody, tone, rhythm
ดอกไม้ไทร (n.) tune for Thai orchestra
รับฟัง (v.) tune in See also: listen in to Syn. ฟัง, รับได้
กระเซ้ากระซี้ (v.) importune See also: beseech, entreat, implore, supplicate, solicit, pester Syn. รบเร้า, เซ้าซี้
กวางทอง (n.) name of Thai classical tune
ก่อร่างสร้างตัว (v.) build up a fortune See also: make´s one way Syn. สร้างตัว
การตกอับ (n.) misfortune See also: haplessness, unluckiness Syn. ความเคราะห์ร้าย, การอับโชค
การอับโชค (n.) misfortune See also: haplessness, unluckiness Syn. ความเคราะห์ร้าย, การตกอับ
กาลกิณี (n.) misfortune See also: misery, ill-lucks, adversity, mischance, unfortunate Syn. โชคร้าย, เสนียด, จัญไร, อวมงคล Ops. โชคดี
คราวซวย (n.) misfortune See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity Syn. คราวร้าย Ops. คราวดี
คราวซวย (n.) misfortune See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity Syn. คราวเคราะห์ Ops. คราวดี
คราวร้าย (n.) misfortune See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity Syn. คราวเคราะห์, คราวซวย Ops. คราวดี
คราวเคราะห์ (n.) misfortune See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity Syn. คราวซวย, คราวร้าย Ops. คราวดี
ความมีโชค (n.) good fortune See also: good luck Syn. เคราะห์ดี, ดวงดี Ops. ความโชคร้าย, เคราะห์ร้าย
ความอาภัพ (n.) misfortune See also: haplessness, unluckiness Syn. ความเคราะห์ร้าย, การอับโชค, การตกอับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everything is in tune and it's sрringทุกอย่างอยู่ในการปรับแต่งและ เป็นฤดูใบไม้ผลิ
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง?
Every gun makes its own tune and it's perfect timing large one.ปืนทุกกระบอกมีจังหวะของมันเอง... ...นี่เป็นจังหวะเหมาะ ไอ้ตัวโต
Even a little snatch of a tune might get him up again.แม้ฉกเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการเพลง อาจได้รับเขาขึ้นมาอีกครั้ง
The Rev. Willie Williams is on the road for God to the tune of 100,000 miles a year.บาทหลวงวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ กำลังปฏิบัติภารกิจของพระเจ้า ทั่วพื้นที่ปีละนับแสนๆ ไมล์
We can't dance to the tune of corrupt politicians and capitalists!เราไม่สามารถเต้นตามการปรับ ของนักการเมืองสกปรกและพวกนายทุน!
I got a tune for you.ฉันจะปรับเสียงให้นาย.
You should try listening to a whole tune once.คุณน่าจะฟังแบบอื่นด้วย
Are you gonna change your tune or I gotta bust into his?นายจะบอกฉันหรือจะให้เขาจัดการ
Cut-rate? This dude can't even tune his own guitar.ไร้ราคาเหรอ เจ้านี่ยังปรับเสียงกีตาร์ตัวเองไม่เป็นเลย
Now, this next tune I'd like to dedicate to someone who, when I first met ripped my heart out and put it through a bloody blender....ผมอยากจะมอบให้แก่ใครคนหนึ่ง ..คนที่เมื่อแรกพบ ...ได้ดึงหัวใจผมออก แล้วใส่มันลงในเครื่องผสมเลือด ใช่แล้ว!

tune ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹词[tán cí, ㄊㄢˊ ㄘˊ, 弹词 / 彈詞] ballad tune in southern dialects, usually to sanxian 三弦 or pipa 琵琶 accompaniment
哭腔[kū qiāng, ㄎㄨ ㄑㄧㄤ, 哭腔] dirge; opera tune portraying mourning; voice hear between sobs
白香词谱[Bái xiāng cí pǔ, ㄅㄞˊ ㄒㄧㄤ ㄘˊ ㄆㄨˇ, 白香词谱 / 白香詞譜] Anthology of ci poems tunes (1795), edited by Xu Menglan 舒夢蘭|舒梦兰, with 100 accessible poems from Tang through to Qing times
兵痞[bīng pǐ, ㄅㄧㄥ ㄆㄧˇ, 兵痞] army riffraff; army ruffian; soldier of fortune
谈星[tán xīng, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥ, 谈星 / 談星] astrology; fortune-telling
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
[qiāng, ㄑㄧㄤ, 腔] cavity of body; tune
[lù, ㄌㄨˋ, 箓 / 籙] chart; list; memorandum; book of prophecy (e.g. of dynastic fortunes)
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, 巧] opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely
尼厄丽德[Ní è lì dé, ㄋㄧˊ ㄜˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜˊ, 尼厄丽德 / 尼厄麗德] Nereids (Greek sea nymphs, fifty daughters of Nereus and Doris); Nereid, moon of Neptune
衰运[shuāi yùn, ㄕㄨㄞ ㄩㄣˋ, 衰运 / 衰運] decline in fortunes
颓势[tuí shì, ㄊㄨㄟˊ ㄕˋ, 颓势 / 頹勢] decline (in fortune)
唱反调[chàng fǎn diào, ㄔㄤˋ ㄈㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, 唱反调 / 唱反調] to sing an opposite tune; to contradict; to express an opposing view; to strike a discordant note
卜课[bǔ kè, ㄅㄨˇ ㄎㄜˋ, 卜课 / 卜課] divination; fortune telling
海神[hǎi shén, ㄏㄞˇ ㄕㄣˊ, 海神] Emperor of the Sea; Neptune
运命[yùn mìng, ㄩㄣˋ ㄇㄧㄥˋ, 运命 / 運命] fate; one's fortune
洪福齐天[hóng fú qí tiān, ㄏㄨㄥˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ, 洪福齐天 / 洪福齊天] flood of good fortune fills the heavens (成语 saw); a lucky sign
幸运[xìng yùn, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ, 幸运 / 幸運] fortunate; lucky; fortune; luck
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, 天有不测风云 / 天有不測風雲] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, 天有不测风云,人有旦夕祸福 / 天有不測風雲,人有旦夕禍福] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
拆字[chāi zì, ㄔㄞ ㄗˋ, 拆字] fortune telling by unpicking Chinese characters
相命者[xiāng mìng zhě, ㄒㄧㄤ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄜˇ, 相命者] fortune teller
相士[xiàng shì, ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, 相士] fortune-teller who uses the subject's face for his prognostication
相面[xiàng miàn, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄧㄢˋ, 相面] fortune telling based on the subject's face
看相[kàn xiàng, ㄎㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 看相] fortune telling
算卦[suàn guà, ㄙㄨㄢˋ ㄍㄨㄚˋ, 算卦] fortune telling
算命[suàn mìng, ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄥˋ, 算命] fortune-telling
签语饼[qiān yǔ bǐng, ㄑㄧㄢ ㄩˇ ㄅㄧㄥˇ, 签语饼 / 簽語餅] fortune cookie
[lán, ㄌㄢˊ, 兰 / 蘭] orchid (蘭花|兰花 Cymbidium goeringii); fragrant thoroughwort (蘭草|兰草 Eupatorium fortunei); lily magnolia (木蘭|木兰); surname Lan
福气[fú qì, ㄈㄨˊ ㄑㄧˋ, 福气 / 福氣] good luck; to enjoy good fortune
运势[yùn shì, ㄩㄣˋ ㄕˋ, 运势 / 運勢] horoscope; one's fortune
横财[héng cái, ㄏㄥˊ ㄘㄞˊ, 横财 / 橫財] ill-gotten gains; undeserved fortune; illegal profit
失调[shī tiáo, ㄕ ㄊㄧㄠˊ, 失调 / 失調] imbalance; out of tune
不幸[bù xìng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 不幸] misfortune; adversity; unfortunate; sad; unfortunately
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 患] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease)
祸不单行[huò bù dān xíng, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ, 祸不单行 / 禍不單行] misfortune never comes singly (成语 saw); it never rains but it pours
蹇运[jiǎn yùn, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄣˋ, 蹇运 / 蹇運] misfortune; bad luck
海王星[Hǎi wáng xīng, ㄏㄞˇ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, 海王星] Neptune (planet)
佩兰[pèi lán, ㄆㄟˋ ㄌㄢˊ, 佩兰 / 佩蘭] orchid; fragant thoroughwort; (bot.) Eupatorium fortunei; Herba Eupatorii (used in Chinese medicine)
曲子[qǔ zi, ㄑㄩˇ ㄗ˙, 曲子] poem for singing; tune; music

tune ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一曲[いっきょく, ikkyoku] (n) tune (melody, piece of music); (P)
妙なる調べ[たえなるしらべ, taenarushirabe] (n) enchanting melody; sweet tune
浅酌低唱[せんしゃくていしょう, senshakuteishou] (n,vs) getting slightly intoxicated and humming a tune
相和する[あいわする, aiwasuru] (vs-s,vi) to get along well together; to be in tune with one another; to harmonize with each other; to go well together
調子を合わせる[ちょうしをあわせる, choushiwoawaseru] (exp,v1) (1) to harmonize with; to keep in tune with; (2) to go along with; to keep in step
FMチューナー[エフエムチューナー, efuemuchu-na-] (n) FM tuner
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune)
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole
チップチューン[, chippuchu-n] (n) chiptune (music synthesized in realtime; e.g. in video games)
チューナー(P);チューナ[, chu-na-(P); chu-na] (n) (1) tuner (e.g. radio); (2) tuna (edible fish, Thunnus spp.); (P)
ツブ貝;螺貝[ツブがい(ツブ貝);つぶがい(螺貝), tsubu gai ( tsubu kai ); tsubugai ( neji kai )] (n) (See 螺・つぶ・1) whelk (esp. Neptunea and Buccinum spp.)
ハードラック[, ha-dorakku] (n) hard luck; misfortune
パケ死[パケし, pake shi] (n) finding out you've run up a fortune by web access on your mobile (lit
フォーチュン[, fo-chun] (n) fortune; (P)
フォーチュンクッキー[, fo-chunkukki-] (n) fortune cookie
フォーチュンテラー[, fo-chuntera-] (n) fortune-teller
ミスフォーチュン[, misufo-chun] (n) misfortune
一攫千金を夢見る[いっかくせんきんをゆめみる, ikkakusenkinwoyumemiru] (exp,v1) (obs) to dream of making a fortune at one stroke
一節[いっせつ(P);ひとふし, issetsu (P); hitofushi] (n) a verse (e.g. in the Bible); stanza; paragraph; passage; a joint; section; a tune; note; strain; measure; (P)
一財産;ひと財産[いっざいさん(一財産);ひとざいさん, izzaisan ( hitozaisan ); hitozaisan] (n) a fortune
一陽来復;一陽来腹[いちようらいふく, ichiyouraifuku] (n) return of spring; long-awaited, favorable turn of fortune (favourable)
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
不幸[ふこう, fukou] (adj-na,n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death; (P)
不幸せ(P);不仕合わせ[ふしあわせ, fushiawase] (adj-na,n) unhappiness; misfortune; ill luck; (P)
不幸中の幸い[ふこうちゅうのさいわい, fukouchuunosaiwai] (exp) small mercy (from some misfortune); silver lining of a dark cloud; consolation in sadness; blessing in disguise
不正タイミングの試験事象[ふせいタイミングのしけんじしょう, fusei taimingu noshikenjishou] (n) {comp} inopportune test event
不祝儀[ぶしゅうぎ;ふしゅうぎ, bushuugi ; fushuugi] (n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death
不肖[ふしょう, fushou] (n,adj-no,adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P)
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me
人間万事塞翁が馬[じんかんばんじさいおうがうま, jinkanbanjisaiougauma] (exp) inscrutable are the ways of heaven; fortune is unpredictable and changeable
付きが回る;つきが回る;ツキが回る[つきがまわる(付きが回る;つきが回る);ツキがまわる(ツキが回る), tsukigamawaru ( tsuki ga mawaru ; tsukiga mawaru ); tsuki gamawaru ( tsuki ga mawar] (exp,v5r) to have fortune come your way; to become lucky
傾いた家運[かたむいたかうん, katamuitakaun] (n) fortunes on the wane (decline)
僥倖[ぎょうこう, gyoukou] (n,vs) fortuitous; luck; windfall; godsend; good fortune
冥利が尽きる;冥利がつきる[みょうりがつきる, myourigatsukiru] (exp,v1) to be frowned upon by Fortune
凶;兇[きょう, kyou] (n) (1) bad luck; bad fortune; (2) evil; wickedness
凶事[きょうじ, kyouji] (n) calamity; misfortune
卜占[ぼくせん, bokusen] (n) augury; fortune-telling; divination
卜筮[ぼくぜい, bokuzei] (n) fortunetelling; divination
卜者[ぼくしゃ, bokusha] (n) fortuneteller; soothsayer; diviner
占い師;占師[うらないし, uranaishi] (n) diviner; fortuneteller; soothsayer; palmist
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不正タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event

tune ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิดจีน[n.] (choētjīn) EN: name of Thai classical tune FR:
ฉุยฉาย[n.] (chuichāi) EN: [name of Thai tune and attitude] FR:
ไล่[v.] (lai) EN: tune FR: accorder ; régler
มโนราห์ = มโนห์รา ; โนรา[n.] (manōrā ; nō) EN: folk-dance in the south of Thailand ; Southern traditional performance ; classical Thai tune FR:
เพลง[n.] (phlēng) EN: song ; tune ; musical composition ; piece of music ; musical score FR: chanson [f] ; mélodie [f] ; air [m] ; morceau [m] ; chant [m] ; composition musicale [f] ; musique [f]
เปลี่ยนท่าที[v. exp.] (plīen thāth) EN: change one's attitude ; turn one's point ; change one's mind ; sing a different tune ; change one's ideas ; come over FR: changer d'attitude
แปร่ง[adv.] (praeng) EN: with an accent ; out of tune ; discordant FR:
ปรับจูน[v.] (prapjūn) EN: tune FR:
เสียงหลง[n.] (sīenglong) EN: off-key ; out of tune FR:
เสียงพร่า[adj.] (sīeng phrā) EN: out of tune ; indistinct FR:
เสียงแปร่ง[X] (sīeng praen) EN: off pitch ; out of tune FR:
แต่งเครื่องรถ[v. exp.] (taeng khreū) EN: tune a car engine FR:
ทำนอง[n.] (thamnøng) EN: rhythm ; cadence ; tune ; melody FR: rythme [m] ; ton [m] ; mélodie [f]
ทำนองเพลง [n. exp.] (thamnøng ph) EN: melody ; tune FR: mélodie [f]
ทำนองเสียง[n. exp.] (thamnøng sī) EN: tune ; melody ; tone ; rhythm FR:
ท่วงทำนอง[n.] (thūangthamn) EN: tune ; tone ; harmony ; melody FR:
ติดหู[v. exp.] (tit hū) EN: recall the words ; recall a tune FR:
อำมฤคโชค[n.] (ammarikhach) EN: good luck ; good fortune FR: bonne fortune [f]
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen FR:
บาปเคราะห์[n.] (bāppakhrǿ [) EN: misfortune ; bad luck ; adversity FR: malchance [f]
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope FR: chance [f] ; fortune [f]
ฉันทวิลาส[n.] (chanthawilā) EN: [tune for Thai orchestra] FR:
ฉัตร[n.] (chat) EN: wooden separators in a circular set of tuned gongs FR:
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชาตา[n.] (chātā) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune FR: destin [m] ; sort [m]
โชค[n.] (chōk) EN: luck ; fortune FR: chance [f] ; fortune [f] ; destin [m] ; sort [m]
โชคชะตา[n.] (chōkchatā) EN: destiny ; fate ; fortune FR: destinée [f] ; destin [m] ; fortune [f]
โชคดี ; โชคดี(นะ)[v. exp.] (chōk dī ; c) EN: Good luck! ; Good fortune ; Bon voyage! FR: Bonne chance ! ; Bon voyage ! ; À votre santé !
โชคลาง[n.] (chōklāng) EN: omen ; fortune ; luck ; prophetic sign FR:
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated FR: être malchanceux ; jouer de malchance ; avoir la scoumoune (pop.)
โชคร้าย[n. exp.] (chōk rāi) EN: bad luck ; misfortune ; out of luck FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
ดาวเกตุ[n. exp.] (dāo Kēt) EN: Neptune FR: Neptune
ดาวเนปจูน[n. exp.] (dāo Nēpjūn) EN: Neptun FR: Neptune [f]
ดาวพระเกตุ[n. exp.] (dāo Phra Kē) EN: Neptune FR: Neptune
ดิจิตอลจูนเนอร์[n. exp.] (dijitǿn jun) EN: digital tuner FR:
ดวง[n.] (dūang) EN: fortune ; luck ; fate ; horoscope FR: chance [f]
ดวงชะตา[n.] (dūangchatā) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]
ฟาดเคราะห์[v. exp.] (fāt khrǿ) EN: drive off bad luck ; dispel misfortune FR:
เจ้าสัว[n.] (jaosūa) EN: rich Chinese merchant ; wealthy business owner ; wealthy Chinese FR: commerçant fortuné [m] ; riche Chinois [m]
จูนเนอร์[n.] (junnoē) EN: tuner FR: tuner [m] (anglic.)

tune ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ohrwurm {m} [mus.]catchy tune
aperiodisch; frequenzunabhängig; unabgestimmt {adj}untuned
Glückskind {n}darling of fortune
Wahrsagerei {f}fortune telling
Vermögen {n} | ein Vermögen machenfortune; pile | to make a fortune; to make a pile
Schwingkreis {m} [electr.] | abgestimmter Schwingkreisresonant circuit | tuned circuit
Tunesier {m}; Tunesierin
Tuner {m}tuner
abstimmbar {adj}tuneable
Klanglosigkeit {f}tunelessness
klanglos {adv}tunelessly
unmelodisch {adv}tunelessly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tune
Back to top