ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

melody

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *melody*, -melody-

melody ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
melody (n.) ทำนองเพลง See also: เสียงดนตรี, เสียงประสาน Syn. song, tune
melody (n.) เนื้อเพลง
English-Thai: HOPE Dictionary
melody(เมล'ละดี) n. ทำนองเพลง,เสียงดนตรีที่ไพเราะ,บทกวีสำหรับร้องเป็นเพลง
English-Thai: Nontri Dictionary
melody(n) ทำนองเพลง,ความไพเราะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จังหวะดนตรี (n.) melody See also: tune Syn. ท่วงทำนอง, ทำนอง
ทำนองเพลง (n.) melody See also: tune Syn. ท่วงทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนอง
พัดชา (n.) melody See also: a Thai song
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sing me that sweet melody I loved so much, that goes da-daร้องฉันที่ว่า melody l หวาน ที่รักมาก, สิ่งนั้นไป da - da
Artie puts the brass on the melody and Sidney slides all over it with his own version.อาร์ตี้ เล่นเสียงประสาน ด้วยเครื่องเป่าทองเหลือง แล้ว ซิดนี่ย์เล่นสอดในแบบฉบับของเขา.
That sliding on the melody you do with the clarinet or you do with your voice.การเล่นสอดกับเสียงประสาน ที่เล่นด้วย คลารีเนท หรือด้วยการออกเสียง.
Just take the melody just like I heard you practice.เล่นเสียงประสาน ให้เหมือนกับที่ฉันได้ยินตอนนายซ้อมเล่น.
When we should be pausing to hear the joyful melody of life itself.เมื่อไรเราควรจะหยุดพักเพื่อสนุกกับชีวิตของตัวเองบ้าง
When the melody turns on gas comes outเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น ก๊าชก็จะถูกปล่อยออกมา
God. That melody is so beautiful.เยี่ยม ทำนองยอดเยี่ยมมาก
A melody is like seeing someone for the first time.ดนตรีก็เหมือนการพบเจอใครสักคน เมื่อแรกพบ
And in bluegrass,each instrument takes its turn playing the melody and improvising off it.ถ้าเป็นเพลงคันทรี่เครื่องดนตรีจะเล่น แบบอิมโพรไวส์ไม่ได้ตรงกับทำนอง
Unchained Melody performed by The Righteous Brothers- Unchained Melody performed by The Righteous Brothers -
I know you want to call melody youk as your first witness, But what is it that she's going to testify to?ศาลรู้ว่าคุณอยากเรียกตัวเมโลดี้ ย้าค ขึ้นให้การในฐานะพยาน...
Are you going to Melody Bostic's party?เธอจะไปปาร์ตี้ บ้านเมโลดี้ บอสทิค ไหม?

melody ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旋律[xuán lǜ, ㄒㄩㄢˊ ㄌㄩˋ, 旋律] melody; rhythm
夜曲[yè qǔ, ㄧㄝˋ ㄑㄩˇ, 夜曲] night melody, nocturne
悲歌[bēi gē, ㄅㄟ ㄍㄜ, 悲歌] sad melody; stirring strains; elegy; dirge; threnody; sing with solemn fervor
曲调[qǔ diào, ㄑㄩˇ ㄉㄧㄠˋ, 曲调 / 曲調] tune; melody
调子[diào zi, ㄉㄧㄠˋ ㄗ˙, 调子 / 調子] tune; melody; tuning; cadence; intonation; (speech) tone

melody ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune)
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody
主調[しゅちょう, shuchou] (n) keynote; main melody
悲曲[ひきょく, hikyoku] (n) elegy; sad tune; plaintive melody
悲歌[ひか, hika] (n,vs,adj-no) elegy; dirge; mournful melody
懐メロ[なつメロ;ナツメロ, natsu mero ; natsumero] (n) (abbr) (from 懐かしいメロディ) nostalgic melody
音姫[おとひめ, otohime] (n) melody or flushing sound played by a Japanese toilet to mask excretion sounds
メロディー(P);メロディ[, merodei-(P); merodei] (n) (1) melody; (2) chime; (P)
一曲[いっきょく, ikkyoku] (n) tune (melody, piece of music); (P)
哀調[あいちょう, aichou] (n) plaintive; mournful melody; minor key
妙なる[たえなる, taenaru] (adj-pn) (See 妙なる調べ・たえなるしらべ) exquisite (e.g. melody); melodious; delicate; enchanting
妙なる調べ[たえなるしらべ, taenarushirabe] (n) enchanting melody; sweet tune
歌い出し[うたいだし, utaidashi] (n) first line (of a poem); first bars (of a melody)
歌曲[かきょく, kakyoku] (n) melody; tune; song; (P)
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.)
甘美[かんび, kanbi] (adj-na,n) sweet (e.g. fruit, melody, dream); luscious; (P)
節回し[ふしまわし, fushimawashi] (n) melody; intonation
諧調[かいちょう, kaichou] (n) melody; harmony; unity; euphony
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n,vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P)
通奏[つうそう, tsuusou] (n) playing an entire composition without break; continually playing (in the background of a melody)
音調[おんちょう, onchou] (n,adj-no) tune; tone; intonation; melody; rhythm; harmony

melody ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; perform ; make music ; produce melody FR: jouer de la musique ; faire de la musique ; exécuter ; interpréter
เนื้อเพลง [n. exp.] (neūa phlēng) EN: melody ; theme FR: mélodie [f] ; thème musical [m]
ตำนองเพลง[X] (tam nøng ph) EN: melody ; music FR:
ทำนอง[n.] (thamnøng) EN: rhythm ; cadence ; tune ; melody FR: rythme [m] ; ton [m] ; mélodie [f]
ทำนองเพลง [n. exp.] (thamnøng ph) EN: melody ; tune FR: mélodie [f]
ทำนองเสียง[n. exp.] (thamnøng sī) EN: tune ; melody ; tone ; rhythm FR:
ท่วงทำนอง[n.] (thūangthamn) EN: tune ; tone ; harmony ; melody FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า melody
Back to top