ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tax

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tax*, -tax-

tax ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tax (n.) ภาษี See also: อากร, ภาษีอากร, เงินภาษี Syn. levy
tax (n.) ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก
tax (n.) การที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก See also: การเรียกร้องให้ใช้ความพยายามอย่างมาก Syn. burden, demand, task
tax (vt.) เก็บภาษี See also: เรียกภาษีจาก Syn. assess, impose
tax (vt.) จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก See also: เรียกร้องให้ใช้ความอุตสาหะอย่างมาก Syn. burden, encumber, overload
tax (vt.) กล่าวหา See also: ตำหนิ, ประณาม, ด่า Syn. accuse, blame on
tax collection (n.) ระบบการจัดเก็บภาษี See also: การเก็บภาษี Syn. laying taxes, levying, assessment
tax dodger (n.) ผู้ที่หลบเลี่ยงภาษีอากร See also: ผู้หนีภาษี
tax rate (n.) อัตราภาษี
tax with (phrv.) ทำให้เผชิญกับ
tax-deductible (adj.) เกี่ยวกับฐานภาษีที่หักค่าใช้จ่ายหรือค่าลดหย่อนได้
tax-exempt (adj.) ซึ่งไม่ต้องเสียภาษี See also: ยกเว้นภาษี, ปลอดภาษี, เกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ไม่ต้องเสียภาษี Syn. tax-free
tax-exempt (n.) พันธบัตรที่ไม่ต้องเสียภาษี
tax-free (adj.) ซึ่งไม่ต้องเสียภาษี Syn. tax-free
taxable (adj.) ซึ่งต้องเสียภาษี (คน, วัตถุ) See also: ซึ่งจะต้องชำระภาษี, ต้องเสียภาษี, พึงชำระภาษี Syn. assessable, dutible, chargeable Ops. free, deductible
taxable (n.) บุคคลหรือทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
taxation (n.) ระบบการจัดเก็บภาษี See also: การเก็บภาษี Syn. laying taxes, tax collection, levying, assessment
taxation (n.) ภาษีอากร See also: ภาษี, เงินภาษี Syn. tax
taxi (n.) รถแท็กซี่ See also: รถรับจ้าง Syn. cab, hack, taxicab
taxi (vi.) (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
taxi (vt.) (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
taxi (vt.) โดยสารแท็กซี่
taxi (vi.) โดยสารแท็กซี่
taxi (vt.) ส่งคนหรือสิ่งของโดยทางรถยนต์ (คำที่ไม่เป็นทางการ)
taxi (vi.) ส่งคนหรือสิ่งของโดยทางรถยนต์ (คำที่ไม่เป็นทางการ)
taxi cab (n.) รถแท็กซี่ See also: รถรับจ้างไม่ประจำทาง Syn. tourist car, hack, nighthawk, automobile
taxi driver (n.) คนขับรถแท็กซี่ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. cabby, cabman
taxi driver (n.) คนขับรถแท็กซี่ Syn. cabdriver, cabman
taxi driver (n.) คนขับรถแท็กซี่ Syn. cabby, cabdriver
taxi rank (n.) ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร Syn. cab stand, taxi stand
taxi rank (n.) ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร Syn. cab rank, taxi stand
taxi stand (n.) ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร Syn. cab stand, taxi rank
taxi stand (n.) ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร Syn. cab rank, taxi rank
taxicab (n.) รถแท็กซี่ See also: รถรับจ้างไม่ประจำทาง Syn. taxi cab, tourist car, hack, nighthawk, automobile
taxidermic (adj.) เกี่ยวกับเทคนิคทำให้ซากสัตว์คงสภาพเหมือนมีชีวิต
taxidermy (n.) เทคนิคการทำให้ซากสัตว์คงสภาพเหมือนมีชีวิต
taximeter (n.) เครื่องคิดค่าโดยสารในรถแท็กซี่
taxman (n.) ผู้เก็บภาษีอากร
taxonomic (adj.) เกี่ยวกับระบบการจัดชั้นและหมวดหมู่พืชและสัตว์ Syn. botanical
taxonomist (n.) ผู้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดชั้นและหมวดหมู่พืชและสัตว์
English-Thai: HOPE Dictionary
tax(แทคซฺ) n. ภาษี,เงินภาษี,ภาระหน้าที่. vt. จัดเก็บภาษี,ทำให้เกิดภาระหน้าที่,ประณาม,ด่า,ตำหนิ,ประเมินค่า., See also: taxer n. taxingly adv., Syn. duty,impost,levy
tax-exempt(แทคซฺ'อิกเซมทฺ') adj. ไม่ต้องเสียภาษี,ยกเว้นภาษี,ปลอดภาษี,n. พันธบัตรที่ไม่ต้องเสียภาษี
taxable(แทค'ซะเบิล) adj. ต้องเสียภาษี,พึงชำระภาษี. n. บุคคลหรือทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี.
taxation(แทคเซ'เชิน) n. การจัดเก็บภาษี,การเสียภาษี,ภาษีที่จัดเก็บ,รายได้จากภาษี., See also: taxational adj.
taxi(แทค'ซี) n. รถแท็กซี่. vt.,vi. เดินทางโดยรถแท็กซี่,ทำให้ (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือบนน้ำ pl. taxis,taxies
taxi planen. เครื่องบินให้เช่า
taxicab(แทค'ซิแคบ) n. รถยนต์ให้เช่า,รถแท็กซี่
taxidermy(แทค'ซิเดอมี) n. ศิลปะหรือเทคนิคการทำให้สัตว์ที่ตายมีรูปกายเหมือนมีชีวิต., See also: taxidermal adj. taxidermic adj. taxidermist n.
taximeter(แทคซิม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดระยะทางวิ่งของรถแท็กซี่และคำนวณราคาค่าโดยสารออกมา
taxonomy(แทคซอน'นะมี) n. วิทยาศาสตร์หรือเทคนิคเกี่ยวกับการแบ่งประเภท,การจัดแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ, See also: taxonomic adj. taxonomical adj. taxonomist n. taxonomer n.
taxpayer(แทคซฺ'เพเออะ) n. ผู้เสียภาษี,ผู้ชำระภาษี,อาคารที่เก็บค่าเช่าเพียงพอสำหรับจ่ายค่าภาษีโรงเรือนหรือที่ดินเท่านั้น, See also: taxpaying adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
tax(n) ภาษี,ภาระหน้าที่
taxation(n) การเก็บภาษี,ภาษีอากร,การเสียภาษี,รายได้จากภาษี
taxi(n) รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่
taxicab(n) รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่
taxidermy(n) ศิลปะการทำหุ่นสัตว์ให้เหมือนของจริง
taxpayer(n) ผู้เสียภาษีอากร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
taxภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax creditเครดิตภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taxationภาษีอากร, การเก็บภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
taxisการจับคืนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
taxonomyอนุกรมวิธาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tax accountingการบัญชีภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax creditsเครดิตภาษี [TU Subject Heading]
Taxationภาษีอากร [TU Subject Heading]
Taxiแท็กซี่ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Taxicab driversคนขับรถแท็กซี่ [TU Subject Heading]
Taxidermyการสตั๊ฟสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Taximetersมาตรค่าโดยสารรถแท็กซี่ [TU Subject Heading]
Taxonomic Unit หน่วยจำแนกดิน [สิ่งแวดล้อม]
Taxonomistนักอนุกรมวิธาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Taxonomyการจัดหมวดหมู่ [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลังสินค้าทัณฑ์บน (n.) a godown to keep imported goods which do not pay tax yet
ปิดอากร (v.) affix a tax stamp See also: stick on a stamp
ฟางลอย (n.) rural paddy fields on which the tax is paid according to the area from which is the grain is harvested Ops. นาคู่โค
ศาลภาษีอากร (n.) Central Tax Court Syn. ศาลภาษีอากรจังหวัด
ศาลภาษีอากรกลาง (n.) Central Tax Court Syn. ศาลภาษีอากร, ศาลภาษีอากรจังหวัด
ศาลภาษีอากรจังหวัด (n.) Central Tax Court Syn. ศาลภาษีอากร
สำนักงานคดีภาษีอากร (n.) Office of Tax Litigation
เดินนา (v.) inspect a field for tax collection
ค่าภาษี (n.) tax See also: duties
จังกอบ (n.) tax See also: duty, port tax
ภาษี (n.) tax See also: duty, toll, due, customs, levy, cess, gabelle Syn. ค่าธรรมเนียม, ภาษีอากร, เงินภาษี
เงินภาษี (n.) tax See also: duty, toll, due, customs, levy, cess, gabelle Syn. ค่าธรรมเนียม, ภาษีอากร
ค่าภาษีอากร (n.) tax and rates See also: tax and duties
ใบกำกับภาษี (n.) tax invoice
อัตราภาษี (n.) tax rate See also: tariff
ภาษีอากร (n.) taxation See also: tax, rate, duty, levy, toll Syn. ภาษี, ค่าธรรมเนียม, เงินภาษี
เงินภาษี (n.) taxation See also: tax, rate, duty, levy, toll Syn. ภาษี, ค่าธรรมเนียม
รถรับจ้าง (n.) taxi See also: taxicab Syn. รถแท็กซี่
รถแท็กซี่ (n.) taxi See also: cab, taxicab
แท็กซี่ (n.) taxi See also: cab
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't want him taking a taxi againฉันไม่อยากให้เขาต้องนั่งรถแท็กซี่อีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not only is Willie Williams' organization nonprofit he personally pays over six figures in income tax every year.มูลนิธิวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ไม่ได้แค่ ไม่รับผลตอบแทนเท่านั้น แต่ตัวเขาเอง จ่ายภาษีจำนวน 6 หลักทุก ๆ ปี
The county took a tax assessment of this property last month.เขตปกครองทำการประเมินค่าภาษีของที่ดินผืนนี้เมื่อเดือนที่แล้ว
We'll get the Penguin's tax money.พวกเราจะได้เงินภาษีของ นกเพนกวิน
They got microfilm with tax return and newspaper stories.มีไมโครฟิลม์เก็บข้อมูลภาษี และข่าวหนังสือพิมพ์
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่?
"For today's and tomorrow's tax needs."+ เพื่อความต้องการภาษีของวันนี้และวันพรุ่งนี้"
I've got to pay tax on the car.ผมได้มีการจ่ายภาษีในรถ
And at the end of the year, you figure the tax wrong, you pay them out of your own pocket.และในตอนท้ายของปีที่คุณคิดผิดภาษีที่คุณจ่ายพวกเขาออกมาจากกระเป๋าของคุณเอง
The following April, Andy did tax returns for half the guards at Shawshank.ต่อไปเมษายนแอนดี้ได้คืนภาษีสำหรับยามครึ่งหนึ่งของที่ Shawshank
The year after that, they rescheduled the start of the intramural season to coincide with tax season.ปีหลังจากที่พวกเขานัดเริ่มต้นของฤดูภายใน ให้ตรงกับฤดูภาษี
In fact, it got so busy at tax time... he was allowed a staff.ในความเป็นจริงมันก็ยุ่งภาษีได้ตลอดเวลา ... เขาได้รับอนุญาตพนักงาน

tax ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关卡[guān kǎ, ㄍㄨㄢ ㄎㄚˇ, 关卡 / 關卡] customs post; tax or road safety inspection station; outpost
报税[bào shuì, ㄅㄠˋ ㄕㄨㄟˋ, 报税 / 報稅] to declare dutiable goods (at customs); to make a tax declaration
假报告[jiǎ bào gào, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, 假报告 / 假報告] false report; forgery; fabricated declaration (e.g. income tax return)
财政年度[cái zhèng nián dù, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ, 财政年度 / 財政年度] financial year; fiscal year (e.g. from April to March, for tax purposes)
偷税[tōu shuì, ㄊㄡ ㄕㄨㄟˋ, 偷税 / 偷稅] tax evasion
免税[miǎn shuì, ㄇㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˋ, 免税 / 免稅] tax free; duty free (shop)
减税[jiǎn shuì, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˋ, 减税 / 減稅] tax cut
增值税[zēng zhí shuì, ㄗㄥ ㄓˊ ㄕㄨㄟˋ, 增值税 / 增值稅] value-added tax (VAT)
互生[hù shēng, ㄏㄨˋ ㄕㄥ, 互生] alternate phyllotaxy (leaf pattern)
互生叶[hù shēng yè, ㄏㄨˋ ㄕㄥ ㄧㄝˋ, 互生叶 / 互生葉] alternate phyllotaxy (leaf pattern)
动物分类[dòng wù fēn lèi, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄈㄣ ㄌㄟˋ, 动物分类 / 動物分類] taxonomy; classification of animals
[shǔ, ㄕㄨˇ, 属 / 屬] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute
亚达薛西[Yà dá xuē xī, ㄧㄚˋ ㄉㄚˊ ㄒㄩㄝ ㄒㄧ, 亚达薛西 / 亞達薛西] Artaxerxes
双名法[shuāng míng fǎ, ㄕㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄚˇ, 双名法 / 雙名法] binomial nomenclature (taxonomy)
硬骨鱼[Yìng gǔ yú, ˋ ㄍㄨˇ ㄩˊ, 硬骨鱼 / 硬骨魚] bony fishes; Osteichthyes (taxonomic class including most fish)
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 界] boundary; scope; extent; circles; group; kingdom (taxonomy)
软骨鱼类[ruǎn gǔ yú lèi, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ ㄩˊ ㄌㄟˋ, 软骨鱼类 / 軟骨魚類] cartilaginous fishes; Chondrichthyes (taxonomic class including sharks and rays)
消费税[xiāo fèi shuì, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˋ, 消费税 / 消費稅] consumption tax; sales tax
十字花科[shí zì huā kē, ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄚ ㄎㄜ, 十字花科] Cruciferae (taxonomic family including Brassica etc whose flowers have a cross of 4 petals)
紫杉[zǐ shān, ㄗˇ ㄕㄢ, 紫杉] Taxus cuspidata
报税单[bào shuì dān, ㄅㄠˋ ㄕㄨㄟˋ ㄉㄢ, 报税单 / 報稅单] to declare to customs or to the taxman
[fù, ㄈㄨˋ, 赋 / 賦] poetic essay; taxation; bestow on; endow with
[mù, ㄇㄨˋ, 目] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title
[yù, ㄩˋ, 域] field; region; area; domain (taxonomy)
菌界[jūn jiè, ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄝˋ, 菌界] fungus (taxonomic kingdom); mycota
户口[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, 户口 / 戶口] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence
亚门[yà mén, ㄧㄚˋ ㄇㄣˊ, 亚门 / 亞門] subdivision; subphylum (taxonomy)
所得税[suǒ dé shuì, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˋ, 所得税 / 所得稅] income tax
间接税[jiān jiē shuì, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄝ ㄕㄨㄟˋ, 间接税 / 間接稅] indirect tax
界别[jiè bié, ㄐㄧㄝˋ ㄅㄧㄝˊ, 界别 / 界別] kingdom (taxonomy)
唇形科[chún xíng kē, ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄎㄜ, 唇形科] Labiatae, the taxonomic family including lavender, mint
地租[dì zū, ㄉㄧˋ ㄗㄨ, 地租] land rent; land tax
叶子列[yè zi liè, ㄧㄝˋ ㄗ˙ ㄌㄧㄝˋ, 叶子列 / 葉子列] leaf arrangement; phyllotaxy (botany)
叶序[yè xù, ㄧㄝˋ ㄒㄩˋ, 叶序 / 葉序] leaf arrangement; phyllotaxy (botany)
杂税[zá shuì, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄟˋ, 杂税 / 雜稅] miscellaneous duties; various taxes
级距[jí jù, ㄐㄧˊ ㄐㄩˋ, 级距 / 級距] numerical range; interval; taxation band
车位[chē wèi, ㄔㄜ ㄨㄟˋ, 车位 / 車位] parking spot; unloading point; garage place; stand for taxi
人头税[rén tóu shuì, ㄖㄣˊ ㄊㄡˊ ㄕㄨㄟˋ, 人头税 / 人頭稅] poll tax
灵长目[líng zhǎng mù, ㄌㄧㄥˊ ㄓㄤˇ ㄇㄨˋ, 灵长目 / 靈長目] primates (taxonomic order)
灵长类[líng zhǎng lèi, ㄌㄧㄥˊ ㄓㄤˇ ㄌㄟˋ, 灵长类 / 靈長類] primates (taxonomic family)

tax ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアポートタックス[, eapo-totakkusu] (n) airport tax
タックス・ヘイブン;タックス・ヘイヴン;タックスヘイブン;タックスヘイヴン[, takkusu . heibun ; takkusu . heivun ; takkusuheibun ; takkusuheivun] (n) tax haven
たばこ税;タバコ税[たばこぜい(たばこ税);タバコぜい(タバコ税), tabakozei ( tabako zei ); tabako zei ( tabako zei )] (n) tobacco tax; cigarette tax
トービン税[トービンぜい, to-bin zei] (n) Tobin tax (on cross-border currency trading)
パソコン減税[パソコンげんぜい, pasokon genzei] (n) {comp} PC tax reduction
ポールタックス[, po-rutakkusu] (n) poll tax
ユニタリータックス[, yunitari-takkusu] (n) unitary tax
一般消費税[いっぱんしょうひぜい, ippanshouhizei] (n) general consumption tax
上米[じょうまい, joumai] (n) (1) commission; (2) excise tax
人頭税[じんとうぜい;にんとうぜい, jintouzei ; nintouzei] (n) poll tax
付加価値税[ふかかちぜい, fukakachizei] (n) value-added tax
個人所得税[こじんしょとくぜい, kojinshotokuzei] (n) personal income tax
加算税[かさんぜい, kasanzei] (n) additional tax
国内消費税[こくないしょうひぜい, kokunaishouhizei] (n) excise tax
地方交付税[ちほうこうふぜい, chihoukoufuzei] (n) tax allocated to local governments
年少扶養控除[ねんしょうふようこうじょ, nenshoufuyoukoujo] (n) tax exemption for a child under the age of 16
年末調整[ねんまつちょうせい, nenmatsuchousei] (n) year-end tax adjustment
悪税[あくぜい, akuzei] (n) irrational tax
消費税[しょうひぜい, shouhizei] (n) consumption tax (incl. sales tax, VAT, excise duty, etc.); (P)
減税政策[げんぜいせいさく, genzeiseisaku] (n) tax cut policy; tax reduction policy; tax-abatement policy
源泉徴収[げんせんちょうしゅう, gensenchoushuu] (n,adj-no) tax withholding at the source
源泉徴収票[げんせんちょうしゅうひょう, gensenchoushuuhyou] (n) tax certificate slip; statement of earnings; tax-income certificate
源泉所得税[げんせんしょとくぜい, gensenshotokuzei] (n) income tax withheld at the source
源泉課税[げんせんかぜい, gensenkazei] (n,adj-no) tax withholding at the source
目的税[もくてきぜい, mokutekizei] (n) earmarked tax; special-purpose tax
租庸調[そようちょう, soyouchou] (n) corvee; taxes in kind or service (former tax system)
税収不足[ぜいしゅうふそく, zeishuufusoku] (n) tax revenue shortfall
税収増[ぜいしゅうぞう, zeishuuzou] (n) increased tax revenue; tax increases
税引き[ぜいびき, zeibiki] (n) tax excluded; (P)
税源移譲[ぜいげんいじょう, zeigen'ijou] (n) transfer of tax revenue sources (e.g. to local governments)
税理士[ぜいりし, zeirishi] (n) tax counsellor; tax counselor; licensed tax accountant; (P)
税理士試験[ぜいりししけん, zeirishishiken] (n) (See 税理士) certified tax accountant exam (examination); tax accountant exam (examination)
税金泥棒[ぜいきんどろぼう, zeikindorobou] (n) person living off other people's taxes; tax parasite; (a derogatory term for) public servants
税金滞納[ぜいきんたいのう, zeikintainou] (n) tax arrears; failure to pay tax
税金避難地[ぜいきんひなんち, zeikinhinanchi] (n) tax haven
税金避難所[ぜいきんひなんじょ, zeikinhinanjo] (n) tax haven
空港税[くうこうぜい, kuukouzei] (n) airport-imposed taxes; airport tax
節税[せつぜい, setsuzei] (n,vs,adj-no) tax reduction; tax avoidance
繰延税金資産[くりのべぜいきんしさん, kurinobezeikinshisan] (n) deferred tax asset; DTA
[しょ, sho] (n) (abbr) (See 警察署,消防署,税務署) station (esp. a police station); office (i.e. tax office)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コマンドシンタックス[こまんどしんたっくす, komandoshintakkusu] command syntax
シンタックス[しんたっくす, shintakkusu] syntax
シンタックスエラー[しんたっくすえらー, shintakkusuera-] syntax error
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker
メタシンタックス[めたしんたっくす, metashintakkusu] metasyntax
具象構文[ぐしょうこうぶん, gushoukoubun] concrete syntax (of SGML)
具象構文引数[ぐしょうこうぶんひきすう, gushoukoubunhikisuu] concrete syntax parameter
変形具象構文[へんけいぐしょうこうぶん, henkeigushoukoubun] variant concrete syntax
多符号具象構文[たふごうぐしょうこうぶん, tafugougushoukoubun] multicode concrete syntax
多符号基本具象構文[たふごうきほんぐしょうこうぶん, tafugoukihongushoukoubun] multicode basic concrete syntax
多符号核具象構文[たふごうかくぐしょうこうぶん, tafugoukakugushoukoubun] multicode core concrete syntax
宣言済み具象構文[せんげんずみぐしょうこうぶん, sengenzumigushoukoubun] declared concrete syntax
抽象構文[ちゅうしょうこうぶん, chuushoukoubun] abstract syntax (of SGML)
文法[ぶんぽう, bunpou] grammar, syntax
文法エラー[ぶんぽうエラー, bunpou era-] grammar error, syntax error
核具象構文[かくぐしょうこうぶん, kakugushoukoubun] core concrete syntax
構文[こうぶん, koubun] syntax
構文チェッカ[こうぶんチェッカ, koubun chiekka] syntax checker
構文解析[こうぶんかいせき, koubunkaiseki] syntax analysis
規格参照具象構文[きかくさんしょうぐしょうこうぶん, kikakusanshougushoukoubun] reference concrete syntax

tax ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากร[n.] (ākøn) EN: tax ; duty ; fee ; revenue FR: taxe [f]
อากรฆ่าสัตว์[n. exp.] (ākøn khā sa) EN: animal slaughter tax FR: taxe d'abattage [m]
อากรมหรสพ[n. exp.] (ākøn mahøra) EN: entertainment tax FR:
อากรรับมรดก[n. exp.] (ākøn rapmør) EN: inheritance tax FR:
อากรสรรพสามิต[n. exp.] (ākøn sappha) EN: excise tax FR:
อนุสัญญาว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อน[n. exp.] (anusanya wā) EN: Avoidance of Double Tax Agreement (DTA) FR:
อัตราภาษี[n. exp.] (attrā phāsī) EN: tax rate ; rate of taxation ; tariff FR: taux de taxation [m]
อัตราภาษีก้าวหน้า[n. exp.] (attrā phāsī) EN: progressive tax rate FR:
อัตราภาษีเงินได้[n. exp.] (attrā phāsī) EN: rate of income tax FR:
อัตราภาษีที่แท้จริง[n. exp.] (attrā phāsī) EN: Effective Tax Rate FR:
อัตราภาษีถดถอย[n. exp.] (attrā phāsī) EN: regressive tax rate FR:
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; penalty ; contractual penalty ; fee for tax evasion FR: amende [f] ; contravention [f]
ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี[v. exp.] (dāi rap yok) EN: be exempted from tax FR:
เดินนา[v.] (doēnnā) EN: inspect a field for tax collection FR:
เดินสวน[v.] (doēnsūan) EN: inspect orchards to collect tax FR:
จกอบ[n.] (jakøp) EN: port tax  FR: ancienne taxe [f]
จังกอบ[n.] (jangkøp) EN: port tax ; tax ; rate ; duty ; cess FR:
จังกอบเรือ[n.] (jangkøpreūa) EN: port tax FR:
กำไรก่อนหักภาษี[n. exp.] (kamrai køn ) EN: earnings before tax ; pre-tax profit FR: bénéfice avant impôts [m]
กำไรหลังหักภาษี[n. exp.] (kamrai lang) EN: earnings after tax FR:
การบัญชีภาษีอากร[n. exp.] (kān banchī ) EN: tax accounting FR:
การบรรเทาภาระภาษี[n. exp.] (kān banthao) EN: tax mitigation FR:
การชดเชยค่าภาษีอากร[n. exp.] (kān chotcho) EN: tax compensation FR:
การหักลดหย่อนภาษี[n. exp.] (kān hak lot) EN: tax deduction FR:
การหักภาษี[n. exp.] (kān hak phā) EN: tax deduction FR:
การจัดเก็บภาษีอากร[n. exp.] (kān jat kep) EN: public revenue ; revenue receipts ; tax receipts FR:
การเลี่ยงภาษี[n. exp.] (kān līeng p) EN: tax avoidance ; avoidance of tax FR:
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร[n. exp.] (kān līklīen) EN: tax evasion FR: évasion fiscale [f]
การหลบเลี่ยงภาษี[n. exp.] (kān loplīen) EN: tax avoidance ; tax evasion FR: évasion fiscale [f]
การลดภาษี[n. exp.] (kān lot phā) EN: tax reduction ; tax abatement ; abatement of taxes ; tax cut FR:
การลดหย่อนภาษี[n. exp.] (kān lotyǿn ) EN: tax reduction FR:
การหนีภาษี[n. exp.] (kān nī phās) EN: tax evasion ; fraudulent tax evasion FR: évasion fiscale [f]
การประเมินภาษี[n. exp.] (kān pramoēn) EN: tax assessment FR:
การวางแผนภาษี[n. exp.] (kān wāngpha) EN: tax planning FR:
การวางแผนภาษีอากร[n. exp.] (kān wāngpha) EN: tax planning FR:
การยกเว้นภาษี[n. exp.] (kān yokwen ) EN: tax exemption ; tax exempt FR: exemption de taxe [f]
ค่าอากร[n. exp.] (khā ākøn) EN: tax FR:
ค่าลดหย่อน[n. exp.] (khā lotyøn) EN: tax allowance FR:
ค่านา[n. exp.] (khā nā) EN: farm tax FR:
ค่าน้ำ[n.] (khānām) EN: fishing tax FR:

tax ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steuernachlass {m}abatement of tax
Zusatzsteuer {f}add on tax; additive tax
Alkoholsteuer {f}alcoholic beverage tax
Jahresbescheinigung {f}annual tax certificate
Kapitalertragsteuer {f}capital yields tax
Körperschaftsteuer {f}corporate tax
Steuerabzug {m}deduction of tax
Dividendenquellensteuer {f}dividend withholding tax
Vergnügungssteuer {f} [fin.]entertainment tax; amusement tax
Finanzbehörde {f}fiscal authority; tax authority
Umweltsteuer {f}green tax
Einkommensteuererklärung {f} | Formular zur Einkommensteuererklärungincome tax return | form of income tax return
Erwerbsteuer {f}profit and income tax
Lohnsteuerjahresausgleich {m}annual adjustment of income tax
Solidaritätszuschlag {m}solidarity surcharge on income tax
Wertzuwachssteuer {f}increment value tax
Luxussteuer {f}luxury tax
Versteuerung {f}payment of tax
Verbrauchssteuer {f}purchase tax
Quellensteuer {f}tax at source; withholding tax
Börsenumsatzsteuer {f}stock exchange transfer tax
Umsatzsteuer {f}turnover tax
Umsatzsteuervoranmeldung {f}turnover tax advance return
Abgabenordnung {f}tax code
Abgabenquote {f}tax and contribution ratio
Lufttaxi {n}air taxi
Steuerrückstände {pl}arrears of taxes
Steuerveranlagung {f}assessment of taxes
Epitaxietransistor {m} [electr.]epitaxial transistor
Epitaxiewachstum {n}; Aufwachsen einer Halbleiterschicht [electr.]epitaxial growth
Doppelbesteuerung {f}double taxation
Abschreibungsmöglichkeit {f}possibility of setting off items against taxable income
Substanzsteuern {pl}tax on non-income values
Kristallwachstum {m}epitaxy
Abschreibungsgesellschaft {f}tax-loss company
Parkgebühren {pl}parking taxes
Steuerprogression {f}progressive taxation
Syntax {f}syntax
Syntaxfehler {m} | Syntaxfehler in der Anweisungsyntax error; bad syntax | syntax error in statement
Steueranreiz {f}tax incentive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tax
Back to top