ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

duties

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *duties*, -duties-

duties ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
duties (n.) ภาษีสินค้านำเข้าหรือส่งออก See also: ภาษีศุลกากร Syn. imposts
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระราชกรณียกิจ (n.) royal duties See also: king´s multifarious duties
หลบ (v.) keep away from working or duties See also: desert one´s post, take French leave Syn. หนี, เลี่ยง
โดด (v.) keep away from working or duties See also: desert one´s post, take French leave Syn. หลบ, หนี, เลี่ยง

duties ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞虎队[fēi hǔ duì, ㄈㄟ ㄏㄨˇ ㄉㄨㄟˋ, 飞虎队 / 飛虎隊] Flying Tigers, US airmen in China during World War Two; Hong Kong nickname for police special duties unit
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
满孝[mǎn xiào, ㄇㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, 满孝 / 滿孝] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning
满服[mǎn fú, ㄇㄢˇ ㄈㄨˊ, 满服 / 滿服] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning
公事[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 公事] public affairs; official (matters, duties etc)
克己奉公[kè jǐ fèng gōng, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ, 克己奉公 / 剋己奉公] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
奉公克己[fèng gōng kè jǐ, ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 奉公克己 / 奉公剋己] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
关征[guān zhēng, ㄍㄨㄢ ㄓㄥ, 关征 / 關征] customs levy; customs post charging import duties
家务[jiā wù, ㄐㄧㄚ ˋ, 家务 / 家務] household duties; housework
杂税[zá shuì, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄟˋ, 杂税 / 雜稅] miscellaneous duties; various taxes
常务[cháng wù, ㄔㄤˊ ˋ, 常务 / 常務] routine business; everyday duties

duties ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主任制[しゅにんせい, shuninsei] (n) a system under which schoolteachers are assigned additional administrative duties
任を果たす[にんをはたす, ninwohatasu] (exp,v5s) to fulfill one's duty; to discharge one's duties
役目柄[やくめがら, yakumegara] (n) by virtue of one's office; in the nature of one's duties
検非違使庁[けびいしちょう;けんびいしちょう, kebiishichou ; kenbiishichou] (n) (obsc) office in Heian Kyoto responsible for police and judicial duties
港湾税[こうわんぜい, kouwanzei] (n) harbor duties; harbour duties
精励恪勤[せいれいかっきん, seireikakkin] (n,vs,adj-na) assiduousness; attending diligently to one's study or duties
義理を欠く[ぎりをかく, giriwokaku] (exp,v5k) to fail in one's social duties
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies
警察官職務執行法[けいさつかんしょくむしっこうほう, keisatsukanshokumushikkouhou] (n) police execution of duties law
進士[しんし;しんじ;しじ(ok), shinshi ; shinji ; shiji (ok)] (n) (1) (See 科挙) palace examination (national Chinese civil servant examination based largely on classic literature); someone who has passed this examination; (2) (See 式部省) examination for promotion in the Ministry of Ceremonies (based largely on political duties and Chinese classics); someone who has passed this examination
願人坊主[がんにんぼうず, ganninbouzu] (n) priest who was also a street performer and performed prayers and other religious duties for the sake of other people
一般特恵関税[いっぱんとっけいかんぜい, ippantokkeikanzei] (n) general preferential duties; general preferential taxes
孝養[こうよう, kouyou] (n,vs) filial duties; devotion to one's parents
差別関税[さべつかんぜい, sabetsukanzei] (n) differential duties; selective taxation
狡ける[ずるける, zurukeru] (v1,vi) (1) (uk) to shirk one's duties; to be idle; to play truant; (2) (uk) to come loose; to come undone; to get untied

duties ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดด[v.] (dōt) EN: keep away from working ; keep away from duties FR:
จริยวัตร ; จริยาวัตร[n.] (jariyawat ;) EN: customs and manners to be observed ; duties concerned with conduct FR:
จตุกรณีย์[n.] (jatukøranī) EN: the cardinal duties of a king FR:
การได้รับยกเว้นอากรขาเข้า[n. exp.] (kān dāi rap) EN: exemption from import duties FR:
กิจจาธิกรณ์[n.] (kitjāthikøn) EN: business to be enacted by the Sangha ; legal questions concerning obligations ; duties FR:
หลีกเลี่ยงการงาน[v. exp.] (līklīeng kā) EN: shirk one's duties ; shirk one's responsabilities FR: fuir ses responsabilités
งานกิจวัตร[n. exp.] (ngān kitjaw) EN: routine duties ; day-to-day work ; routine business FR: travail de routine [m]
ปฏิบัติราชการ[v. exp.] (patibat rāt) EN: act officially ; perform official duties /functions FR:
ภารกิจ[n.] (phārakit) EN: affair ; affairs [pl] ; duty ; duties [pl] ; task ; function ; mission ; business ; work ; job FR: mission [f] ; fonction [f] ; tâche [f] ; mandat [m]
ภาระหนัก[n. exp.] (phāra nak) EN: heavy duties ; serious task ; onerous responsability FR: lourde responsabilité [f] ; accablement [m]
ภาษีอากร[n. exp.] (phāsī akøn) EN: taxation ; inland revenue ; internal revenue ; tax yield ; taxes and duties FR: taxation [f]
พระราชกรณียกิจ[n.] (phrarātchak) EN: the king's royal duties ; royal obligations FR:
เสียค่าอากรขาเข้า[v. exp.] (sīa khā ā-k) EN: pay customs duties FR: payer les droits de douane
ติดราชการ[v. exp.] (tit rātchak) EN: be occupied with official duties ; be occupied on government service FR:

duties ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bemessung {f} der Eingangsabgabenassessment of import duties
Zollgebühren {pl}customs duties
Erbschaftsteuer {f}death duty; death duties
Verpflichtung {f} | ihren jeweiligen Verpflichtungen nachkommenduty | to perform their respective duties
Zollsatz {m} | Änderung der Zollsätze | Zollsatz Null anwendenduty rate; rate of duty; tariff rate | alteration of customs duties | to apply a zero rate
Amtsgeschäfte {pl}official duties

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า duties
Back to top