ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tan*, -tan-

tan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tan (n.) สีไหม้เกรียมของผิวหนังจากการตากแดด See also: สีไหม้เกรียม Syn. light-brown, tanbark, bronze
tan (n.) สีน้ำตาลไหม้ See also: สีน้ำตาลแดง, สีน้ำตาลส้ม, สีแทน
tan (vt.) ทำให้ผิวเป็นสีน้ำตาลไหม้ See also: ทำให้ผิวเป็นสีน้ำตาลแดง, ทำให้ผิวเป็นสีแทน Syn. brown, suntan
tan (vi.) มีผิวสีน้ำตาลไหม้ See also: มีผิวเป็นสีน้ำตาลแดง, มีผิวเป็นสีแทน Syn. brown, sunburn, suntan
tan (vt.) ฟอกหนัง See also: ฟอก
tan (adj.) ที่มีสีน้ำตาลแดง See also: ที่มีสีน้ำตาลส้ม Syn. brownish, sun-tanned, bronzed
tan (adj.) ที่มีผิวสีแทน Syn. tan
tanager (n.) นกขนาดเล็กตระกูล Thraupidae ตัวผู้มีขนสีสดใส
Tananarive (n.) เมืองหลวงของมาดากัสการ์ (ชื่อเดิมของ Antananarivo) Syn. Antananarivo
tanbark (n.) เปลือกไม้ซึ่งทุบให้นิ่มเพื่อใช้ในการฟอกหนัง
tandem (n.) รถม้าสองล้อซึ่งใช้ม้าสองตัวลากเรียงตามยาว
tandem (n.) ม้าสองตัวซึ่งผูกเรียงตามยาว
tandem (adv.) เรียงตามกัน See also: เรียงตามหลังกันมา
tang (n.) รสจัด See also: รสเข้มข้น Syn. taste, flavor, savor
tang (n.) กลิ่นแรง See also: กลิ่นฉุน
tang (vt.) ทำให้มีรสเข้มข้น
tang (vt.) ทำให้มีกลิ่นแรง
tang (n.) เสียงที่เกิดจากโลหะกระทบกัน
tang (vt.) ทำให้เกิดเสียงของโลหะกระทบกัน Syn. clang
tangence (n.) การสัมผัสของเส้นรอบวง Syn. tangency
tangency (n.) การสัมผัสของเส้นรอบวง
tangent (n.) เส้นตรงหรือเส้นโค้งที่สัมผัสกับเส้นตรง/โค้งอื่นแต่ไม่ตัดกัน See also: เส้นสัมผัสวง, การสัมผัสวง Syn. touching, continguous
tangent (n.) อัตราส่วนของด้านประชิดมุมน้อยกับด้านตรงข้ามมุมน้อย
tangent (adj.) ซึ่งสัมผัสกันที่จุดหนึ่งของเส้นตรง/เส้นโค้งแต่ไม่ตัดกัน
tangental (adj.) ซึ่งสัมผัสแต่ไม่ตัดกัน See also: ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง Syn. digressing, diverging, divergent
tangerine (n.) ส้มจีน See also: ผลส้มจีน, ผลส้มเปลือกหนา
tangerine (n.) สีส้มอมแดง
tangerine (adj.) ซึ่งมีสีส้มอมแดง
tangible (adj.) ชัดเจน See also: แน่ชัด, แจ่มแจ้ง Syn. real, visible, concrete Ops. intangible
tangible (adj.) ที่จับต้องได้ See also: เป็นตัวเป็นตน Syn. palpable, concrete Ops. intangible
tangible (n.) สิ่งที่มีตัวตน
tangle (vi.) ยุ่งเหยิง See also: พัวพัน, สับสน Syn. involve, confuse, complicate
tangle (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง See also: ทำให้ยุ่ง, ทำให้พันกันยุ่ง Syn. involve, confuse, complicate
tangle (n.) การทะเลาะเบาะแว้ง See also: การโต้เถียง
tangle (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความพัลวัน, ความสับสน
tangle up (phrv.) พันกันยุ่ง See also: ทำใหยุ่งเหยิง, ทำให้พันกัน
tangle with (phrv.) คัดค้าน See also: ต่อสู้, ต่อต้าน
tangled (adj.) ซึ่งพันกันยุ่ง
tangled (adj.) ซึ่งสับสน See also: ซึ่งยุ่งเหยิง Syn. confused, chaotic
tango (n.) การเต้นแทงโก้ See also: จังหวะแทงโก้, จังหวะเต้นรำที่กำเนิดจากประเทศละตินอเมริกา
English-Thai: HOPE Dictionary
tan(แทน) vt. ฟอกหนัง,ทำให้เกรียม,ตากจนเป็นสีน้ำตาล,เกรียมเป็นสีน้ำตาล. n. สีน้ำตาล,สีเกรียมจากการตากแดด,สีกรำแดด,เปลือกไม้นิ่ม (จำพวกหนึ่ง) ,รองเท้าหนังสีน้ำตาล adj. สีน้ำตาล,สีเกรียมจากการตากแดด., See also: tannable adj. tannish adj.
tandem(แทน'เดิม) adv.,adj. เรียงตามหลังกัน,n. ม้าสองตัวที่ผูกเรียงตามยาว
tang(แทง) n.,vt. (ทำให้) รสเข้มข้น,รสจัด,กลิ่นแรง,กลิ่นฉุน,ลักษณะเฉพาะ,ความหมาย, Syn. piquancy,bite
tangency(แทน'จะซี) n. การสัมผัสวง
tangent(แทน'เจินทฺ) adj. สัมผัสวง,สัมผัสที่จุดหนึ่งหรือตามเส้น,สัมผัสแต่ไม่ติด. n. เส้นสัมผัสวง,การสัมผัสวง,อัตราส่วนของด้านประชิดมุมน้อยกับด้านตรงข้ามมุมน้อย, Syn. tangential
tangential(แทนเจน'เชิล) adj. สัมผัสวง,ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง}
tangerine(แทนจะริน') n. ต้นส้มจีน,ส้มเปลือกหนา,สีส้มอมแดง. adj. สีส้มอมแดง
tangible(แทน'จะเบิล) adj. สัมผัสได้,แท้จริง,จับต้องได้,เป็นตัวเป็นตน,แน่ชัด,มีรูปร่าง,มีแก่นแท้. n. สิ่งที่เป็นของจริง,สิ่งที่มีตัวมีตน., See also: tangibility n. tangibleness n. tangibly adv., Syn. concrete,real,material
tangle(แทง'เกิล) vi.,vt. (ทำให้) ยุ่งเหยิง,พัวพัน,ต่อสู้,โต้เถียง. n. เรื่องยุ่งเหยิง,การต่อสู้,การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,ความสับสน,ความพัวพัน., See also: tanglement n. tangler n. tangly adv.
tango(แทง'โก) n. จังหวะแทงโก้, คำสื่อสารที่หมายถึงอักษร T pl. tangos
tank(แทงคฺ) n. ถัง,รถถัง,บ่อน้ำ,ทะเลสาบ vt. บรรจุลงในถัง., Syn. basin,vessel
tankard(แทง'เคิร์ด) n. เหยือกน้ำดื่มขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด
tanker(แทง'เคอะ) n. เรือ,เครื่องบินหรือรถสำหรับบรรทุกน้ำมันหรือของเหลวอื่น ๆ
tannic(แทน'นิค) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากการฟอกหนัง
tanning(แทน'นิง) n. การฟอกหนังให้นิ่ม,การเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลของผิวหนัง,การที่ผิวหนังคล้ำเมื่อถูกแดด,การเฆี่ยน,การหวด
tantalise(แทน'ทะไลซ) vt. ยั่วเย้า,ทำให้น้ำลายไหล., See also: tantalisation n. tantalization n., Syn. bait,tease
tantalize(แทน'ทะไลซ) vt. ยั่วเย้า,ทำให้น้ำลายไหล., See also: tantalisation n. tantalization n., Syn. bait,tease
tantalum(แทน'ทะลัม) n. ธาตุโลหะสีเทาแข็ง
tantamount(แทน'ทะเมาทฺ) adj. เท่ากับ,พอ ๆ กับ,ประหนึ่งเป็น,มีความสำคัญเท่ากับ
tantrum(แทน'ทรัม) n. การมีอารมณ์เกรี้ยวกราด,การโมโหโทโส,การโกรธเคืองอย่างรุนแรง
English-Thai: Nontri Dictionary
tan(adj) สีน้ำตาล,สีแทน
tandem(adv) ตามกันไป,เรียงตามหลังกัน
tang(n) รสจัด,กลิ่นฉุน,ความหมาย,ลักษณะเฉพาะ
tangent(adj) สัมผัสกัน,สัมผัสวง
tangerine(n) ส้มเขียวหวาน,ส้มจีน,สีส้มอมแดง
tangible(adj) สัมผัสได้,มีรูปร่าง,แน่ชัด,มีจริง,มีแก่นแท้
tangle(vi) พันกันยุ่ง,ยุ่งเหยิง,โต้เถียง,ต่อสู้
tank(n) รถถัง,บ่อน้ำ,แท็งก์น้ำ,ห้องเรือนจำ,ทะเลสาบ
tankard(n) คนโทมีฝาปิด,เหยือกน้ำมีฝาปิด
tannery(n) โรงฟอกหนัง
tantalize(vt) ล่อ,ทำให้น้ำลายไหล,ยั่วเย้า
tantamount(adj) เท่ากัน,พอๆ กัน,เท่ากับ,ประหนึ่งเป็น
tantrum(n) อารมณ์ฉุนเฉียว,ความโมโหโทโส,ความโกรธเคือง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tandem master cylinderแม่ปั๊มเบรกแบบสองตอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tangencyภาวะสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent๑. แทนเจนต์ [เขียนแทนด้วย tan หรือ tg]๒. เส้นสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ tangent line] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangentialขนานเส้นสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tangible evidenceพยานวัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tankaบทกวีทังกะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tanninแทนนิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tantrumการทำฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tangent line (to a curve)เส้นสัมผัส (เส้นโค้ง), เส้นตรงที่ผ่านจุด P ซึ่งอยู่บนเส้นโค้งและอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด P และอีกจุดหนึ่งบนเส้นโค้งซึ่งเกือบทับจุด P [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tangerineส้มเขียวหวาน [TU Subject Heading]
Tangibleทรัพย์สินถาวรที่มีตัวตน [การบัญชี]
Tankแท็งก์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Tannin plantพืชให้แทนนิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tantalumแทนทาลัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟอกหนัง (v.) tan See also: tan leather
แทนเจนต์ (n.) tangent
เป็นตัวเป็นตน (adv.) tangibly See also: apparently, evidently, vividly, clearly, visibly Syn. ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน, เป็นที่เปิดเผย
เป็นหลักฐาน (adv.) tangibly See also: apparently, evidently, vividly, clearly, visibly Syn. ปรากฏชัด, เป็นที่เปิดเผย
ความทุลักทุเล (n.) tangle See also: disorderliness, confusion, chaos Syn. ความยากลำบาก
อีนุงตุงนัง (adj.) tangled Syn. รุงรัง
อีนุงตุงนัง (adv.) tangly Syn. รุงรัง
ถังน้ำขนาดใหญ่ (n.) tank See also: water tank, tub, basin, cistern, receptacle, vat Syn. ที่บรรจุน้ำ, ที่ใส่น้ำ, ที่เก็บน้ำ
ที่บรรจุน้ำ (n.) tank See also: water tank, tub, basin, cistern, receptacle, vat Syn. ถังน้ำขนาดใหญ่, ที่ใส่น้ำ, ที่เก็บน้ำ
ที่เก็บน้ำ (n.) tank See also: water tank, tub, basin, cistern, receptacle, vat Syn. ถังน้ำขนาดใหญ่, ที่บรรจุน้ำ, ที่ใส่น้ำ
ที่ใส่น้ำ (n.) tank See also: water tank, tub, basin, cistern, receptacle, vat Syn. ถังน้ำขนาดใหญ่, ที่บรรจุน้ำ, ที่เก็บน้ำ
รถถัง (n.) tank
แท็งก์น้ำ (n.) tank See also: water tank, tub, basin, cistern, receptacle, vat Syn. ถังน้ำขนาดใหญ่, ที่บรรจุน้ำ, ที่ใส่น้ำ, ที่เก็บน้ำ
แท้งค์ (n.) tank Syn. รถถัง
คลังน้ำมัน (n.) tank farm
ดำขำ (adj.) tanned See also: dark
แทนนิน (n.) tannin
แทนทาลัม (n.) tantalum
Antananarivo (n.) เมืองหลวงของมาดากัสการ์ (ชื่อเดิมของ Antananarivo)
deb (n.) หญิงสาวที่ออกงานสังคมเป็นครั้งแรก (คำย่อของ debutante) Syn. debutante
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I understand your concernsฉันเข้าใจความเป็นห่วงของคุณ
So much you do not yet understandเรื่องมากมายที่เธอยังไม่เข้าใจ
The important thing is to use itสิ่งสำคัญก็คือการใช้มัน
I want to make a long distance callฉันอยากจะโทรทางไกล
But the important thing is not to panicแต่สิ่งสำคัญคืออย่าตื่นตระหนก
I don't understand what you see in himฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเห็นในตัวเขา
I understand exactly how you feelฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สึกของคุณ
Because I can't understand muchเพราะว่าฉันไม่สามารถเข้าใจได้มากนัก
I understand your bitternessฉันเข้าใจความขมขื่นของคุณ
His relationship with this company has been of long-standingความสัมพันธ์ของเขากับบริษัทนี้มีมายาวนาน
Just simply make it natural and easy to understandแค่ทำให้มันง่ายๆ เป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่าย
They employed him as a consultantพวกเขาจ้างเขาเป็นที่ปรึกษา
Wait a moment, I'll be with you in an instantคอยเดี๋ยวก่อน ฉันจะมาพบคุณในอีกสักครู่นี่แหล่ะ
I'm sorry, but I don't understandขอโทษด้วย ฉันไม่เข้าใจค่ะ
Now, the important thing is to talk to themตอนนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพูดกับพวกเขา
I hope you will understand thatฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจเรื่องนั้น
Do people have trouble understanding you?ผู้คนไม่เข้าใจที่คุณพูดใช่ไหม?
Is it difficult for you to understand native speakers?เป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะเข้าใจเจ้าของภาษาพูดใช่ไหม?
You still can't understand English speakers easily?คุณยังคงไม่สามารถเข้าใจที่เจ้าของภาษาพูดได้โดยง่ายใช่ไหม?
I constantly tried new methodsฉันลองวิธีใหม่ๆ อยู่เรื่อย
I need to ask you both a very important questionฉันต้องถามคำถามสำคัญกับคุณทั้งสองคน
He stands up for the right thingเขายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง
Do we understand each other?นี่พวกเราเข้าใจกันและกันหรือเปล่า
I can't stand the tension eitherฉันไม่สามารถทนต่อความตึงเครียดด้วยเหมือนกัน
I understand you're a man that knows how to get thingsฉันเข้าใจว่านายเป็นคนที่รู้ว่าจะหาของต่างๆ มาได้อย่างไร
It's important for everyone not to panicที่สำคัญทุกคนจะต้องไม่แตกตื่น
You've got to stand for something, or you'll fall for anythingคุณต้องยืนหยัดเพื่อบางสิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดหวังกับทุกสิ่ง
That you'll never, ever lose sight of what's really importantว่าลูกจะต้องมองให้เห็นสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆ
You shut up when I talk to my boy, understand?คุณช่วยหุบปากตอนที่ฉันพูดกับลูกชายฉันด้วย เข้าใจไหม?
Don't stand here and lie to my faceอย่ามายืนตรงนี้และโกหกต่อหน้าฉัน
Glad you understand what I'm talking aboutดีใจที่คุณเข้าใจสิ่งที่ฉันกำลังพูดอยู่นี่
I should keep my distance from himฉันควรรักษาระยะห่างจากเขา
I didn't expect you to understandฉันไม่ได้คาดหวังให้นายเข้าใจเลย
Don't omit such important information!อย่าละเลยข้อมูลสำคัญอย่างนั้น
I can't stand to have you near me!ฉันทนไม่ได้ที่มีนายอยู่ใกล้ๆ
I'm reluctant to help himฉันลังเลที่จะช่วยเหลือเขา
You have done such an important job for meเธอได้ทำงานที่มีสำคัญมากสำหรับฉันได้สำเร็จ
Why did it take me this long to understand?ทำไมฉันถึงใช้เวลานานขนาดนี้กว่าจะเข้าใจ
I was asking you for a favor, thinking you were someone importantฉันขอความช่วยเหลือจากคุณ เพราะคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความสำคัญ
Because of circumstances, if I tell you it might take the whole dayเนื่องจากหลายๆกรณี ถ้าฉันบอกคุณมันอาจต้องใช้เวลาทั้งวัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now we have contestant number four, Mr. Tan Kim Chuiและผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสี่ คุณเทียน คิม ชุย
Mr. Tan cannot come tonight. He'll be replaced by Mr. Leo Fanคุณเทียนไม่สามารถมาแข่งได้ในคืนนี้ เค้าจึงส่งอีกคนมาแทน คุณลีโอ ฟาน
You were wearing a Kristy McNichol T-shirt tan cords and a pageboyรู้สึกว่าเธอจะใส่เสื้อยืด ลายคริสตี้ แม็คนิโคล.. กางเกงสีน้ำตาล ผมบ๊อบเชียว
Afuera es tan frio tan frioทุกๆอย่างดูเย็นยะเยือก และหนาวเน็บรอบๆกาย
Well, the only way you get a tan like that is by laying' out butt naked.จะให้ผิวเป็นสีแทนอย่างหนู มันก็ต้องนอนแก้ผ้า
It's a tan and red Bronco.They're the vehicIes that beIonged to the victims.
Your Arizona tan is officially gone.สีผิวแบบแอริโซน่าของคุณจางไปแล้ว
(Gasps) i thought i'd tan care of him, but I was young and stupid back then.ผมคิดว่าผมจัดการมันได้แล้ว และตอนนั้นผมยังเด็กและโง่
Fucking hell. He's given you that bar tan again.นายแกล้งคนดื่มเหล้าได้
In pursuit of tan pickup, refuses to stop.กำลังตามปิกอัพสีแทน ที่พยายามหลบหนี
There was tan dust on the guy's hands like the other vicsมีฝุ่นผงสีแทนที่มือของชายคนนี้ ซึ่งคล้ายกับที่อยู่ที่เหยื่อคนอื่น
They don't look more tan than anyone else.พวกเค้าไม่ได้มีแค่ผิวสีแทนเหมือนกัน

tan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反坦克[fǎn tǎn kè, ㄈㄢˇ ㄊㄢˇ ㄎㄜˋ, 反坦克] anti-tank
反贪污[fǎn tān wū, ㄈㄢˇ ㄊㄢ , 反贪污 / 反貪污] anticorruption
咏叹调[yǒng tàn diào, ㄩㄥˇ ㄊㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, 咏叹调 / 詠嘆調] aria
令人叹为观止[lìng rén tàn wéi guān zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄊㄢˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, 令人叹为观止 / 令人嘆為觀止] (set expression) astonishing to see
惊叹不已[jīng tàn bù yǐ, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄅㄨˋ ㄧˇ, 惊叹不已 / 驚嘆不已] to exclaim in astonishment
沙滩鞋[shā tān xié, ㄕㄚ ㄊㄢ ㄒㄧㄝˊ, 沙滩鞋] beach shoes; wetsuit booties
高空弹跳[gāo kōng tán tiào, ㄍㄠ ㄎㄨㄥ ㄊㄢˊ ㄊㄧㄠˋ, 高空弹跳 / 高空彈跳] bungee jumping
二氧化碳隔离[èr yǎng huà tàn gé lí, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ, 二氧化碳隔离 / 二氧化碳隔離] carbon sequestration; carbon dioxide sequestration
吸碳存[xī tàn cún, ㄒㄧ ㄊㄢˋ ㄘㄨㄣˊ, 吸碳存] carbon sink
石炭系[shí tàn xì, ㄕˊ ㄊㄢˋ ㄒㄧˋ, 石炭系] carboniferous system; coal measure (geol.)
石炭纪[Shí tàn jì, ㄕˊ ㄊㄢˋ ㄐㄧˋ, 石炭纪 / 石炭紀] Carboniferous (geological period 354-292m years ago)
地毯拖鞋[dì tǎn tuō xié, ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄝˊ, 地毯拖鞋] carpet slippers
五碳糖[wǔ tàn táng, ˇ ㄊㄢˋ ㄊㄤˊ, 五碳糖] pentose (monosaccharide with five carbons per molecule)
座谈会[zuò tán huì, ㄗㄨㄛˋ ㄊㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 座谈会 / 座談會] conference; symposium; rap session
君士坦丁堡[Jūn shì tǎn dīng bǎo, ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄊㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄅㄠˇ, 君士坦丁堡] Constantinople (capital of Byzantium)
康斯坦察[Kāng sī tǎn chá, ㄎㄤ ㄙ ㄊㄢˇ ㄔㄚˊ, 康斯坦察] Constanta (city in Romania)
透皮炭疽[tòu pí tàn jū, ㄊㄡˋ ㄆㄧˊ ㄊㄢˋ ㄐㄩ, 透皮炭疽] cutaneous anthrax
钻探机[zuān tàn jī, ㄗㄨㄢ ㄊㄢˋ ㄐㄧ, 钻探机 / 鑽探機] drilling machine
感叹句[gǎn tàn jù, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄐㄩˋ, 感叹句 / 感嘆句] exclamation; exclamatory phrase
感叹号[gǎn tàn hào, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, 感叹号 / 感嘆號] exclamation mark!
感叹语[gǎn tàn yǔ, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄩˇ, 感叹语 / 感嘆語] exclamation; expletive
惊叹号[jīng tàn hào, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, 惊叹号 / 驚嘆號] exclamation mark!
有弹性[yǒu tán xìng, ㄧㄡˇ ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 有弹性 / 有彈性] flexible
伽马射线探测器[jiā mǎ shè xiàn tàn cè qì, ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, 伽马射线探测器 / 伽馬射線探測器] gamma-ray detector
斯坦因[Sī tǎn yīn, ㄙ ㄊㄢˇ , 斯坦因] Stein (name); Marc Aurel Stein (1862-1943), British adventurer and archeologist who explorer Xinjiang in early 20th century
唉声叹气[āi shēng tàn qì, ㄞ ㄕㄥ ㄊㄢˋ ㄑㄧˋ, 唉声叹气 / 唉聲嘆氣] heave deep sighs; sigh in despair
司马谈[Sī mǎ tán, ㄙ ㄇㄚˇ ㄊㄢˊ, 司马谈 / 司馬談] Sima Tan (-110 BC), Han dynasty scholar and historian, and father of Sima Qian 司馬遷|司马迁
冰炭不相容[bīng tàn bù xiāng róng, ㄅㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄖㄨㄥˊ, 冰炭不相容] as incompatible or irreconcilable as ice and hot coals
感叹词[gǎn tàn cí, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄘˊ, 感叹词 / 感嘆詞] interjection
国际先驱论坛报[Guó jì Xiān qū Lùn tán bào, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄢ ㄑㄩ ㄌㄨㄣˋ ㄊㄢˊ ㄅㄠˋ, 国际先驱论坛报 / 國際先驅論壇報] International Herald Tribune
伊斯坦布尔[Yī sī tǎn bù ěr, ㄧ ㄙ ㄊㄢˇ ㄅㄨˋ ㄦˇ, 伊斯坦布尔 / 伊斯坦布爾] Istanbul
畅谈话卡[chàng tán huà kǎ, ㄔㄤˋ ㄊㄢˊ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄚˇ, 畅谈话卡 / 暢談話卡] long-term calling card (telephone)
祛痰药[qū tán yào, ㄑㄩ ㄊㄢˊ ㄧㄠˋ, 祛痰药 / 祛痰藥] medicine to dispel phlegm (in traditional Chinese medicine)
多边贸易谈判[duō biān mào yì tán pàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ, 多边贸易谈判 / 多邊貿易談判] multilateral trade talks
巴勒斯坦民族权力机构[Bā lè sī tǎn Mín zú Quán lì Jī gòu, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 巴勒斯坦民族权力机构 / 巴勒斯坦民族權力機構] Palestinian National Authority
巴勒斯坦解放组织[Bā lè sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 巴勒斯坦解放组织 / 巴勒斯坦解放組織] Palestine Liberation Organization
中石油川东钻探公司[zhōng shí yóu chuān dōng zuàn tàn gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄔㄨㄢ ㄉㄨㄥ ㄗㄨㄢˋ ㄊㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中石油川东钻探公司 / 中石油川東鑽探公司] Chuandong Oil Drilling & Exploration Company (CODEC)
和平谈判[hé píng tán pàn, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ, 和平谈判 / 和平談判] peace negotiations
石炭酸[shí tàn suān, ㄕˊ ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ, 石炭酸] phenol C6H5OH; same as 苯酚
解放巴勒斯坦人民阵线[Jiě fàng Bā lè sī tǎn Rén mín Zhèn xiàn, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 解放巴勒斯坦人民阵线 / 解放巴勒斯坦人民陣線] Popular Front for the Liberation of Palestine

tan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish
キイロハギ;イエロー・タン;イエロータン[, kiirohagi ; iero-. tan ; iero-tan] (n) yellow tang (Zebrasoma flavescens, species of Pacific tang)
スポッテッド・タン;スポッティドタン[, supotteddo . tan ; supotteidotan] (n) spotted tang (Zebrasoma gemmatum, species of Western Indian Ocean tang); gem surgeonfish
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of
[りょう, ryou] (n,pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train)
反別;段別[たんべつ, tanbetsu] (n) (1) acreage; land area; (2) marking off fields in units of tan
土斑猫;地胆[つちはんみょう;にわつつ(地胆), tsuchihanmyou ; niwatsutsu ( chi tan )] (n) (uk) blister beetle; oil beetle (insects family Meloidae)
度胆を抜く;度肝を抜く;ド肝を抜く[どぎもをぬく(度胆を抜く;度肝を抜く);ドぎもをぬく(ド肝を抜く), dogimowonuku ( do tan wo nuku ; dogimo wo nuku ); do gimowonuku ( do kimo wo nuku )] (exp,v5k) to knock or scare (someone) out of his or her wits; to strike a person dumb; to dumbfound; to take (someone) aback
短パン[たんパン, tan pan] (n) shorts; short pants
練る(P);煉る[ねる, neru] (v5r,vt) (1) to knead; to thicken into a paste (stirring over a flame); (2) to polish (a plan, etc.); to refine; to elaborate; to work out; (3) to train; to drill; to exercise; (4) (練る only) to gloss (silk); to soften; to degum; (5) to tan (leather); (6) (also written as 錬る) to temper (steel); (v5r,vi) (7) (also written as 邌る) to walk in procession; to parade; to march; (P)
肝(P);胆(P)[きも(P);たん(胆), kimo (P); tan ( tan )] (n) (1) liver; innards; (2) courage; spirit; pluck; guts; (P)
肝っ魂;肝ったま;肝魂;肝玉;肝っ玉;胆玉[きもったま;きもだま(肝魂;肝玉;胆玉), kimottama ; kimodama ( kimo tamashii ; kimo tama ; tan tama )] (n) guts; pluck; nerve; spirit
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P)
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P)
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA
POS端末[ポスたんまつ, posu tanmatsu] (n) point-of-sale terminal; POS terminal
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] (n) {comp} Xterm; Xterminal
アークコタンジェント[, a-kukotanjiento] (n) arccotangent; arc-cotangent
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] (n) {comp} grounded (or earthed) outlet
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] (n) {comp} grounding (or grounded) type plug
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P)
アイコンボタン[, aikonbotan] (n) {comp} icon button
アウトスタンディング[, autosutandeingu] (n) outstanding
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara
アウロノクラヌスデウィンドティ[, auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa)
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia)
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific)
アカルテケ;アカル・テケ[, akaruteke ; akaru . teke] (n) Akhal-Teke, a breed of horses originating in Turkmenistan
アクウェインタンス;アクエインタンス[, akuueintansu ; akueintansu] (n) acquaintance
アクスルスタンド[, akusurusutando] (n) axle stand
Japanese-English: COMDICT Dictionary
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug
アクセス単位[アクセスたんい, akusesu tan'i] Access Unit, AU
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute
インスタンス[いんすたんす, insutansu] instance
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] instantiate
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal
インヘリタンス[いんへりたんす, inheritansu] inheritance
ウエスタンデジタル[うえすたんでじたる, uesutandejitaru] WesternDigital
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF
キャパシタンス[きゃぱしたんす, kyapashitansu] capacitance
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal
コネクション単位[コネクションたんい, konekushon tan'i] per-connection, by connection
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit
コンピュータ端末[コンピュータたんまつ, konpyu-ta tanmatsu] computer terminal
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance
サーチパタン[さーちぱたん, sa-chipatan] search pattern
サービスデータ単位[サービスデータたんい, sa-bisude-ta tan'i] SDU, Service Data Unit
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell
サブパタン[さぶぱたん, sabupatan] subpattern
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit
システム管理機能単位パッケージ[システムかんりきのうたんいパッケージ, shisutemu kanrikinoutan'i pakke-ji] systems management package
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95)
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version
スタンダード版[スタンダードはん, sutanda-do han] standard version
スタンドアローン[すたんどあろーん, sutandoaro-n] stand-alone
スタンドアロン[すたんどあろん, sutandoaron] stand alone
スタンバイ[すたんばい, sutanbai] standby (a-no)
セクタのデータ領域[せくたのデータりょういき, sekutano de-ta ryouiki] data field of a sector
センタノード[せんたのーど, sentano-do] center node
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出店[でみせ, demise] Thai: การออกร้าน English: food stand
分かる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ English: to understand
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ English: special book
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่แยกเป็นเล่ม ๆ English: separate volume
基本[きほん, kihon] Thai: มาตรฐาน English: standard
基準[きじゅん, kijun] Thai: มาตรฐาน English: standard
多年[たねん, tanen] Thai: หลายปี English: many years
建つ[たつ, tatsu] Thai: (สร้าง)ขึ้น English: to stand
本体[ほんたい, hontai] Thai: ตัวเครื่อง English: substance
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: มาตรฐาน English: standard
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สภาพการณ์ English: circumstances
目立つ[めだつ, medatsu] Thai: โดดเด่น English: to stand out
知る[しる, shiru] Thai: เข้าใจ English: to understand
立つ[たつ, tatsu] Thai: ยืน English: to stand
絡む[からむ, karamu] Thai: เกี่ยวโยงกัน English: to become tangled in
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังเข้าใจ English: understand
遠い[とおい, tooi] Thai: ระยะห่างหรือนาน English: distant
頼む[たのむ, tanomu] Thai: ขอร้อง English: to request
頼む[たのむ, tanomu] Thai: อ้อนวอน English: to beg

tan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำแดง[adj.] (damdaēng) EN: reddish black ; brown ; dark red ; tan FR: mordoré
ดอนตาล ; อำเภอดอนตาล = อ.ดอนตาล[n. prop.] (Døn Tān ; A) EN: Don Tan ; Don Tan District FR: Don Tan ; district de Don Tan
ฟอกหนัง[v.] (føknang) EN: tan ; tan leather FR: tanner (le cuir)
ขุนตาล ; อำเภอขุนตาล = อ.ขุนตาล[n. prop.] (Khun Tān ; ) EN: Khun Tan ; Khun Tan District FR: Khun Tan ; district de Khun Tan
ลูกตาลเชื่อม[n. exp.] (lūk tān che) EN: sweet palm kernels FR:
มอธตาลประดับมุก[n. exp.] (møt tān pra) EN: Small Pearlsspot FR:
หนังฟอก[X] (nang føk) EN: tan hides FR:
นาตาล ; อำเภอนาตาล = อ.นาตาล[n. prop.] (Nā Tān ; Am) EN: Na Tan ; Na Tan District FR: Na Tan ; district de Na Tan
แรงต้านจากความดัน[n. exp.] (raēng tān j) EN: pressure drag FR:
สารต้าน...[n. exp.] (sān tān …) EN: anti... FR: anti-... [m] ; anti... [m]
สารต้านอนุมูลอิสระ[n. exp.] (sān tān anu) EN: antioxidant FR:
สารต้านแบคทีเรีย[n. exp.] (sān tān baē) EN: FR: substance antibactérienne [f]
สารต้านเชื้อรา[n. exp.] (sān tān che) EN: antifungal medication ; antimycotic FR:
สารต้านชีวพิษ[n. exp.] (sān tān chī) EN: antitoxin FR:
สารต้านเอนไซม์[n. exp.] (sān tān ēns) EN: antienzyme FR:
สารต้านฟอง[n. exp.] (sān tān føn) EN: antifoam FR:
สารต้านฮิสทามีน[n. exp.] (sān tān his) EN: antihistamine FR:
สารต้านจุลชีพ[n. exp.] (sān tān jun) EN: anti-microbial ; antimicrobial ; antimicrobial drug FR: antimicrobien [m]
สารต้านออกซิเดชัน[n. exp.] (sān tān ǿks) EN: antioxidant FR: antioxydant [m]
สารต้านปรสิต[n. exp.] (sān tān par) EN: antiparasitic FR:
สารต้านไวรัส[n. exp.] (sān tān wai) EN: antiviral ; antiviral drug FR: antiviral [m]
สีตาลไหม้[adj.] (sī tān mai) EN: chocolate FR: chocolat
ตาลสุม ; อำเภอตาลสุม = อ.ตาลสุม[n. prop.] (Tān Sum ; A) EN: Tan Sum ; Tan Sum District FR: Tan Sum ; district de Tan Sum
โทนี ตัน เค็ง ยัม[n. prop.] (Thōnī Tan K) EN: Tony Tan Keng Yam FR: Tony Tan Keng Yam
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล[n. prop.] (Utthayānhae) EN: Doi Khun Tan National Park FR:
วัดสวนตาล[n. prop.] (Wat Sūan Tā) EN: Wat Suan Tan FR:
ยาต้าน...[n. exp.] (yā tān …) EN: anti... FR: anti-... [m]
ยาต้านอักเสบ[n. exp.] (yā tān aksē) EN: anti-inflammatory FR: anti-inflammatoire [m]
ยาต้านแบคทีเรีย[n. exp.] (yā tān baēk) EN: antibacterial FR: bactéricide [m]
ยาต้านเชื้อรา[n. exp.] (yā tān cheū) EN: antifungal medication ; antimycotic FR:
ยาต้านฮิสทามีน ; ยาต้านฮีสตามีน[n. exp.] (yā tān hist) EN: antihistamine FR:
ยาต้านจุลชีพ[n. exp.] (yā tān junl) EN: anti-microbial ; antimicrobial ; antimicrobial drug FR: antimicrobien [m]
ยาต้านการติดเชื้อ[n. exp.] (yā tān kān ) EN: anti-infective FR: anti-infectieux [m]
ยาต้านมาลาเรีย[n. exp.] (yā tān mālā) EN: antimalarial ; antimalarial medication FR:
ยาต้านรีโทรไวรัส[n. exp.] (yā tān rīth) EN: antiretroviral drugs FR:
ยาต้านไวรัส[n. exp.] (yā tān wair) EN: antiviral FR: antiviral [m]
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อาว์[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อาชีพบัญชี[n. exp.] (āchīp banch) EN: accountancy FR:
แอสตัน วิลล่า[TM] (Aēstan Will) EN: Aston villa FR: Aston Villa

tan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tangens {m} [math.]tangent; tan
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance
Scheuerfestigkeit {f}abrasion resistance
Abstandnahme {f}desistance
Achsabstand {m}; Achsenabstand
Abnahmekonfiguration {f}acceptance configuration
Abnahmekontrolle {f}acceptance sampling
Abnahmeprüfung {f}acceptance trials
Abnahmetest {m}acceptance trial
Abnahmevorschrift {f}acceptance test procedure
Abnahmezahl {f}acceptance number
Akzeptmarkt {m}acceptance market
Ausschalter {m}access standby switch
Gefälligkeitsakzept {m}accommodation acceptance
reinraumgerecht {adj}according to cleanroom standards
Buchhaltungstheorie {f}accountancy theory
Einstandspreis {m}; Lagereinstandspreis
Tilgung {f}acquittance; acquittances
Wirkwiderstand {m} [electr.]active resitance; actual resistance
Konturenschärfe {f}acutance
Adjutant {m} [mil.]adjutant; aide-de-camp
Anpassungshilfe {f}adjustment assistance
Schuldanerkenntnis {f}; Schuldeingeständnis
Admittanz {f}admittance
Übertragungsfunktion {f}admittance function
Adverb {n}; Umstandswort
Wohlstandsgesellschaft {f} | Wohlstandsgesellschaften
Luftschadstoff {m} [env.]airborne polutant
abseits {adv} | sich abseits halten von; sich fernhalten von | abseits der anderen stehenaloof | to keep aloof from | to stand aloof from the others
dilettantisch; amateurhaft; laienhaft {adj} | dilettantischer; amateurhafter; laienhafter | am dilettantischsten; am amateurhaftesten; am laienhaftestenamateurish | more amateurish | most amateurish
Amphibienpanzer {m}amphibian tank
Anerkennung {f} | Anerkennung finden; anerkannt werden | allgemeine Anerkennung findenacceptance | to find acceptance; to win acceptance | to meet with general acceptance
Annahmeverweigerung {f}non acceptance
rutschfest; rutschsicher {adj}antiskid; nonskid; anti-skidding; skid-resistant; nonslip; slip-resistant
Appetitanreger {m} | Appetitanreger
Patentanmelder {m}; Patentanmelderin
Arcustangens {m} [math.]arc tangent
Ankerwiderstand {m} [electr.]armature resistance
Produktpalette {f}; Produktangebot
Rückstand {m} | Rückstände

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tan
Back to top