ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brownish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brownish*, -brownish-

brownish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brownish (adj.) ที่เป็นสีน้ำตาล Syn. dun
brownish-yellow (adj.) ซึ่งเป็นสีกากี
brownish-yellow (n.) สีกากี See also: สีน้ำตาลเหลือง
English-Thai: Nontri Dictionary
brownish(adj) สีน้ำตาลอ่อน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brownishสีน้ำตาล [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't knot the kinds, and I didn't see the license, but the color was, I think, white, brownish color.ฉันไม่รู้ว่าเป็นรถรุ่นไหน และฉันไม่เห็นป้ายทะเบียน แต่สีรถ ฉันคิดว่า สีขาว สีน้ำตาลอ่อน

brownish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steifschwingentyrann {m} [ornith.]Brownish Flycatcher
Braunelaenie {f} [ornith.]Brownish Elaenia

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brownish
Back to top