ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-steal-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น steal, *steal*,

-steal- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No one would steal from the old man... ... but it's better to take the sail and lines home... ... as the dew was bad for them.ไม่มีใครจะขโมยจากคนเก่า แต่มันจะดีกว่าที่จะใช้เรือและ หนักที่บ้านเป็นเส้นน้ำค้างไม่ เป็นผลดีสำหรับมัน
They'd steal it if I left it outside.พวกเขาจะขโมยมันถ้า- ฉันทิ้งมันไว้ข้างนอก
Took you this long to steal our secrets?เอาคุณยาวนี้เพื่อขโมยความลับ ของเราหรือไม่
How long does it take for your people to steal ours?ใช้เวลานานแค่ไหน สำหรับคนที่คุณจะขโมยของ เรา?
You were caught trying to steal the Sankara Stones.คุณถูกจับพยายามที่จะขโมยหินสันการา
He didn't steal the emeralds. They were there when he became king.เขาไม่ได้ขโมยมรกต เขาแค่เป็นกษัตริย์
Buttercup is marrying Humperdinck in a little less than half an hour, so all we have to do is get in, break up the wedding, steal the princess, make our escape.ดังนั้น พวกเราต้องเข้าไปข้างใน ทำลายงานแต่งงาน ลักพาตัวเจ้าหญิง แล้วหนีออกมา ...
If you want one so bad, steal a big one for yourself.ถ้านายอยากได้นัก ก็ไปขโมยเอาเองสักคันสิวะ
Tomorrow I'll steal you another.พรุ่งนี้ ผมจะขโมยดอกใหม่ ให้คุณ.
By the time I grew up, there was $30 billion a year in cargo... moving through Idlewild Airport... and believe me, we tried to steal every bit of it.ในเวลานั้นที่ผมโตขึ้น มีสินค้าปีละ3หมื่นล้าน ขนส่งผ่าน สนามบินอิเดิลไวด์ และเชื่อผมเถอะ เราพยายามจะขโมยมันทุกอย่าง
Don't worry about that. Nobody's going to steal that here.ไม่ต้องห่วงน่า ไม่มีใครมาขโมยในนี้หรอก
What he was supposed to do was steal the panel truck... and afterwards compact it by a friend of ours out in Jersey.จริงๆแล้ว ที่เขาต้องทำคือจี้รถบรรทุก และหลังจากนั้น เพื่อนเราจัดการต่อที่เจอร์ซี่

-steal- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窃国者侯,窃钩者诛[qiè guó zhě hóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ, qie4 gou1 zhe3 zhu1, 窃国者侯,窃钩者诛 / 竊國者侯,竊鉤者誅] steal the whole country and they make you a prince, steal a hook and they hang you (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
窃钩者诛,窃国者侯[qiè gōu zhě zhū, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ, qie4 guo2 zhe3 hou2, 窃钩者诛,窃国者侯 / 竊鉤者誅,竊國者侯] steal a hook and they hang you, steal the whole country and they make you a prince (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不成蚀把米 / 偷雞不成蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不着蚀把米 / 偷雞不著蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure

-steal- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キーロガー[, ki-roga-] (n) {comp} software used to note content typed (typically to steal passwords) (wasei
スチール(P);スチル[, suchi-ru (P); suchiru] (n) (1) steel; (n,vs) (2) steal (baseball); (n) (3) still (picture); (P)
スティール[, sutei-ru] (n) steal
ディレードスチール[, deire-dosuchi-ru] (n) delayed steal
人気をさらう;人気を掠う;人気を攫う[にんきをさらう, ninkiwosarau] (exp,v5u) to capture all the popularity; to steal the show; to upstage
儲け物;儲物;もうけ物[もうけもの, moukemono] (n) good bargain; a find; godsend; a steal
出し抜く[だしぬく, dashinuku] (v5k,vt) to forestall; to anticipate; to jump the gun on; to outwit; to circumvent; to steal a march on
剥る[へずる, hezuru] (v5r,vt) to pilfer; to steal a portion
忍び入る[しのびいる, shinobiiru] (v5r,vi) to steal or sneak or slip into
忍び寄る[しのびよる, shinobiyoru] (v5r,vi) to creep; to steal up; to draw near unnoticed
忍び込む;忍込む[しのびこむ, shinobikomu] (v5m,vi) to creep in; to steal in
手を掛ける[てをかける, tewokakeru] (exp,v1) (1) to lay hands on; to touch; (2) to care for; to look after; (3) to make off with; to steal
泥棒猫[どろぼうねこ, dorobouneko] (n) (1) a cat that enters someone's house (other than its owner's) to steal food; (2) someone who secretly does bad things (i.e. an adulterer)
盗心[とうしん, toushin] (n) propensity to steal

-steal- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบไป[v. exp.] (aēp pai) EN: steal FR:
เชิด[v.] (choēt) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with FR:
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: forestall ; steal a march on FR:
ด้อม[v.] (dǿm) EN: snoop (around) ; steal (into a place) ; act furtively ; bob FR:
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away FR: se glisser ; se faufiler
จิ๊ก[v.] (jik) EN: steal little things FR:
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; rob ; plagiarize ; do secretly ; do furtively FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ขโมยดู[v. exp.] (khamōi dū) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; glance furtively ; peek ; peep FR: regarder furtivement ; regarder à la dérobée
ขโมยเงิน[v. exp.] (khamōi ngoe) EN: steal money FR: voler de l'argent ; dérober de l'argent
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: sneak ; steal into a woman's room ; creep into a woman's room FR:
ลัก[v.] (lak) EN: steal ; thieve ; commit larceny ; rob ; filch (inf.) ; pilfer FR: voler ; commettre un larcin ; dérober ; chaparder (fam.) ; chiper (fam.)
ลักไก่[v. exp.] (lak kai) EN: steal in ; slip in ; sneak FR:
ลักขโมย[v. exp.] (lak khamōi) EN: steal FR:
ลักลอบ[v.] (lakløp) EN: steal FR: subtiliser
ลักทรัพย์[v. exp.] (lak sap) EN: steal ; commit theft ; commit larceny FR: commettre un vol
ลอบ[v.] (løp) EN: act clandestinely ; act surreptitiously ; go stealthily ; steal FR: agir subrepticement
งัดแงะ[v. exp.] (ngat ngae) EN: break in to steal ; prise FR: forcer
ไถยจิต[n.] (thayajit) EN: intention to steal FR: intention de voler [f]
เถย-[pref.] (thoēiya-) EN: steal FR:
เถยเจตนา[n.] (thoēiyajētt) EN: intention to steal FR: intention de voler [f]
เถยจิต[n.] (thoēiyajit) EN: intention to steal FR: intention de voler [f]
ยกเค้า[v.] (yokkhao) EN: steal everything ; burgle FR: prendre ses cliques et ses claques
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up FR: dérober ; cambrioler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -steal-
Back to top