ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

robbery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *robbery*, -robbery-

robbery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
robbery (n.) การปล้น See also: การโจรกรรม Syn. burglary, larceny, thievery
English-Thai: Nontri Dictionary
robbery(n) การปล้น,การขโมย,การโจรกรรม,การลักขโมย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
robberyการชิงทรัพย์ [ดู rapine] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Robbery investigationการสืบสวนการลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจี้ (n.) robbery See also: kidnapping, hijack (a plane) Syn. การปล้น
การปล้น (n.) robbery See also: stealth, theft, piracy, larceny Syn. การโจรกรรม
การปล้น (n.) robbery See also: kidnapping, hijack (a plane)
การปล้น (n.) robbery See also: theft, piracy, larceny, burglary Syn. การลัก, การขโมย
การโจรกรรม (n.) robbery See also: burglary, cheating, looting, pillage, swindling, theft, piracy Ops. การปล้น
ชิงทรัพย์ (n.) robbery See also: stealth, theft, piracy, larceny Syn. การปล้น, การโจรกรรม
โจรกรรม (n.) robbery See also: theft, piracy, larceny, burglary Syn. การลัก, การขโมย, การปล้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting...เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์
Still, months after the robbery they were finding bodies all over.หลังการปล้นไปหนึ่งเดือน พวกเขาก็พบศพไปทั่ว
A cop's here for you from robbery detail.หนี้นอกระบบ? นายก้อรู้หนิ ตา แล้วก้อ ไต
You told Inspector Dixon... that you had committed a robbery on that night.ที่คุณมีความมุ่งมั่น ปล้นในคืนนั้น
And there was this question of the robbery of a prostitute.และมีคำถามนี้ การโจรกรรมของหญิงขายบริการ
A bank robbery spilled out into the street.ลุกลามไปเกิดโศกนาฏกรรมในถนน
I can´t believe it. I´m committing armed robbery for two flashlights.เหลือเชื่อฉันปล้นไฟฉายแค่ 2กระบอก
It is a robbery ... kiss the floorหยุดน่ะนี้คือการปล้น.. ก้มหน้าลงพื้นเดี๋ยวนี้
They found the money from the robbery in her locker.พวกเขาเจอเงินที่ถูกปล้นในล็อคเกอร์ของเธอ
Good work on that robbery in North Beach.ทำงานเรื่องการโจรกรรม ที่นอร์ทบีชได้เยี่ยมมาก
Listen, I want you to call the captain, tell him that there's an armed robbery in progress at the mountain view industrial park, do you understand?ฟังนะ ฉันต้องการให้คุณโทรหาผู้กอง บอกเขาว่าจะมีการปล้นรถขนเงินเกิดขึ้น ที่ภูเขาวิวอินดัสเทรียลพาร์ค คุณเข้าใจไหม
Yeah, I know. I know, it's got drug robbery written all over it.ใช่ ผมรู้ ผมรู้ ว่าทั้งหมดนั่นเป็นฝีมือของหัวขโมยขี้ยา

robbery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
持枪抢劫[chí qiāng qiāng jié, ㄔˊ ㄑㄧㄤ ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄝˊ, 持枪抢劫 / 持槍搶劫] armed robbery
抢劫罪[qiāng jié zuì, ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄟˋ, 抢劫罪 / 搶劫罪] robbery

robbery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパート荒らし[アパートあらし, apa-to arashi] (n) apartment house robbery (robber)
切り取り;切取り;斬り取り;斬取り[きりとり, kiritori] (n) (1) cutting; tearing off; cutting off; clipping; (2) robbery with assault; burglary
切り取り強盗[きりとりごうとう, kiritorigoutou] (n) violent robbery or burglary; killing and robbing (someone)
強盗事件[ごうとうじけん, goutoujiken] (n) robbery; robbery case; burglary
強盗幇助;強盗ほう助[ごうとうほうじょ, goutouhoujo] (n) aiding and abetting a robbery
荒稼ぎ[あらかせぎ, arakasegi] (n,vs) making a killing; making easy money; robbery
叩き(P);敲き;三和土[たたき(P);タタキ(P), tataki (P); tataki (P)] (n) (1) (叩き, 敲き only) mince (minced meat or fish); (2) (叩き, 敲き only) (See 鰹) seared skipjack tuna; (3) (叩き, 敲き only) (sl) robbery; extortion; (4) (usu. 三和土 (gikun)) hard-packed dirt (clay, gravel, etc.) floor; concrete floor; (P)
強盗[ごうとう, goutou] (n) (1) robber; mugger; (2) robbery; burglary; (P)
強盗に入る;強盗にはいる[ごうとうにはいる, goutounihairu] (exp,v5r) to commit a robbery; to burgle
略奪(P);掠奪[りゃくだつ, ryakudatsu] (n,vs) pillage; plunder; looting; robbery; (P)
結合犯[けつごうはん, ketsugouhan] (n) single crime consisting of multiple independent crimes (i.e. robbery, which consists of theft and threats or use of violence)
追い剥ぎ;追いはぎ[おいはぎ, oihagi] (n) highway robbery; highwayman

robbery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิงทรัพย์[n.] (chingsap) EN: robbery FR:
โจรกรรม[n.] (jōrakam = j) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary FR: vol [m]
การช่วงชิงทรัพย์[n. exp.] (kān chūangc) EN: robbery FR:
การโจรกรรม[n.] (kān jōrakam) EN: robbery FR: vol [m]
การปล้น[n.] (kān plon) EN: robbery ; rapine ; pillage ; plunder ; holdup FR: vol [m]
ความผิดฐานชิงทรัพย์[n. exp.] (khwām phit ) EN: robbery FR:
ความผิดฐานปล้นทรัพย์[n. exp.] (khwām phit ) EN: gang robbery FR:
กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์[v. exp.] (kratham khw) EN: commit robbery FR:
กระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์[v. exp.] (kratham khw) EN: commit gang robbery FR:
ปล้นทรัพย์[v.] (plonsap) EN: commit gang robbery ; gang rob ; rob ; plunder ; burgle ; loot ; pillage FR:
ปล้นอย่างอุกอาจ[X] (plon yāng u) EN: daring robbery ; outrageous robbery FR:
สะดม[v.] (sadom) EN: pillage ; sack ; plunder ; commit gang robbery FR: piller ; dépouiller
โทษฐานปล้นทรัพย์[n. exp.] (thōt thān p) EN: conviction for robbery FR:

robbery ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straßenraub {m}highway robbery
Postraub {m}mail robbery
Raubmord {m}murder with robbery; holdup murder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า robbery
Back to top